Raport finansowy
i społeczny 2019

Oświadczenie Zarządu

Niniejszym Zarząd Banku Millennium SA oświadcza, że:

  • według jego najlepszej wiedzy, informacje ujawniane zgodnie z częścią ósmą Rozporządzenia CRR zostały przygotowane w zgodności z wewnętrznymi procesami kontroli;
  • według jego najlepszej wiedzy, adekwatność ustaleń dotyczących zarządzania ryzykiem w Banku Millennium SA, daje pewność, że stosowane systemy zarządzania ryzykiem są odpowiednie z punktu widzenia profilu ryzyka i strategii Banku oraz całej Grupy Kapitałowej Banku;
  • zatwierdza niniejszy „Raport w zakresie adekwatności kapitałowej, ryzyka oraz polityki wynagrodzeń Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. według stanu na 31 grudnia 2019 roku”, w którym umieszczono informacje na temat ryzyka, omówiono ogólny profil ryzyka Banku i Grupy Kapitałowej Banku powiązany ze strategią działalności oraz w którym zawarto kluczowe wskaźniki i dane liczbowe, zapewniające zewnętrznym zainteresowanym stronom całościowy obraz zarządzania ryzykiem w Grupie Banku Millennium SA, w tym interakcji między profilem ryzyka Banku, a apetytem na ryzyko, określoną przez Zarząd i zaakceptowaną przez Radę Nadzorczą.

Wyniki wyszukiwania