Raport finansowy
i społeczny 2019

Załącznik nr 1

Fundusze własne zgodnie z Rozporządzeniem wykonawczym Komisji UE nr 1423/2013 z dnia 20.12.2013 r.

ustanawiającym wykonawcze standardy techniczne w zakresie wymogów dotyczących ujawniania informacji na temat funduszy własnych instytucji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013

Główne cechy instrumentów kapitałowych
Nr wiersza Opis
1 Emitent
2 Unikatowy identyfikator (np. CUSIP, ISIN lub identyfikator Bloomberg dla ofert na rynku niepublicznym)
3 Prawo lub prawa właściwe, którym podlega instrument
Ujmowanie w kapitale regulacyjnym
4 Zasady przejściowe określone w rozporządzeniu CRR
5 Zasady określone w rozporządzeniu CRR obowiązujące po okresie przejściowym
6 Kwalifikowalne na poziomie jednostkowym lub (sub-)skonsolidowanym/na poziomie jednostkowym oraz (sub-)skonsolidowanym
7 Rodzaj instrumentu (rodzaje określane przez każdy system prawny)
8 Kwota uznana w kapitale regulacyjnym (waluta w min, według stanu na ostatni dzień sprawozdawczy)
9 Wartość nominalna instrumentu
9a Cena emisyjna
9b Cena wykupu
10 Klasyfikacja księgowa
11 Pierwotna data emisji
12 Wieczyste czy terminowe
13 Pierwotny termin zapadalności
14 Opcja wykupu na żądanie emitenta podlegająca wcześniejszemu zatwierdzeniu przez organy nadzoru
15 Termin wykupu opcjonalnego, terminy wykupu warunkowego oraz kwota wykupu
16 Kolejne terminy wykupu, jeżeli dotyczy
Kupony / dywidendy
17 Stała lub zmienna dywidenda / stały lub zmienny kupon
18 Kupon odsetkowy oraz dowolny powiązany wskaźnik
19 Istnienie zapisanych praw do niewypłacenia dywidendy
20a W pełni uznaniowe, częściowo uznaniowe czy obowiązkowe (pod względem terminu)
20b W pełni uznaniowe, częściowo uznaniowe czy obowiązkowe (pod względem kwoty)
21 Istnienie opcji z oprocentowaniem rosnącym lub innej zachęty do wykupu
22 Nieskumulowane czy skumulowane
23 Zamienne czy niezamienne
24 Jeżeli zamienne, zdarzenie lub zdarzenia wywołujące zamianę
25 Jeżeli zamienne, w pełni czy częściowo
26 Jeżeli zamienne, wskaźnik konwersji
27 Jeżeli zamienne, zamiana obowiązkowa czy opcjonalna
28 Jeżeli zamienne, należy określić rodzaj instrumentu, na który można dokonać zamiany
29 Jeżeli zamienne, należy określić emitenta instrumentu, na który dokonuje się zamiany
30 Odpisy obniżające wartość
31 W przypadku odpisu obniżającego wartość, zdarzenie lub zdarzenia wywołujące odpis obniżający wartość
32 W przypadku odpisu obniżającego wartość, w pełni czy częściowo
33 W przypadku odpisu obniżającego wartość, trwale czy tymczasowo
34 W przypadku tymczasowego odpisu obniżającego wartość, opis mechanizmu odpisu obniżającego wartość
35 Pozycja w hierarchii podporządkowania w przypadku likwidacji (należy określić rodzaj instrumentu bezpośrednio uprzywilejowanego w odniesieniu do danego instrumentu)
36 Niezgodne cechy przejściowe
37 Jeżeli tak, należy określić niezgodne cechy
A B1 B2 C D1 D2 D3
1 Bank Millennium S.A. Bank Millennium S.A. Bank Millennium S.A. Bank Millennium S.A. Bank Millennium S.A. Bank Millennium S.A. Bank Millennium S.A.
