Raport finansowy
i społeczny 2019

Podejście do zarządzania zrównoważonym rozwojem

Główne aspekty zarządzania kwestiami zrównoważonego rozwoju zostały ujęte w Strategii Grupy Banku Millennium na lata 2018 – 2020 i są wdrażane w poszczególnych obszarach działalności Banku i Spółek.

Millenium-Grafy-2019_klinet-pracownik-spole-PL Millenium-Grafy-2019_klinet-pracownik-spole-PL

[GRI 103-1, GRI 103-2, GRI 103-3] W Banku Millennium działania na rzecz społeczeństwa są integralną częścią strategii biznesowej. Priorytetem jest zapewnienie najwyższej jakości obsługi klientów, prowadzenie etycznego marketingu i sprzedaży oraz ułatwianie korzystania z usług bankowych i pozabankowych (np. e-administracji) poprzez wprowadzanie ułatwień dla osób niepełnosprawnych oraz innowacyjnych usług. Odbiorcami działań CSR są również Pracownicy. Oprócz zapewnienia stabilnych i atrakcyjnych warunków pracy oraz oferowania możliwości angażowania się w działania społeczne, Bank promuje różnorodność w organizacji. Programy na rzecz społeczeństwa realizowane są za pośrednictwem Fundacji Banku Millennium i dotyczą edukacji finansowej i rozwoju wolontariatu pracowniczego. Za nadzór nad realizacją celów CSR na najwyższym szczeblu odpowiada Prezes Zarządu Banku.

[GRI 102-30, GRI 102-31, GRI 102-26] Realizacja strategii podlega okresowym przeglądom i ocenom. Przeprowadzane są one przez Zarząd Banku, na podstawie informacji przygotowanych przez jednostki odpowiedzialne za ich realizacje oraz przez Radę Nadzorczą Banku, na podstawie informacji przedstawionych przez Zarząd. Globalnej oceny działania Banku, w tym zarządzania kwestiami ekonomicznymi, środowiskowymi i społecznymi dokonuje Rada Nadzorcza na podstawie prezentowanych publicznie sprawozdań Banku. Są one przedmiotem analizy i prezentacji Akcjonariuszom na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy i stanowią podstawę do udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez Zarząd Banku w danym roku obrotowym.

Wszystkie działania CSR są corocznie od 13 lat podsumowywane w raportach odpowiedzialności społecznej Grupy Banku Millennium. [GRI 102-12] Bank jest również sygnatariuszem dwóch ważnych, międzynarodowych inicjatyw. Przystąpił do Karty Różnorodności, która jest zobowiązaniem, podpisywanym przez organizacje decydujące się na wprowadzenie zakazu dyskryminacji w miejscu pracy i działające na rzecz tworzenia i promocji różnorodności. Spółka wspiera również osiąganie Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ (SDG – Sustainable Development Goals). Przystępując do partnerstwa biznesu i administracji rządowej na rzecz realizacji SDG, Bank Millennium zadeklarował prowadzenie działań w szczególności w sferze edukacji finansowej dzieci i młodzieży (cel 6 – jakość edukacji).

Działania CSR prowadzone przez spółkę są wysoko oceniane przez rynek. W 2019 roku Bank Millennium znalazł się w indeksie WIG-ESG na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Wcześniej, w latach 2010-2019, był notowany w Respect Index. Według Rankingu Odpowiedzialnych Firm prowadzonego przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu, znajdujemy się w pierwszej dziesiątce  najbardziej odpowiedzialnych społecznie firm w Polsce. Corocznie jesteśmy również nagradzani Srebrnym Listkiem CSR w rankingu tygodnika „Polityka”.

Wyniki wyszukiwania