Raport finansowy
i społeczny 2019

Procesy decyzyjne w zakresie polityki wynagrodzeń

„Polityka wynagrodzeń pracowników w Grupie Banku Millennium” została opracowana na podstawie założeń dotyczących wynagradzania pracowników w Grupie Banku Millennium - z uwzględnieniem stosowanego systemu zarządzania i kontroli wewnętrznej. W ramach „Polityki wynagrodzeń pracowników w Grupie Banku Millennium” w 2019 funkcjonowały „Zasady przyznawania i wypłaty zmiennych składników wynagradzania Członkom Zarządu Banku Millennium SA” oraz „Zasady przyznawania i wypłaty zmiennych składników wynagradzania osób podejmujących ryzyko w Grupie Banku Millennium – z wyłączeniem Członków Zarządu Banku Millennium SA”.

„Polityka” oraz „Zasady” zostały opracowane przez powołany w tym celu zespół projektowy złożony z ekspertów z zakresu HR, prawa bankowego i prawa pracy, zarządzania ryzykiem oraz zapewnienia zgodności.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 27 sierpnia 2019 ustanowiło program motywacyjny, służący wynagradzaniu osób uprawnionych,  mających istotny wpływ na profil ryzyka („Risk Takerzy”) w Grupie i udzieliło upoważnienia Radzie Nadzorczej do  uchwalenia, w terminie 4 miesięcy od dnia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, Regulaminu określającego szczegółowy tryb i warunki realizacji Programu Motywacyjnego, a w tym określenia szczegółowych warunków przyznawania, oferowania, zatrzymywania i wydawania Akcji Własnych („Regulamin’’).

Projekt Regulaminu programu motywacyjnego i zmodyfikowane zasady przyznawania wynagrodzeń zmiennych ujęte w „Polityce wynagrodzeń pracowników mających istotny wpływ na profil ryzyka w Grupie Banku Millennium SA” były konsultowane z Członkami Komitetu Personalnego Rady Nadzorczej. Następnie projekty dokumentów zostały zarekomendowane przez ten organ do przedstawienia Radzie Nadzorczej.

Rada Nadzorcza Uchwałą nr 25/2019 i Uchwałą 26/2019 z dnia 29 listopada 2019 r. zaakceptowała politykę wynagrodzeń i regulamin programu. Zasady ujęte w tych dokumentach będą obowiązywać w odniesieniu do wypłat wynagrodzenia zmiennego począwszy od 2020 roku.

Przygotowanie modyfikacji zasad odbyło się w ramach współpracy z konsultantem zewnętrznym, kancelarią prawną Gessel, która wspierała Bank w przygotowaniu procesu zmierzającego do przyznawania w ramach wynagrodzenia zmiennego Risk Takers – akcji Banku Millennium. Projekt był opracowywany przez przedstawicieli Departamentów: Kadr, Prawnego i Zapewnienia Zgodności i nadzorowany bezpośrednio przez Prezesa Zarządu Banku.

Decyzją Rady Nadzorczej z dnia 29 listopada 2019 roku Bank wdrożył zmodyfikowane zasady, na mocy których  50% wynagrodzenia zmiennego Risk Takers będzie wypłacane w akcjach własnych Banku notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Komitet Personalny Rady Nadzorczej nadzorował coroczny proces weryfikacji listy osób zidentyfikowanych jako Risk Takers.  W 2019 zweryfikowana lista osób mających istotny wpływ na profil ryzyka pozostała bez zmian w porównaniu do roku 2018.

Skład, zakres zadań i tryb pracy Komitetu Personalnego Rady Nadzorczej w 2018 roku

W 2019 nadzór nad polityką wynagrodzeń w Grupie Banku Millennium pełnił Komitet Personalny Rady Nadzorczej, w składzie:

 1. Andrzej Koźmiński – Przewodniczący
 2. Nuno Manuel da Silva Amado
 3. Miguel de Campos Pereira de Bragança
 4. Bogusław Kott

