Raport finansowy
i społeczny 2019

Indeks treści GRI Standards

[GRI 102-55] W przypadku Usługi Ujawniania Istotności (Materiality Disclosures Service), GRI Services sprawdził, czy Indeks Treści GRI jest jasno przedstawiony, a odniesienia do ujawnień od 102-40 do 102-49 są zgodne z odpowiednimi sekcjami w treści raportu

[GRI 102-54]  RAPORT SPORZĄDZONO WEDŁUG STANDARDÓW GRI: OPCJA PODSTAWOWA (CORE). WYKORZYSTANO TAKŻE SEKTOROWY DODATEK DO USŁUG FINANSOWYCH.

Standard GRI Tytuł Standardu GRI Numer ujawnienia Tytuł ujawnienia Numer strony
GRI 101 Podstawa 2016 [GRI 101 nie zawiera żadnych ujawnień]
Ogólne standardowe informacje
GRI 102 Ogólne standardowe informacje 2016 102-1 Nazwa organizacji link
GRI 102 Ogólne standardowe informacje 2016 102-2 Działalność, marki, produkty i usługi link
GRI 102 Ogólne standardowe informacje 2016 102-3 Lokalizacja siedziby głównej organizacji link
GRI 102 Ogólne standardowe informacje 2016 102-4 Lokalizacja biur organizacji link
GRI 102 Ogólne standardowe informacje 2016 102-5 Forma własności i struktura prawna link
GRI 102 Ogólne standardowe informacje 2016 102-6 Obsługiwane rynki  link
GRI 102 Ogólne standardowe informacje 2016 102-7 Skala działalności link
GRI 102 Ogólne standardowe informacje 2016 102-8*** Informacje o pracownikach link
GRI 102 Ogólne standardowe informacje 2016 102-9 Łańcuch dostaw link
GRI 102 Ogólne standardowe informacje 2016 102-10 Znaczące zmiany w organizacji i jej łańcuchu dostaw link , link, link
GRI 102 Ogólne standardowe informacje 2016 102-11 Zasada lub podejście dotyczące ostrożności link, link, link, link, link, link, link, link, link
GRI 102 Ogólne standardowe informacje 2016 102-12*** Zewnętrzne inicjatywy popierane przez organizację link, link
GRI 102 Ogólne standardowe informacje 2016 102-13*** Członkostwo w organizacjach link
GRI 102 Ogólne standardowe informacje 2016 102-14*** Oświadczenie kierownictwa najwyższego szczebla link
GRI 102 Ogólne standardowe informacje 2016 102-15*** Opis kluczowych wpływów, ryzyk i możliwości link, link, link, link, link, link, link, link, link
GRI 102 Ogólne standardowe informacje 2016 102-16*** Wartości, zasady, standardy i normy zachowania link, link
GRI 102 Ogólne standardowe informacje 2016 102-17*** Mechanizmy dotyczące zasięgania porad i wyjaśniania wątpliwości na temat etyki link, link, link
GRI 102 Ogólne standardowe informacje 2016 102-18*** Struktura zarządzania link
GRI 102 Ogólne standardowe informacje 2016 102-25 Konflikt interesów link, link
GRI 102 Ogólne standardowe informacje 2016 102-26 Rola najwyższego kierownictwa w ustalaniu celów, wartości i strategii link
GRI 102 Ogólne standardowe informacje 2016 102-30 Efektywność procesów zarządzania ryzykiem link, link, link, link, link, link, link, link, link, link
GRI 102 Ogólne standardowe informacje 2016 102-31 Przegląd tematów, środowiskowych i społecznych link
GRI 102 Ogólne standardowe informacje 2016 102-40 Lista grup Interesariuszy link
GRI 102 Ogólne standardowe informacje 2016 102-41 Układy zbiorowe pracy link
GRI 102 Ogólne standardowe informacje 2016 102-42 Identyfikacja i selekcja Interesariuszy link
GRI 102 Ogólne standardowe informacje 2016 102-43 Podejście do angażowania Interesariuszy link
GRI 102 Ogólne standardowe informacje 2016 102-44*** Kluczowe kwestie i problemy zgłoszone przez Interesariuszy link
GRI 102 Ogólne standardowe informacje 2016 102-45 Jednostki ujęte w skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych link
GRI 102 Ogólne standardowe informacje 2016 102-46 Definiowanie zawartości i granic raportu link
GRI 102 Ogólne standardowe informacje 2016 102-47*** Lista istotnych tematów raportowania link
GRI 102 Ogólne standardowe informacje 2016 102-48 Korekty informacji z poprzednich raportów link
GRI 102 Ogólne standardowe informacje 2016 102-49 Zmiany w raportowaniu link
GRI 102 Ogólne standardowe informacje 2016 102-50 Okres raportowania link
GRI 102 Ogólne standardowe informacje 2016 102-51 Data ostatniego raportu link
GRI 102 Ogólne standardowe informacje 2016 102-52 Cykl raportowania link
GRI 102 Ogólne standardowe informacje 2016 102-53 Osoba do kontaktu link
GRI 102 Ogólne standardowe informacje 2016 102-54 Stwierdzenie dotyczące raportowania zgodnie z zasadami GRI link
GRI 102 Ogólne standardowe informacje 2016 102-55 Indeks treści GRI link
GRI 102 Ogólne standardowe informacje 2016 102-56 Zewnętrzna weryfikacja link
Podejście do zarządzania*
