Raport finansowy
i społeczny 2019

Korekty z tytułu ryzyka kredytowego (odpisy z tytułu utraty wartości)

Strategia i polityka Grupy w odniesieniu do utraty wartości i tworzenia odpisów aktualizacyjnych została zaprezentowana w Rocznym Raporcie Finansowym, w rozdziale 9 w części 3 „Ryzyko kredytowe”, poświęconym zarządzaniu ryzykiem finansowym. Został tam zawarty szczegółowy opis:

  • Organizacji procesu identyfikacji i pomiaru utraty wartości ekspozycji kredytowych
    w celu określenia korekt z tytułu szczególnego i ogólnego ryzyka kredytowego
  • Analizy indywidualnej utraty wartości dla należności kredytowych
  • Analizy kolektywnej portfela kredytowego (Art. 442.a-b)

Tabela EU CRB-A – Dodatkowe ujawniane informacje związane z jakością kredytową aktywów (art.442.a,b)

Informacje zawarte w tym rozdziale i w innych wskazanych wyżej dokumentach publikowane są zgodnie z wymogami Tabeli EU CRB-A –Dodatkowe ujawniane informacje związane z jakością kredytową aktywów (EBA/GL/2016/11).

Wartość ekspozycji brutto Korekty z tytułu szczególnego ryzyka kredytowego Korekty z tytułu ogólnego ryzyka kredytowego Skumulowane spisania w straty Koszty korekt z tytułu ryzyka kredytowego okresu Wartość netto
Ekspozycje których dotyczy niewykonanie zobowiązania Ekspozycje których niedotyczy niewykonanie zobowiązania (a+b-c-d)
1 Rządy lub banki centralne 0 0 0 0 0 0 0
2 Instytucje 0 0 0 0 0 0 0
3 Przedsiębiorstwa 0 0 0 0 0 0 0
4 w tym: Kredytowanie specjalistyczne 0 0 0 0 0 0 0
5 w tym: SME 0 0 0 0 0 0 0
6 Detal 941 538 34 632 438 572 336 32 648 0 604 984 34 968 992
7 Zabezpieczone hipotekami na nieruchomościach 832 560 30 326 852 463 691 16 387 0 480 078 30 679 334
8 SME 174 39 188 200 164 0 364 38 998
9 Nie SME 832 386 30 287 664 463 491 16 223 0 479 714 30 640 336
10 Kwalifikowany rewolwing 108 979 4 305 585 108 645 16 261 0 124 906 4 289 658
11 Pozostały Detal 0 0 0 0 0 0 0
12 SME 0 0 0 0 0 0 0
13 Nie SME 0 0 0 0 0 0 0
14 Ekspozycje kapitałowe 0 0 0 0 0 0 0
15 Metoda IRB łącznie 941 538 34 632 438 572 336 32 648 0 604 984 34 968 992
16 Rządy lub banki centralne 0 24 518 701 0 0 0 0 24 518 701
17 Samorządy regionalne lub władze lokalne 0 288 537 0 178 0 178 288 359
18 Podmioty sektora publicznego 0 85 095 0 216 0 217 84 878
19 Wielostronne banki rozwoju 0 176 117 0 0 0 0 176 117
20 Organizacje międzynarodowe 0 0 0 0 0 0 0
21 Instytucje 0 901 507 0 0 0 0 901 506
22 Przedsiębiorstwa 652 554 21 366 582 321 564 151 809 0 473 374 21 545 763
23 w tym: SME 333 797 12 229 198 150 603 84 492 0 235 095 12 327 900
24 Detal 1 737 969 21 469 299 815 234 132 935 10 942 948 169 22 259 099
25 w tym: SME 219 042 2 558 370 135 040 11 543 0 146 583 2 630 829
26 Zabezpieczone hipotekami na nieruchomościach 40 800 4 178 633 4 383 4 628 0 9 011 4 210 422
27 w tym: SME 299 0 0 0 0 0 299
28 Ekspozycje których dotyczy niewykonanie zobowiązania 2 398 123 0 994 199 96 10 799 994 295 1 403 828
29 Ekspozycje związane ze szczególnie wysokim ryzykiem 7 600 44 7 600 0 0 7 600 44
30 Ekspozycje w postaci obligacji zabezpieczonych 0 0 0 0 0 0 0
31 Ekspozycje wobec instytucji i przedsiębiorstw posiadających krótkoterminową ocenę kredytową 0 0 0 0 0 0 0
32 Ekspozycje w postaci jednostek uczestnictwa lub udziałów w przedsiębiorstwach zbiorowego inwestowania 0 0 0 0 0 0 0
33 Ekspozycje kapitałowe 0 199 419 0 0 0 0 199 419
34 Inne ekspozycje 0 3 293 266 1 083 913 0 0 1 083 913 2 209 353
35 Metoda standardowa łącznie 2 398 123 72 298 567 2 228 311 285 140 10 942 2 513 450 72 183 240
36 Razem 3 339 661 106 931 005 2 800 647 317 788 10 942 3 118 435 107 152 232
37 w tym: Kredyty 3 327 066 77 914 427 1 709 134 317 788 10 942 2 026 922 79 214 571
38 w tym: dłużne papiery wartościowe 4 996 22 764 920 0 0 0 0 22 769 916
39 w tym: pozycje pozabilansowe 34 154 9 578 012 19 705 33 687 10 942 53 392 9 558 774
Wartość ekspozycji brutto Korekty z tytułu szczególnego ryzyka kredytowego Korekty z tytułu ogólnego ryzyka kredytowego Skumulowane spisania w straty Koszty korekt z tytułu ryzyka kredytowego okresu Wartość netto
Ekspozycje których dotyczy niewykonanie zobowiązania Ekspozycje których niedotyczy niewykonanie zobowiązania (a+b-c-d)
1 Rolnictwo, leśnictwo, rybołówstwo 14 438 99 733 11 377 549 0 11 926 102 245
2 Górnictwo 955 79 608 826 252 0 1 079 79 484
