Raport finansowy
i społeczny 2019

Relacje z rynkiem kapitałowym

Bank Millennium jest pierwszym polskim bankiem notowanym (od 1992 r.) na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Aktualnie Bank jest uczestnikiem Indeksu WIG, WIG 30, mWIG40, WIG Banks i WIG-ESG.

Rzetelna i szybka informacja dla inwestorów

Rzetelne przekazywanie aktualnych informacji na temat strategii, wyników biznesowych oraz finansowych całej Grupy Kapitałowej Banku Millennium jest priorytetem w relacjach z inwestorami. Lista publikowanych przez Grupę Banku informacji z określeniem częstotliwości i miejsca publikacji znajduje się na stronie internetowej Banku w sekcji „Relacje Inwestorskie”.

Bank wykorzystuje różne kanały komunikacji w celu dotarcia do obecnych i potencjalnych akcjonariuszy. Są to przede wszystkim:

  • okresowe konferencje z udziałem Zarządu na temat kwartalnych wyników Grupy Kapitałowej Banku (4 w ciągu 2019 r.),
  • udział w konferencjach i wyjazdach (road-show) organizowanych dla inwestorów w kraju i za granicą (12)
  • indywidualne i grupowe spotkania z uczestnikami rynku kapitałowego (360 osób),
  • bieżące komunikaty giełdowe (30) i prasowe,
  • dedykowana strona internetowa w portalu Banku poświęcona relacjom inwestorskim,
  • zachęcanie do udziału w dorocznym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy,
  • kontakty bieżące z uczestnikami rynku (przez e-mail lub telefon).

W ramach realizacji najlepszej praktyki dotyczącej równego dostępu do informacji, od 2006 r. Bank zapewnia nieograniczony dostęp do konferencji przez Internet (transmisja wideo w języku polskim i angielskim) i przez telefon. Zapis z każdej konferencji dostępny jest na stronie Banku. Bank zapewnia również transmisję internetową video z obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Zapis z obrad wraz z podjętymi uchwałami jest także dostępny na stronie Banku.

Spotkania z uczestnikami rynku kapitałowego 2019 2018 2017 2016
Liczba zorganizowanych spotkań 168 155 183 192
Liczba uczestników spotkań 360 355 373 391

Dobre praktyki ESG

Bank działa w oparciu o dobre praktyki z obszaru ESG (Environmental, Social, Governance) oraz przestrzega zasad ładu korporacyjnego. Spółka jest notowana w WIG-ESG – indeksie spółek odpowiedzialnych społecznie na GPW oraz raportuje kwestie odnoszące się do prowadzenia odpowiedzialnego biznesu.

Dobre praktyki ładu korporacyjnego

Bank wypełnia zasady ładu korporacyjnego opisane w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW”. Zgodnie z zasadą „stosuj lub wyjaśniaj” (comply or explain) naruszenie zasad opisanych w „Dobrych Praktykach” powinno zostać przez Spółkę upublicznione w formie odpowiedniego raportu. W 2019 roku Bank przestrzegał zasad ładu korporacyjnego zawartych w dokumencie „Dobre praktyki spółek notowanych na GPW”. Jedynym wyjątkiem był brak  komunikacji dwustronnej w czasie rzeczywistym podczas Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. W ocenie Banku realizacja tej reguły niosła za sobą zagrożenia natury technicznej oraz prawnej dla prawidłowego i sprawnego przeprowadzenia obrad walnego zgromadzenia. W ocenie Banku uniknięcie wspomnianych zagrożeń stanowiło większą wartość dla Akcjonariuszy.

Bank Millennium w WIG-ESG

We wrześniu 2019 r. Bank Millennium znalazł się w indeksie WIG-ESG na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Wcześniej, w latach 2010-2019, Bank był notowany w Respect Index.

Indeks WIG-ESG jest publikowany na podstawie wartości portfela akcji spółek uznawanych za odpowiedzialne społecznie. W skład indeksu wchodzi 60 spółek z indeksów WIG20 i mWIG40. Wagi spółek w WIG-ESG zależą od liczby akcji w wolnym obrocie skorygowanej o wyniki rankingu ESG przygotowanego przez Sustainalytics i ocenę stosowania zasad ładu korporacyjnego. Indeks będzie instrumentem bazowym dla funduszu pasywnego zarządzanego przez NN Investment Partners TFI.

Bank Millennium znalazł się w gronie 4 najlepiej ocenianych spółek. Osiągnął najwyższy wynik zarówno w ocenie stosowania czynników środowiskowych, społecznych i ładu korporacyjnego (współczynnik ESG na poziomie 1,0) oraz w ocenie stosowania zasad Kodeksu Dobrych Praktyk (współczynnik KDP na poziomie 1,0).

Wyniki wyszukiwania