Komitet jest odpowiedzialny między innymi za określanie kryteriów ocen oraz dokonywanie oceny pracy Członków Zarządu Banku w tym ponownej ich oceny pracy w celu podjęcia decyzji o przyznaniu uprawnień do odroczonej części premii z poprzednich lat. Ponadto Komitet Personalny Rady Nadzorczej zgodnie z zakresem swoich kompetencji weryfikuje między innymi: (i) spełnienie kryteriów i warunków uzasadniających uzyskanie zmiennych składników wynagrodzenia Członków Zarządu przed wypłatą całości lub części tego wynagrodzenia, (ii) opiniuje politykę wynagrodzeń, w tym wysokość i rodzaj przyznawanych składników, (iii) opiniuje wysokość wynagrodzenia dla osób zajmujących kluczowe stanowiska kierownicze w Grupie, związanych z zarządzaniem ryzykiem i zgodnością działalności Banku z prawem i regulacjami wewnętrznymi.

W 2019 r. odbyły się 3 posiedzenia Komitetu Personalnego Rady Nadzorczej (01.02.2019 r., 31.05.2019 r., 27.11.2019 r.). Przedmiotem prac Komitetu była: (i) ponowna ocena Członków Zarządu Banku i ustalenie zasad wypłaty części zatrzymanej premii za lata 2015, 2016 i 2017 Członkom Zarządu Banku, którzy pełnili funkcje w tych latach,(ii) ocena wyników pracy poszczególnych Członków Zarządu Banku w 2016-2018 r. i przyznanie poszczególnym Członkom Zarządu za ten okres premii na warunkach określonych w Polityce wynagrodzeń pracowników w Grupie Banku Millennium oraz Zasadach przyznawania i wypłaty zmiennych składników wynagradzania Członkom Zarządu Banku Millennium S.A., (iii) rozpatrzenie informacji o decyzjach dotyczących premii za rok 2016-2018 dla  „Risk Takers”, nie będących Członkami Zarządu Banku, (iv) analiza procesu ustalania kwot wypłaty stałych i zmiennych składników wynagrodzenia osobom zajmującym stanowiska kierownicze, stosownie do polityki wynagrodzeń oraz zasad przyznawania i wypłaty zmiennych składników wynagrodzenia.

Rada Nadzorcza przedstawiła Walnemu Zgromadzeniu (WZA) w dniu 25 marca 2019 r. Raport z oceny funkcjonowania polityki wynagrodzeń w Grupie Banku Millennium. WZA uznał prowadzoną politykę za sprzyjającą rozwojowi i bezpieczeństwu Banku.

Proces decyzyjny w byłym Eurobanku:

Rada Nadzorcza Euro Banku, na posiedzeniu 13 marca 2019 r., po pozytywnej rekomendacji Komitetu Wynagradzania i Nominacji przyjęła zmiany w Polityce wynagrodzeń względem „zidentyfikowanych pracowników”. Zmiany miały charakter techniczny i aktualizacyjny. Przyjęty Załącznik nr 4 określił system kluczowych wskaźników efektywności (KPI) dla Zarządu, który był dostosowany do specyficznej sytuacji Euro Banku w 2019.

Informacje na temat systemu wynagrodzeń, w tym na temat kryteriów stosowanych przy pomiarze wyników i korekcie o ryzyko, polityki odraczania płatności i kryteriów nabywania uprawnień:

Zgodnie z polityką wynagrodzeń, indywidualne wynagrodzenie osób mających wpływ na profil ryzyka, w tym Członków Zarządu, nie może przekroczyć przyjętego procentowego poziomu referencyjnego (obecnie 100%) w odniesieniu do łącznego rocznego wynagrodzenia zasadniczego. Ponadto pula przeznaczona na zmienne składniki wynagrodzeń Członków Zarządu Banku Millennium nie może przekroczyć ustalonego przez Radę Nadzorczą udziału w skonsolidowanym zysku netto Grupy Banku Millennium (obecnie 2%). Przy zachowaniu wspomnianych ograniczeń pula premiowa może być zwiększana wraz z poprawą wskaźników.

Wynagrodzenia osób podejmujących decyzje wpływających na profil ryzyka kształtowane są w szczególności w odniesieniu do:

 • zakresu zadań realizowanych w danej jednostce organizacyjnej,
 • zakresu odpowiedzialności stawianego przed pracownikami
 • na postawie analizy informacji płacowych przedstawianych w badaniach wynagrodzeń na rynku pracy w instytucjach finansowych.

