Raport finansowy
i społeczny 2019

Wymogi kapitałowe według klas ekspozycji i rodzajów ryzyka

Grupa i Bank obliczają łączną kwotę ekspozycji na ryzyko oraz spełniają wymogi w zakresie funduszy własnych zgodnie z art. 92 CRR.

Według stanu dzień na 31 grudnia 2019 r., łączna kwota ekspozycji na ryzyko jest obliczana jako suma następujących pozycji:

  • Ekspozycji ważonych ryzykiem dla ryzyka kredytowego i ryzyka rozmycia obliczonych zgodnie z metodą wewnętrznych ratingów dla ekspozycji detalicznych wobec klientów indywidualnych zabezpieczonych na nieruchomościach mieszkalnych (RRE) i odnawialnych ekspozycji detalicznych (QRRE) oraz obliczonych zgodnie z metodą standardową dla pozostałych portfeli
  • Wymogów w zakresie funduszy własnych z tytułu ryzyka rozliczenia oraz dostawy
    z późniejszym terminem rozliczenia.
  • Wymogów w zakresie funduszy własnych w odniesieniu do działalności zaliczanej do portfela handlowego dla ryzyka pozycji i dużych ekspozycji przekraczających limity określone w art. 395-401 CRR
  • Wymogów w zakresie funduszy własnych z tytułu ryzyka rynkowego dla ryzyka walutowego, ryzyka rozliczenia i ryzyka cen towarów
  • Wymogów w zakresie funduszy własnych w odniesieniu do ryzyka korekty wyceny kredytowej
  • Wymogów w zakresie funduszy własnych w odniesieniu do ryzyka operacyjnego
  • Ekspozycji ważonych ryzykiem w odniesieniu do ryzyka kredytowego kontrahenta.

Kwoty ekspozycji na ryzyko oraz wymogi kapitałowe, ujawniane zgodnie z art. 438.c-f CRR, przedstawia poniższa tabela.

Aktywa ważone ryzykiem Minimalne wymogi kapitałowe
31.12.2019 31.12.2018 30.09.2019 31.12.2019
CRR 1 Ryzyko kredytowe (bez CCR) 43 082 326 31 504 636 42 076 057 3 446 586
Art. 438cd 2 w tym metoda standardowa 34 089 757 21 944 694 33 062 801 2 727 181
Art. 438cd 3 w tym metoda podstawowa IRB (FIRB)
Art. 438cd 4 w tym metoda zaawansowana IRB (AIRB) 8 992 569 9 559 942 9 013 256 719 406
Art. 438d 5 w tym ekspozycje kapitałowe IRB w metodzie prostej lub IMA
Art. 107 Art. 438cd 6 CCR 120 023 125 118 219 322 9 602
Art. 438cd 7 w tym metoda mark-to-market 75 090 81 432 159 105 6 007
Art. 438cd 8 w tym metoda oryginalnej ekspozycji
9 w tym metoda standardowa
10 w tym metoda modeli wewnętrznych (IMM)
Art. 438cd 11 w tym kwota ekspozycjiz tyt. udziału w funduszu default CCP
Art. 438cd 12 w tym CVA 44 933 43 686 60 217 3 595
Art. 438e 13 Ryzyko rozliczenia
Art. 449oi 14 Sekurytyzacja w księdze bankowej (po ograniczeniu)
15 w tym metoda IRB
16 w tym metoda formuły nadzorczej (SFA)
17 w tym metoda wewnętrznej oceny (IAA)
18 w tym metoda standardowa
Art. 438e 19 Ryzyko rynkowe 302 494 253 788 304 179 24 200
20 w tym metoda standardowa 302 494 253 788 304 179 24 200
21 w tym metoda modeli wewnętrznych
Art. 438e 22 Duże ekspozycje
Art. 438f 23 Ryzyko operacyjne 4 086 613 3 913 781 5 198 300 326 929
24 w tym metoda wskaźnika bazowego 2 311
25 w tym metoda standardowa 4 086 613 3 911 470 5 198 300 326 929
26 w tym metoda zaawansowanego pomiaru
Art. 437.2, Art. 48, Art. 60 27 Kwoty poniżej progu dla odliczenia (podlegające wadze ryzyka 250%) 533 129 838 216 518 855 42 650
Art. 500 28 Korekta dla dolnej granicy
29 Razem 48 124 585 36 635 539 48 316 713 3 849 967

W perspektywie rocznej, łączne aktywa ważone ryzykiem (RWA) zwiększyły się o 31% (o ok. 11,5 mld zł). Dominujący wpływ na tą zmianę miał wzrost RWA na ryzyko kredytowe (98% łącznej zmiany RWA), w tym włączenie portfela kredytowego byłego Eurobanku (RWA w kwocie ok. 8,4 mld. zł). W ramach RWA na ryzyko kredytowe, w największym stopniu wzrosły ekspozycje wobec klientów detalicznych (75% łącznej zmiany RWA ryzyko kredytowe) i ekspozycje wobec przedsiębiorstw (15% tej zmiany). RWA na inne rodzaje ryzyka mają mniejsze znaczenie. Analizę zmian RWA zaprezentowano w poniższej Tabeli 10.

Pozycja Zmiana roczna w 2019 (w mln zł) Zmiana roczna w 2019 (w %)
RWA razem, w tym: 11 489 31%
RWA ryzyko kredytowe (łącznie z CCR) * 11 266 35%
w tym RWA na ekspozycje detaliczne 8 497 52%
w tym RWA byłego Eurobanku 8 392
w tym RWA na ekspozycje wobec przedsiębiorstw 1 674 12%
w tym RWA na pozostałe ekspozycje 1 095 56%
RWA ryzyko rynkowe 49 19%
RWA CVA ** 1 3%
RWA ryzyko operacyjne 173 4%
* CCR - ryzyko kredytowe kontrahenta
** CVA - korekta wyceny kredytowej

Poniższa tabela prezentuje zaś przepływy aktywów ważonych ryzykiem dotyczące ekspozycji na ryzyko kredytowe w metodzie IRB, co odnosi się do ekspozycji detalicznych wobec klientów indywidualnych zabezpieczonych na nieruchomościach mieszkalnych (RRE) i odnawialnych ekspozycji detalicznych (QRRE). Informacja ta jest ujawniana zgodnie z art. 438.d CRR.

Data: 31.12.2019 (bieżący okres), 30.09.2019r. (poprzedni okres), w tys. zł

Kwoty RWA Wymogi kapitałowe
1 RWA na koniec poprzedniego okresu 9 013 256 721 060
2 Wielkość aktywów 339 210 27 137
3 Jakość aktywów -256 635 -20 531
4 Zmiany modeli
5 Metodyka i polityka
6 Przejęcia i sprzedaże
7 Zmiany kursów wymiany walut -112 795 -9 024
8 Inne 9 532 763
9 RWA na koniec bieżącego okresu 8 992 569 719 406
Dotyczy ekspozycji detalicznych wobec klientów indywidualnych zabezpieczonych na nieruchomościach mieszkalnych (RRE) i odnawialnych ekspozycji detalicznych (QRRE).

Tabela EU INS1 – Nieodliczane udziały w zakładach ubezpieczeniowych

Z uwagi na fakt, że Bank nie posiada instrumentów funduszy własnych zakładu ubezpieczeń, zakładu reasekuracji lub ubezpieczeniowej spółki holdingowej i nie uzyskał zezwolenia zgodnie z art. 49 ust. 1 CRR, Tabela EU INS1 (EBA/GL/2016/11) nie jest prezentowana.

Wyniki wyszukiwania