Raport finansowy
i społeczny 2019

Produkty i usługi odpowiedzialne społecznie

Bank Millennium i Spółki Banku posiadają w swojej ofercie produkty i usługi umożliwiające poprawę warunków życia klientów, ułatwiające zarządzanie finansami i oszczędzanie, wspierające rozwój innowacyjności i ochronę środowiska.

Klienci indywidualni

Oferta konta 360°jest uniwersalna i przygotowana tak, aby odpowiadała na potrzeby różnych grup klientów, niezależnie od ich wieku i dochodów.

Konta dla młodszych klientów są zawsze bezpłatne, a konstrukcja Konta 360° pozwala na zwolnienie z opłaty nawet przy niewysokich wpływach miesięcznych. Bank nie stawia wymagania minimalnej kwoty jednorazowego wpływu ani źródła dochodu. Wystarczy, że suma wpływów wyniesie min. 1 000 zł., niezależnie czy będą to wpływy z tytułu wynagrodzenia za pracę, świadczeń społecznych, stypendiów czy wpłat gotówkowych.

Co więcej przy spełnieniu warunku bezpłatności konta, czyli zapewnienia min. wpływów oraz min. jednej płatności kartą do konta lub BLIKIEM w miesiącu, Klient nie płaci również za wypłaty z bankomatów. Co znaczy, że Klienci, którzy mają problemy z mobilnością (osoby starsze lub osoby niepełnosprawne) mogą korzystać z bankomatów w dogodnych dla nich lokalizacjach bez ponoszenia opłat za wypłaty w bankomatach obcych.

Klienci, których finanse nie pozwalają na domowe wizyty lekarza, mogą z nich skorzystać w razie nagłej choroby swojej albo dziecka w ramach Pakietu Bardzo Pomocnego oferowanego do Konta 360°. Pakiet zapewnia także pomoc hydraulika czy elektryka oraz z naprawy sprzętu AGD/RTV/PC, smartfona i tabletu. Wybierając Konto z Pakietem Bardzo Pomocnym Klient może skorzystać z 7 interwencji w ciągu aż 12 bezpłatnych miesięcy od otwarcia konta.

Z myślą o młodszych klientach Bank ma w swojej ofercie Konto 360° Student dla osób pomiędzy 18., a 26. rokiem życia oraz Konto 360°Junior dla klientów, którzy nie ukończyli jeszcze 18 lat. Ułatwiając im stawianie pierwszych kroków w świecie finansów, Bank nie pobiera opłat za obsługę kont, a karta debetowa i wypłaty z bankomatów są bezpłatne w przypadku wykonania tylko jednej transakcji w miesiącu kartą lub BLIKIEM.

WWF Millennium MasterCard to karta kredytowa wspierająca ochronę środowiska naturalnego. Bank Millennium przekazuje na konto WWF Polska, krajowego oddziału największej międzynarodowej fundacji zajmującej się ochroną przyrody, połowę opłaty miesięcznej za obsługę karty oraz określony procent od transakcji dokonanych kartą. Dodatkowo karta wykonana jest z przyjaznego dla środowiska poliestru PETG, który ulega utylizacji.

2019 2018 2017 2016 2015
Liczba kart WWF w portfolio 1 537 1 466 1 306 1 515 1 396

Millennium Dom Maklerski udostępnia swoim klientom rachunki maklerskie – IKZE (Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego). IKZE są rodzajem osobistego planu emerytalnego polegającego na gromadzeniu oszczędności poprzez inwestowanie na rachunku brokerskim co pozwala na zwiększenie wysokości przyszłej emerytury.

Klienci linii Prestige i Bankowości Prywatnej

Bank Millennium posiada w ofercie fundusze inwestycyjne realizujące cel społeczny i środowiskowy.

Fundusz Opis Liczba klientów w portfolio w 2019 r.
BGF Sustainable Energy Fund Inwestuje w akcje spółek z sektora nowej energii. 4
BlackRock GF World Healthscience Fund Inwestuje w papiery udziałowe spółek prowadzących działalność głównie w zakresie opieki zdrowotnej, w sektorze farmaceutycznym oraz technologii i aparatury medycznej, jak również w zakresie rozwoju biotechnologii. 38
UniAkcje Biopharma Inwestuje głównie w akcje spółek z sektora biotechnologicznego, farmaceutycznego i medycznego. 172
PZU Energia Medycyna Ekologia Koncentruje się na spółkach, które prowadzą działalność związaną z ochroną zdrowia – spółki farmaceutyczne i biotechnologiczne i ochroną środowiska – spółki produkujące energię ze źródeł odnawialnych, zajmujące się recyklingiem. 166

Klienci korporacyjni

Bank aktywnie poszukuje możliwości tworzenia produktów i procedur, które mogą mieć pozytywny wpływ na środowisko i stosunki społeczne. W warunkach oferty tworzy zachęty dla klientów podejmujących działania prośrodowiskowe lub minimalizujące negatywny wpływ na otoczenie. Bank uczestniczy w programach wsparcia np. z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK), które premiują inwestycje w oszczędność energetyczną. Wpiera również innowacyjność, także w obszarach społecznych i ekologicznych, poprzez uczestnictwo w dystrybucji środków publicznych przeznaczonych na te cele.