Pula premiowa a wyniki

Zmienne składniki wynagrodzeń – roczna pula premiowa dla osób zajmujących stanowiska kierownicze jest przyznawana po uprzedniej analizie sytuacji Banku w zakresie:

 • osiągniętych wyników biznesowych: zysku netto, wyniku na działalności bankowej, wskaźnika kosztów do dochodów, wskaźnika ROE;
 • płynności: wskaźnika kredyty/depozyty, poziomu wartości aktywów płynnych;
 • wskaźników adekwatności kapitałowej w odniesieniu do poziomu referencyjnego KNF.

Wyniki Banku przed przyznaniem puli premiowej na wynagrodzenia zmienne dla osób zajmujących stanowiska kierownicze są analizowane w perspektywie trzyletniej.

Poziom puli premiowej jest skorelowany z osiągnięciem wyniku na działalności bankowej, zysku netto, wskaźnika koszty/dochody, ROE. Wskaźniki adekwatności kapitałowej w ocenianym okresie nie mogą obniżyć się poniżej poziomów akceptowanych przez KNF. Wskaźniki ryzyka odnoszące się do płynności Banku w ocenianym okresie nie mogą obniżyć się poniżej poziomów akceptowanych przez KNF.

Polityka odraczania płatności

Wynagrodzenie zmienne (premia roczna) wypłacone za 2018 w 2019: Przyznanie i wypłata 50% wartości zmiennych składników wynagrodzeń nastąpiło po zakończeniu okresu rozliczeniowego i po ogłoszeniu wyników finansowych a wypłata 50% wynagrodzenia zmiennego podlega odroczeniu na 3 lata, płatnego w równych rocznych ratach. Członkowie Zarządu otrzymują każdą przyznaną część premii – wypłaconą w roku następującym po okresie rozliczeniowym i odroczoną – w połowie w gotówce a w połowie i w instrumencie finansowym (akcje fantomowe), którego wartość odnosi się do wartości akcji Banku Millennium.

Wynagrodzenie zmienne (premia roczna) wypłacone za 2018 w 2019 podlegało następującym zasadom: Premia wypłacana została w 50% w formie gotówkowej w roku następującym po danym roku obrotowym. Pozostałe 50%, zostało przydzielone w instrumencie finansowym odnoszącym się do wartości akcji Banku Millennium (akcje fantomowe) – który będzie po ponownej ocenie nabywany w równych rocznych ratach przez 3 lata.

Wynagrodzenie zmienne (premia roczna) wypłacone za 2018 w 2019 podlegało następującym zasadom:

 • 60% wynagrodzenia zmiennego było nieodroczone (przyznawane z góry).
 • 40% wynagrodzenia zmiennego było odroczone i może być nabywane proporcjonalnie w okresie 3 lat, który obejmuje trzy okresy odroczenia (1-roczny okres odroczenia – 14%, 2-letni okres odroczenia – 13% oraz 3-letni okres odroczenia – 13%).
 • 50% nieodroczonego składnika wynagrodzenia zmiennego składa się z gotówki a 50% z instrumentów finansowych.
 • 100% odroczonego składnika wynagrodzenia zmiennego składa się z instrumentów finansowych, który Uchwałą Rady Nadzorczej został określony jako akcje Eurobanku. Po połączeniu z Bankiem Millennium, przyznane akcje Eurobanku w ramach programów premiowych zostały decyzją Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A. przekonwertowane na akcje własne Banku Millennium zgodnie z przyjętym wskaźnikiem konwersji.

Premia, w części odroczonej, podlega ponownej ocenie w kolejnych latach i może być na podstawie decyzji Komitetu Personalnego Rady Nadzorczej zmniejszona lub zatrzymana w zależności od sytuacji finansowej Banku wynikającej z działań podjętych w ocenianym okresie.

Warunkiem wypłaty jest niewystąpienie poniższych zdarzeń:

 • istotna korekta wyników w odniesieniu do ocenianego okresu,
 • niski poziom wyników Banku zagrażający bazie kapitałowej,
 • materializacja ryzyka decyzji podjętych w ocenianym okresie wpływająca negatywnie na profil ryzyka banku.