3 Przemysł wytwórczy 318 767 6 779 830 136 199 45 039 0 181 238 6 917 359
4 Produkcja energii elektrycznej, gazu, itd. 501 445 100 514 6 109 0 6 622 438 979
5 Dostarczanie wody 2 240 207 132 1 404 1 016 0 2 420 206 952
6 Budownictwo 102 094 1 629 152 63 856 13 264 0 77 120 1 654 126
7 Handel hurtowy i detaliczny 167 011 7 050 092 100 981 46 392 0 147 373 7 069 730
8 Transport i przechowywanie 69 802 2 728 294 36 703 10 249 0 46 952 2 751 144
9 Usługi noclegowe i żywnościowe 30 839 188 718 13 532 1 534 0 15 066 204 491
10 Informacja i komunikacja 5 342 924 655 3 764 8 009 0 11 772 918 225
11 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa 7 379 463 095 5 032 3 510 0 8 542 461 932
12 Działalność związana z nieruchomościami 36 095 1 173 892 5 115 10 427 0 15 542 1 194 444
13 Działalność naukowa i techniczna 46 863 904 786 33 003 9 245 0 42 249 909 400
14 Działalność administracyjna i wspomaganie 41 938 761 866 35 515 3 053 0 38 568 765 236
15 Administracja publiczna, obronność, obow. Ubezp. społ. 0 269 789 0 179 0 179 269 611
16 Edukacja 2 183 85 759 1 509 334,0838562 0 1 844 86 098
17 Ochrona zdrowia i usługi społeczne 1 608 217 769 1 231 2 205 0 3 436 215 941
18 Sztuka, rozrywka i rekreacja 1 981 38 694 1 254 264,6016722 0 1 518 39 157
19 Inne usługi 2 574 52 829 1 937 321,6613378 0 2 259 53 144
20 Razem 852 609 24 100 795 453 753 161 954 0 615 706 24 337 698
Wartość ekspozycji brutto Korekty z tytułu szczególnego ryzyka kredytowego Korekty z tytułu ogólnego ryzyka kredytowego Skumulowane spisania w straty Koszty korekt z tytułu ryzyka kredytowego okresu Wartość netto
Ekspozycje których dotyczy niewykonanie zobowiązania Ekspozycje których niedotyczy niewykonanie zobowiązania (a+b-c-d)
1 Unia Europejska (UE) 14 477 1 113 966 10 139 3 451 39 13 590 1 114 853
2 Polska 3 239 025 104 470 116 2 722 583 307 077 10 896 3 029 660 104 679 481
3 Inne kraje poza EU 32 674 602 004 25 809 4 806 0 30 615 604 063
4 Inne obszary geograficzne 53 485 744 918 42 115 2 454 8 44 569 753 834
5 Razem 3 339 661 106 931 005 2 800 647 317 788 10 942 3 118 435 107 152 232
Zakumulowane korekty szczególne z tytułu ryzyk kredytowego Zakumulowane korekty ogólne z tytułu ryzyk kredytowego
1 Saldo początkowe 1 763 891
2 Zwiększenia wynikające z kwot odpisanych z tytułu szacowanych strat kredytowych w danym okresie 1 195 021
3 Zmniejszenia wynikające z kwot rozwiązanych z tytułu szacowanych strat kredytowych w danym okresie -754 495
4 Zmniejszenia wynikające z kwot wpisanych w ciężar skumulowanych korekt z tytułu ryzyka kredytowego -302 481
5 Transfery pomiędzy korektami z tytułu ryzyka kredytowego 0
6 Wpływ różnic kursów wymiany walut 5 179
7 Połączenia działalności, w tym przejęcia i sprzedaż podmiotów zależnych 0
8 Inne korekty 59 560
9 Saldo końcowe 1 966 675
10 kwoty odzyskane poprzez korekty z tytułu ryzyka kredytowego wykazane bezpośrednio w rachunku zysków i strat 36 672
11 Korekty szczególne z tytułu ryzyka kredytowego wykazane bezpośrednio w rachunku zysków i strat 2 035
Wartość bilansowa brutto ekspozycji w stanie niewykonania zobowiązania
1 Saldo początkowe 1 464 395
2 Kredyty i papiery wartościowe dłużne które weszły w stan niewykonania zobowiązania lub w stan utraty wartości od ostatniej daty raportowej 1 388 074
3 Powrót do stanu wykonania zobowiązania 167 497
4 Kwoty spisane w straty
5 Inne zmiany
6 Saldo końcowe 2 684 972

Grupa przedstawiła podział portfela głównych należności według terminów zapadalności dla głównych typów ekspozycji: lokaty oraz kredyty udzielone bankom i innym instytucjom monetarnym (Nota do Rocznego Raportu Finansowego nr 22), kredyty i pożyczki udzielone klientom (Nota do Rocznego Raportu Finansowego nr 21). (Art. 442.f)

Jednocześnie w rozdziale dotyczącym ryzyka kredytowego w Rocznym Raporcie Finansowym  i Sprawozdaniu Zarządu przedstawiono generalną ocenę poziomu ryzyka kredytowego oraz ocenę zmian w tym zakresie zaobserwowanych w bieżącym roku, wraz z kluczowymi wskaźnikami jakości aktywów. Przedstawiono tam też ocenę stopnia koncentracji portfela kredytowego w podziale na rodzaje produktów i branże.

Zmiany odpisów z tytułu utraty wartości zostały zawarte w Notach (21) do Rocznego Raportu Finansowego. (Art. 442.i)

Wyniki wyszukiwania