Raport finansowy
i społeczny 2019

Ekspozycje nieobsługiwane i restrukturyzowane

Poniższe tabele dotyczą ujawniania przez Grupę informacji dotyczących ekspozycji nieobsługiwanych, ekspozycji restrukturyzowanych i aktywów przejętych w drodze postępowania egzekucyjnego, zgodnie z Wytycznymi EBA dotyczącymi ujawniania w zakresie ekspozycji nieobsługiwanych i restrukturyzowanych z 17 grudnia 2018 r. [EBA/GL/2018/10].

Grupa ujawnia w tym zakresie następujące tabele:

  • NPE 1 – Jakość kredytowa ekspozycji restrukturyzowanych
  • NPE 3 – Jakość kredytowa ekspozycji nieobsługiwanych w podziale według liczby dni przeterminowania
  • NPE 4 – Ekspozycje obsługiwane i nieobsługiwane oraz powiązane rezerwy
  • NPE 9 – Zabezpieczenie uzyskane przez przejęcie aktywów i postępowanie egzekucyjne.

Według stanu na 31.12.2019 roku, Grupa prezentuje wskaźnik NPL brutto (kredyty nieobsługiwane brutto do kredytów razem) w wysokości 4,36%.

Wartość bilansowa brutto/kwota nominalna ekspozycji, wobec których zastosowano środki restrukturyzacji Skumulowana utrata wartości, skumulowane ujemne zmiany wartości godziwej z tytułu ryzyka kredytowago i rezerw Zabezpieczenie i gwarancje finansowe otrzymane z powodu ekspozycji restrukturyzowanych
Obsługiwane ekspozycje restrukturyzowane Nieobsługiwane ekspozycje restrukturyzowane Obsługiwanych ekspozycji restrukturyzowane Nieobsługiwanych ekspozycji restrukturyzowanych w tym zabezpieczenie i gwarancje finansowe otrzymane z powodu nieobsługiwanych ekspozycji wobec których zastosowano środki restrukturyzacyjne
w tym ekspozycje, których dotyczy niewykonanie zobowiązania w tym ekspozycje z utratą wartości
Kredyty i zaliczki 220 151 1 322 568 1 039 921 1 039 921 2 375 513 692 52 009 23 089
Banki centralne 0 0 0 0 0 0 0 0
Instytucje rządowe 0 0 0 0 0 0 0 0
Instytucje kredytowe 0 0 0 0 0 0 0 0
Inne instytucje finansowe 131 1 027 1 027 1 027 1 461 0 0
Przedsiębiorstwa niefinansowe 36 169 211 324 211 324 211 324 263 125 249 1 647 1 647
Gospodarstwa domowe 183 851 1 110 217 827 571 827 571 2 111 387 982 50 362 21 442
Dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0 0 0 0 0
Udzielone zobowiązania do udzielenia pożyczki 9 065 2 472 2 469 2 469 39 578 1 205 2
Razem 229 216 1 325 040 1 042 390 1 042 390 2 414 514 270 53 213 23 091
Wartość bilansowa brutto/kwota nominalna
Ekspozycje obsługiwane Ekspozycje nieobsługiwane
Nieprzeterminowane lub przeterminowane ≤ 30 dni Przeterminowane > 30 dni ≤ 90 dni Małe prawdopodobieństwa spłaty ekspozycji nieprzeterminowanych albo przeterminowanych ≤ 90 dni Przeterminowane
> 90 dni
≤ 180 dni
Przeterminowane
> 180 dni
≤ 1 rok
Przeterminowane
> 1 rok ≤ 2 lata
Przeterminowane
> 2 lata ≤ 5 lata
Przeterminowane
> 5 lat ≤ 7 lat
Przeterminowane > 7 lat w tym ekspozycje, których dotyczy niewykonanie zobowiązania
Kredyty i zaliczki 68 350 986 67 957 706 368 933 3 278 340 1 548 036 254 645 326 165 359 716 565 400 174 769 49 609 2 766 298
Banki centralne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Instytucje rządowe 125 876 125 876 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Instytucje kredytowe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Inne instytucje finansowe 350 160 349 949 208 7 276 3 066 77 198 797 2 938 188 13 7 276
Inne przedsiębiorstwa niefinansowe 15 469 044 15 464 362 2 027 611 548 352 565 10 190 25 392 33 435 62 244 94 631 33 091 611 548
w tym MŚP 8 847 094 8 842 523 2 025 312 033 242 197 10 187 19 663 9 026 20 977 9 983 0 312 033
Gospodarstwa domowe 52 405 905 52 017 519 366 698 2 659 517 1 192 405 244 378 300 575 325 484 500 218 79 950 16 506 2 147 475
