Raport finansowy
i społeczny 2019

Poniższa tabela prezentuje indeks ujawnień, zawierający referencje do miejsca w Ujawnieniach lub innych dokumentach Grupy, w których przedstawiane są informacje określone artykułach Części Ósmej CRR. Tabela prezentuje także referencje do tabel lub wzorów określonych
w innych europejskich regulacjach dotyczących ujawnień:

 • EBA/GL/2016/11 – Wytyczne EUNB w sprawie wymogów dotyczących ujawniania informacji na mocy części ósmej rozporządzenia (UE) nr 575
 • RTS/2017/2295 – Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2017/2295 uzupełniające CRR w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących ujawniania informacji na temat aktywów obciążonych i nieobciążonych
 • EBA/GL/2018/01 – Wytyczne EUNB w sprawie jednolitego ujawniania na podstawie art. 473a CRR informacji na temat rozwiązań przejściowych w zakresie łagodzenia skutków wprowadzenia MSSF 9 względem funduszy własnych
 • EBA/GL/2017/01 – Wytyczne EUNB w sprawie ujawniania wskaźnika pokrycia wypływów netto w uzupełnieniu do ujawniania informacji na temat zarządzania ryzykiem płynności na podstawie art. 435 CRR
 • EBA/GL/2018/10 – Wytyczne EUNB dotyczące ujawnienia w zakresie ekspozycji nieobsługiwanych i restrukturyzowanych
 • ITS/1423/2013 – Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) ustanawiające wykonawcze standardy techniczne w zakresie wymogów dotyczących ujawniania informacji na temat funduszy własnych instytucji zgodnie z CRR
 • ITS/2016/200 – Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) ustanawiające wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do ujawniania informacji na temat wskaźnika dźwigni instytucji zgodnie z CRR
 • EBA/GL/2015/22 – Wytyczne EUNB dotyczące prawidłowej polityki wynagrodzeń, o których mowa w art. 74 ust. 3 i 75 ust. 2 dyrektywy 2013/36/UE i ujawniania informacji zgodnie z art. 450 CRR
ARTYKUŁ CRR (Część 8) / Tabela w regulacjach Tekst CRR / Tytuł tabeli w regulacjach Punkt w Raporcie / innym dokumencie
435.1.a 1. Instytucje ujawniają swoje cele i strategie w zakresie zarządzania ryzykiem oddzielnie dla każdej kategorii ryzyka, w tym rodzaje ryzyka, o których mowa w niniejszym tytule. Ujawnione informacje dotyczą:

a) strategii i procesów zarządzania tymi rodzajami ryzyka;

3,6,7,8,9

9 Roczny Raport

VIII Sprawozdanie Zarządu

435.1.b b) struktury i organizacji odpowiedniej funkcji zarządzania ryzykiem, w tym informacji na temat jej uprawnień i statutu, lub innych odpowiednich rozwiązań w tym względzie; 39 Roczny Raport

VIII Sprawozdanie Zarządu

435.1.c c) zakresu i charakteru systemów raportowania i pomiaru ryzyka; 39 Roczny Raport

VIII Sprawozdanie Zarządu

435.1.d d) strategii w zakresie zabezpieczenia i ograniczenia ryzyka, a także strategii i procesów monitorowania stałej skuteczności instrumentów zabezpieczających i czynników łagodzących ryzyko; 11.4

Roczny Raport

VIII Sprawozdanie Zarządu

435.1.e e) zatwierdzonego przez organ zarządzający oświadczenia na temat adekwatności ustaleń dotyczących zarządzania ryzykiem w instytucji, dającego pewność, że stosowane systemy zarządzania ryzykiem są odpowiednie z punktu widzenia profilu i strategii instytucji; 13
435.1.f f) zatwierdzonego przez organ zarządzający zwięzłego oświadczenia na temat ryzyka, w którym pokrótce omówiono ogólny profil ryzyka instytucji związany ze strategią działalności. Przedmiotowe oświadczenie zawiera kluczowe wskaźniki i dane liczbowe, zapewniające zewnętrznym zainteresowanym stronom całościowy obraz zarządzania ryzykiem przez instytucję, w tym interakcji między profilem ryzyka instytucji a tolerancją na ryzyko określoną przez organ zarządzający. 39 Roczny Raport