2 Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy PLBIG0000016 PLBIG0000016 PLBIG0000016 PLBIG0000016
3 Polskie Polskie Polskie Polskie Polskie Polskie Polskie
4 Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
5 Kapitał Kapitał Kapitał Kapitał Kapitał Kapitał Kapitał
podstawowy podstawowy podstawowy podstawowy podstawowy podstawowy podstawowy
Tier I Tier I Tier I Tier I Tier I Tier I Tier I
6 Poziom jednostkowy/ Poziom skonsolidowany Poziom jednostkowy/ Poziom skonsolidowany Poziom jednostkowy/ Poziom skonsolidowany Poziom jednostkowy/ Poziom skonsolidowany Poziom jednostkowy/ Poziom skonsolidowany Poziom jednostkowy/ Poziom skonsolidowany Poziom jednostkowy/ Poziom skonsolidowany
7 akcje imienne założycielskie akcje imienne zwykłe akcje imienne zwykłe akcje na okaziciela zwykłe akcje na okaziciela zwykłe akcje na okaziciela zwykłe akcje na okaziciela zwykłe
8 427 400 600 000 600 000 18 772 600 6 800 008 10 445 464 4 006 000
9 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
9a 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
9b Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
10 Kapitał własny Kapitał własny Kapitał własny Kapitał własny Kapitał własny Kapitał własny Kapitał własny
11 30.06.1989 13.06.1990 13.12.1990 17.05.1991 31.12.1991 31.01.1992 10.03.1992
12 Wieczysty Wieczysty Wieczysty Wieczysty Wieczysty Wieczysty Wieczysty
13 Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
14 Nie Nie Nie Nie Nie Nie Nie
15 Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
16 Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
17 Stopa zmienna Stopa zmienna Stopa zmienna Stopa zmienna Stopa zmienna Stopa zmienna Stopa zmienna
18 Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
19 Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak
20a W pełni uznaniowa W pełni uznaniowa W pełni uznaniowa W pełni uznaniowa W pełni uznaniowa W pełni uznaniowa W pełni uznaniowa
20b W pełni uznaniowa W pełni uznaniowa W pełni uznaniowa W pełni uznaniowa W pełni uznaniowa W pełni uznaniowa W pełni uznaniowa
21 Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
22 Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
23 Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
24 Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
25 Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
26 Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
27 Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
28 Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
29 Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
30 Nie Nie Nie Nie Nie Nie Nie
31 WZA, podejście ustawowe WZA, podejście ustawowe WZA, podejście ustawowe WZA, podejście ustawowe WZA, podejście ustawowe WZA, podejście ustawowe WZA, podejście ustawowe
32 Pełny lub częściowy Pełny lub częściowy Pełny lub częściowy Pełny lub częściowy Pełny lub częściowy Pełny lub częściowy Pełny lub częściowy
33 Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
34 Uchwała WZA Uchwała WZA Uchwała WZA Uchwała WZA Uchwała WZA Uchwała WZA Uchwała WZA
35 Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
36 Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
37 Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
(A) KWOTA W DNIU UJAWNIENIA (B) REGULATION (EU) NO 575/2013 ARTICLE REFERENCE (C) KWOTY UJĘTE PRZED PRZYJĘCIEM ROZPORZĄDZENIA (UE) NR 575/2013 LUB KWOTA REZYDUALNA OKREŚLONA W ROZPORZĄDZENIU (UE) NR 575/2013
Kapitał podstawowy Tler 1: instrumenty 1 kapitały rezerwowe
Instrumenty kapitałowe i powiązane ażio emisyjne 2 360 619 26 (1). 27. 28. 29. EBA list 26 (3) 0
Zyski zatrzymane 6 054 795 26 (1) (c) 0
Skumulowane inne całkowite dochody (i pozostałe kapitały rezerwowe, z uwzględnieniem niezrealizowanych zysków i strat zgodnie z mającymi zastosowanie standardami rachunkowości) 70 093 26 (1) 0
Fundusze ogólne ryzyka bankowego 228 902 26 (1) (f) 0
Niezależnie zweryfikowane zyski z bieżącego okresu po odliczeniu wszelkich możliwych do przewidzenia obciążeń lub dywidend 0 26 (2) 0
