Raport finansowy
i społeczny 2019

Ryzyko płynności

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych (CRR), Grupa wyznacza wymóg pokrycia płynności (LCR). Wskaźnik pokrycia wypływów netto wyznaczany jest jednostkowo przez każdy podmiot Grupy Kapitałowej Banku objęty wymogiem wyznaczania tego wskaźnika oraz na poziomie skonsolidowanym dla Grupy Kapitałowej Banku razem.

Minimalny, nadzorczy poziom wskaźnika LCR w wysokości 100%, który obowiązywał w 2019 roku, został spełniony przez Grupę w każdym dniu sprawozdawczym (na koniec grudnia 2019 roku wskaźnik LCR wynosił 171%). Wysokość oraz główne elementy składowe wskaźnika pokrycia wypływów netto dla Grupy w 2019 roku zaprezentowano w poniższej tabeli, zgodnie z wytycznymi w sprawie ujawniania wskaźnika pokrycia netto w uzupełnieniu do ujawniania informacji na temat zarządzania ryzykiem płynności na podstawie art. 435 rozporządzenia (UE) nr 575/2013 (EBA/GL/2017/01). Zaprezentowane dane zostały wyznaczone jako proste średnie z obserwacji na koniec każdego miesiąca w dwunastomiesięcznym okresie poprzedzającym 31 grudnia 2019 roku.

Grupa uznaje operacje w ramach transakcji na instrumentach pochodnych jako istotne (łączna wartość nominalna takich transakcji przekroczyła 10 % wypływów płynności netto wskaźnika LCR). Ryzyko płynności w scenariuszu niekorzystnych warunków rynkowych wynika ze zmiany wartości rynkowej instrumentów pochodnych, która tworzy potrzeby płynnościowe z uwagi na pokrycie depozytów zabezpieczających. Zarówno w scenariuszach testów warunków skrajnych jak i w podejściu LCR, ten dodatkowy wymóg płynności jest uwzględniony jako największy bezwzględny przepływ zabezpieczenia netto zrealizowanego w 30-dniowym okresie w ciągu 24 miesięcy.

Szczegółowe informacje w zakresie strategii, modelu organizacyjnego oraz procesu zarządzania ryzykiem płynności w Grupie Banku Millennium S.A. przedstawiono w Rocznym Raporcie Finansowym, w części dotyczącej zarządzania ryzykiem płynności (Art.435).

Zakres konsolidacji (indywidualne/skonsolidowane) Całkowita wartość nieważona (średnia) Całkowita wartość ważona (średnia)
Waluta i jednostki (PLN mln)
Koniec kwartału (DD miesiąc RRR) 2019-12-31 2019-12-31
Liczba punktów danych użytych do obliczenia średnich 12 12
AKTYWA PŁYNNE WYSOKIEJ JAKOŚCI
1 Aktywa płynne wysokiej jakości ogółem 22 384
WYPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
2 Depozyty detaliczne i depozyty klientów będących małymi przedsiębiorstwami, w tym: 49 220 3 379
3 Depozyty stabilne 37 348 1 867
4 Depozyty mniej stabilne 11 872 1 511
5 Niezabezpieczone finansowanie hurtowe 15 543 7 297
6 Depozyty operacyjne (wszyscy kontrahenci) i depozyty w ramach sieci współpracy banków spółdzielczych 0 0
7 Depozyty nieoperacyjne (wszyscy kontrahenci) 15 522 7 276
8 Dług niezabezpieczony 22 22
9 Zabezpieczone finansowanie hurtowe 0
10 Dodatkowe wymogi 9 650 1 650
11 Wypływy związane z ekspozycją na instrumenty pochodne i inne wymogi w zakresie zabezpieczeń 666 666
12 Wypływy związane z utratą finansowania z tytułu produktów dłużnych 0 0
13 Instrumenty kredytowe i instrumenty wsparcia płynności 8 984 984
14 Inne zobowiązania umowne związane z finansowaniem 983 979
15 Inne zobowiązania warunkowe związane z finansowaniem 722 722
16 WYPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH OGÓŁEM 14 028
WPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
17 Zabezpieczone transakcje kredytowe (np. z udzielonym przyrzeczeniem odkupu) 556 18
18 Wpływy z w pełni obsługiwanych ekspozycji 2 379 1 878
19 Inne wpływy środków pieniężnych 9 9
EU-19a (Różnica pomiędzy sumą ważonych wpływów ogółem a sumą ważonych wypływów ogółem wynikających z transakcji w państwach trzecich, w których występują ograniczenia transferu lub transakcji denominowanych w walutach niewymienialnych) 0
EU-19b (Nadwyżka wpływów z powiązanych wyspecjalizowanych instytucji kredytowych) 0
20 WPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH OGÓŁEM 2 944 1 905
EU-20a Wpływy całkowicie wyłączone 0 0
EU-20b Wpływy podlegające ograniczeniu wynoszącemu 90% 0 0
EU-20c Wpływy podlegające ograniczeniu wynoszącemu 75% 2 944 1 905
21 ZABEZPIECZENIE PRZED UTRATĄ PŁYNNOŚCI 22 384
22 WYPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NETTO OGÓŁEM 12 123
23 WSKAŹNIK POKRYCIA WYPŁYWÓW NETTO (%) 185%
Uwaga: Informacja wyznaczona na bazie skonsolidowanego LCR jako średnia arytmetyczna obserwacji na koniec każdego miesiąca w okresie 12 miesiecy w 2019 (EBA/GL/2017/01).
Poziom wskaźnika LCR wg. stanu na 2019-12-31 wynosił 171 %

Wyniki wyszukiwania