VIII Sprawozdanie Zarządu

435.2.a 2. W odniesieniu do zasad zarządzania instytucje ujawniają następujące informacje wraz z regularnymi, przynajmniej corocznymi aktualizacjami:

a) liczbę stanowisk dyrektorskich zajmowanych przez członków organu zarządzającego

3
435.2.b b) politykę rekrutacji dotyczącą wyboru członków organu zarządzającego oraz rzeczywistego stanu ich wiedzy, umiejętności i wiedzy specjalistycznej; 12

IX Sprawozdanie Zarządu

III Raport Niefinansowy

435.2.c c) strategię w zakresie zróżnicowania w odniesieniu do wyboru członków organu zarządzającego, jego celów i wszelkich odpowiednich zadań określonych w tej polityce oraz zakresu, w jakim te cele i zadania zostały zrealizowane; 12IX Sprawozdanie Zarządu

III Raport Niefinansowy

435.2.d d) utworzenie (bądź nie) przez instytucję oddzielnego komitetu ds. ryzyka oraz liczby posiedzeń komitetu, które się odbyły; 3
435.2.e e) opis przepływu informacji na temat ryzyka kierowanych do organu zarządzającego. 3
436.a-b Instytucje ujawniają następujące informacje dotyczące zakresu stosowania wymogów niniejszego rozporządzenia zgodnie z dyrektywą 2013/36/UE:

a) nazwę instytucji, do której mają zastosowanie wymogi niniejszego rozporządzenia;
b) zarys różnic w zakresie konsolidacji do celów rachunkowości i regulacji ostrożnościowych wraz z krótkim opisem odnośnych podmiotów i wyjaśnieniem, czy:

 1. są one w pełni skonsolidowane;
 2. są skonsolidowane metodą proporcjonalną;
 3. pomniejszają fundusze własne;
 4. nie są skonsolidowane
4
436.c c) wszelkie istniejące obecnie lub przewidywane istotne przeszkody praktyczne lub prawne dla szybkiego transferu funduszy własnych lub spłaty zobowiązań przez jednostkę dominującą i jej jednostki zależne; 4
436.d d) kwotę łączną, o którą rzeczywiste fundusze własne są mniejsze od wymaganego minimum we wszystkich jednostkach zależnych nieobjętych konsolidacją, oraz nazwę lub nazwy takich jednostek zależnych; 4
436.e e) w stosownych przypadkach okoliczności stosowania przepisów określonych w art. 7 i 9. 4
437.1.a 1. W odniesieniu do funduszy własnych instytucja ujawnia następujące informacje:

a) pełne uzgodnienie pozycji kapitału podstawowego Tier I, pozycji dodatkowych Tier I, pozycji Tier II, jak również filtrów i odliczeń stosowanych na mocy przepisów art. 32- 35, 36, 56, 66 oraz 79 w odniesieniu do funduszy własnych instytucji oraz bilansu w zbadanym sprawozdaniu finansowym instytucji;

4
437.1.b b) opis głównych cech instrumentów w kapitale podstawowym Tier I i instrumentów dodatkowych w Tier I oraz instrumentów w kapitale Tier II emitowanych przez instytucję; 4

Załącznik 1

437.1.c c) pełne warunki dotyczące wszystkich instrumentów w kapitale podstawowym Tier I, instrumentów dodatkowych w Tier I oraz instrumentów w kapitale Tier II; 4

Załącznik 1

437.1.d d) oddzielne informacje na temat charakteru i kwot następujących pozycji:
 1. każdego filtru ostrożnościowego stosowanego zgodnie z art. 32-35;
 2. każdego odliczenia dokonanego zgodnie z art. 36, 56 oraz 66;
 3. pozycji nieodliczonych zgodnie z art. 47, 48, 56, 66 oraz 79;
4

Załącznik 1

437.1.e e) opis wszystkich ograniczeń zastosowanych do obliczania funduszy własnych zgodnie z niniejszym rozporządzeniem oraz instrumentów, filtrów ostrożnościowych i odliczeń, do których te ograniczenia mają zastosowanie; 4
437.1.f f) w przypadku, gdy instytucje ujawniają współczynniki kapitałowe obliczone z wykorzystaniem elementów funduszy własnych ustalonych na podstawie innej niż podstawa określona w niniejszym rozporządzeniu – kompleksowe wyjaśnienie podstawy służącej do obliczania tych współczynników kapitałowych. Nie dotyczy
438.a Instytucje ujawniają następujące informacje dotyczące przestrzegania przez instytucję wymogów określonych w art. 92 niniejszego rozporządzenia oraz w art. 73 dyrektywy 2013/36/UE:

a) skrótowy opis metody stosowanej przez instytucję do oceny adekwatności jej kapitału wewnętrznego w celu wsparcia bieżących i przyszłych działań;

