Raport finansowy
i społeczny 2019

Zapobieganie konfliktowi interesów

[GRI 102-25] Bank wdrożył „Politykę przeciwdziałania konfliktom interesów w Banku Millennium S.A.”. Zgodnie z jej treścią, Bank wdrożył skuteczne procedury oraz środki, które zapobiegają powstaniu konfliktów interesów, takie jak zasady regulujące: zawieranie transakcji osobistych; ochronę przepływ informacji poufnych oraz ograniczenia dotyczące zawierania transakcji w okresach zamkniętych; politykę wynagrodzeń (zapewnienie, aby wynagrodzenie pracowników Grupy nie stanowiło zachęty do przedkładania interesu własnego nad interes klienta), transakcje z podmiotami z grupy kapitałowej Banku, a także działalność dodatkową oraz konkurencyjną pracowników.

Za właściwe zarządzanie konfliktem interesów i nadzór nad nim odpowiedzialny jest Zarząd Banku. Departament Zapewnienia Zgodności, w cyklach co najmniej rocznych, przekazuje Zarządowi Banku raport na temat zarządzania konfliktami interesów, w tym informację o wszystkich zidentyfikowanych konfliktach interesów.

Niektóre Spółki, oprócz regulacji wspólnych dla Grupy Banku, przestrzegają specyficznych regulacji, np. Millennium Dom Maklerski posiada ”Politykę przeciwdziałania konfliktom interesów w Millennium Domu Maklerskim S.A.”, a Millennium Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych stosuje się do „Regulaminu zarządzania konfliktami interesów w Millennium TFI S.A.”.

Wyniki wyszukiwania