Raport finansowy
i społeczny 2019

Zakres stosowania CRR i fundusze własne

Zakres konsolidacji Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. określony zgodnie z przepisami ostrożnościowymi (Rozporządzenie CRR), jest tożsamy z zakresem konsolidacji dokonywanej na potrzeby sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego przygotowywanego przez Grupę w oparciu o MSR/MSSF. Grupa nie dokonała żadnych wyłączeń podmiotów objętych konsolidacją w porównaniu do sprawozdania MSSF, jaką to możliwość stwarza art. 19 ust. 1 Rozporządzenia CRR.

Wartość bilansowa pozycji
AKTYWA (w tys. zł) Wartość bilansowa w opublikowanych sprawozdaniach finansowych Wartość bilansowa dla celów konsolidacji regulacyjnej w zakresie wymogów na ryzyko kredytowe w zakresie wymogów CCR w zakresie wymogów na sekurytyzację w zakresie wymogów na ryzyko rynkowe nie podlegająca wymogom lub odejmowana od kapitału
Kasa, środki w Banku Centralnym 2 203 444 2 203 445 2 203 508
Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu 986 728 986 728 874 345 109 734
Instrumenty pochodne 112 485 112 485 109 734
Instrumenty kapitałowe 210 210 210,0695
Instrumenty dłużne 874 033 874 033 874 135
Aktywa finansowe nie przeznaczone do obrotu obowiązkowo wyceniane według wartości godziwej przez rachunek zysków i strat, inne niż Kredyty i pożyczki udzielone klientom 169 610 169 610 169 610
Instrumenty kapitałowe 66 609 66 609 66 609
Instrumenty dłużne 103 001 103 001 103 001
Aktywa finansowe wyceniane według wartości godziwej przez inne całkowite dochody 21 870 164 21 870 165 21 872 235
Instrumenty kapitałowe 29 643 29 644 29 643
Instrumenty dłużne 21 840 521 21 840 521 21 842 592
Kredyty i pożyczki udzielone klientom 69 754 938 69 754 938 70 100 851
Obowiązkowo wyceniane według wartości godziwej przez rachunek zysków i strat 1 498 195 1 498 195
Wyceniane według zamortyzowanego kosztu 68 256 743 68 256 743
Aktywa finansowe wyceniane według zamortyzowanego kosztu, inne niż Kredyty i pożyczki udzielone klientom 1 037 869 1 037 869 826 117 205 425
Instrumenty dłużne 48 153 48 153 48 193
Lokaty oraz kredyty i pożyczki udzielone bankom i innym instytucjom monetarnym 784 277 784 277 777 923
Transakcje z przyrzeczeniem odkupu 205 439 205 439 205 425
Instrumenty pochodne – rachunkowość zabezpieczeń 43 159 43 159 55 000
Inwestycje w jednostkach zależnych, we wspólnych przedsięwzięciach i w jednostkach stowarzyszonych 0 0
Rzeczowe aktywa trwałe 666 330 666 330 666 330
Wartości niematerialne 342 653 342 653 342 653
Aktywa z tytułu podatku dochodowego 541 828 541 828 533 129
Bieżące należności podatkowe 10 310 10 310
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 531 518 531 518 533 129
Pozostałe aktywa 399 778 399 778 402 383
Aktywa trwałe i grupy do zbycia sklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży 39 441 39 442 39 442
Aktywa razem 98 055 942 98 055 945 98 030 602 370 158
PASYWA I KAPITAŁ WŁASNY (w tys. zł) Wartość bilansowa w opublikowanych sprawozdaniach finansowych Wartość bilansowa dla celów konsolidacji regulacyjnej w zakresie wymogów na ryzyko kredytowe w zakresie wymogów CCR w zakresie wymogów na sekurytyzację w zakresie wymogów na ryzyko rynkowe nie podlegająca wymogom lub odejmowana od kapitału
ZOBOWIĄZANIA
Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu 353 000 353 000
Instrumenty pochodne 150 735 150 735
Zobowiązania z tytułu krótkiej sprzedaży papierów wartościowych 202 265 202 265
Zobowiązania finansowe wyceniane według zamortyzowanego kosztu 85 853 762 85 853 762
Zobowiązania wobec banków i innych instytucji monetarnych 1 578 848 1 578 848
Zobowiązania wobec klientów 81 454 765 81 454 765
Transakcje z przyrzeczeniem odkupu 90 712 90 712
Wyemitowane dłużne papiery wartościowe 1 183 232 1 183 232
Zobowiązania podporządkowane 1 546 205 1 546 205
Instrumenty pochodne – rachunkowość zabezpieczeń 426 847 426 847
Rezerwy 304 726 304 726
Nierozstrzygnięte sprawy sporne 251 333 251 333
Udzielone zobowiązania i gwarancje 53 393 53 393
Zobowiązania podatkowe 38 590 38 590
Bieżące zobowiązania podatkowe 38 590 38 590
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0 0
Inne zobowiązania 2 137 498 2 137 498
Zobowiązania razem 89 114 423 89 114 423
KAPITAŁ WŁASNY
Kapitał zakładowy 1 213 117 1 213 117
Kapitał ze sprzedaży akcji powyżej wartości nominalnej 1 147 502 1 147 502
Skumulowane inne całkowite dochody 70 093 70 093
Zyski zatrzymane 6 510 807 6 510 807
Kapitał własny razem 8 941 519 8 941 519
Zobowiązania i kapitał własny razem 98 055 942 98 055 942