5.2

9 Roczny Raport

VIII Sprawozdanie Zarządu

438.b b) na wniosek odpowiedniego właściwego organu – rezultaty stosowanego przez instytucję wewnętrznego procesu oceny adekwatności kapitałowej, w tym skład dodatkowych wymogów w zakresie funduszy własnych określonych na podstawie procesu przeglądu nadzorczego, o których mowa w art. 104 ust. 1 lit. a) dyrektywy 2013/36/UE; 2
438.c c) w przypadku instytucji obliczających kwoty ekspozycji ważonych ryzykiem zgodnie z przepisami części trzeciej tytuł II rozdział 2 – 8 % kwot ekspozycji ważonych ryzykiem dla każdej kategorii ekspozycji określonej w art. 112; 5.1
438.d d) w przypadku instytucji obliczających kwoty ekspozycji ważonych ryzykiem zgodnie z przepisami części trzeciej tytuł II rozdział 3 – 8 % kwot ekspozycji ważonych ryzykiem dla każdej kategorii ekspozycji określonej w art. 147. W przypadku kategorii ekspozycji detalicznych wymóg ten stosuje się do każdej kategorii ekspozycji, którym odpowiadają różne rodzaje korelacji wymienione w art. 154 ust. 1-4. W przypadku kategorii ekspozycji kapitałowych wymóg ten ma zastosowanie się do:
 1. każdej metody ustanowionej w art. 155;
 2. ekspozycji z tytułu instrumentów będących przedmiotem obrotu giełdowego, ekspozycji w niepublicznych instrumentach kapitałowych w wystarczająco zróżnicowanych portfelach oraz innych ekspozycji;
 3. ekspozycji podlegających nadzorczemu okresowi przejściowemu pod względem wymogów w zakresie funduszy własnych;
 4. ekspozycji podlegających przepisom przewidującym zasadę praw nabytych pod względem wymogów w zakresie funduszy własnych;
5.1
438.e e) wymogi w zakresie funduszy własnych obliczone zgodnie z art. 92 ust. 3 lit. b) i c); 5.1
438.f f) wymogi w zakresie funduszy własnych obliczone zgodnie z przepisami części trzeciej tytuł III rozdziały 2, 3 i 4 oraz ujawnione oddzielnie. 5.1
439.a Instytucje ujawniają następujące informacje dotyczące ich ekspozycji na ryzyko kredytowe kontrahenta, o którym mowa w części trzeciej, tytuł II, rozdział 6:

a) omówienie metod stosowanych do przypisywania kapitału wewnętrznego i limitów kredytowych do ekspozycji na ryzyko kredytowe kontrahenta;

6.2
439.b b) omówienie strategii ustanawiania zabezpieczenia i ustalania rezerw kredytowych; 6.2
439.c c) omówienie zasad dotyczących ekspozycji na ryzyko niekorzystnej korelacji; 6.2
439.d d) omówienie wpływu wartości zabezpieczenia, jakie musiałaby zapewnić instytucja przy obniżeniu oceny jej wiarygodności kredytowej; 6.2
439.e e) dodatnią godziwą wartość brutto umów, korzyści wynikające z kompensowania, skompensowaną bieżącą ekspozycję kredytową, ustanowione zabezpieczenie oraz wartość netto ekspozycji kredytowej z tytułu instrumentów pochodnych. Wartość netto ekspozycji kredytowej z tytułu instrumentów pochodnych stanowi ekspozycję kredytową z tytułu transakcji na instrumentach pochodnych po uwzględnieniu korzyści z obowiązujących prawnie umów o kompensowaniu zobowiązań i umów o zabezpieczenie; 6.2

