Raport finansowy
i społeczny 2019

Ryzyko kredytowe – wstęp

Informacje jakościowe dotyczące ryzyka kredytowego są ujawniane w Raporcie Finansowym (rozdział o ryzyku kredytowym) i w Sprawozdaniu Zarządu, zgodnie z wymogami Tabeli EU CRA Ogólne informacje jakościowe dotyczące ryzyka kredytowego(EBA/GL/2016/11).

Wartość netto ekspozycji na koniec okresu *) Średnia wartość ekspozycji w okresie *)
1 Rządy lub banki centralne
2 Instytucje
3 Przedsiębiorstwa
4 w tym: Kredytowanie specjalistyczne
5 w tym: SME
6 Detal 34 968 992 33 859 628
7 w tym: Zabezpieczone na nieruchomościach 30 679 334 29 764 951
8 * SME 38 998 25 577
9 * Nie-SME 30 640 336 29 739 374
10 w tym: Kwalifikowane ekspozycje odnawialne 4 289 658 4 094 678
11 w tym: Pozostały detal 0 0
12 * SME 0 0
13 * Nie-SME 0 0
14 Ekspozycje kapitałowe 0 0
15 Metoda IRB łącznie 34 968 992 33 859 628
16 Rządy lub banki centralne 24 518 701 24 080 072
17 Samorządy regionalne lub władze lokalne 288 359 314 697
18 Podmioty sektora publicznego 84 878 71 145
19 Wielostronne banki rozwoju 176 117 152 826
20 Organizacje międzynarodowe 0 0
21 Instytucje 901 506 931 942
22 Przedsiębiorstwa 21 545 763 20 675 994
23 w tym: SME 12 327 900 12 254 066
24 Detal 22 259 099 19 072 960
25 w tym: SME 2 630 829 2 615 964
26 Zabezpieczone hipotekami na nieruchomościach 4 210 422 4 202 968
27 w tym: SME 299 75
28 Ekspozycje których dotyczy niewykonanie zobowiązania 1 403 828 1 222 582
29 Ekspozycje związane ze szczególnie wysokim ryzykiem 44 44
30 Ekspozycje w postaci obligacji zabezpieczonych 0 0
31 Ekspozycje wobec instytucji i przedsiębiorstw posiadających krótkoterminową ocenę kredytową 0 0
32 Ekspozycje w postaci jednostek uczestnictwa lub udziałów w przedsiębiorstwach zbiorowego inwestowania 0 0
33 Ekspozycje kapitałowe 199 419 147 330
34 Inne ekspozycje 2 209 353 1 925 265
35 Metoda standardowa łącznie 72 183 240 67 372 275
36 Razem 107 152 232 101 231 904
* bez ryzyka kredytowego kontrahenta, bilans i pozabilans
Unia Europejska (UE) Polska Inne kraje UE Inne obszary geograficzne Razem
1 Rządy lub banki centralne
2 Instytucje
3 Przedsiębiorstwa
4 Detal 160 303 34 345 786 320 821 142 081 34 968 992
5 Ekspozycje kapitałowe
6 Metoda IRB łącznie 160 303 34 345 786 320 821 142 081 34 968 992
7 Rządy lub banki centralne 24 518 701 24 518 701
8 Samorządy regionalne lub władze lokalne 288 359 288 359
9 Podmioty sektora publicznego 84 878 84 878
10 Wielostronne banki rozwoju 176 117 176 117
11 Organizacje międzynarodowe
12 Instytucje 495 686 17 171 16 222 372 427 901 506
13 Przedsiębiorstwa 257 131 21 288 632 21 545 763
14 Detal 25 584 21 830 171 267 020 136 325 22 259 099
15 Zabezpieczone hipotekami na nieruchomościach 5 119 4 204 435 638 231 4 210 422
16 Ekspozycje których dotyczy niewykonanie zobowiązania 1 612 1 376 985 10 491 14 742 1 403 828
17 Ekspozycje związane ze szczególnie wysokim ryzykiem 32 12 44
18 Ekspozycje w postaci obligacji zabezpieczonych
19 Ekspozycje wobec instytucji i przedsiębiorstw posiadających krótkoterminową ocenę kredytową
20 Ekspozycje w postaci jednostek uczestnictwa lub udziałów w przedsiębiorstwach zbiorowego inwestowania
21 Ekspozycje kapitałowe 96 418 103 001 199 419
22 Inne ekspozycje 2 209 353 2 209 353
23 Metoda standardowa łącznie 954 550 70 333 695 283 242 611 753 72 183 240
24 Razem 1 114 853 104 679 481 604 063 753 834 107 152 232
* bez ryzyka kredytowego kontrahent, ekspozycja netto bilansowa i pozabilansowa
Rolnictwo, leśnictwo, rybołóstwo Górnictwo Przemysł wytwórczy Produkcja energii elektrycznej, gazu, itd. Dostarczanie wody Budownictwo Handel hurtowy i detaliczny Transport i przechowywanie Usługi noclegowe i żywnościowe Informacja i komunikacja
1 Rządy lub banki centralne
2 Instytucje
3 Przedsiębiorstwa
4 Detal 398 6 462 6 034 13 026 549 4 556 99
5 Ekspozycje kapitałowe
6 Metoda IRB łącznie 398 6 462 6 034 13 026 549 4 556 99
7 Rządy lub banki centralne 92 227
8 Samorządy regionalne lub władze lokalne
9 Podmioty sektora publicznego 10 498 40 176
10 Wielostronne banki rozwoju
11 Organizacje międzynarodowe
12 Instytucje