 

 

Pozycje
Razem w zakresie wymogów na ryzyko kredytowe w zakresie wymogów CCR w zakresie wymogów na sekurytyzację w zakresie wymogów na ryzyko rynkowe
1 Wartość bilansowa aktywów dla celów konsolidacji regulacyjnej (jak w EU LI1) 98 055 942
2 Wartość bilansowa pasywów dla celów konsolidacji regulacyjnej (jak w EU LI1) 98 055 942
3 Wartość netto razem dla celów konsolidacji regulacyjnej 98 055 942
4 Kwoty pozabilansowe 11 629 618
5 Różnice (3+4-6) 60 231
6 Kwoty ekspozycji dla celów regulacyjnych 109 745 791 109 375 633 370 158

Tabela EU LI3 – Zarys różnic w zakresach konsolidacji (każdego podmiotu)

Z uwagi na fakt, że stosowana dla podmiotów w Grupie metoda konsolidacji rachunkowej jest taka sama jak metoda konsolidacji regulacyjnej, Tabela EU LI3 (EBA/GL/2016/11) nie jest prezentowana.

Tabela EU LIA – Wyjaśnienie dotyczące różnic między kwotami ekspozycji sprawozdawczymi i regulacyjnymi

Odnośnie tabeli 5, zagregowana kwota różnicy między ekspozycjami sprawozdawczmi i regulacyjnymi jest nieistotna i wynosi 0,05% kwoty ekspozycji sprawozdawczych, przy czym kwota ekspozycji regulacyjnych jest wyższa o ok. 60 mln zł.

Główna różnica między kwotami ekspozycji sprawozdawczymi i regulacyjnymi wynika z odmiennego traktowania odpisów aktualizujących wartość należności. W sprawozdaniu finansowym kwota tych odpisów jest wykazana według stanu bilansowego na dzień 31.12.2019 r. Dla wyliczenia ekspozycji regulacyjnych uwzględniono zaś zapisy art. 1 ust. 1 Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 183/2014 dotyczące określenia sposobu obliczania korekt z tytułu szczególnego i ogólnego ryzyka kredytowego. Zgodnie z tym artykułem, kwoty korekt i odpisów aktualizujących wartość należności zostały uwzględnione według stanu na dzień 30.06.2019 r., czyli na dzień, w którym obniżyły one kapitał podstawowy Tier 1 Grupy (dzień zaliczenia zysku za I półrocze 2019 r. do funduszy własnych). Inne różnice wynikają z przyczyn natury operacyjnej i/lub są związane z finalizacją procesu integracji danych po połączeniu z byłym Eurobankiem. Ich znaczenie i wpływ na raportowane wartości jest nieistotny i nie obniża wartości informacyjnej Ujawnień.