3,8 Roczny Raport Nota 18e, 23 Roczny Raport

439.f f) środki służące obliczaniu wartości ekspozycji według metod określonych części trzeciej, tytuł II, rozdział 6,sekcje 3-6, w zależności od tego, która z metod ma w danym przypadku zastosowanie; 6.2
439.g g) wartość referencyjną kredytowych instrumentów pochodnych pełniących funkcję zabezpieczenia oraz rozkład bieżącej ekspozycji kredytowej według typów ekspozycji kredytowej; 6.2
439.h h) kwoty referencyjne kredytowych transakcji pochodnych, podzielonych na takie, które służą celom związanym z własnym portfelem kredytowym instytucji, oraz takie, które wykorzystuje się przy działalności pośredniczącej, w tym rozkład stosowanych kredytowych produktów pochodnych, w dalszym podziale według ochrony nabytej i sprzedanej w ramach każdej grupy produktów; 6.2
439.i i) oszacowanie współczynnika α pod warunkiem uzyskania przez instytucję stosownej zezwolenia właściwych organów. 6.2
440.1.a 1. Instytucja ujawnia następujące informacje dotyczące przestrzegania przez nią wymogu w zakresie bufora antycyklicznego, o którym mowa w tytule VII rozdział 4 dyrektywy 2013/36/UE:

a) rozkład geograficzny ekspozycji kredytowych instytucji mający znaczenie dla obliczania jej bufora antycyklicznego

2
440.1.b b) kwota właściwego dla instytucji bufora antycyklicznego. 2
441 1. Instytucje określone jako globalne instytucje o znaczeniu systemowym zgodnie z art. 131 dyrektywy 2013/36/UE rokrocznie ujawniają wartości wskaźników stosowanych do określenia wyniku instytucji zgodnie z metodą określania, o której mowa w tym artykule. Nie dotyczy
442.a Instytucje ujawniają następujące informacje dotyczące ekspozycji instytucji na ryzyko kredytowe i ryzyko rozmycia:

a) stosowane w rachunkowości definicje pozycji przeterminowanych i o utraconej jakości;

6.3

8,9 Roczny Raport

442.b b) opis strategii przyjętych w celu określenia korekt z tytułu szczególnego i ogólnego ryzyka kredytowego; 6.3

7,8 Roczny Raport

442.c c) całkowitą kwotę ekspozycji po rozliczeniu równoważących się transakcji i bez uwzględnienia skutków ograniczenia ryzyka kredytowego, a także średnią kwotę ekspozycji w danym okresie z podziałem na różne kategorie ekspozycji; 6
442.d d) rozkład geograficzny ekspozycji w podziale na obszary ważne pod względem istotnych kategorii ekspozycji wraz z dodatkowymi szczegółowymi podziałami w stosownych przypadkach; 6
442.e e) rozkład ekspozycji w zależności od branży lub typu kontrahenta z podziałem na kategorie ekspozycji, w tym określenie ekspozycji wobec MŚP, wraz z dodatkowymi szczegółowymi podziałami w stosownych przypadkach; 6
442.f f) zestawienie rezydualnych terminów zapadalności dla wszystkich ekspozycji z podziałem na kategorie ekspozycji wraz z dodatkowymi szczegółowymi podziałami w stosownych przypadkach; 6

Roczny Raport nota 21i

442.g g) w podziale na istotne branże lub typy kontrahenta – kwotę:
 1. ekspozycji o utraconej wartości i ekspozycji przeterminowanych, przedstawione oddzielnie;
 2. korekt z tytułu szczególnego i ogólnego ryzyka kredytowego;
 3. narzutów związanych z korektami z tytułu szczególnego i ogólnego ryzyka kredytowego w danym okresie sprawozdawczym
6.3

VIII.3 Raport Zarządu

442.h h) kwotę ekspozycji o utraconej wartości i ekspozycji przeterminowanych, podane oddzielnie, z podziałem na ważne obszary geograficzne, w tym w miarę możliwości kwoty korekty o szczególne i ogólne ryzyko kredytowe związane z każdym obszarem geograficznym; 6.3
442.i i) uzgodnienie zmian korekty o szczególne i ogólne ryzyko kredytowe dla ekspozycji o utraconej wartości, przedstawione oddzielnie. Informacje te obejmują:
 1. opis rodzaju korekty o szczególne i ogólne ryzyko kredytowe;
 2. salda początkowe;
 3. kwoty wpisane w ciężar korekt o ryzyko kredytowe w danym okresie sprawozdawczym;
 4. kwoty odpisane lub rozwiązane z tytułu szacowanych możliwych strat na ekspozycjach w danym okresie sprawozdawczym, wszystkie inne korekty, w tym korekty wynikające z różnic kursowych, połączeń przedsiębiorstw, przejęć i zbyć jednostek zależnych oraz transfery między korektami o ryzyko kredytowe;
 5. salda końcowe.
6.3
443 Aktywa wolne od obciążeń 6.5
444.a W odniesieniu do instytucji obliczających kwoty ekspozycji ważonych ryzykiem zgodnie z przepisami części trzeciej tytuł II rozdział 2 dla każdej kategorii ekspozycji określonej w art. 112 ujawnia się następujące informacje:

a) nazwy wyznaczonych ECAI i agencji kredytów eksportowych oraz przyczyny ewentualnych zmian;

