Raport finansowy
i społeczny 2019

Ryzyko rynkowe i inne rodzaje ryzyka

Tabela EU MRA – Jakościowe wymogi dotyczące ujawniania informacji związanych z ryzykiem rynkowym

Informacje jakościowe dotyczące ryzyka rynkowego są ujawniane w Raporcie Finansowym (rozdział 8) i Sprawozdaniu Zarządu, zgodnie z wymogami Tabeli EU MRA Jakościowe wymogi dotyczące ujawniania informacji związanych z ryzykiem rynkowym (EBA/GL/2016/11) [art. 445].

Grupa stosuje metody standardowe dla wyliczania wymogów kapitałowych na różne podrodzaje ryzyka rynkowego. Na 31.12.2019 w Grupie wystąpiły wymogi w zakresie funduszy własnych na ryzyko specyficzne instrumentów dłużnych oraz ryzyko ogólne stopy procentowej. Ekspozycja na ryzyko rynkowe nie była istotna. Wymogi kapitałowe z tego tytułu stanowiły mniej niż 1% sumy wymogów kapitałowych na 31.12.2019 r.

Ekspozycja ważona ryzykiem oraz wymogi w zakresie funduszy własnych na ryzyko rynkowe przedstawia poniższa tabela.

RWA Wymogi kapitałowe
1 Ryzyko stopy procentowej (ogólne i szczególne) 302 494 24 200
2 Ryzyko kapitałowe (ogólne i szczególne)
3 Ryzyko wymiany walutowej
4 Ryzyko towarów
Opcje
5 Metoda uproszczona
6 Metoda Delta-plus
7 Metoda scenariuszy
8 Sekurytyzacja (ryzyko szczególne)
9 Razem 302 494 24 200

Wymogi kapitałowe z tytułu ryzyka rozliczenia/dostawy oraz limitu dużych ekspozycji przekraczających limity nie występowały na 31.12.2019 r.

Tabela EU MRB –Wymogi dla instytucji stosujących metodę modeli wewnętrznych, dotyczące ujawniania informacji jakościowych

Tabela EU MR2-A – Ryzyko rynkowe w ramach metody modeli wewnętrznych

Tabela EU MR2-B – Zestawienie przepływów aktywów ważonych ryzykiem dla ekspozycji na ryzyko rynkowe w ramach metody modeli wewnętrznych

Tabela EU MR3 – Wartości metody modeli wewnętrznych dla portfeli handlowych

Tabela EU MR4 – Porównanie szacunkowej wartości zagrożonej z zyskami /stratami

Informacje wymienione w powyżej wskazanych tabelach nie są prezentowane, gdyż Bank nie stosuje modeli wewnętrznych wyliczania wymogów kapitałowych dla ryzyka rynkowego.

Ekspozycje w papierach kapitałowych nieuwzględnionych w portfelu handlowym

Według stanu na 31 grudnia 2019 r. Grupa posiadała ekspozycje kapitałowe nie klasyfikowane do portfela handlowego o łącznej wartości bilansowej 96 252 tys. zł. Przyjęte metody wyceny, klasyfikację w bilansie oraz efekt wyceny do wartości godziwej przedstawia poniższa tabela (Art. 447):

Tabela 41 Ekspozycje w papierach wartościowych nieuwzględnionych w portfelu handlowym (tys. zł.)

Klasyfikacja bilansowa Metoda wyceny Wartość bilansowa Efekt wyceny ujęty w kapitale z aktualizacji wyceny
Instrumenty kapitałowe obowiązkowo wyceniane według wartości godziwej przez rachunek zysków i strat (FVTPL) Wartość godziwa wyliczana na podstawie modelu wyceny w przypadku instrumentów kapitałowych nie kwotowanych na aktywnym rynku 66 609 0
Instrumenty kapitałowe wyceniane według wartości godziwej przez inne całkowite dochody (FVTOCI) Wartość godziwa jest wyliczana na bazie kwotowań z aktywnego rynku lub na podstawie modelu wyceny w przypadku instrumentów kapitałowych nie kwotowanych na aktywnym rynku 29 643 28 436

Najistotniejsze z punktu widzenia wartości bilansowych, ekspozycje w papiery kapitałowe Grupy według stanu na 31 grudnia 2019 r., wraz z przypisaniem celów strategicznych przedstawiały się następująco:

  1. Polski Standard Płatności sp. z o.o.; wartość bilansowa 66 609 tys. zł. – celem zaangażowania kapitałowego jest wprowadzenie do oferty Banku nowych produktów i usług dla klientów Banku (FVTPL),
  2. Biuro Informacji Kredytowej S.A.; wartość bilansowa 14 201 tys. zł – zaangażowanie kapitałowe wiąże się z prowadzoną działalnością bankową (FVTOCI);
  3. Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A.; wartość bilansowa 14 681 tys. zł – zaangażowanie kapitałowe wiąże się z prowadzoną działalnością bankową (FVTOCI);
  4. Giełda Papierów Wartościowych SA; wartość bilansowa 275 tys. zł. – zaangażowanie kapitałowe wiąże się z prowadzoną działalnością na rynku kapitałowym.

W analizowanym okresie (rok 2019) Grupa:

  • nie zrealizowała zysku na sprzedaży akcji na instrumentach FVTOCI i FVTPL,
  • w kalkulacji funduszy własnych Grupy według stanu na 31 grudnia 2019 roku rozpoznano dodatni efekt wyceny akcji (w kwocie netto, to jest z uwzględnieniem podatku odroczonego) z portfela FVTOCI, ujmowany w kapitale z aktualizacji wyceny, w wysokości 23 041 tys. zł.
  • wzrost wartości akcji nieprzeznaczonych do obrotu wycenianych obowiązkowo według wartości godziwej przez wynik finansowy, wynika z pozytywnej wyceny akcji PSP +45 mln PLN. W dniu 15 października 2019 r. podpisano umowę o przystąpieniu do konsorcjum nowego akcjonariusza PSP, tj. Mastercard. Chociaż zakup akcji PSP nie został jeszcze sfinalizowany, wycenę rozpoznano na podstawie dostępnej już ceny rynkowej.

Ekspozycje na ryzyko stopy procentowej przypisane pozycjom nieuwzględnionym w portfelu handlowym

Informacje w zakresie ekspozycji na ryzyko stopy procentowej przypisane pozycjom nieuwzględnionym w portfelu handlowym zostały przedstawione w Rocznym Raporcie Finansowym, w części dotyczącej zarządzania ryzykiem rynkowym, w rozdziale na temat zarządzania ryzykiem finansowym (Art. 448).

Wyniki wyszukiwania