GRI 103 Podejście do zarządzania 2016 103-1 Wyjaśnienia na temat tematów i granic raportowania link (wyniki ekonomiczne), link, link, link, link (społeczności lokalne), link (etyka),  link (obsługa klienta), link, link (etyczny marketing i sprzedaż), link (przeciwdziałanie korupcji), link, link (bezpieczeństwo środków), link (audyt wew.), link (praktyki zakupowe), link, link, link (warunki zatrudnienia), link (oddziaływanie środowiskowe), link (portfel produktów),  link (granice raportowania).
GRI 103 Podejście do zarządzania 2016 103-2 Podejście do zarządzania i jego składowe link (wyniki ekonomiczne), link, link, link (społeczności lokalne), link (ryzyka), link (etyka), link (obsługa klienta), link, link (etyczny marketing i sprzedaż), link (zgodność z prawem), link (przeciwdziałanie korupcji), link (bezpieczeństwo środków), link (audyt wew.), link, (praktyki zakupowe), link, link (warunki zatrudnienia), link (oddziaływanie środowiskowe), link (portfel produktów).
GRI 103 Podejście do zarządzania 2016 103-3 Ocena podejścia do zarządzania link (wyniki ekonomiczne), link, link, link (społeczności lokalne), link (ryzyka), link (etyka), link (obsługa klienta), link, link (etyczny marketing i sprzedaż), link (zgodność z prawem), link (przeciwdziałanie korupcji), link (bezpieczeństwo środków), link (audyt wew.), link, (praktyki zakupowe), link, link (warunki zatrudnienia),  link (oddziaływanie środowiskowe), link (portfel produktów)
*Ujawnienia dotyczące podejścia do zarządzania (103-1, 103-2 i 103-3) odnoszą się do wszystkich standardów poniżej.
Specyficzne informacje na dany temat
GRI 201 Wyniki ekonomiczne 2016 201-1 Bezpośrednia wartość ekonomiczna wytworzona i rozdystrybuowana link
GRI 202 Obecność na rynku 2016 202-2 Proporcje wyższej kadry zarządzającej zatrudnionej spośród lokalnej społeczności link
GRI 203 Pośredni wpływ ekonomiczny 2016 203-1*** Inwestycje w infrastrukturę i wspierane usługi link, link
GRI 204 Praktyki zakupowe 2016 204-1 Proporcja wydatków na lokalnych dostawców link
GRI 205 Przeciwdziałanie korupcji 2016 205-1*** Jednostki biznesowe oceniane w związku z ryzykiem korupcji link
GRI 205 Przeciwdziałanie korupcji 2016 205-2*** Komunikacja i szkolenia z procedur i polityk antykorupcyjnych** link, link
GRI 205 Przeciwdziałanie korupcji 2016 205-3*** Potwierdzone przypadki korupcji i podjęte działania link
GRI 206 Zachowania antykonkurencyjne 2016 206-1 Postępowania dot. zachowań antykonkurencyjnych, praktyk antymonopolowych i monopolistycznych link
GRI 301 Materiały 2016 301-1*** Zużywane materiały według wagi i objętości link
GRI 302 Energia 2016 302-1*** Zużycie energii w organizacji link
GRI 302 Energia 2016 302-4*** Ograniczenia zużycia energii** link
GRI 303 Woda 2016 303-1 Pobór wody według źródła link
GRI 305 Emisje 2016 305-1 Bezpośrednie emisje gazów cieplarnianych link
GRI 306 Ścieki i odpady 2016 306-2 Odpady według metody zagospodarowania link
GRI 307 Zgodność dotycząca środowiska 2016 307-1 Niezgodności z prawem i regulacjami środowiskowymi link
GRI 401 Zatrudnienie 2016 401-1*** Nowozatrudnieni i fluktuacja link
GRI 401 Zatrudnienie 2016 401-2*** Świadczenia oferowane pracownikom link
GRI 401 Zatrudnienie 2016 401-3*** Urlop rodzicielski link
GRI 403 Bezpieczeństwo i higiena pracy 2016 403-2*** Rodzaj urazów i wskaźnik urazów, chorób zawodowych, dni straconych, nieobecności w pracy i liczba wypadków śmiertelnych związanych z pracą** link
GRI 404 Szkolenia i edukacja 2016 404-1*** Średnia liczba godzin szkoleniowych na pracownika link
GRI 404 Szkolenia i edukacja 2016 404-2*** Programy rozwoju kompetencji zawodowych link
GRI 404 Szkolenia i edukacja 2016 404-3*** Odsetek pracowników otrzymujących regularną ocenę pracy i rozwoju kariery link
GRI 405 Różnorodność i równość szans 2016 405-1*** Różnorodność wśród zarządu i pracowników link
GRI 405 Różnorodność i równość szans 2016 405-2*** Stosunek podstawowego wynagrodzenia kobiet do mężczyzn link
GRI 406 Przeciwdziałanie dyskryminacji 2016 406-1*** Przypadki dyskryminacji i podjęte akcje link
GRI 412 Prawa człowieka-ewaluacja 2016 412-2*** Pracownicy przeszkoleni z procedur lub polityk dotyczących praw człowieka link, link
GRI 417 Marketing i oznakowanie produktów 2016 417-1 Wymagania dotyczące oznakowania i informacji dotyczących produktów i usług link, link
GRI 417 Marketing i oznakowanie produktów 2016 417-3*** Przypadki niezgodności dotyczące komunikacji marketingowej link
GRI 418 Prywatność klienta 2016 418-1*** Uzasadnione reklamacje dotyczące naruszenia prywatności klienta i utraty jego danych link
GRI 419 Zgodność dotycząca kwestii społeczno-ekonomicznych 2016 419-1 Brak zgodności z prawem i regulacjami dotyczącymi obszaru społ. i ekonom. link