13 Przedsiębiorstwa 73 487 64 645 6 599 638 433 993 182 251 1 304 971 6 519 811 2 002 388 124 367 855 646
14 Detal 28 360 14 839 311 259 4 986 24 701 343 111 536 394 615 804 75 568 62 479
15 Zabezpieczone hipotekami na nieruchomościach
16 Ekspozycje których dotyczy niewykonanie zobowiązania 3 232 233 196 616 85 1 031 40 165 73 198 40 180 17 695 1 792
17 Ekspozycje związane ze szczególnie wysokim ryzykiem
18 Ekspozycje w postaci obligacji zabezpieczonych
19 Ekspozycje wobec instytucji i przedsiębiorstw posiadających krótkoterminową ocenę kredytową
20 Ekspozycje w postaci jednostek uczestnictwa lub udziałów w przedsiębiorstwach zbiorowego inwestowania
21 Ekspozycje kapitałowe
22 Inne ekspozycje
23 Metoda standardowa łącznie 101 847 79 484 6 910 897 438 979 206 952 1 648 092 7 056 703 2 750 595 199 935 918 125
24 Razem 102 245 79 484 6 917 359 438 979 206 952 1 654 126 7 069 730 2 751 144 204 491 918 225
Działalność finansowa i ubezpieczeniowa Działalność związana z nieruchomościami Działalność naukowa i techniczna Działalność administracyjna i wspomaganie Administracja publiczna, obronność, obow. Ubezp. społ. Edukacja Ochrona zdrowia i usługi społeczne Sztuka, rozrywka i rekreacja Inne usługi Razem
1 Rządy lub banki centralne
2 Instytucje
3 Przedsiębiorstwa
4 Detal 643 571 3 651 925 897 819 368 38 998
5 Ekspozycje kapitałowe
6 Metoda IRB łącznie 643 571 3 651 925 897 819 368 38 998
7 Rządy lub banki centralne 249 92 476
8 Samorządy regionalne lub władze lokalne 269 479 15 269 494
9 Podmioty sektora publicznego 42 094 2 001 95 84 874
10 Wielostronne banki rozwoju
11 Organizacje międzynarodowe
12 Instytucje
13 Przedsiębiorstwa 416 886 1 141 590 703 199 658 991 61 15 731 147 989 17 669 17 820 21 281 134
14 Detal 44 383 52 283 202 550 105 320 70 27 376 66 884 19 487 34 846 2 570 701
15 Zabezpieczone hipotekami na nieruchomościach
16 Ekspozycje których dotyczy niewykonanie zobowiązania 2 600 31 741 14 846 10 443 0 788 507 832 893 436 878
17 Ekspozycje związane ze szczególnie wysokim ryzykiem
18 Ekspozycje w postaci obligacji zabezpieczonych
19 Ekspozycje wobec instytucji i przedsiębiorstw posiadających krótkoterminową ocenę kredytową
20 Ekspozycje w postaci jednostek uczestnictwa lub udziałów w przedsiębiorstwach zbiorowego inwestowania
21 Ekspozycje kapitałowe
22 Inne ekspozycje
23 Metoda standardowa łącznie 461 289 1 193 873 905 749 764 311 269 611 85 201 215 122 39 157 52 776 24 298 700
24 Razem 1 388 395 3 615 074 2 743 047 2 306 150 808 832 259 083 648 328 118 303 160 324 24 337 698
* bez ryzyka kredytowego kontrahent, ekspozycja netto bilansowa i pozabilansowa
Na żądanie <= 1 rok > 1 rok <= 5 lat > 5 lat Bez terminu Razem
1 Rządy lub banki centralne
2 Instytucje
3 Przedsiębiorstwa
4 Detal 1 039 491 1 502 551 2 225 192 30 201 758 31 748 809
5 Ekspozycje kapitałowe
6 Metoda IRB łącznie 1 039 491 1 502 551 2 225 192 30 201 758 31 748 809
7 Rządy lub banki centralne 2 742 990 19 691 236 1 537 733 546 742 24 518 701
8 Samorządy regionalne lub władze lokalne 102 612 48 673 66 069 71 005 173 891
9 Podmioty sektora publicznego 20 866 21 865 42 147 56 918
10 Wielostronne banki rozwoju 81 745 94 372 176 117
11 Organizacje międzynarodowe
12 Instytucje 115 000 780 837 20 5 649 786 490
13 Przedsiębiorstwa 2 423 903 9 204 897 7 776 579 2 065 029 75 355 15 861 460
14 Detal 763 590 934 626 7 903 857 12 634 923 22 103 21 808 863
15 Zabezpieczone hipotekami na nieruchomościach 1 586 869 28 863 4 179 104 4 191 283
16 Ekspozycje których dotyczy niewykonanie zobowiązania 657 847 133 754 272 921 321 743 17 563 1 374 144
17 Ekspozycje związane ze szczególnie wysokim ryzykiem 44 44
18 Ekspozycje w postaci obligacji zabezpieczonych
19 Ekspozycje wobec instytucji i przedsiębiorstw posiadających krótkoterminową ocenę kredytową
20 Ekspozycje w postaci jednostek uczestnictwa lub udziałów w przedsiębiorstwach zbiorowego inwestowania
21 Ekspozycje kapitałowe 199 419 199 419
22 Inne ekspozycje 2 209 353 2 209 353
23 Metoda standardowa łącznie 3 425 972 13 733 888 35 561 652 16 403 062 3 058 666 65 791 257
24 Razem 4 465 462 15 236 439 37 786 844 46 604 821 3 058 666 97 540 066

Wyniki wyszukiwania