Spółki wchodzące w skład Grupy objęte konsolidacją na dzień 31.12.2019 r. przedstawia poniższa tabela:

Nazwa Rodzaj działalności Siedziba % udziału Grupy w kapitałach własnych % udziału Grupy w głosach na WZA lub ZW Ujęcie w sprawozdaniu Grupy
BANK MILLENNIUM SA usługi bankowe Warszawa jednostka dominująca konsolidacja pełna
MILLENNIUM LEASING Sp. z o.o. usługi leasingowe Warszawa 100 100 konsolidacja pełna
MILLENNIUM DOM MAKLERSKI S.A. usługi maklerskie Warszawa 100 100 konsolidacja pełna
MILLENNIUM TFI S.A. zarządzanie funduszami inwestycyjnymi Warszawa 100 100 konsolidacja pełna
MILLENNIUM SERVICE Sp. z o.o. wynajem i zarządzanie nieruchomościami, działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych Warszawa 100 100 konsolidacja pełna
MILLENNIUM GOODIE Sp. z o.o. działalność portali internetowych Warszawa 100 100 konsolidacja pełna
MILLENNIUM TELECOMMUNICATION SERVICES Sp. z o.o. operacje finansowe na rynku kapitałowym i usługi doradcze Warszawa 100 100 konsolidacja pełna
PIAST EXPERT Sp. z o.o. w likwidacji usługi marketingowe Tychy 100 100 konsolidacja pełna
LUBUSKIE FABRYKI MEBLI S.A. w likwidacji wytwarzanie mebli Świebodzin 50 (+1 akcja) 50 (+1 akcja) metoda praw własności(*)
BG LEASING S.A. w upadłości usługi leasingowe Gdańsk 74 74 koszt historyczny(*)
* Pomimo sprawowania kontroli nad spółką Lubuskie Fabryki Mebli S.A. oraz BG Leasing S.A. z uwagi na nieistotność tych jednostek z punktu widzenia realizacji nadrzędnego celu skonsolidowanego sprawozdania finansowego, jakim jest prawidłowe przedstawienie sytuacji finansowej Grupy, Grupa nie konsoliduje zaangażowania kapitałowego w tych podmiotach.

Według stanu na 31 grudnia 2019 roku w żadnej ze spółek Grupy nie ujawniono niedoborów kapitałowych w odniesieniu do obowiązujących wymogów kapitałowych. (Art. 436.d)

Grupa uważa, że nie istnieją obecnie oraz nie przewiduje wystąpienia istotnych przeszkód praktycznych lub prawnych dla szybkiego transferu funduszy własnych lub spłaty zobowiązań przez jednostkę dominującą i jej jednostki zależne. (Art. 436.c)

Grupa nie korzysta z odstąpienia przez właściwe organy od stosowania wymogów ostrożnościowych na zasadzie indywidualnej na mocy art. 7 CRR. Grupa nie korzysta także z zezwoleń właściwych organów określonych w art. 9 CRR (Art.436.e).

Poniższa tabela przedstawia strukturę funduszy własnych Grupy według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r.

