Raport finansowy
i społeczny 2019

Wstęp

Zgodnie z wymogami określonymi w Części Ósmej Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 648/2012 („CRR”), niniejszy materiał („Ujawnienia”) przedstawia informacje o charakterze jakościowymi ilościowym, dotyczącym kompleksowego obrazu profilu ryzyka Grupy Kapitałowej („Grupa”) Banku Millennium S.A. („Bank”), według stanu na 31 grudnia 2019 roku.

W oparciu o art. 432.1 CRR, Grupa może pominąć w Ujawnieniach informacje uznane za nieistotne. Informacje nieistotne to w opinii Grupy informacje, których pominięcie lub nieprawidłowe ujawnienie nie powinno zmienić lub wpłynąć na ocenę lub decyzję użytkownika opierającego się na tych informacjach przy podejmowaniu decyzji ekonomicznych. Grupa nie uznała za nieistotne żadnych informacji objętych obowiązkiem ujawnień, na podstawie CRR i innych regulacji dotyczących ujawnień.

W oparciu o art. 432.2, Grupa może pominąć w Ujawnieniach informacje uznane za zastrzeżone lub poufne. Informacje uznaje się za zastrzeżone, jeżeli w opinii Grupy ich podanie do wiadomości publicznej osłabiłoby jej pozycję konkurencyjną. Informacje uznaje się za poufne, jeśli Grupa zobowiązała się wobec klienta lub innego kontrahenta do zachowania poufności. Grupa nie uznała za zastrzeżone lub poufne żadnych informacji objętych obowiązkiem ujawnień na podstawie CRR i innych regulacji dotyczących ujawnień.

Należy zaznaczyć, że niniejszy materiał nie obejmuje całego zakresu ujawnianych informacji, określonego w Części Ósmej CRR. Informacje nie zawarte w niniejszych Ujawnieniach zostały przedstawione w następujących dokumentach:

  • Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Banku Millennium SA za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2019 r. zwany dalej „Roczny Raport Finansowy”,
  • Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Millennium i Grupy Kapitałowej Banku Millennium za 2019 rok, zwane dalej: „Sprawozdanie Zarządu”.
  • Sprawozdanie dotyczące informacji niefinansowych Banku Millennium i Grupy Banku Millennium za 2019 rok, zwane dalej: „Raport Niefinansowy”

Ujawnienie informacji wymaganych częścią ósmą CRR w innych dokumentach wynika z art. 434.2 CRR.

Prezentowane informacje zostały przygotowane w oparciu o najwyższy krajowy szczebel konsolidacji (Grupa Banku Millennium SA). W niektórych przypadkach dane zostały przedstawione także dla Banku Millennium SA.

Wyniki wyszukiwania