6.4
444.b b) kategorie ekspozycji, do których stosuje się poszczególne ECAI lub agencje kredytów eksportowych; 6.4
444.c c) opis procesu stosowanego do przenoszenia oceny kredytowej emitenta i oceny kredytowej emisji do pozycji nieuwzględnionych w portfelu handlowym; 6.4
444.d d) przyporządkowanie ratingu zewnętrznego każdej z wyznaczonych ECAI lub agencji kredytów eksportowych do stopni jakości kredytowej określonych w części trzeciej tytuł II rozdział 2, uwzględniając fakt, iż ujawnienie tych informacji nie jest konieczne, jeśli instytucja stosuje standardowy system przyporządkowywania ocen, opublikowany przez EUNB; 6.4
444.e e) wartości ekspozycji oraz wartości ekspozycji po ograniczeniu ryzyka kredytowego związane z każdym stopniem jakości kredytowej określonym w części trzeciej tytuł II rozdział 2, a także kwoty pomniejszające fundusze własne. 6.4
445 Instytucje obliczające swoje wymogi w zakresie funduszy własnych zgodnie z przepisami art. 92 ust. 3 lit. b) i c) ujawniają te wymogi oddzielnie dla każdego rodzaju ryzyka, o którym mowa w tych przepisach. Ponadto ujawniają one oddzielnie wymogi w zakresie funduszy własnych z tytułu szczególnego ryzyka stopy procentowej związanego z pozycjami sekurytyzacyjnymi. 8

9.4 Roczny Raport

446 Instytucje ujawniają metody oceny wymogów w zakresie funduszy własnych dla ryzyka operacyjnego, do których kwalifikuje się dana instytucja; opis metod określonych w art. 312 ust. 2, jeśli są stosowane przez instytucję, w tym omówienie ważnych czynników wewnętrznych i zewnętrznych uwzględnionych w metodzie pomiaru tej instytucji, zaś w przypadku częściowego stosowania – zakres i zasięg poszczególnych zastosowanych metod. 9
447.a W odniesieniu do ekspozycji w papierach kapitałowych nieuwzględnionych w portfelu handlowym instytucje ujawniają następujące informacje:

a) zróżnicowanie między ekspozycjami pod względem ich celów, w tym w zakresie zysków kapitałowych oraz celów strategicznych, a także przegląd stosowanych technik rachunkowości oraz metod wyceny, w tym zasadnicze założenia i praktyki mające wpływ na wycenę oraz wszystkie znaczące zmiany tych praktyk;

8
447.b b) wartość księgową, wartość godziwą oraz – w przypadku ekspozycji z tytułu instrumentów będących przedmiotem obrotu giełdowego – porównanie z ceną rynkową, jeśli zasadniczo różni się ona od wartości godziwej; 8
447.c c) rodzaje, charakter oraz kwoty ekspozycji z tytułu instrumentów będących przedmiotem obrotu giełdowego, ekspozycji w niepublicznych papierach kapitałowych w wystarczająco zdywersyfikowanych portfelach oraz innych ekspozycji; 8
447.d d) zrealizowane zyski lub straty z tytułu sprzedaży i likwidacji w danym okresie w ujęciu skumulowanym; oraz 8
447.e e) całkowitą wartość niezrealizowanych zysków lub strat, łączne niezrealizowane zyski lub straty z aktualizacji wyceny oraz wszelkie takie kwoty ujęte w funduszach własnych podstawowych lub dodatkowych. 8
448.a W przypadku ekspozycji na ryzyko stopy procentowej przypisane pozycjom nieuwzględnionym w portfelu handlowym instytucje ujawniają następujące informacje:

a) charakter ryzyka stopy procentowej i zasadnicze założenia (w tym założenia dotyczące przedterminowej spłaty kredytów i zachowania depozytów o nieustalonym terminie wymagalności) oraz częstotliwość pomiarów ryzyka stopy procentowej;