Kapitał podstawowy Tier l przed korektami regulacyjnymi 8 714 409 0
Kapitał podstawowy Tier I: korekty regulacyjne
Dodatkowe korekty wartości (kwota ujemna) -25 334 34. 105 0
Wartości niematerialne i prawne (po odliczeniu powiązanej] (kwota ujemna) -342 652 36 (1) (b). 37. 472 (4) 0
Kapitały rezerwowe odzwierciedlające wartość godziwą związane z zyskami lub stratami z tytułu instrumentów zabezpieczających przepływy pieniężne 23 397 33 (a) 0
Kwoty ujemne będące wynikiem obliczeń kwot oczekiwanej straty -351 983 36 (1) (d). 40. 159. 472 (6) 0
Korekty przejściowe zgodnie z MSSF 9 120 704 473a 0
Korekty regulacyjne dotyczące niezrealizowanych zysków i strat zgodnie z art. 467 i 468; 0
w tym: …filtr dla niezrealizowanej straty z tytułu papierów dłużnych 467 0
w tym: …filtr dla niezrealizowanej straty 2 467 0
w tym: …filtr dla niezrealizowanej zysku z tytułu papierów dłużnych 468 0
w tym: …filtr dla niezrealizowanej zysku z tytułu papierów udziałowych 468 0
Całkowite korekty regulacyjne w kapitale podstawowym Tier l -575 869 0
Kapitał podstawowy Tier 1 8 138 540 0
Kapitał dodatkowy Tier 1: instrumenty
Kapitał dodatkowy Tier 1 przed korektami regulacyjnymi 0
Kapitał dodatkowy Tier 1: korekty regulacyjne
Kapitał dodatkowy Tier 1 0
Kapitał Tier 1 (kapitał Tier 1 = kapitał podstawowy Tier 1 + kapitał dodatkowy Tier 1) 8 138 540 0
Kapitał Tier II: instrumenty i rezerwy
Instrumenty kapitałowe i pożyczki podporządkowane kwalifikujące się jako kapitał Tier II 1 530 000 63
Kapitał Tier II przed korektami regulacyjnymi 1 530 000 0
Kapitał Tier II: korekty regulacyjne
Całkowite korekty regulacyjne w kapitale Tier II 0 0
Kapitał Tier II 1 530 000 0
Łączny kapitał (łączny kapitał = kapitał Tier 1 + kapitał Tier II) 9 668 540 0
Aktywa ważone ryzykiem pod względem kwot ujętych przed przyjęciem CRR oraz kwot ujętych w okresie przejściowym, przeznaczonych do wycofania zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 575/2-13 (tj. kwoty rezydualne określone w CRR) 0
w tym: pozycje nieodliczone od kapitału podstawowego Tier l (kwoty rezydualne określone w rozporządzeniu (UE) nr 575/2-13) (pozycje, które należy wyszczególnić, np. aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego oparte na przyszłej rentowności po odliczeniu powiązanej rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego, pośrednie udziały kapitałowe w instrumentach własnych w kapitale podstawowym Tier l itd.) 472. 472 (5). 472 (8) (b). 472 (10) (b). 472 (11) (b) 0
w tym: pozycje nieodliczone od kapitału dodatkowego Tier l (kwoty rezydualne określone w rozporządzeniu (UE) nr 575/2-13) (pozycje, które należy wyszczególnić, np. krzyżowe powiązania kapitałowe w instrumentach w kapitale Tier II, bezpośrednie udziały kapitałowe w nieistotnych inwestycjach w kapitał innych podmiotów sektora finansowego Itd.) 475. 475 (2) (b). 475 (2) (c). 475 (4) (b) 0
w tym: pozycje nieodliczone od kapitału Tier II (kwoty rezydualne określone w rozporządzeniu (UE) nr 575/2-13) 477. 477 (2) (b). 477 (2) (c). 477 (4) (b) 0
Aktywa ważone ryzykiem razem 48 124 585 0
Współczynniki i bufory kapitałowe 0
Kapitał podstawowy Tier l (wyrażony jako odsetek kwoty ekspozycji na ryzyko) 16,91% 92 (2) (a). 465 0
Kapitał Tier l (wyrażony jako odsetek kwoty ekspozycji na ryzyko) 16,91% 92 (2) (b). 465 0
Łączny kapitał (wyrażony jako odsetek kwoty ekspozycji na ryzyko) 20,09% 92 (2) (c) 0
Wymóg bufora dla poszczególnych instytucji (wymóg dotyczący kapitału podstawowego Tier l zgodnie z art. 92 ust. 1 lit. a) powiększony o wymogi utrzymywania bufora zabezpieczającego i anty cyklicznego, jak również bufor ryzyka systemowego oraz bufor instytucji o znaczeniu systemowym (bufor globalnych instytucji o znaczeniu systemowym lub bufor innych instytucji o znaczeniu systemowym) wyrażony jako odsetek kwoty ekspozycji na ryzyko) 10,00% CRD 128. 129. 130 0
w tym: wymóg utrzymywania bufora zabezpieczającego 2,50% 0
w tym: wymóg utrzymywania bufora antycyklicznego 0,00% 0
w tym: wymóg utrzymywania bufora ryzyka systemowego 3,00% 0