Kredytowanie z uwzględnieniem kryteriów środowiskowych i społecznych

Zaangażowanie Banku w finansowanie sektorów wysokoemisyjnych m. in. kopalni węgla i energetyki opartej na węglu było historycznie niskie w porównaniu ze średnią sektora bankowego. Grupa Banku stosuje się do zapisów „Polityki środowiskowej Grupy Banku Millennium”, które wskazują m.in. zasady finansowania inwestycji mających wpływ na środowisko. Ponadto, w ramach obowiązującej polityki branżowej, Bank wyróżnia branże wysokiego ryzyka. Jednym  z kryteriów zakwalifikowania danej branży do tej kategorii jest niekorzystna perspektywa rozwoju, wynikająca m.in. z zagrożeń środowiskowych. W Banku obowiązują limity zaangażowania dla  klientów z poszczególnych kategorii, przy czym w przypadku branż wysokiego ryzyka poziom ustalonych limitów jest najbardziej restrykcyjny.

W oparciu o posiadane polityki branżowe i zapisy „Polityki środowiskowej Grupy Banku Millennium”, Grupa wpiera inwestycje związane z zastępowaniem energetyki węglowej przez niskoemisyjne źródła energii oraz nowoczesną infrastrukturę energetyczną. Bank jest zainteresowany finansowaniem projektów dotyczących odnawialnych źródeł energii, zmniejszających emisje zanieczyszczeń oraz wspierających efektywność energetyczną, szczególnie w branżach energochłonnych i wysokoemisyjnych. Bank oferuje klientom, w ramach współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK), kredyty z przeznaczeniem na przedsięwzięcia prośrodowiskowe. W oparciu o umowy pożyczkowe zawierane z EBOiR (Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju), od ponad 10 lat Grupa Banku Millennium intensywnie wspiera zakup przez klientów lub leasing linii produkcyjnych oraz sprzętu, który charakteryzuje się wysoką efektywnością energetyczną oraz oszczędnością zużycia energii (program Polish Sustainable Energy Financing Facility for Leasing (PolSEFF Leasing). Zawarta z Millennium Leasing umowa dotycząca Polish Green Economy Financing Facility (PolGEFF) wspiera natomiast efektywność energetyczną, redukcję emisji CO2, jak również finansowanie urządzeń w obszarze energetyki odnawialnej (program MilleSun –finansowanie urządzeń fotowoltaicznych), gospodarki wodnej i zarządzania odpadami.

[GRI 203-1] Bank oferuje również Program Gwarancji Biznesmax realizowany we współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK). Gwarancja jest przeznaczona na zabezpieczenie kredytów udzielanych na finansowanie innowacyjnych przedsięwzięć w sektorze MŚP, w tym z uwzględnieniem firm efektywnych ekologicznie. Klient korzystający ze „ścieżki ekologicznej” Programu Gwarancji Biznesmax może realizować przedsięwzięcie inwestycyjne z uwzględnieniem minimum jednej kategorii ekologicznej, np.: elektromobilność, odnawialne źródła energii, w tym instalacje fotowoltaiczne, technologie służące zmniejszeniu zużycia energii, technologie do wytwarzania paliw alternatywnych, gospodarka obiegu zamkniętego, instalacje odzyskiwania surowca z procesów produkcyjnych, itp.

Kredyt na Innowacje Technologiczne – jest adresowany do firm, które spełniają kryteria mikro, małych i średnich przedsiębiorstw i jest przeznaczony na wdrożenie nowej technologii umożliwiającej wytwarzanie nowych lub znacząco lepszych od dotychczas wytwarzanych  w Polsce towarów, procesów lub usług. Przy ocenie wniosków kredytowych istotnym kryterium jest pozytywny wpływ projektu na środowisko naturalne. Projekt realizowany jest we współpracy z BGK w ramach środków unijnych. Umożliwia uzyskanie bezzwrotnej dotacji w formie premii technologicznej, która przeznaczona jest przez BGK na częściową spłatę kredytu udzielonego przez Bank.

Bank wspiera zrównoważony rozwój firm uczestnicząc w programie Gwarancje de minimis realizowanym we współpracy z BGK. Przedsiębiorca należący do sektora MŚP może skorzystać z gwarancji na zabezpieczenie spłaty kredytu. Wysoka wartość gwarancji, do 60% wartości kredytu i do 3,5 mln zł oraz okres finansowania – do 24 miesięcy w przypadku kredytów na bieżące potrzeby lub do 96 miesięcy dla kredytów inwestycyjnych, sprawiają, że program cieszy się dużym zainteresowaniem wśród klientów.

[GRI FS7, FS8] Wartość produktów odpowiedzialnych społecznie Wartość portfela produktów (w mln zł) Liczba produktów w portfelu
Kredyt na Innowacje Technologiczne 141,7 24
Leasing Eko Energia 40,6 584
PolSEFF 1,34 5

Więcej informacji o zasadach odpowiedzialnego finansowania inwestycji znajduje się w rozdziale „Środowisko”.

Wyniki wyszukiwania