8

9.4 Roczny Raport

448.b b) wahania w zakresie zysku, wartości gospodarczej lub innego stosownego wskaźnika używanego przez kierownictwo instytucji do oceny skutków szokowych wzrostów lub spadków stóp procentowych zgodnie z metodą pomiaru ryzyka stopy procentowej stosowaną przez kierownictwo instytucji, z podziałem na poszczególne waluty. 8

9.4 Roczny Raport

449 Instytucje obliczające kwoty ekspozycji ważonych ryzykiem zgodnie z przepisami części trzeciej tytuł II rozdział 5 lub wymogi w zakresie funduszy własnych zgodnie z art. 337 lub 338 ujawniają w stosownych przypadkach następujące informacje oddzielnie dla portfela handlowego i niehandlowego [sekurytyzacja]: 6.1
450.a 1. W odniesieniu do polityki i praktyk instytucji w zakresie wynagrodzeń dla kategorii pracowników, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka, instytucje ujawniają co najmniej następujące informacje:

a) informacje dotyczące procesu decyzyjnego stosowanego przy ustalaniu polityki w zakresie wynagrodzeń, a także liczbę posiedzeń organizowanych w danym roku obrachunkowym przez organ zarządzający pełniący nadzór nad wynagrodzeniami, w tym – w stosownych przypadkach – informacje na temat składu i zakresu zadań komisji ds. wynagrodzeń, konsultanta zewnętrznego, z którego usług skorzystano przy ustalaniu polityki w zakresie wynagrodzeń, oraz roli odpowiednich zainteresowanych stron;

12

VIII.3 Sprawozdanie Zarządu

III.2.2 Raport Niefinansowy

450.b b) informacje na temat powiązania między wynagrodzeniem a wynikami; 12
450.c c) najważniejsze informacje na temat cech charakterystycznych systemu wynagrodzeń, w tym informacje na temat kryteriów stosowanych przy pomiarze wyników i korekcie o ryzyko, polityki odraczania płatności i kryteriów nabywania uprawnień; 12
450.d d) stosunek stałych składników wynagrodzenia do składników zmiennych, ustalony zgodnie z art. 94 ust. 1 lit. g) dyrektywy36/2013; 12
450.e e) informacje na temat kryteriów dotyczących osiąganych wyników, stanowiących podstawę uprawnień do akcji, opcji na akcje lub zmiennych elementów wynagrodzenia; 12
450.f f) główne parametry oraz uzasadnienie wszelkiego rodzaju systemu elementów zmiennych i wszelkich innych świadczeń niepieniężnych; 12
450.g g) zagregowane informacje ilościowe dotyczące wynagrodzenia, z podziałem na obszary działalności przedsiębiorstwa; 12
450.h h) zagregowane informacje ilościowe na temat wynagrodzeń, z podziałem na kadrę kierowniczą wyższego szczebla i pracowników, których działania mają istotny wpływ na profil ryzyka instytucji, zawierające następujące dane:
 1. wysokość wynagrodzeń za dany rok obrachunkowy z podziałem na wynagrodzenie stałe i zmienne oraz liczba osób je otrzymujących;
 2. wysokość i forma wynagrodzenia zmiennego z podziałem na świadczenia pieniężne, akcje i instrumenty związane z akcjami oraz inne typy;
 3. wysokość wynagrodzenia z odroczoną wypłatą z podziałem na części już przysługujące i jeszcze nieprzysługujące;
 4. wysokość wynagrodzenia z odroczoną wypłatą przyznana w danym roku obrachunkowym, wypłacona i zmniejszona w ramach korekty o wyniki;
 5. płatności związane z przyjęciem do pracy i z odprawą w danym roku obrachunkowym oraz liczba beneficjentów takich płatności;
 6. kwoty płatności związanych z odprawą dokonane w danym roku obrachunkowym, liczba beneficjentów takich płatności oraz wysokość najwyższej takiej płatności na rzecz jednej osoby;
12
450.i i) liczba osób, które otrzymały wynagrodzenie w wysokości co najmniej 1 mln EUR w danym roku obrachunkowym: dla wynagrodzeń w przedziale między 1 mln EUR a 5 mln EUR – w podziale na przedziały wynagrodzeń o wielkości 500 000 EUR, a dla wynagrodzeń wyższych niż 5 mln EUR – w podziale na przedziały wynagrodzeń o wielkości 1 mln EUR; 12
451.a 1. Instytucje ujawniają następujące informacje na temat swojego wskaźnika dźwigni obliczonego zgodnie z art. 429, oraz zarządzania ryzykiem nadmiernej dźwigni finansowej:

a) wskaźnik dźwigni oraz sposób, w jaki instytucja zastosowała art. 499 ust. 2 i 3;

