Raport finansowy
i społeczny 2019

Compliance – zapewnienie zgodności z regulacjami

[GRI 102-17, GRI 103-2, GRI 103-3] Zasady i standardy dotyczące zapewnienia zgodności z regulacjami zewnętrznymi i wewnętrznymi opisane są w dokumencie „Polityka Zgodności – Zasady i wytyczne” mającej zastosowanie do całej grupy kapitałowej Banku Millennium.

W ramach procesu zarządzania ryzykiem braku zgodności, Bank Millennium za szczególnie istotne uważa następujące obszary:

  • przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,
  • zapewnianie zgodności wewnętrznych regulacji Banku z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, jak również rekomendacjami wydawanymi przez organy nadzorcze,
  • przeciwdziałanie oraz zarządzanie konfliktami interesów,
  • przestrzeganie zasad etycznych,
  • transakcje osobiste,
  • ochrona informacji poufnych oraz informacji stanowiących tajemnicę zawodową,
  • monitorowanie i zapewnienie zgodności w zakresie produktów i usług finansowych objętych dyrektywą Unijną MiFID2.

Raport dotyczący funkcjonowania systemu nadzoru zgodności działalności z prawem prezentowany jest co kwartał Zarządowi Banku i Komitetowi Audytu Rady Nadzorczej, oraz corocznie Radzie Nadzorczej.

[GRI 419-1] W 2019 r. nie nałożono wyrokiem prawomocnym na Bank kar finansowych za brak zgodności z prawem i regulacjami.

Wyniki wyszukiwania