Raport finansowy
i społeczny 2019

Ekspozycja na ryzyko kredytowe kontrahenta

Ryzyko kredytowe kontrahenta oznacza ryzyko niewykonania zobowiązania przez kontrahenta transakcji, przed ostatecznym rozliczeniem przepływów pieniężnych związanych z tą transakcją.

Ekspozycja na ryzyko kredytowe kontrahenta dotyczą ekspozycji z tytułu instrumentów pochodnych, z tytułu transakcji odkupu, transakcji udzielania lub zaciągania pożyczek papierów wartościowych lub towarów, transakcji z długim terminem rozliczenia oraz transakcji z obowiązkiem uzupełnienia zabezpieczenia kredytowego.

Na koniec 2019 roku w Grupie występowały instrumenty pochodne oraz transakcje z przyrzeczeniem odkupu, nie występowały natomiast transakcje udzielania lub zaciągania pożyczek papierów wartościowych lub towarów, transakcje z długim terminem rozliczenia oraz transakcje z obowiązkiem uzupełnienia zabezpieczenia kredytowego.

Grupa prezentuje ekspozycję na ryzyko kredytowe kontrahenta przede wszystkim z tytułu instrumentów pochodnych zabezpieczających, instrumentów pochodnych wynikających z umów zawartych z klientami oraz transakcji z przyrzeczeniem odkupu.

Kwoty ekspozycji na ryzyko kredytowe kontrahenta według wag ryzyka przedstawia poniższa tabela.

Klasy ekspozycji Waga ryzyka Razem
0% 2% 4% 10% 20% 50% 75% 100% 150%
1 Rządy lub banki centralne
2 Samorządy regionalne lub władze lokalne
3 Podmioty sektora publicznego 1 1
4 Wielostronne banki rozwoju
5 Organizacje międzynarodowe
6 Instytucje 16 122 144 965 161 088
7 Przedsiębiorstwa 52 505 747 53 252
8 Detal 38 38
9 Ekspozycje wobec instytucji i przedsiębiorstw posiadających krótkoterminową ocenę kredytową
10 Inne ekspozycje
11 Razem 16 123 144 965 52 543 747 214 378

Tabela EU CCRA – Jakościowe wymogi dotyczące ujawniania informacji związanych z ryzykiem kredytowym kontrahenta

Informacje jakościowe dotyczące ryzyka kredytowego kontrahenta są ujawniane w niniejszym rozdziale, zgodnie z wymogami Tabeli EU CCRA – Jakościowe wymogi dotyczące ujawniania informacji związanych z ryzykiem kredytowym kontrahenta (EBA/GL/2016/11).

Poniższa tabela prezentuje kwoty aktywów ważonych ryzykiem i wymogów kapitałowych w zakresie ryzyka kredytowego kontrahenta.

Rodzaj ekspozycji Portfel RWA 31.12.2019 Wymogi w zakresie funduszy własnych 31.12.2019
Instrumenty pochodne Instytucje 159 741 12 779
Instrumenty pochodne Przedsiębiorstwa 46 084 3 687
Instrumenty pochodne Przedsiębiorstwa sektora publicznego 1 0
Instrumenty pochodne Detal 39 3
Transakcje z przyrzeczeniem odkupu Instytucje 1 347 108
Transakcje z przyrzeczeniem odkupu Przedsiębiorstwa 7 168 573
Razem 214 378 17 150

 

W odniesieniu do metod stosowanych do przypisywania kapitału wewnętrznego do ekspozycji na ryzyko kredytowe kontrahenta, wykorzystywana jest zmodyfikowana metoda Credit Risk+*, z wykorzystaniem parametrów ryzyka kontrahenta: PD, LGD i EAD.

* Statystyczny model ryzyka kredytowego, opracowany przez bank Credit Suisse First Boston

Limity kredytowe na ekspozycje na ryzyko kredytowe kontrahenta są ustalane w ramach limitów zaangażowania na banki oraz klientów niebankowych będących stronami transakcji.

W odniesieniu do banków, ogólne limity zaangażowania są wyznaczane zgodnie z wewnętrzną Instrukcją wyznaczania i kontroli limitów zaangażowania wobec banków zagranicznych i krajowych. W przypadku transakcji wymiany walut, swapów walutowych, opcje walutowych, transakcji depozytowych, transakcji FRA, swapów stopy procentowej oraz swapów walutowo-odsetkowych („limit na transakcje wymiany walut i depozytowe”) – ustalone są sublimity, które określają maksymalną kwotę zaangażowania Banku z tytułu nierozliczonych transakcji kupna/sprzedaży walut (spot i terminowych), czynnych (niezwróconych) depozytów terminowych, złożonych w banku zagranicznym lub krajowym (bez uwzględnienia należnych odsetek) oraz pozostałych nierozliczonych transakcji, o których mowa wyżej. Niezależnie od limitów stricte kredytowych, zostały ustalone limity rozliczeniowe, związane z koncentracją zobowiązań kontrahenta wobec Banku, w ustalonej w terminie ich zawarcia dacie rozliczenia (“data waluty”).

