Raport finansowy
i społeczny 2019

Wymogi kapitałowe na ryzyko kredytowe

W celu kalkulacji ekspozycji ważonych ryzykiem w zakresie ryzyka kredytowego, Grupa i Bank stosują metodę standardową i metodę wewnętrznych ratingów dla portfeli określonych w punkcie 6.1, zgodnie z  zezwoleniem właściwych organów opisanym w punkcie 11.1.

Ekspozycje na pozycje sekurytyzacyjne nie występują (Roczny Raport Finansowy, Informacje uzupełniające) (Art. 449).

Ekspozycje przed CCF i CRM Ekspozycje po CCF i CRM RWA i średnie RWA
Klasy ekspozycji Bilans Pozabilans Bilans Pozabilans RWA Średnie RWA
1 Rządy lub banki centralne 24 518 701 0 24 831 151 199 1 338 698 5,4%
2 Samorządy regionalne lub władze lokalne 173 915 114 378 173 915 140 34 811 20,0%
3 Podmioty sektora publicznego 56 672 32 942 56 672 472 28 572 50,0%
4 Wielostronne banki rozwoju 176 117 0 176 117 0 0 0,0%
5 Organizacje międzynarodowe
6 Instytucje 786 490 148 020 1 674 700 15 308 632 945 37,5%
7 Przedsiębiorstwa 15 223 808 7 115 144 14 819 967 1 293 822 14 920 003 92,6%
8 Detal 17 099 206 456 803 16 253 335 6 611 11 843 653 72,8%
9 Zabezpieczone hipotekami na nieruchomościach 4 086 479 225 948 4 075 352 84 336 2 132 375 51,3%
10 Ekspozycje których dotyczy niewykonanie zobowiązania 1 719 558 32 947 1 654 310 32 442 2 268 328 134,5%
11 Ekspozycje związane ze szczególnie wysokim ryzykiem 44 0 44 0 66 150,0%
12 Ekspozycje w postaci obligacji zabezpieczonych
13 Ekspozycje wobec instytucji i przedsiębiorstw posiadających krótkoterminową ocenę kredytową
14 Ekspozycje w postaci jednostek uczestnictwa lub udziałów w przedsiębiorstwach zbiorowego inwestowania
15 Ekspozycje kapitałowe 199 419 0 199 419 0 199 653 100,1%
16 Inne ekspozycje
17 Razem 64 040 409 8 126 183 63 914 982 1 433 330 33 399 105 51,1%
(*) tylko pozycje bilansowe i pozabilansowe

Poniższa tabela prezentuje kwoty ekspozycji w ramach metody standardowej ryzyka kredytowego w podziale na klasę aktywów i wagę ryzyka.

Klasy ekspozycji Waga ryzyka Razem
0% 20% 35% 50% 75% 100% 150% 250% inne
1 Rządy lub banki centralne 24 298 221 533 129 24 831 349
2 Samorządy regionalne lub władze lokalne 174 055 174 055
3 Podmioty sektora publicznego 3 57 144 57 146
4 Wielostronne banki rozwoju 176 117 176 117
5 Organizacje międzynarodowe
6 Instytucje 870 099 1 140 878 49 575 2 060 551
7 Przedsiębiorstwa 62 173 199 626 15 624 864 281 908 16 168 571
8 Detal 8 701 61 317 15 654 230 461 989 73 760 16 259 997
9 Zabezpieczone hipotekami na nieruchomościach 3 065 361 1 146 1 092 630 552 4 159 689
10 Ekspozycje których dotyczy niewykonanie zobowiązania 523 599 1 163 650 1 687 249
11 Ekspozycje związane ze szczególnie wysokim ryzykiem 44 44
12 Ekspozycje w postaci obligacji zabezpieczonych
13 Ekspozycje wobec instytucji i przedsiębiorstw posiadających krótkoterminową ocenę kredytową
14 Ekspozycje w postaci jednostek uczestnictwa lub udziałów w przedsiębiorstwach zbiorowego inwestowania
15 Ekspozycje kapitałowe 199 263 156 199 419
16 Inne ekspozycje
17 Razem 24 474 338 1 115 030 3 065 361 1 458 965 15 65 376 17 951 919 1 164 246 533 285 355 668 65 774 189
(*) pozycje bilansowe, pozabilansowe, transakcje finansowania papierów wartościowych, instrumenty pochodne

Wyniki wyszukiwania