Pozycja Kwota
1 FUNDUSZE WŁASNE 9 668 540
1.1 KAPITAŁ TIER I 8 138 540
1.1.1 KAPITAŁ PODSTAWOWY TIER I 8 138 540
1.1.1.1 Instrumenty kapitałowe kwalifikujące się jako kapitał podstawowy Tier I 2 360 619
1.1.1.1.1 Opłacone instrumenty kapitałowe 1 213 117
1.1.1.1.2 Pozycja uzupełniająca: nieuznane instrumenty kapitałowe 0
1.1.1.1.3 Ażio 1 147 502
1.1.1.1.4 (-) Instrumenty własne w kapitale podstawowym Tier I 0
1.1.1.1.4.1 (-) Bezpośrednie udziały kapitałowe w instrumentach w kapitale podstawowym Tier I 0
1.1.1.1.4.2 (-) Pośrednie udziały kapitałowe w instrumentach w kapitale podstawowym Tier I 0
1.1.1.1.4.3 (-) Syntetyczne udziały kapitałowe w instrumentach w kapitale podstawowym Tier I 0
1.1.1.1.5 (-) Faktyczne lub warunkowe zobowiązania do zakupu instrumentów własnych w kapitale podstawowym Tier I 0
1.1.1.2 Zyski zatrzymane 333 623
1.1.1.2.1 Zyski zatrzymane w poprzednich latach 0
1.1.1.2.2 Uznany zysk lub uznana strata 333 623
1.1.1.2.2.1 Zysk lub strata możliwe do przypisania właścicielom jednostki dominującej 560 732
1.1.1.2.2.2 (-) Część nieuznanego zysku z bieżącego okresu lub nieuznanego zysku rocznego -227 109
1.1.1.3 Skumulowane inne całkowite dochody 70 093
1.1.1.4 Kapitał rezerwowy 5 721 172
1.1.1.5 Fundusze ogólne ryzyka bankowego 228 902
1.1.1.6 Korekty w okresie przejściowym z tytułu instrumentów w kapitale podstawowym Tier I podlegających zasadzie praw nabytych 0
1.1.1.7 Udział mniejszości ujęty w kapitale podstawowym Tier I 0
1.1.1.8 Korekty w okresie przejściowym z tytułu dodatkowych udziałów mniejszości 0
1.1.1.9 Korekty w kapitale podstawowym Tier I z tytułu filtrów ostrożnościowych -1 937
1.1.1.9.1 (-) Zwiększenia kapitału własnego z tytułu aktywów sekurytyzowanych 0
1.1.1.9.2 Rezerwa z tytułu instrumentów zabezpieczających przepływy pieniężne 23 397
1.1.1.9.3 Skumulowane zyski i straty spowodowane zmianami własnego ryzyka kredytowego w zakresie zobowiązań wycenionych według wartości godziwej 0
1.1.1.9.4 Zyski i straty wycenione według wartości godziwej, wynikające z własnego ryzyka kredytowego instytucji związanego z zobowiązaniami będącymi instrumentami pochodnymi 0
1.1.1.9.5 (-) Korekty wartości z tytułu wymogów w zakresie ostrożnej wyceny -25 334
1.1.1.10 (-) Wartość firmy -162 757
1.1.1.10.1 (-) Wartość firmy rozliczana jako aktywa niematerialne i prawne -162 757
1.1.1.10.2 (-) Wartość firmy uwzględniona w wycenie znacznych inwestycji 0
1.1.1.10.3 Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego związane z wartością firmy 0
1.1.1.11 (-) Inne wartości niematerialne i prawne -179 895
1.1.1.11.1 (-) Kwota brutto innych wartości niematerialnych i prawnych -179 895
1.1.1.11.2 Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego związane z innymi aktywami niematerialnymi i prawnymi 0
1.1.1.12 (-) Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego oparte na przyszłej rentowności i niewynikające z różnic przejściowych po odliczeniu powiązanych rezerw z tytułu podatku dochodowego 0
1.1.1.13 (-) Niedobór korekt ryzyka kredytowego wobec oczekiwanych strat według metody IRB -351 983
1.1.1.14 (-) Aktywa funduszu emerytalnego ze zdefiniowanymi świadczeniami 0
1.1.1.14.1 (-) Kwota brutto aktywów funduszu emerytalnego ze zdefiniowanymi świadczeniami 0
1.1.1.14.2 Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego związane z aktywami funduszu emerytalnego ze zdefiniowanymi świadczeniami 0
1.1.1.14.3 Aktywa funduszu emerytalnego ze zdefiniowanymi świadczeniami, które instytucja może wykorzystywać w nieograniczony sposób 0
1.1.1.15 (-) Krzyżowe powiązania kapitałowe w kapitale podstawowym Tier I 0
1.1.1.16 (-) Nadwyżka odliczenia od pozycji dodatkowych w Tier I ponad kapitał podstawowy Tier I 0
1.1.1.17 (-) Znaczne pakiety akcji poza sektorem finansowym, które alternatywnie mogą podlegać stosowaniu wagi ryzyka 1 250 % 0
1.1.1.18 (-) Pozycje sekurytyzacyjne, które alternatywnie mogą podlegać stosowaniu wagi ryzyka 1 250 % 0
1.1.1.19 (-) Dostawy z późniejszym terminem rozliczenia, które alternatywnie mogą podlegać stosowaniu wagi ryzyka 1 250 % 0
1.1.1.20 (-) Pozycje w koszyku, w odniesieniu do których instytucja nie może określić wagi ryzyka przy zastosowaniu metody IRB oraz które alternatywnie mogą podlegać stosowaniu wagi ryzyka 1 250 % 0
1.1.1.21 (-) Ekspozycje kapitałowe przy zastosowaniu metody modeli wewnętrznych, które alternatywnie mogą podlegać stosowaniu wagi ryzyka 1 250 % 0
1.1.1.22 (-) Instrumenty w kapitale podstawowym Tier I podmiotów sektora finansowego, jeżeli instytucja nie dokonała znacznej inwestycji w te podmioty 0