Kryteria oceny wyników na poziomie Banku, jednostek organizacyjnych i indywidualnym będące podstawą do ustalenia i wypłaty indywidualnego zmiennego wynagrodzenia

Decyzje dotyczące przyznania premii Członkom Zarządu podejmuje Komitet Personalny Rady Nadzorczej po analizie wyników z uwzględnieniem kryteriów finansowych:

 • wykonanie zaplanowanych budżetów i wskaźników ustalonych dla zarządzanego obszaru działalności,
 • porównanie z konkurencyjnymi bankami podobnej wielkości,
 • biznesowe kryteria rynkowe ustalone dla danego okresu;

oraz kryteriów niefinansowych, w szczególności:

 • ogólnej jakości zarządzania w obszarze odpowiedzialności,
 • skutecznego przywództwa i wkładu w rozwój Banku,
 • zarządzania i nadzoru nad jednostkami w obszarze odpowiedzialności.

Komitet Personalny Zarządu Banku Millennium dokonuje oceny pracy w danym okresie rozliczeniowym kierując się kryteriami ilościowymi dla danego obszaru odpowiedzialności (wyniki działalności bankowych linii biznesowych) oraz uznaniowej oceny indywidualnej jakości pracy z szczególnym uwzględnieniem jakości decyzji wpływających na profil ryzyka banku w perspektywie minimum trzyletniej. Każdej osobie zidentyfikowanej jako podejmującej ryzyko, przypisano w systemie ocen okresowych indywidualne kryterium oceny związane z jej zakresem odpowiedzialności, dotyczące wpływu na profil ryzyka Grupy Banku Millennium.

Na podstawie całościowej ewaluacji wyników za oceniany okres ustalana jest wartość rocznej premii uznaniowej.

Dyrektorzy: jednostki audytu wewnętrznego, jednostki do spraw zgodności, prawnej, oraz jednostki odpowiedzialnej za zarządzanie ryzykiem, są wynagradzani w zakresie wynagrodzenia zmiennego za osiągnięcie celów wynikających z pełnionych przez nich funkcji, a ich wynagrodzenie nie jest  uzależnione od wyników finansowych uzyskiwanych w kontrolowanych przez nich obszarach działalności odpowiednio Banku i właściwej Spółki.

Zbiorcza informacja ilościowa dotycząca wysokości wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze w Grupie Banku Millennium (z uwzględnieniem byłego Eurobanku), mających istotny wpływ na profil ryzyka, w rozumieniu artykułu 450 CRR

Tabela 53 Zagregowane informacje ilościowe dotyczące łącznego wynagrodzenia za 2019 r., z podziałem na obszary działalności przedsiębiorstwa oraz z podziałem na kadrę kierowniczą wyższego szczebla i pracowników, których działania mają istotny wpływ na profil ryzyka instytucji (w tys. zł)

Linie biznesowe Łączne wynagrodzenie
Zarząd Banku Risk Takers (bez Członków Zarządu) Łącznie
Bankowość Detaliczna 0 3 143 3 143
Bankowość Przedsiębiorstw 0 4 992 4 992
Ogólne Zarządzanie Bankiem 12 314 14 686 26 999
Łącznie 12 314 22 820 35 134

Tabela 54 Wysokość wynagrodzeń za 2019 rok, z podziałem na wynagrodzenie stałe i zmienne oraz liczba osób je otrzymujących; wysokość i forma wynagrodzenia zmiennego z podziałem na świadczenia pieniężne, akcje i instrumenty związane z akcjami oraz inne typy; wysokość wynagrodzenia z odroczoną wypłatą z podziałem na części już przysługujące i jeszcze nieprzysługujące; z podziałem na Członków Zarządu, osoby podległe bezpośrednio Członkom Zarządu i pozostałe osoby zajmujące stanowiska kierownicze w Grupie Banku Millennium, których działania mają istotny wpływ na profil ryzyka instytucji (w tys. zł)

