Raport finansowy
i społeczny 2019

Audyt wewnętrzny

[GRI 103-1, GRI 103-2, GRI 103-3, GRI 102-17, FS9] Działalność audytu wewnętrznego została uregulowana w dokumencie „Karta audytu – zasady działalności audytu wewnętrznego Banku Millennium S.A.”. Podstawą planowania audytów jest ocena ryzyka dla poszczególnych obszarów i procesów Banku oraz w Spółkach Zależnych, służąca identyfikacji podwyższonego ryzyka. Roczny plan audytu, zatwierdzany przez Radę Nadzorczą Banku, jest realizowany w podziale kwartalnym.

W 2019 r. Departament Audytu Wewnętrznego realizował zadania audytowe w Banku, spółkach zależnych Banku, podmiotach zewnętrznych, którym Bank, w zakresie dopuszczonym przepisami prawa, powierzył wykonywanie czynności bankowych i związanych z działalnością bankową, a także w ramach Grupy Kapitałowej Millennium BCP. Planowa działalność Departamentu obejmowała m.in. wykonywanie audytów kluczowych procesów biznesowych i procesów wsparcia, a także audytów finansowych, placówek oraz zgodności z zewnętrznymi wymogami regulacyjnymi. Wśród zadań wykonywanych przez Departament Audytu Wewnętrznego znalazły się również postępowania wyjaśniające i kontrole prewencyjne.

Departament Audytu Wewnętrznego jest jednostką niezależną, podlegającą Prezesowi Zarządu Banku, a wyniki swych działań raportuje Komitetowi Audytu Rady Nadzorczej i Radzie Nadzorczej Banku. Wyniki przeglądu funkcjonowania całego systemu kontroli wewnętrznej, jak i wybranych jego elementów, są prezentowane cyklicznie i podlegają ocenie Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Banku.

Działania audytu wewnętrznego Liczba audytów W tym audyty w spółkach
Audyty procesu/IRF 52 3
Audyty Procesu (z planu ex Euro Banku) 2 0
Rezerwa (Audyty procesu/IRF) 14 1
Audyty placówek 160 0
Audyty prewencyjne (procesowe) 7 1
Audyty prewencyjne (Detal) 31 0
RAZEM: 266 5
Inna działalność 7 1
Postępowania wyjaśniające (nieplanowe) 108 0

Wyniki wyszukiwania