Raport finansowy
i społeczny 2019

Istotne ryzyka związane z obszarem pracowniczym

[GRI 102-11, GRI 102-15, GRI 102-30] Istotnym czynnikiem ryzyka w obszarze pracowniczym jest fluktuacja i potencjalna utrata ważnych dla rozwoju Banku kompetencji. Aby temu zapobiec, Bank systematycznie monitoruje poziom fluktuacji i analizuje przyczyny odejść pracowników. Okresowo analizie poddawany jest także poziom wynagrodzeń podstawowych. Ocenie podlega zarówno struktura wynagrodzeń, jak i ich poziom w stosunku do benchmarków rynkowych.

Kluczowym ryzykiem w obszarze wynagradzania i oceny pracowników jest możliwość zastosowania mechanizmów motywacyjnych mogących w dłuższej perspektywie przynieść negatywne skutki dla Grupy lub które mogą generować powstanie konfliktów interesów i działania na szkodę klientów.

[GRI 102-11, GRI 102-30] Konsekwentna realizacja przyjętej Polityki wynagrodzeń pozwala na minimalizowanie powyższych ryzyk poprzez m.in. utrzymywanie właściwego stosunku wynagrodzenia stałego do zmiennego, stosowanie formalnego sytemu ocen zawierającego kryteria dostosowane do charakteru i specyfiki pracy oraz długookresowej perspektywy oceny wyników biznesowych.

Bank konsekwentnie podnosi również jakość zarządzania i wzmacnia kulturę organizacyjną opartą na wartościach. Służą temu szkolenia menedżerskie. Ich celem jest wspieranie działań liderów, nie tylko w kierunku osiągania wyników, ale budowania zaufania i relacji z pracownikami.

Kolejną grupą zagadnień w obszarze pracowniczym są ryzyka związane z potencjalnym mobbingiem lub dyskryminacją. Bank zakazuje wszelkich działań noszących cechy mobbingu i dyskryminacji i traktuje takie działania jako ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych. Pracownik uważający, iż jest ofiarą praktyk dyskryminujących lub stosowania mobbingu może zawiadomić o tym dowolną osobę pełniącą funkcje kierownicze. Menedżerowie przechodzą obowiązkowe szkolenie na temat mobbingu i dyskryminacji.

Wyniki wyszukiwania