1.1.1.23 (-) Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego oparte na przyszłej rentowności i wynikające z różnic przejściowych 0
1.1.1.24 (-) Instrumenty w kapitale podstawowym Tier I podmiotów sektora finansowego, jeżeli instytucja dokonała znacznej inwestycji w te podmioty 0
1.1.1.25 (-) Kwota przekraczająca próg 17,65 % 0
1.1.1.26 Inne korekty w okresie przejściowym w kapitale podstawowym Tier I 120 704
1.1.1.27 (-) Dodatkowe odliczenia od kapitału podstawowego Tier I zgodnie z art. 3 CRR 0
1.1.1.28 Elementy kapitału podstawowego Tier I lub odliczenia od kapitału podstawowego Tier I – inne 0
1.1.2 KAPITAŁ DODATKOWY TIER I 0
1.1.2.1 Instrumenty kapitałowe kwalifikujące się jako kapitał dodatkowy Tier I 0
1.1.2.1.1 Opłacone instrumenty kapitałowe 0
1.1.2.1.2 Pozycja uzupełniająca: nieuznane instrumenty kapitałowe 0
1.1.2.1.3 Ażio 0
1.1.2.1.4 (-) Instrumenty własne w kapitale dodatkowym Tier I 0
1.1.2.1.4.1 (-) Bezpośrednie udziały kapitałowe w instrumentach w kapitale dodatkowym Tier I 0
1.1.2.1.4.2 (-) Pośrednie udziały kapitałowe w instrumentach w kapitale dodatkowym Tier I 0
1.1.2.1.4.3 (-) Syntetyczne udziały kapitałowe w instrumentach w kapitale dodatkowym Tier I 0
1.1.2.1.5 (-) Faktyczne lub warunkowe zobowiązania do zakupu instrumentów własnych w kapitale dodatkowym Tier I 0
1.1.2.2 Korekty w okresie przejściowym z tytułu instrumentów w kapitale dodatkowym Tier I podlegających zasadzie praw nabytych 0
1.1.2.3 Instrumenty emitowane przez jednostki zależne ujmowane w kapitale dodatkowym Tier I 0
1.1.2.4 Korekty w okresie przejściowym z tytułu dodatkowego ujęcia instrumentów emitowanych przez jednostki zależne w kapitale dodatkowym Tier I 0
1.1.2.5 (-) Krzyżowe powiązania kapitałowe w kapitale dodatkowym Tier I 0
1.1.2.6 (-) Instrumenty w kapitale dodatkowym Tier I podmiotów sektora finansowego, jeżeli instytucja nie dokonała znacznej inwestycji w te podmioty 0
1.1.2.7 (-) Instrumenty w kapitale dodatkowym Tier I podmiotów sektora finansowego, jeżeli instytucja dokonała znacznej inwestycji w te podmioty 0
1.1.2.8 (-) Nadwyżka odliczenia od pozycji w Tier II ponad kapitał Tier II 0
1.1.2.9 Inne korekty w okresie przejściowym w kapitale dodatkowym Tier I 0
1.1.2.10 Nadwyżka odliczenia od pozycji dodatkowych w Tier I ponad kapitał dodatkowy Tier I (odliczenie w kapitale podstawowym Tier I) 0
1.1.2.11 (-) Dodatkowe odliczenia od kapitału dodatkowego Tier I zgodnie z art. 3 CRR 0
1.1.2.12 Elementy kapitału dodatkowego Tier I lub odliczenia od kapitału dodatkowego Tier I – inne 0
1.2 KAPITAŁ TIER II 1 530 000
1.2.1 Instrumenty kapitałowe i pożyczki podporządkowane kwalifikujące się jako kapitał Tier II 1 530 000
1.2.1.1 Opłacone instrumenty kapitałowe i pożyczki podporządkowane 1 530 000
1.2.1.2* Pozycja uzupełniająca: nieuznane instrumenty kapitałowe i pożyczki podporządkowane 0
1.2.1.3 Ażio 0
1.2.1.4 (-) Instrumenty własne w kapitale Tier II 0
1.2.1.4.1 (-) Bezpośrednie udziały kapitałowe w instrumentach w kapitale Tier II 0
1.2.1.4.2 (-) Pośrednie udziały kapitałowe w instrumentach w kapitale Tier II 0
1.2.1.4.3 (-) Syntetyczne udziały kapitałowe w instrumentach w kapitale Tier II 0
1.2.1.5 (-) Faktyczne lub warunkowe zobowiązania do zakupu instrumentów własnych w kapitale Tier II 0
1.2.2 Korekty w okresie przejściowym z tytułu instrumentów w kapitale Tier II oraz pożyczek podporządkowanych podlegających zasadzie praw nabytych 0
1.2.3 Instrumenty emitowane przez jednostki zależne uznane w kapitale Tier II 0
1.2.4 Korekty w okresie przejściowym z tytułu dodatkowego uznania instrumentów emitowanych przez jednostki zależne w kapitale Tier II 0
1.2.5 Nadwyżka rezerw ponad oczekiwane uznane straty według metody IRB 0
1.2.6 Korekty z tytułu ogólnego ryzyka kredytowego według metody standardowej 0
1.2.7 (-) Krzyżowe powiązania kapitałowe w kapitale Tier II 0
1.2.8 (-) Instrumenty w kapitale Tier II podmiotów sektora finansowego, jeżeli instytucja nie dokonała znacznej inwestycji 0
1.2.9 (-) Instrumenty w kapitale Tier II podmiotów sektora finansowego, jeżeli instytucja dokonała znacznej inwestycji 0
1.2.10 Inne korekty w okresie przejściowym w kapitale Tier II 0
1.2.11 Nadwyżka odliczenia od pozycji w Tier II ponad kapitał Tier II (odliczenie w kapitale dodatkowym Tier I) 0
1.2.12 (-) Dodatkowe odliczenia od kapitału Tier II zgodnie z art. 3 CRR 0
1.2.13 Elementy kapitału Tier II lub odliczenia od kapitału Tier II – inne 0
Współczynnik kapitału podstawowego Tier1 (CET1) 16,91%
Łączny współczynnik kapitałowy (TCR) 20,09%