Dłużne papiery wartościowe 22 769 916 22 769 916 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Banki centralne 999 889 999 889 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Instytucje rządowe 21 588 915 21 588 915 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Instytucje kredytowe 176 117 176 117 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Inne instytucje finansowe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Przedsiębiorstwa niefinansowe 4 996 4 996 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ekspozycje pozabilansowe 9 578 700 33 465 32 768
Banki centralne 0 0 0
Instytucje rządowe 114 467 0 0
Instytucje kredytowe 115 000 0 0
Inne instytucje finansowe 79 544 0 0
Przedsiębiorstwa niefinansowe 5 607 071 28 020 28 020
Gospodarstwa domowe 3 662 618 5 445 4 748
Razem 100 699 603 90 727 622 368 933 3 278 340 1 548 036 254 645 326 165 359 716 565 400 174 769 49 609 2 799 066
Wartość bilansowa brutto/kwota nominalna Skumulowana utrata wartości, skumulowane ujemne zmiany wartości godziwej z tytułu ryzyka kredytowego i rezerw Skumulowane odpisania częściowe Otrzymane zabezpieczenie i gwarancje finansowe
Ekspozycje obsługiwane Ekspozycje nieobsługiwane Ekspozycje obsługiwane – skumulowana utrata wartości i rezerwy Ekspozycje nieobsługiwane – skumulowana utrat wartości, skumulowane ujemne zmiany wartości godziwej z powodu ryzyka kredytowego i rezerw Z tytułu ekspozycji obsługiwanych z tytułu ekspozycji nieobsługiwanych
w tym etap 1 w tym etap 2 w tym etap 2 w tym etap 3 w tym etap 1 w tym etap 2 w tym etap 2 w tym etap 3
Kredyty i zaliczki 68 350 986 64 810 807 3 289 193 3 278 340 46 387 2 766 298 493 199 284 086 211 016 1 533 587 2 671 1 475 742 10 942 1 234 907 58 992
Banki centralne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Instytucje rządowe 125 876 125 876 0 0 0 0 148 148 0 0 0 0 0 0 0
Instytucje kredytowe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Inne instytucje finansowe 350 160 345 790 4 370 7 276 0 7 276 2 191 1 946 245 4 729 0 4 729 0 143 272 0
Inne przedsiębiorstwa niefinansowe 15 469 044 14 209 005 1 134 244 611 548 0 611 548 144 345 122 169 22 175 287 409 0 287 409 0 236 837 8 153
w tym MŚP 8 847 094 7 951 144 818 330 312 033 0 312 033 82 619 65 809 16 810 123 676 0 123 676 0 230 603 7 568
Gospodarstwa domowe 52 405 905 50 130 137 2 150 579 2 659 517 46 387 2 147 475 346 515 159 822 188 595 1 241 449 2 671 1 183 603 10 942 854 798 50 839
Dłużne papiery wartościowe 22 769 916 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Banki centralne 999 889 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Instytucje rządowe 21 588 915 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Instytucje kredytowe 176 117 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Inne instytucje finansowe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Przedsiębiorstwa niefinansowe 4 996 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ekspozycje pozabilansowe 9 578 700 9 133 384 419 768 33 465 36 32 768 9 578 700 9 133 384 419 768 33 465 36 32 768 0 44 251 41
Banki centralne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Instytucje rządowe 114 467 114 467 0 0 0 0 114 467 114 467 0 0 0 0 0 0 0
Instytucje kredytowe 115 000 115 000 0 0 0 0 115 000 115 000 0 0 0 0 0 0 0
Inne instytucje finansowe 79 544 79 348 196 0 0 0 79 544 79 348 196 0 0 0 0 8 396 0
Przedsiębiorstwa niefinansowe 5 607 071 5 298 507 308 389 28 020 0 28 020 5 607 071 5 298 507 308 389 28 020 0 28 020 0 30 793 41
Gospodarstwa domowe 3 662 618 3 526 062 111 182 5 445 36 4 748 3 662 618 3 526 062 111 182 5 445 36 4 748 0 5 062 0
Razem 100 699 603 73 944 191 3 708 961 3 311 806 46 423 2 799 066 10 071 899 9 417 469 630 783 1 567 052 2 707 1 508 509 10 942 1 279 158 59 033

 

Zabezpieczenie uzyskane przez przejęcie
Wartość w momencie początkowego ujęcia Skumulowane ujemne zmiany
Rzeczowe aktywa trwałe
Inne niż rzeczowe aktywa trwałe
Nieruchomości mieszkalne
Nieruchomości komercyjne
Ruchomości (samochody, środki transportu itp.) 43 570 4 189
Instrumenty kapitałowe i dłużne
Pozostałe
Razem 43 570 4 189

Wyniki wyszukiwania