 

UJAWNIENIA DOTYCZĄCE KONKRETNYCH STANDARDÓW ZWIĄZANE Z TEMATAMI SEKTOROWYMI
Numer ujawnienia Strona Pominięcia Zewnętrzna weryfikacja Opis
TEMAT SEKTOROWY: PORTFEL PRODUKTÓW
FS5 link, link nie Interakcje z klientami/ inwestorami/parterami biznesowymi dotyczące ryzyk środowiskowych I społecznych.
FS7 link nie Wartość pieniężna produktów i usług zaprojektowanych w celu dostarczenia korzyści społecznych dla każdej linii biznesowej w podziale na cel.
FS8 link nie Wartość pieniężna produktów i usług zaprojektowanych w celu dostarczenia korzyści środowiskowych dla każdej linii biznesowej w podziale na cel.
TEMAT SEKTOROWY: AUDYT
FS9 link nie Zakres i częstość audytów oceniających wdrożenie polityk środowiskowych i społecznych oraz procedury oceny ryzyka.
TEMAT SEKTOROWY: SPOŁECZNOŚCI LOKALNE
FS13*** link tak Dostęp do usług na obszarach mało zaludnionych lub nierozwiniętych ekonomicznie.
FS14*** link tak Inicjatywy przeprowadzane w celu poprawienia dostępu do usług finansowych osobom nieuprzywilejowanym.
FS15*** link tak Polityki zapewniające uczciwe projektowanie i sprzedaż produktów i usług finansowych.
FS16 link nie Inicjatywy mające na celu edukację finansową według typu odbiorców.
**ujawnienia zaraportowane częściowo
***ujawnienia podlegające niezależnej weryfikacji zewnętrznej

Wyniki wyszukiwania