Raport finansowy
i społeczny 2019

Podejście do raportowania

O raporcie

[GRI 102-50] Raport niefinansowy Grupy Banku Millennium prezentuje działalność Grupy Banku Millennium (Banku Millennium i jego głównych spółek – Millennium Dom Maklerski S.A., Millennium Leasing sp. z o.o. oraz Millennium TFI S.A.) za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r., chyba że w treści raportu wskazano inaczej. Raport został sporządzony zgodnie ze Standardami GRI: opcja „Core” oraz zgodnie z wymogami raportowania niefinansowego nałożonymi przez znowelizowaną Ustawę o Rachunkowości. Zawarto w nim podsumowanie działalności Grupy Banku w kontekście zrównoważonego rozwoju, tj. w obszarach: ekonomicznym, społecznym  i środowiskowym. [GRI 102-52] Grupa Banku publikuje raporty w cyklu rocznym. [GRI 102-51] Ostatni raport został sporządzony za rok 2018.

[GRI 102-45] W raporcie opisano działalność Banku oraz głównych spółek Grupy Banku Millennium: Millennium Leasing, Millennium Dom Maklerski i Millennium Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych. [GRI 102-10] W raportowanym okresie zaszła znacząca zmiana  w organizacji – połączenie Banku Millennium z Euro Bankiem. Fuzja skutkowała zmianami zarówno w strukturze organizacji, jak i strukturze placówek (Bank Millennium przejął nie tylko oddziały Euro Banku, ale i placówki franczyzowe).

[GRI 102-49] W stosunku do ostatniej publikacji z 2018 r. zaszły pewne zmiany w zasięgu i granicach raportowania. O ile w treści raportu nie wskazano inaczej, dane pochodzące z Banku Millennium i Euro Banku zostały skonsolidowane wg. stanu na dzień 31.12.2019. [GRI 102-48] Raport nie zawiera korekt informacji do poprzedniego raportu.

Metodologia

[GRI 102-46] W proces raportowania zaangażowani byli pracownicy i menedżerowie odpowiedzialni za poszczególne obszary raportowania. Proces definiowania treści raportu został przeprowadzony przy pomocy firmy doradczej i polegał na przeglądzie dotychczasowych zagadnień raportowania, zgodnie z trzema krokami wymaganymi przez GRI Standards, tj. identyfikacji, priorytetyzacji i walidacji. Na tej podstawie, w pierwszej kolejności dokonano analizy badań wśród kluczowych Interesariuszy (klientów i pracowników), dokumentów wewnętrznych, praktyk i trendów zrównoważonego rozwoju w branży, czego wynikiem było stworzenie listy adekwatnych do działalności Grupy Banku aspektów raportowania. Wyselekcjonowane aspekty zostały poddane priorytetyzacji przez menedżerów Banku i Spółek z punktu widzenia dwóch kryteriów: wpływu na reputację oraz strategię biznesową Banku. W rezultacie powstała lista aspektów zrównoważonego rozwoju Grupy Banku Millennium.

[GRI 103-1] Poniżej zaprezentowano listę aspektów poddanych raportowaniu, które zostały wyłonione z procesu raportowania, wraz z granicami ich oddziaływania. Aspekty zostały podzielone na trzy grupy, odzwierciedlające wyniki analizy według dwóch wcześniej wymienionych kryteriów. Pierwsza grupa to aspekty kluczowe dla działalności Grupy Banku, które zostały ujęte szczegółowo w raporcie. Ich opis obejmuje zarówno podejście do zarządzania jak i dane wynikowe. Druga grupa tematów, to te, które odnoszą się do działalności Grupy Banku w dużym stopniu. Ich opis w raporcie został ograniczony do danych wynikowych bądź opisu jakościowego. Trzecia grupa aspektów, to kwestie o średniej wadze. W raporcie znajduje się krótka informacja na ich temat lub odniesienie do innych dokumentów. Analiza aspektów objęła również ich charakter i zasięg oddziaływania. Granice aspektów wewnętrzne zostały oznaczone literą (w), a zewnętrzne (z). Charakter oddziaływania został natomiast podzielony na wpływ bezpośredni (b) i pośredni (p) – związany z relacjami biznesowymi firmy.

[GRI 103-1, GRI 102-47] Aspekty raportowania zrównoważonego rozwoju Grupy Banku Millennium

Millenium-Grafy-2019_Tabela-PL Millenium-Grafy-2019_Tabela-PL

[GRI 102-56] Raport został poddany weryfikacji zewnętrznej przez firmę Deloitte.

Wyniki wyszukiwania