Raport finansowy
i społeczny 2019

Dostępność usług

[GRI 103-1, GRI 103-2, GRI 103-3, FS13, FS14] Celem Banku jest niwelowanie barier cyfrowych i fizycznych w dostępie do usług finansowych i pozafinansowych. Bank Millennium jest dla klientów nie tylko centrum usług finansowych, ale też pierwszym kanałem dostępu do innych usług, np. w aplikacji mobilnej klient ma możliwość kupienia biletów komunikacji miejskiej, opłacenia miejsca parkingowego czy zakupu ubezpieczenia pojazdu tylko przez zeskanowanie kodu z dowodu rejestracyjnego.

Poprzez bankowość internetową możliwy jest również zdalny kontakt z polskimi urzędami. Bank dąży do tego, aby wszyscy klienci, w tym osoby z niepełnosprawnościami miały wygodny dostęp do usług finansowych. Dlatego wprowadzono wiele udogodnień dla osób niewidomych, niedowidzących i poruszających się na wózkach.

stale dostosowywane są do potrzeb osób niewidomych i niedowidzących. Serwisy są napisane prostym i zrozumiałym dla użytkownika językiem i mogą być odczytywane przez czytniki tekstu. Użytkownik z dysfunkcją wzroku może korzystać ze strony internetowej posługując się klawiaturą – mysz nie jest potrzebna do nawigacji po portalu. Dodatkowo, strona wyposażona jest w możliwość powiększania tekstu.

osoby z niepełnosprawnością ruchową mogą używać klawiszy numerycznych na klawiaturze zamiast funkcyjnych obok ekranu, dzięki czemu nie muszą sięgać zbyt wysoko. Klawisze numeryczne znajdujące się na klawiaturze bankomatu ułatwiają korzystanie z urządzeń również osobom z niepełnosprawnością wzroku. Po podłączeniu słuchawek można wprowadzać na nich dyspozycje na podstawie komunikatów głosowych. Dodatkowo osoby z niepełnosprawnością wzroku mogą korzystać ze specjalnego, czarno-białego trybu ekranu, co podnosi poziom kontrastu i czytelność wyświetlanych komunikatów. 100% bankomatów własnych Banku Millennium jest dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

w których występują bariery architektoniczne – ponad 60% oddziałów Banku jest dostępnych dla osób z niepełnosprawnościami. Przebudowując i modernizując swoje placówki Bank zwraca uwagę, by bariery architektoniczne zostały zniwelowane.

z możliwością podjazdu dla wózków inwalidzkich – dostępne są w 355 oddziałach.

klienci korzystający z infolinii Banku mogą korzystać z funkcji komend głosowych podczas obsługi telefonicznej zamiast używać klawiszy numerycznych telefonu.

osoby niewidome czy niedowidzące lub osoby, które nie potrafią czytać, mają możliwość samodzielnego podpisania umowy z Bankiem w obecności dwóch pracowników placówki i – na wyraźne życzenie klienta – także w obecności świadka, będącego osobą zaufaną dla klienta. W takich przypadkach możliwe jest odczytanie umowy przez pracownika placówki i/lub, w przypadku obsługi klienta, który nie pisze, złożenie przez klienta podpisu za pomocą tuszowego odcisku palca.

Klienci o szczególnych potrzebach mają prawo otrzymania ogólnych warunków umów oraz regulaminów w formach, które ułatwią im zapoznanie się z ich treścią, np.: dokument przygotowany z wykorzystaniem czcionki o dużym rozmiarze, nagranie audio, plik przygotowany w języku Braile’a.

szczegółowe wytyczne obowiązujące pracowników wszystkich placówek Banku.

Przedstawiciele Banku uczestniczą również w pracach Związku Banków Polskich nad zwiększeniem dostępności miejsc i usług dla osób z niepełnosprawnościami.

Dostępność usług Banku* 2019 2018 2017 2016 2015
Liczba placówek 602** 361 355 369 413
% placówek z dostępem dla osób niepełnosprawnych 63%** 72% 91% 90% 89%
Liczba bankomatów 498 487 483 490 519
% bankomatów z dostępem dla osób niepełnosprawnych 100% 100% 100% 100% 100%
*Dane dla placówek Banku Millennium i ex Euro Banku (bez sieci franczyzowej).
**Spadek liczby dostępnych oddziałów wynika z połączenia z Euro Bankiem.

Bank Millennium rozszerza ideę świata bez barier również na inne obszary, w których jest aktywny, m. in. w zakresie mecenatu kultury. Przez udostępnianie filmów kinowych w wersji z audio deskrypcją podczas Millennium Docs Against Gravity, największego polskiego festiwalu filmów dokumentalnych, ułatwiał osobom z niepełnosprawnościami wzroku dostęp do świata kultury.

W 2019 roku Bank Millennium zajął 1. miejsce w kategorii „Dostępność” w Rankingu Banków Miesięcznika Finansowego Bank.

Wyniki wyszukiwania