w tym: bufor globalnych instytucji o znaczeniu systemowym lub bufor innych instytucji o znaczeniu systemowym 0,00% CRD 131 0
Kapitał podstawowy Tier l dostępny w celu pokrycia buforów (wyrażony jako odsetek łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko) 16,91% CRD 128 0

Opis podstawowych składników funduszy własnych

1.1.1.1.1 Opłacone instrumenty kapitałowe 1 213 117
Pozycja ta jest równa kapitałowi zakładowemu spółki, który składa się z następujących składników (Wartość nominalna jednej akcji = 1 zł):
Seria / emisja Rodzaj akcji Rodzaj uprzywilejowania Liczba akcji Wartość serii / emisji Sposób pokrycia kapitału Data rejestracji Prawo do dywidendy
A imienne założycielskie x2 co do głosu 106 850 106 850 gotówka 30.06.1989 30.06.1989
B1 imienne zwykłe 150 000 150 000 gotówka 13.06.1990 01.01.1990
B2 imienne zwykłe 150 000 150 000 gotówka 13.12.1990 01.01.1990
C na okaziciela zwykłe 4 693 150 4 693 150 gotówka 17.05.1991 01.01.1991
D1 na okaziciela zwykłe 1 700 002 1 700 002 gotówka 31.12.1991 01.01.1992
D2 na okaziciela zwykłe 2 611 366 2 611 366 gotówka 31.01.1992 01.01.1992
D3 na okaziciela zwykłe 1 001 500 1 001 500 gotówka 10.03.1992 01.01.1992
E na okaziciela zwykłe 6 000 000 6 000 000 gotówka 28.05.1993 01.01.1992
F na okaziciela zwykłe 9 372 721 9 372 721 gotówka 10.12.1993 01.01.1993
G na okaziciela zwykłe 8 000 000 8 000 000 gotówka 30.05.1994 01.10.1993
H na okaziciela zwykłe 7 082 129 7 082 129 gotówka 24.10.1994 01.10.1994
Podwyższenie wart. nominalnej akcji z 1 do 4 zł 122 603 154 kapitał zapasowy 24.11.1994
Split akcji w stosunku 1:4 122 603 154 05.12.1994
I na okaziciela zwykłe 65 000 000 65 000 000 gotówka 12.08.1997 01.10.1996
J na okaziciela zwykłe 196 120 000 196 120 000 kapitały Banku Gdańskiego S.A. 12.09.1997 01.10.1996
K na okaziciela zwykłe 424 590 872 424 590 872 gotówka 31.12.2001 01.01.2001
L na okaziciela zwykłe 363 935 033 363 935 033 gotówka 26.02.2010 01.01.2009
Liczba akcji razem 1 213 116 777
Kapitał akcyjny razem 1 213 116 777
1.1.1.1.3 Ażio 1 147 502
Ażio jest to kapitał ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej. Tworzony jest z premii emisyjnej uzyskanej z emisji akcji pomniejszonej o bezpośrednie, poniesione koszty z nią związane.
1.1.1.2.2.1 Zysk lub strata możliwe do przypisania właścicielom jednostki dominującej 633 856
Pozycja ta równa jest skonsolidowanemu wynikowi netto za rok 2019.
1.1.1.2.2.2 (-) Część nieuznanego zysku z bieżącego okresu lub nieuznanego zysku rocznego -300 233
Jest to kwota wyniku netto, która nie może być zaliczona do funduszy własnych na potrzeby wyliczania norm ostrożnościowych
1.1.1.3 Skumulowane inne całkowite dochody 70 093
Pozycja ta składa się z kapitału z aktualizacji wyceny powstałego w rezultacie rozpoznania:
  • efektu wyceny (według wartości godziwej) aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży w kwocie netto, to jest po uwzględnieniu podatku odroczonego. Wyksięgowanie niniejszych wartości z kapitału z aktualizacji wyceny następuje w momencie wyłączenia z ksiąg rachunkowych całości lub części wycenianych aktywów lub w momencie rozpoznania utraty wartości (efekt wyceny jest wtedy odnoszony do rachunku zysków i strat). Kwota 96 169 tys. zł,
  • efektu wyceny (według wartości godziwej) instrumentów pochodnych stanowiących zabezpieczenie przepływów środków pieniężnych w kwocie netto, to jest po uwzględnieniu podatku odroczonego. W kapitale z aktualizacji wyceny, ujmowana jest część zysków lub strat związanych z instrumentem zabezpieczającym przepływy pieniężne, która stanowi efektywne zabezpieczenie natomiast nieefektywna część zysków lub strat związanych z tym instrumentem zabezpieczającym ujmowana jest w rachunku zysków i strat. Kwota (-) 23 397 tys. zł,
  • zysków / (strat) aktuarialnych w kwocie netto, to jest po uwzględnieniu podatku odroczonego. W kapitale z aktualizacji wyceny, ujmowane są zyski lub straty wynikające z dyskontowania przyszłych zobowiązań powstałych z tytułu utworzonej rezerwy na odprawy emerytalne. Niniejsze wartości nie podlegają przeksięgowaniu do rachunku zysków i strat. Kwota (-) 2 679 tys. zł.
