Raport finansowy
i społeczny 2019

Zdrowie i bezpieczeństwo pracowników

Działania prowadzone w ramach BHP uregulowane są w „Instrukcji zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy oraz ochrony przeciwpożarowej w Banku Millennium”. Obejmują one standardowe zagadnienia bezpieczeństwa i higieny pracy, tematykę ochrony przeciwpożarowej, podstaw prawa pracy oraz działalność szkoleniową w wymienionych obszarach. Spółki podlegają tej samej instrukcji.

Działalność kontrolna BHP jest działalnością planową, opartą na rocznym planie audytów obejmującym w każdym roku co najmniej 50% ogólnej liczby oddziałów Banku. Wszystkie wypracowane materiały z raportów, zaleceń pokontrolnych lub dokumentacji wypadkowej są wykorzystywane przez właściwe jednostki organizacyjne Banku do pracy nad poprawą bezpieczeństwa.

[GRI 102-15] Kluczowe ryzyka związane z nieprzestrzeganiem zasad BHP dotyczą możliwości wystąpienia u pracowników niekorzystnych skutków zdrowotnych (głównie upadków, uderzeń i obciążeń psychofizycznych), związanej z tym absencji i konieczności wypłaty odszkodowań.

[GRI 103-1, GRI 103-2, GRI 103-3, 102-11] Skutecznym sposobem zabiegania tego typu ryzykom są szkolenia pracowników oraz cykliczne kontrole biur i oddziałów banku pod kątem zgodności z zasadami ochrony przeciwpożarowej i BHP.

[GRI 403-2] Bezpieczeństwo i higiena pracy* Grupa 2019 Bank 2019 Grupa 2018 Bank 2018 Grupa 2017 Bank 2017
Wypadki w pracy** 12 10 8 7 13 11
Wypadki śmiertelne w pracy** 0 0 0 0 0 0
Wskaźnik dni straconych*** 0,10% 0,10% 0,04% 0,04% 0,09% 0,10%
[GRI 102-30] Wskaźnik nieobecności w pracy**** 7,28% 7,4% 7,18% 7,4% 7,64% 8,00%
Szkolenia BHP***** – liczba i % uczestników 1 465
(23%)
1 408
(24%)
1 340
(21%)
1 254
(21%)
1 978
(33%)
1 889
(34%)
Audyty oddziałów 185 185 184 184 191 191
*Bez danych z Euro Banku
**Liczba pracowników, którzy ulegli wypadkom
***Wpływ wypadków i chorób zawodowych na absencję pracownika. Wskaźnik obliczany jest poprzez porównanie całkowitej liczby dni straconych do całkowitej liczby godzin zaplanowanych do przepracowania.
****Wskaźnik mierzący rzeczywistą liczbę dni straconych nieobecnego pracownika wyrażony jako % całkowitej liczby dni zaplanowanych do przepracowania przez pracowników w tym samym czasie.
*****Szkolenia wstępne i okresowe (przeprowadzane raz na 5 lat).

Wyniki wyszukiwania