Tabela 8. Uzgodnienie pozycji funduszy własnych oraz kapitałów własnych wykazanych w Rocznym Raporcie Finansowym (w tys. złotych)

Pozycja Nota sprawozdania finansowego Wartość w sprawozdaniu finansowym Pozycja w Tabeli nr 7
Zobowiązania podporządkowane 35 1 546 205 1.2.1.1
Kapitał zakładowy 39 1 213 117 1.1.1.1.1
Kapitał ze sprzedaży akcji powyżej wartości nominalnej List of equity items page 10 1 147 502 1.1.1.1.3
Kapitał z aktualizacji wyceny 39 70 093 1.1.1.3
Zyski zatrzymane 39 6 510 807 1.1.1.2
1.1.1.4
1.1.1.5
Razem kapitały własne i zobowiązania podporządkowane wykazane w zbadanym sprawozdaniu finansowym 10 487 724
Część wyniku netto, która nie może być zaliczona w dacie raportowania do funduszy własnych na potrzeby wyliczania norm ostrożnościowych -227 109 1.1.1.2.2.2
Wartość firmy -162 757 1.1.1.10
Kwota brutto innych wartości niematerialnych i prawnych -179 895 1.1.1.11.1
Niedobór korekt ryzyka kredytowego wobec oczekiwanych strat według metody IRB -351 983 1.1.1.13
Przejściowe korekty wynikające z MSSF 9 120 704 1.1.1.26
Korekty wartości z tytułu wymogów w zakresie ostrożnej wyceny -25 334 1.1.1.9.5
Korekta o część kapitału zobowiązania podporządkowanego, która nie może być zaliczona do funduszy własnych 0 1.2.1.1
Korekta o naliczone odsetki od zobowiązania podporządkowanego -16 205 1.2.1.1
Rezerwa z tytułu instrumentów zabezpieczających przepływy pieniężne 23 397 1.1.1.9.2
Razem fundusze własne 9 668 540 1

Pozycje nieodliczone od funduszy własnych

Wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. Grupa nie dokonała znacznych inwestycji w podmioty sektora finansowego, o których mowa w artykule 43 CRR.

W przypadku aktywów z tytułu podatku odroczonego, o których mowa w artykule 38 CRR, wartość ich stanowi 6,6% kapitału podstawowego Tier I po korektach, i w konsekwencji podlega ona wyłączeniu z odliczeń zgodnie z artykułem 48 CRR, jednocześnie przedmiotowej kwocie przypisano wagę ryzyka równą 250% na potrzeby wyliczenia wymogów kapitałowych.

Wyniki wyszukiwania