Raport finansowy
i społeczny 2019

Kapitał wewnętrzny

Grupa i Bank obliczają i stale utrzymują kwotę kapitału wewnętrznego, odpowiedniego do zabezpieczenia rodzaju i skali ryzyka, zgodnie z art. 73 Dyrektywy 2013/36/UE.

Grupa i Bank realizują proces wewnętrznej oceny adekwatności kapitałowej (tzw. ICAAP), bazując na modelach kapitału wewnętrznego (ekonomicznego).

Grupa i Bank definiują kapitał ekonomiczny jako kwotę kapitału, niezbędną do pokrycia wszystkich przyszłych nieoczekiwanych strat ekonomicznych, mogących wystąpić w ciągu określonego czasu w przyszłości i oszacowanych z określonym prawdopodobieństwem, bez narażenia interesów deponentów/wierzycieli Grupy. Obliczenia kapitału wewnętrznego obejmują wszystkie istotne rodzaje ryzyka, na które Grupa jest narażona oraz bazują na zestawie parametrów zbudowanych w oparciu o specyfikę i realia rynku polskiego. Modele kwantyfikują wartość strat oczekiwanych i nieoczekiwanych z tytułu określonych jako istotne rodzajów ryzyka, przy założonym poziomie ufności oraz horyzoncie czasowym 1 roku.

Kapitał wewnętrzny jest obliczany i utrzymywany na wszystkie rodzaje ryzyka uznane za istotne  w prowadzonej działalności oraz na rodzaje ryzyka, na które utrzymywane są wymogi w zakresie funduszy własnych zgodnie z CRR.

Grupa i Bank określiła poniższe rodzaje ryzyka jako istotne, wraz z podanymi metodami szacowania kapitału wewnętrznego. Ostatnia ocena istotności ryzyka została zakończona w grudniu 2019 r.

Kategoria i rodzaj ryzyka Metoda szacowania kapitału wewnętrznego
Ryzyko kredytowe:
 • ryzyko defaultu
 • ryzyko kredytowe kontrahenta
 • ryzyko rządu
VaR na ryzyko kredytowe – zmodyfikowany model Credit Risk +
Ryzyko RRE FX Bufor II Filara RRE FX – zmodyfikowana metodyka obliczania dodatkowego wymogu w zakresie funduszy własnych na pokrycie ryzyka ekspozycji detalicznych denominowanych w walutach obcych zabezpieczonych na nieruchomościach mieszkalnych
Bufor na trudnomierzalne rodzaje ryzyka:
 • Ryzyko biznesowe – ryzyko strategii IT
 • Ryzyko BFG
Metoda wyznaczania kapitału wewnętrznego na trudnomierzalne rodzaje ryzyka
Ryzyko operacyjne:
 • oszustwa zewnętrzne
 • ICT – ryzyko bezpieczeństwa 1)
 • ICT – ryzyko dostępności i ciągłości
 • ryzyko zgodności
 • ryzyko ochrony danych
 • ryzyko pozwów prawnych
Zmodyfikowana metoda standardowa
* ICT - obszar technologii informacyjno-komunikacyjnych

Dla oceny istotności w 2019 roku zdefiniowano w sumie 11 głównych kategorii ryzyka, a w ich ramach 69 rodzajów ryzyka, w tym wiele rodzajów ryzyka niefinansowego i trudnomierzalnego. Zdefiniowane kategorie ryzyka obejmują:

 1. Ryzyko kredytowe
 2. Ryzyko koncentracji
 3. Ryzyko płynności
 4. Ryzyko rynkowe
 5. Ryzyko posiadanych nieruchomości
 6. Ryzyko operacyjne
 7. Ryzyko stopy procentowej w księdze bankowej
 8. Ryzyko biznesowe
 9. Ryzyko reputacji
 10. Inne rodzaje ryzyka
 11. Ryzyko RRE FX – wszystkie aspekty i obszary ryzyka portfela ekspozycji zabezpieczonych na nieruchomościach w walutach obcych.

W kalkulacji kapitału wewnętrznego, Grupa i Bank prezentują konserwatywne podejście do korelacji pomiędzy poszczególnymi rodzajami ryzyka (fakt, iż różne rodzaje ryzyka nie materializują się jednocześnie w straty), wyliczając efekt dywersyfikacji na całym rozkładzie strat.

Oprócz powyższych uznanych za istotne rodzajów ryzyka (Tabela 12), Grupa i Bank utrzymują ostrożnościowo kapitał wewnętrzny także na rodzaje ryzyka pokryte regulacyjnymi wymogami kapitałowymi lub w sytuacji gdy wymaganie to zostało określone w wytycznych nadzorczych. Dotyczy to:

 • Ryzyka rynkowego w portfelu handlowym
 • Ryzyka stopy procentowej w portfelu bankowym
 • Ryzyka udziałów kapitałowych w portfelu bankowym
 • Ryzyka korekty wyceny kredytowej.

Zgodnie z zaleceniami nadzoru bankowego, poszczególne rodzaje ryzyka oraz efekt dywersyfikacji poddawane są testom warunków skrajnych. Łączny zdywersyfikowany kapitał wewnętrzny poddawany jest ocenie ekonomicznej adekwatności kapitałowej, poprzez porównanie z tzw. „zdolnością do pokrywania ryzyka” (dostępnymi zasobami finansowymi). Grupa konserwatywnie przyjmuje, iż dostępne zasoby finansowe są tożsame z regulacyjnymi funduszami własnymi, stanowiącymi podstawę wyliczenia współczynnika wypłacalności.

Proces wewnętrznej oceny adekwatności kapitału wewnętrznego według podejścia Grupy jest procesem ściśle powiązanym z istniejącymi i funkcjonującymi procesami zarządzania ryzykiem, kapitałem i biznesem. Składa się on z następujących etapów:

 1. Klasyfikacja i ocena istotności rodzajów ryzyka, pod kątem sposobu ich uwzględnienia w procesie zarządzania ryzykiem i procesie ICAAP,
 2. Pomiar (kwantyfikacja) ryzyka,
 3. Agregacja kapitału wewnętrznego na zabezpieczenie istotnego ryzyka w działalności, z uwzględnieniem efektu korelacji między rodzajami ryzyka,
 4. Ocena adekwatności kapitałowej, poprzez porównanie ekonomicznego ryzyka (kapitał wewnętrzny), ze zdolnością do pokrywania ryzyka,
 5. Alokacja kapitału wewnętrznego na linie biznesowe/obszary działalności,
 6. Wykorzystanie alokowanego kapitału wewnętrznego do pomiaru efektywności opartego na ryzyku, ustalenia limitów na ryzyko, realokacji kapitału uwzględniającej zwrot uwzględniający ryzyko,
 7. Kontroli i monitoringu poziomu ryzyka, dostępnych zasobów finansowych, limitów i celów kapitałowych.

Ocena adekwatności kapitałowej przeprowadzona na koniec 2019 roku wskazuje na wysoki poziom tejże adekwatności, wyrażający się poprzez znaczną nadwyżkę posiadanych zasobów kapitałowych (utożsamianych z regulacyjnymi funduszami własnymi) w stosunku do ekonomicznego ryzyka (wartość kapitału wewnętrznego), a także ryzyka wyliczonego w oparciu o przepisy nadzorcze (wartość minimalnych wymogów kapitałowych na pokrycie ryzyka).

Bank i Grupa spełniają ustawowe wymagania dotyczące poziomu zarówno funduszy własnych, jak i kapitału wewnętrznego określone w art. 128 ustawy Prawo bankowe, jak i w CRR.

Wyniki wyszukiwania