1.1.1.4 Kapitał rezerwowy 5 721 172
Kapitał ten powstał w wyniku corocznych uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o podziale zysków. Uchwały te zdecydowały na pozostawieniu części zysków wypracowanych w Banku i spółkach Grupy. Zgodnie ze statutem, o użyciu kapitału rezerwowego decyduje WZA i może on być przeznaczony w szczególności na pokrycie ewentualnych przyszłych strat lub wypłatę dywidendy.
1.1.1.5 Fundusze ogólne ryzyka bankowego 228 902
Fundusz ogólnego ryzyka bankowego w Banku stworzony był z zysku po opodatkowaniu zgodnie z przepisami ustawy Prawo Bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 z późniejszymi zmianami.
1.1.1.9.2 Rezerwa z tytułu instrumentów zabezpieczających przepływy pieniężne 23 397
Jest to kwota, która ze znakiem ujemnym jest składową pozycji 1.1.1.3 i zgodnie z artykułem 33 Rozporządzenia nr 575/2013 Bank nie włącza jej do funduszy własnych.
1.1.1.9.5 Korekty wartości z tytułu wymogów w zakresie ostrożnej wyceny -25 334
Korekta ta dotyczy:
  • dłużnych papierów wartościowych (wycena według wartości godziwej przez rachunek zysków i strat): (-) 874 tys. zł
  • dłużnych papierów wartościowych (wycena według wartości godziwej przez inne przychody ogólne): (-) 21 827 tys. zł
  • akcji (wycena według wartości godziwej): (-) 199 tys. zł
  • wartości bilansowej instrumentów pochodnych (portfel handlowy): (-) 465 tys. zł
  • wartości bilansowej instrumentów pochodnych (zabezpieczające): (-) 471 tys. zł
  • kredytów (wycena według wartości godziwej): (-) 1 498 tys. zł
1.1.1.10.1 (-) Wartość firmy uwzględniona w wycenie znacznych inwestycji -162 757
Kwota wynika z nabycia i połączenia z eurobankiem
1.1.1.11.1 (-) Kwota brutto innych wartości niematerialnych i prawnych -179 895
Kwota ta składa się głównie z wartości oprogramowania zakupionego przez Bank i spółki Grupy.
1.1.1.13 (-) Niedobór korekt ryzyka kredytowego wobec oczekiwanych strat według metody IRB -351 983
Odliczenia na podstawie art. 36 CRR, dotyczą portfeli kredytów detalicznych mieszkaniowych zabezpieczonych na nieruchomościach (RRE) i odnawialnych ekspozycji detalicznych (QRRE), dla których Grupa posiada zezwolenie na stosowanie metody IRB. Sposób ujmowania kwot oczekiwanych strat jest zgodny z art. 128 i 159 CRR.
1.1.1.26 Inne korekty w okresie przejściowym w kapitale podstawowym Tier I 120 704
Korekty te składają się z następujących kwot:
– przejściowe korekty wynikające z wdrożenia MSSF 9 (473a): 118 592 tys.zł
1.2.1.1 Opłacone instrumenty kapitałowe i pożyczki podporządkowane 1 530 000
Bank (i Grupa) zalicza do funduszy uzupełniających zobowiązania z tytułu emisji obligacji o terminach wymagalności 7 grudnia 2027 r. oraz 30 stycznia 2029 r. Kwota nominalna zobowiązań to 700 000 000 PLN oraz 830 000 000 PLN.
1.2.10 Inne korekty w okresie przejściowym w kapitale Tier II 0

Wyniki wyszukiwania