Raport finansowy
i społeczny 2019

Polityka w zakresie rekrutacji

Bank przyjął dokument ”Polityka doboru i oceny odpowiedniości Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Banku Millennium oraz osób pełniących najważniejsze funkcje w grupie Banku Millennium SA”, która została zaktualizowana w dniu 18 lipca 2019 r. Nowelizacja zapewniła utrzymanie zgodności z prawem zapisów Polityki, a w szczególności doprecyzowała stosowany w Grupie Banku Millennium sposób oceny odpowiedniości osób podlegających Polityce.

Polityka ta stanowi zapewnienie, że osoby pełniące funkcje w organach zarządzających, posiadają do tego odpowiednie kwalifikacje zawodowe jak i właściwą reputację. Osoby pełniące funkcje w organach zarządzających muszą legitymować się dobrą reputacją i posiadać kwalifikacje stosownie do profilu wykonywanej funkcji oraz wielkości obszaru, którym kierują.

Organem odpowiedzialnym za ocenę kwalifikacji Członków Zarządu Banku jest Komitet Personalny przy Radzie Nadzorczej Banku.

Ocena kwalifikacji Członków Organu Zarządzającego odbywa się na podstawie kryteriów w art. 22aa ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 2187 z późniejszymi zmianami) oraz w Wytycznych EBA i ESMA w sprawie odpowiedniości Członków organu zarządzającego i osób pełniących najważniejsze funkcje z dnia 21 marca 2018 (EBA/GL/2017/12).

W procesie oceny kwalifikacji stosowane są następujące kryteria obejmujące doświadczenie i reputacje:

  • poziom i profil zdobytego wykształcenia i przebytych szkoleń i ich związek z bankowością lub usługami finansowymi,
  • doświadczenie praktyczne związane z rynkami finansowymi, wymogami regulacyjnymi, planowaniem, rozumieniem i realizacją strategii biznesowej, zarządzaniem ryzykiem, umiejętności ustanowienie skutecznego systemu zarządzania, nadzoru i kontroli w instytucji finansowej, umiejętnością interpretacji informacji finansowych instytucji kredytowej,
  • okres zatrudnienia na stanowisku kierowniczym, zakres kompetencji na tych stanowiskach, rodzaj i złożoność podległych struktur oraz liczba podwładnych,
  • reputacja, uczciwość i etyczność, a więc wszelkie dane mogące świadczyć o nieposzlakowanej opinii w życiu osobistym i zawodowym, między innymi dane z rejestrów karnych lub innych rejestrów administracyjnych, a także dane dotyczące kondycji finansowej, na przykład wyniki finansowe i biznesowe podmiotów będących własnością Członka lub kierowanych przez niego, bądź podmiotów w których miał znaczące udziały.

Ponadto, uwzględniane są informacje umożliwiające ocenę niezależności Członków Organu Zarządzającego, w szczególności stanowiska zajmowane w przeszłości i obecnie, osobiste, zawodowe lub biznesowe związki z Członkami Organu Zarządzającego lub akcjonariuszami posiadającymi pakiet kontrolny oraz zdolność do przeznaczenia wystarczającej ilości czasu na zadania związane z zarządzaniem instytucją kredytową. Skład Organu Zarządzającego musi łącznie posiadać doświadczenia praktyczne związane z instytucjami kredytowymi. Informacje o osobach wchodzących w skład Organu Zarządzającego znajdują się w Sprawozdaniu Zarządu z działalności Banku Millennium.

Wyniki wyszukiwania