Raport finansowy
i społeczny 2019

Świadczenia socjalne

[GRI 401-2] Pracownikom Grupy Banku Millennium oferowane są takie same świadczenia socjalne i rzeczowe bez względu na rodzaj umowy o pracę (na czas określony/nieokreślony) i wymiar czasu pracy (część etatu/pełen etat). Wysokość i zakres świadczeń są uzależnione od sytuacji życiowej i materialnej pracownika. Prywatna opieka medyczna oferowana jest pracownikom zatrudnionym w wymiarze minimum pół etatu, a jej zakres jest zróżnicowany w zależności od zajmowanego stanowiska.

Działalność socjalną w Banku reguluje „Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych”. Zgodnie z Regulaminem, Bank realizuje poniższe inicjatywy:

  • udzielanie zwrotnej pomocy na cele mieszkaniowe w postaci pożyczek mieszkaniowych,
  • działalność kulturalną, sportową, rekreacyjną i turystyczną,
  • organizowanie imprez i spotkań grupowych itp.,
  • pomoc rzeczową lub pieniężną,
  • pomoc finansową udzielaną w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, szczególnie trudnej sytuacji materialnej, rodzinnej lub życiowej (bezzwrotne zapomogi pieniężne).

Spółki korzystają z oferty świadczeń socjalnych oferowanych przez Bank, ale finansują je z własnych Funduszy Świadczeń Socjalnych.

Program prywatnej opieki medycznej umożliwia wszystkim pracownikom Grupy w równym stopniu dostęp do podstawowych i specjalistycznych konsultacji medycznych, szczegółowych badań diagnostycznych i programów profilaktycznych. Dodatkowo w siedzibie Banku w Warszawie funkcjonuje gabinet medyczny świadczący usługi z zakresu podstawowej opieki medycznej i ambulatoryjnej.

Corocznie w okresie jesiennym, przy współudziale partnerów medycznych, przeprowadzana jest ogólnopolska akcja szczepień przeciwko grypie. Szczepienia są organizowane zarówno w centrali Banku, jak i bezpośrednio w placówkach medycznych w pozostałych miastach Polski.

W Banku Millennium realizowany jest program Millennium Active Zone, którego celem jest promowanie aktywności fizycznej wśród pracowników i rozwijanie wiedzy na temat zdrowego stylu życia. W 2019 roku, w ramach programu, zorganizowano szereg inicjatyw. Drużyny złożone z pracowników Banku wzięły udział w Biegu Firmowym (Wrocław, Warszawa) i w sponsorowanym przez Bank The Color Run (Poznań, Warszawa, Gdynia, Wrocław, Kraków). Pracownicy wraz z rodzinami i znajomymi wzięli również udział w dwóch edycjach Potopu Rowerowego – wyjazdach rowerowych do Szwecji oraz zmaganiach kolarskich w czasie Kaszebe Runda.

MilleKlub propaguje wśród pracowników różnego typu inicjatywy realizowane w formie projektów sportowych, turystycznych, kulturalnych czy artystycznych. Klub umożliwia rozwijanie swoich pasji z możliwością otrzymania 50% dofinansowania kosztów zrealizowanego projektu. Dodatkowo, w ramach projektów Kids można zgłaszać projekty kulturalne i sportowe promujące rodzinne spędzanie czasu.

Grupa Banku Millennium 2019* 2018 2017 2016 2015
Liczba i % Pracowników, którzy skorzystali z dofinansowania Milleklub 1 924
(33%)
1 500
(24%)
1 893
(32%)
2 113
(35%)
1 535
(26%)
Kwota dofinansowania (zł) 289 828 177 545 242 000 282 101 260 000
*dane tylko dla Banku Millennium

 

Bank i Spółki w ramach pomocy socjalnej oferują zapomogi dla pracowników, którzy znaleźli się w szczególnie trudnej sytuacji materialnej, rodzinnej czy życiowej oraz niskooprocentowane pożyczki na cele mieszkaniowe.

Przyznane świadczenia dla pracowników Banku 2019 2018 2017
Zapomogi (zł) 316 800 452 200 502 000
Liczba pracowników, którzy dostali zapomogi 100 133 144
Pożyczki na cele mieszkaniowe (zł) 579 288 711 093 937 503
Liczba pracowników, którzy dostali pożyczki 39 63 73

Pracownicy mają możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego na życie na preferencyjnych warunkach. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje życie i zdrowie ubezpieczonego oraz jego bliskich. Do wyboru jest sześć wariantów ubezpieczenia, dzięki czemu każdy może je dostosować ofertę swoich potrzeb.

Ubezpieczenia na życie Bank 2019 Grupa 2019 Bank 2018 Grupa 2018 Bank 2017 Grupa 2017
Liczba i % pracowników, którzy skorzystali z oferty 2 915
(49%)
3 067
(48%)
2 940
(50%)
3 100
(49%)
3 034
(55%)
3 207
(54%)

Wyniki wyszukiwania