Raport finansowy
i społeczny 2019

Komunikacja z interesariuszami

[GRI 103-1, GRI 102-43] Oczekiwania i opinie Interesariuszy uwzględniane są przy wprowadzaniu innowacji i usprawnień zarówno w produktach i usługach jak i działalności Banku. Informacje zwrotne od Interesariuszy pozyskiwane są z wymienionych poniżej źródeł:

[GRI 102-44] Komunikacja z Interesariuszami

Interesariusz Kanały komunikacji Zgłoszone tematy Działania Banku
INWESTORZY I ANALITYCY  RYNKU
 • Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
 • Roadshows i konferencje
 • Spotkania
 • Komunikaty giełdowe i prasowe
 • Przejrzystość działania, łatwy i szybki dostęp do informacji o Banku, etyczna i odpowiedzialna społecznie działalność.
 • Stosowanie się do zasad ładu korporacyjnego, zapewnienie przejrzystości, bezpieczeństwa i etyki działania, szybka wymiana informacji przez wiele kanałów komunikacji z akcjonariuszami.
KLIENCI
 • Oddziały, bankowość internetowa i mobilna
 • Internet, portale społecznościowe,
 • Infolinia
 • Reklamacje
 • Badania satysfakcji
 • Wysoka jakość oferowanych produktów i usług, etyczny marketing i sprzedaż, bezpieczeństwo powierzonych środków, łatwość korzystania z produktów i komunikacji z Bankiem, udogodnienia w dostępie do usług Banku i usług pozabankowych.
 • Łatwy, szybki i nie ograniczony barierami dostęp do usług bankowych i pozabankowych, etyczna reklama i sprzedaż, jasne informowanie o warunkach korzystania z usług, łatwy kontakt z Bankiem, zapewnienie bezpieczeństwa środków klientów.
PRACOWNICY
 • Intranet, internet, portale społecznościowe
 • System zgłaszania nieprawidłowości Whistleblowing
 • Analizy rynkowe
 • Ocena pracownika
 • Stabilność zatrudnienia i możliwość rozwoju zawodowego, uczciwe wynagradzanie, przyjazne warunki pracy, możliwość angażowania się w działania społeczne.
 • Komunikacja z pracownikami i odpowiadanie na ich oczekiwania, programy rozwoju kompetencji zawodowych, programy dla rodziców, dofinansowanie aktywności pozapracowych, oferta wolontariatu pracowniczego.
DOSTAWCY
 • Okresowe spotkania
 • Telefon, e-mail
 • Negocjacje i realizacja umów
 • Uczciwe zasady wyboru i współpracy z dostawcami.
 • Stosowanie obiektywnych procedur wyboru dostawców; terminowa realizacja postanowień umowy; wybór dostawców z uwzględnieniem kryteriów etycznych i środowiskowych.
OTOCZENIE SPOŁECZNE
 • Oferty dotyczące współpracy
 • Spotkania ze studentami
 • Wolontariat pracowniczy
 • Wspieranie projektów społecznych przez firmę i jej pracowników.
 • Merytoryczne i finansowe wspieranie projektów społecznych; edukacja finansowa; zachęcanie pracowników do udziału w akcjach społecznych i wolontariacie.
ŚRODOWISKO (ORGANIZACJE ZAJMUJĄCE SIĘ OCHRONĄ ŚRODOWISKA)
 • Rankingi środowiskowe
 • Monitorowanie zmian w trendach rynkowych oraz ustawodawstwie
 • Redukowanie własnego negatywnego wpływu na środowisko, odpowiedzialne finansowanie projektów, edukacja ekologiczna.
 • Monitorowanie i redukowanie wpływu na środowisko, zasady finansowania projektów mających wpływ na środowisko, programy edukacji ekologicznej.
REGULATORZY (KNF, BFG, UOKIK, NBP, KSF)
 • Raporty
 • Korespondencja
 • Kontrole nadzorcze
 • Zalecenia dotyczące komunikacji z klientami, raporty z działalności Banku, ocena ryzyka związanego z działalnością Banku.
 • Raportowanie oraz wdrażanie zaleceń organizacji nadzorczych.

Wyniki wyszukiwania