Grupa zawiera także umowy instrumentów pochodnych na zlecenie klientów. W odniesieniu do limitów na transakcje skarbowe (w tym pochodne) zawierane z klientami niebankowymi, ich przyznanie klientowi warunkuje* wykonanie przez Bank transakcji pochodnej na zlecenie klienta. Bank wymaga, aby klient ubiegający się o limit skarbowy posiadał zdolność kredytową na wnioskowaną kwotę limitu oraz dodatkowo na kwotę stanowiącą określoną część rozpatrywanego limitu skarbowego, nadany rating ryzyka oraz naturalną ekspozycję klienta, czyli przepływy gotówkowe klienta z tytułu sprzedaży lub zakupu w walucie wymienialnej innej niż złote.

* Możliwe jest zawarcie transakcji pod depozyty zabezpieczający, przy braku limitu skarbowego

W ramach strategii ustanawiania zabezpieczenia, stosowane są szeroko Credit Support Annexes (CSA) do umów ramowych ISDA (International Swaps and Derivatives Association) – lub ich odpowiedniki (obowiązujące w relacjach z bankami krajowymi).

Bank zawiera transakcje na instrumentach pochodnych z innymi uczestnikami rynku międzybankowego, z którymi ma podpisane umowy ramowe ISDA. Zgodnie z obecną praktyką rynkową i regulacjami, wraz z umowami ISDA podpisywane są umowy CSA regulujące kwestie zabezpieczania ekspozycji wynikającej z zawartych transakcji pochodnych. Umowy CSA mają charakter umów bilateralnych i dają symetryczne prawo żądania uzyskania depozytu zabezpieczającego od kontrahenta, w przypadku którego wycena zawartych transakcji pochodnych na dany dzień jest ujemna. Wszystkie aktywne umowy CSA zawarte z kontrahentami spełniają obowiązujące aktualnie Bank wymagania ustanowione przez regulację EMIR (w tym wymagania dotyczące Variation Margin).

Pozycja wynikająca z zawartych transakcji pochodnych z klientami innymi niż klienci bankowi jest niezwłocznie przekazywana do zarządzania przez dealerów rynku międzybankowego i podlega zabezpieczeniu (hedging) transakcją rynku międzybankowego.

Zasady ustalania odpisów na utratę wartości w odniesieniu do ryzyka kredytowego (w tym w zakresie ryzyka kredytowego kontrahenta) są przedstawione w części „Zarządzanie Ryzykiem Finansowym – Ryzyko kredytowe” Rocznego Raportu Finansowego.

Grupa nie identyfikuje jako istotne ekspozycji na ryzyko niekorzystnych korelacji.

Bank jest gwarantem umowy kredytowej zawartej pomiędzy Millennium Leasing a Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (EBI) („Umowa Finansowa”) zawartej dnia 15/12/2017 r. Kwota pożyczki wynosi 100 mln EUR i została wykorzystana w 4 transzach w 2018 roku. Umowa jest zabezpieczona na dwa sposoby – po pierwsze, przez Millennium Leasing w postaci cesji praw z umów leasingowych (wartość przyznanych praw stanowi nie mniej niż 120% udzielonej pożyczki) oraz przez Bank Millennium w formie Gwarancji na Pierwsze Żądanie, do wysokości już wykorzystanej kwoty kredytu wraz z towarzyszącymi odsetkami, podatkami, opłatami skarbowymi, cłami, itp.

Zgodnie z postanowieniami Umowy Finansowej, w przypadku gdyby rating kredytowy Banku, przyznany przez agencję Fitch wynosiłby B+ lub poniżej, a przyznany przez agencję Moody wynosiłby B1 lub poniżej, konieczne będzie ustanowienie dodatkowego zabezpieczenie gwarancji na warunkach akceptowanych przez EBI (zabezpieczenie gotówkowe, zabezpieczenie finansowe lub inne zabezpieczenie).

Warunki Gwarancji na Pierwsze żądania  gwarantują EIB ze w trakcie egzekwowania przez EIB gwarancji (żądania dokonania wypłaty z tytułu gwarancji) rating Banku Millennium przyznany przez Fitch będzie na poziomie BBB-, a przyznany przez  Moody’s na poziomie Baa2. Bank Millennium jest zobowiązany do informowania EIB o jakiejkolwiek zmianie swojego ratingu.

Grupa stosuje dla określenia wartości ekspozycji kredytowej z tytułu instrumentów pochodnych metodę wyceny według wartości rynkowej zgodnie z art. 274 CRR.

Kwoty ryzyka kredytowego kontrahenta według tej metody przedstawiono w poniższej tabeli.