Zarząd Banku Osoby zajmujące stanowiska kierownicze – bezpośrednio podlegli Członkom Zarządu Banku Pozostałe osoby zajmujące stanowiska kierownicze
Liczba osób 7 46 12
Wynagrodzenie stałe i dodatkowe świadczenia 12 314 19 484 3 336
Wynagrodzenie zmienne * 0 0 0
Gotówka łącznie
Gotówka wypłacona
Gotówka odroczona
Instrument finansowy łącznie * 0 0 0
Instrument finansowy przyznany
Instrument finansowy odroczony
Instrument finansowy wypłacony
(*) Na dzień publikacji wynagrodzenie zmienne Członkom Zarządu Banku za 2019 rok nie zostało jeszcze przyznane.

Tabela 55 Wysokość wynagrodzeń z odroczoną wypłatą za 2019 rok z podziałem na części już przysługujące i jeszcze nieprzysługujące; z podziałem na Członków Zarządu pełniących swoje funkcje w 2019 roku, osoby podległe bezpośrednio Członkom Zarządu i pozostałe osoby zajmujące stanowiska kierownicze w Grupie Banku Millennium, których działania mają istotny wpływ na profil ryzyka instytucji (w tys. zł)

Członkowie Zarządu Osoby zajmujące stanowiska kierownicze – bezpośrednio podlegli Członkom Zarządu Pozostałe osoby zajmujące stanowiska kierownicze
Wynagrodzenie zmienne z odroczoną wypłatą  0 0 0
 •    część już przyznana
Wynagrodzenie zmienne z odroczoną wypłatą  0 0 0
 • część jeszcze nie przyznana
Wynagrodzenie zmienne odroczone razem  0 0 0

Tabela 56 Wysokość wynagrodzenia z odroczoną wypłatą przyznana w 2019 roku, wypłacona i zmniejszona w ramach korekty o wyniki dla osób zajmujących stanowiska kierownicze z podziałem na Członków Zarządu, osoby podległe bezpośrednio Członkom Zarządu i pozostałe osoby zajmujące stanowiska kierownicze w Grupie Banku Millennium, których działania mają istotny wpływ na profil ryzyka instytucji (tys. zł)

Członkowie Zarządu Banku Osoby zajmujące stanowiska kierownicze – bezpośrednio podlegli Członkom Zarządu Banku Pozostałe osoby zajmujące stanowiska kierownicze
Liczba osób 9 67 13
                   Zatrudnieni na koniec roku 7 45 13
                   Byli pracownicy 2 22 0
Wynagrodzenie z odroczoną wypłatą wypłacone w danym roku obrotowym podlegające zmniejszeniu w ramach korekty związanej z wynikami dotyczącymi poprzednich lat obrotowych (*) 4 044 5 793 186
                    Zatrudnieni na koniec roku 3 335 4 814 186
                    Byli pracownicy 709 979 0
(*) Wynagrodzenie z odroczoną wypłatą za lata 2015, 2016, 2017

Tabela 57 Płatności związane z przyjęciem do pracy i z odprawą w 2019 r. oraz liczba beneficjentów takich płatności wśród osób zajmujących stanowiska kierownicze z podziałem na Członków Zarządu, osoby podległe bezpośrednio Członkom Zarządu i pozostałe osoby zajmujące stanowiska kierownicze w Grupie Banku Millennium, których działania mają istotny wpływ na profil ryzyka instytucji (tys. zł)

Członkowie Zarządu Osoby zajmujące stanowiska kierownicze – bezpośrednio podlegli Członkom Zarządu Pozostałe osoby zajmujące stanowiska kierownicze
Wypłaty związane z podjęciem i z zakończeniem zatrudnienia 0 25 25
Najwyższa taka płatność 0 25 25
Liczba osób otrzymujących takie płatności 0 1 1

Liczba osób, które otrzymały wynagrodzenie w wysokości co najmniej 1 mln EUR w danym roku obrachunkowym.

1 osoba – wynagrodzenie w przedziale 1-1,5 mln EUR.

Szczegółowe informacje dotyczące wynagrodzeń Członków Zarządu zamieszczone zostały w Sprawozdaniu Zarządu z działalności Banku Millennium SA za 2019 rok.

Wyniki wyszukiwania