Raport finansowy
i społeczny 2019

Ocena pracowników

[GRI 404-3] Wszyscy pracownicy Grupy Banku (razem z pracownikami ex Euro Banku), z wyłączeniem tych, którzy przebywają na długookresowych zwolnieniach i urlopach, podlegają okresowym ocenom pracy. Zgodnie z „Instrukcją przeprowadzania oceny pracowników w Banku Millennium S.A.” ocena dokonywana jest według wcześniej komunikowanych, obiektywnych kryteriów. Okres oraz kryteria oceny pracownika są dostosowane do jego charakteru pracy i odnoszą się do ważnych w codziennej pracy postaw.

Oceniana jest współpraca, zaangażowanie, jakość, efektywność oraz umiejętności menadżerskie. Oprócz kryteriów związanych z efektywnością i jakością oceniający uwzględniają postawę pracownika wobec ograniczania ryzyka, w szczególności w zakresie rzetelnego raportowania o zagrożeniach. System oceny pozwala zarówno na porównywanie efektów pracy pomiędzy pracownikami jak również osiągania postawionych celów. Kilkuetapowy proces ewaluacji sprzyja transparentności oraz wyważeniu oceny danego pracownika. W przypadku sił sprzedaży coraz większą uwagę skupia się na budowaniu długookresowych i stabilnych relacji z klientami oraz na dbanie o jakość portfela kredytowego.

Okresowe oceny pracowników mogą być podstawą do opracowywania opinii o pracowniku, promocji, rotacji między jednostkami organizacyjnymi, zmiany zakresu zadań i odpowiedzialności, przygotowywania indywidualnych planów rozwoju zawodowego oraz szkoleń, decyzji o zmianie warunków zatrudnienia i kontynuacji zatrudnienia. Ocena jakości pracy stanowi również jeden z podstawowych elementów określania wysokości premii przyznawanej okresowo pracownikom.

Awanse stanowiskowe*

Grupa Banku Millennium Mężczyźni Kobiety Razem
Wyższa kadra zarządzająca 3% 2% 3%
Kadra zarządzająca 7% 5% 6%
Pracownicy sprzedaży 14% 13% 13%
Pracownicy techniczni 7% 10% 9%
Inni 9% 10% 10%
Razem 10% 11% 11%
Bank Millennium Mężczyźni Kobiety Razem
Wyższa kadra zarządzająca 4% 2% 3%
Kadra zarządzająca 8% 6% 6%
Pracownicy sprzedaży 14% 13% 13%
Pracownicy techniczni 7% 10% 9%
Inni 10% 13% 12%
Razem 10% 11% 11%

* % pracowników w danej grupie, którzy otrzymali awans; bez danych z ex Euro Banku.

Wyniki wyszukiwania