Nominalna Koszt zastąpienia / bieżąca wartość rynkowa Potencjalna przyszła ekspozycja kredytowa EEPE (Efektywny Oczekiwany profil Ekspozycji) Mnożnik EAD po CRM (po ograniczeniu ryzyka kredytowego) RWA
Metoda wyceny wg wartości rynkowej 414 284 0 632 069 214 378

Kwoty ryzyka związanego z korektą wyceny kredytowej przedstawiono w poniższej tabeli.

Wartość ekspozycji RWA
1 Portfele objęte metodą zaawansowaną
2 (i) komponent VaR (w tym 3x mnożnik)
3 (ii) komponent SVaR (w tym 3x mnożnik)
4 Wszystkie portfele objęte metodą standardową 359 986 44 933
EU4 W oparciu o metodą oryginalnej ekspozycji
5 Razem objęte wymogami kapitałowymi CVA 359 986 44 933

Ekspozycje na instrumenty pochodne z tytułu transakcji z kontrahentami centralnymi przedstawiono w poniższej tabeli.

EAD po CRM RWA
1 Ekspozycje wobec kwalifikujących się kontrahentów centralnych (razem) 13 914
2 Ekspozycje wobec QCCP (wyłączając depozyt wstępny zabezpieczający i wkład do funduszu z tytułu niewykonania zobowiązania); w tym 69 572 13 914
3 (i) Derywaty OTC 69 572 13 914
4 (ii) Derywaty w obrocie giełdowym
5 (iii) SFT (transakcje finansowania z użyciem papierów wartościowych)
6 (iv) Netting (pakiety kompensowania, dla których zatwierdzono kompensowanie międzyproduktowe)
7 Wyodrębnione początkowe depozyty zabezpieczające 6 194
8 Niewyodrębnione początkowe depozyty zabezpieczające
9 Wniesione z góry wkłady do funduszu z tyt. niewykonania zobowiązania 7 243 90 540
10 Alternatywne sposób wyliczania wymogów z tytułu funduszy własnych dla ekspozycji 13 914
11 Ekspozycje wobec niekwalifikujących się kontrahentów QCCP (razem)
12 Ekspozycje nie wobec QCCP (wyłączając depozyt wstępny i wkład do funduszu z tytułu niewykonania zobowiązania); w tym
13 (i) Derywaty OTC
14 (ii) Derywaty w obrocie
15 (iii) SFT
16 (iv) Netting gdy netting produktowy został zaakceptowany
17 Oddzielny depozyt wstępny
18 Nieoddzielny depozyty wstępny
19 Prefinansowany wkład do funduszu z tyt. niewykonania zobowiązania
20 Niefinansowany wkład do funduszu z tyt. niewykonania zobowiązania

Tabela [EU CCR4] – Metoda IRB – ekspozycje na ryzyko kredytowe kontrahenta wg portfela i skali PD

Z uwagi na fakt, że Bank nie stosuje metody IRB dla ekspozycji CCR, Tabela EU CCR4 (EBA/G /2016/11) nie jest prezentowana.

Tabela [EU CCR7] – Zestawienie przepływów aktywów ważonych ryzykiem dla ekspozycji na ryzyko kredytowe kontrahenta w ramach metody modeli wewnętrznych

Z uwagi na fakt, że Bank nie stosuje metody modeli wewnętrznych dla ekspozycji CCR, Tabela EU CCR7 (EBA/GL/2016/11) nie jest prezentowana.

Tabela [EU CCR5-A] – Wpływ kompensowania i ustanowionego zabezpieczenia na wartość ekspozycji

Z uwagi na fakt, że Bank nie stosuje kompensowania dla ekspozycji CCR, Tabela EU CCR5-A (EBA/GL/2016/11) nie jest prezentowana.

Zabezpieczenie stosowane w transakcjach dotyczących instrumentów pochodnych Zabezpieczenie stosowane w transakcjach finansowania papierów wartościowych
Wartość godziwa otrzymanych zabezpieczeń Wartość godziwa przekazanych zabezpieczeń Wartość godziwa otrzymanych zabezpieczeń Wartość godziwa przekazanych zabezpieczeń
Wyodrębnione Niewyodrębnione Wyodrębnione Niewyodrębnione
46 868 6 194 343 144 206 192
Łącznie 46 868 6 194 343 144 206 192

Tabela [EU CCR6] – Ekspozycje na kredytowe instrumenty pochodne

Z uwagi na fakt, że Bank nie utrzymuje kredytowych instrumentów pochodnych, Tabela EU CCR6 (EBA/GL/2016/11) nie jest prezentowana.

Wartości godziwe umów z tytułu poszczególnych instrumentów pochodnych, wartości nominalne instrumentów w terminach pozostających do realizacji oraz wycenę pochodnych instrumentów finansowych przedstawiono w notach do Rocznego Raportu Finansowego (Nota 23).

Dane dotyczące depozytów zabezpieczających i kompensowania należności i zobowiązań na bazie umów ramowych zostały przedstawione w Informacjach uzupełniających do Rocznego Raportu Finansowego.

Wyniki wyszukiwania