10
451.b b) podział miary ekspozycji całkowitej, jak również uzgodnienie miary ekspozycji całkowitej ze stosownymi informacjami ujawnianymi w publikowanych sprawozdaniach finansowych; 10
451.c c) w stosownych przypadkach kwota wyłączonych pozycji powierniczych zgodnie z art. 429 ust. 11; 10
451.d d) opis procedur stosowanych w celu zarządzania ryzykiem nadmiernej dźwigni finansowej; 10
451.e e) opis czynników, które miały wpływ na wskaźnik dźwigni w okresie, którego dotyczy ujawniony wskaźnik dźwigni. 10
452.a Instytucje obliczające kwoty ekspozycji ważonych ryzykiem według metody IRB ujawniają następujące informacje:

a) zezwolenie właściwego organu na stosowanie tej metody lub zmianę metody już stosowanej;

11.1
452.b b) wyjaśnienie i przegląd:
452.b i. struktury systemów ratingu wewnętrznego oraz powiązań między ratingami wewnętrznymi i zewnętrznymi; 11.2
452.b ii. stosowania oszacowań wewnętrznych do innych celów niż obliczanie kwot ekspozycji ważonych ryzykiem zgodnie z przepisami części trzeciej tytuł II rozdział 3; 11.3
452.b iii. procesu zarządzania ograniczeniem ryzyka kredytowego oraz uznawania technik ograniczenia ryzyka kredytowego; 11.4
452.b iv. mechanizmów kontroli systemów ratingowych (w tym opis stopnia ich niezależności i zakresów odpowiedzialności) oraz przeglądu systemów ratingowych; 11.5
452.c c) opis procesu ratingów wewnętrznych dostarczany oddzielnie dla następujących kategorii ekspozycji: 11.2
452.c i. rządy centralne i banki centralne; 11.2
452.c ii. instytucje; 11.2
452.c iii. przedsiębiorstwa, w tym MŚP, kredytowanie specjalistyczne i nabyte należności korporacyjne; 11.2
452.c iv. ekspozycje detaliczne dla każdej kategorii ekspozycji, którym odpowiadają różne rodzaje korelacji wymienione w art. 154 ust. 1-4; 11.2
452.c v. papiery kapitałowe; 11.2
452.d d) wartości ekspozycji w odniesieniu do każdej kategorii ekspozycji określonych w art. 147. Ekspozycje wobec rządów centralnych i banków centralnych, instytucji i przedsiębiorstw w przypadkach, w których do obliczenia kwot ekspozycji ważonych ryzykiem instytucje stosują własne oszacowania wartości LGD lub współczynniki konwersji, ujawnia się oddzielnie od ekspozycji, w odniesieniu do których instytucje nie stosują takich oszacowań; 11.2
452.e e) w celu umożliwienia miarodajnego zróżnicowania ryzyka kredytowego w odniesieniu do każdej kategorii ekspozycji (rządy centralne i banki centralne, instytucje, przedsiębiorstwa i papiery kapitałowe) oraz w odniesieniu do wystarczającej liczby klas jakości dłużników (w tym dłużników, którzy nie wykonali zobowiązania) instytucje ujawniają następujące informacje: 11.2
452.e i. ekspozycję całkowitą, w tym w odniesieniu do kategorii ekspozycji wobec rządów centralnych i banków centralnych, instytucji i przedsiębiorstw – sumę niespłaconych kredytów i wartości ekspozycji dla niewykorzystanych zobowiązań; w odniesieniu do papierów kapitałowych – pozostającą kwotę należną; 11.2
452.e ii. średnią wagę ryzyka ekspozycji ważonych ryzykiem; 11.2
452.e iii. w przypadku instytucji stosujących własne oszacowania współczynników konwersji do obliczania kwot ekspozycji ważonych ryzykiem – kwotę niewykorzystanych zobowiązań i średnią wartość ekspozycji ważonych ryzykiem dla każdej kategorii ekspozycji; 11.2
452.f f) w przypadku kategorii ekspozycji detalicznych oraz każdej z kategorii określonych w lit. c) ppkt (iv) – albo informacje określone w lit. e) (w stosownych przypadkach przedstawione w sposób zbiorczy), albo analizę ekspozycji (niespłacone kredyty i wartości ekspozycji z tytułu niewykorzystanych zobowiązań) w odniesieniu do wystarczającej liczby klas oczekiwanych strat, aby umożliwić miarodajne zróżnicowanie ryzyka kredytowego (w stosownych przypadkach przedstawione w sposób zbiorczy); 11.2
452.g g) rzeczywiste korekty o szczególne ryzyko kredytowe za poprzedni okres dla każdej kategorii ekspozycji (w przypadku ekspozycji detalicznych, dla każdej z kategorii określonych w lit. c) ppkt (iv)) oraz różnicę w stosunku do wcześniejszych doświadczeń; 11.2
452.h h) opis czynników, które miały wpływ na poniesione straty w poprzednim okresie (na przykład, czy dana instytucja zaobserwowała wyższe niż średnie współczynniki niewykonania zobowiązań lub wyższe niż średnie wartości LGD i współczynników konwersji); 11.2
452.i i) oszacowania danej instytucji w zestawieniu z rzeczywistymi wynikami w dłuższej perspektywie czasowej. Informacje te obejmują co najmniej oszacowania strat w zestawieniu z rzeczywistymi stratami w każdej kategorii ekspozycji (w przypadku ekspozycji detalicznych – dla każdej z kategorii określonych w lit. c) ppkt (iv)) w okresie, który jest wystarczający do miarodajnej oceny funkcjonowania procesów ratingu wewnętrznego dla każdej kategorii ekspozycji (w przypadku ekspozycji detalicznych – dla każdej z kategorii określonych w lit. c) ppkt (iv)). W stosownych przypadkach instytucje dokonują dalszego podziału powyższych informacji w celu przeprowadzenia analizy wartości PD oraz – w przypadku instytucji stosujących własne oszacowania wartości LGD lub współczynników konwersji – w celu analizy wyników oszacowania wartości LGD i współczynnika konwersji względem oszacowań przedstawionych w ujawnionych informacjach dotyczących ilościowej oceny ryzyka określonych w niniejszym artykule; 11.2
452.j j) w odniesieniu do wszystkich kategorii ekspozycji określonych w art. 147 i każdej kategorii ekspozycji, którym odpowiadają różne rodzaje korelacji wymienione w art. 154 ust. 1-4:

(i) w przypadku instytucji stosujących własne oszacowania wartości LGD do obliczania kwot ekspozycji ważonych ryzykiem – średnie wartości LGD i PD ważone ekspozycją w ujęciu procentowym dla każdej właściwej lokalizacji geograficznej ekspozycji kredytowych;

Nie dotyczy
453.a Instytucje wykorzystujące techniki ograniczenia ryzyka kredytowego ujawniają następujące informacje:

a) zasady i procedury dotyczące kompensowania pozycji bilansowych i pozabilansowych oraz zakres, w jakim dana jednostka takie kompensowanie wykorzystuje;

11.4
453.b b) zasady i procedury dotyczące wyceny zabezpieczeń i zarządzania nimi; 11.4
453.c c) opis głównych rodzajów zabezpieczeń przyjętych przez daną instytucję; 11.4
453.d d) główne rodzaje gwarantów i kontrahentów kredytowych instrumentów pochodnych oraz ich wiarygodność kredytową; 11.4
453.e e) informacje na temat koncentracji ryzyka rynkowego lub kredytowego w ramach podjętych działań w zakresie ograniczenia ryzyka kredytowego; 11.4
453.f f) w przypadku instytucji obliczających kwoty ekspozycji ważonych ryzykiem według metody standardowej lub metody IRB, ale niedokonujących własnych oszacowań wartości LGD lub współczynników konwersji w odniesieniu do danej kategorii ekspozycji – całkowitą wartość ekspozycji podaną oddzielnie dla każdej kategorii ekspozycji (w stosownych przypadkach po skompensowaniu pozycji bilansowych lub pozabilansowych), która jest objęta – po zastosowaniu korekt z tytułu zmienności – uznanym zabezpieczeniem finansowym lub innym uznanym zabezpieczeniem; 11.4

6.1

453.g g) w przypadku instytucji obliczających kwoty ekspozycji ważonych ryzykiem według metody standardowej lub metody IRB – całkowitą wartość ekspozycji podaną oddzielnie dla każdej kategorii ekspozycji (w stosownych przypadkach po skompensowaniu pozycji bilansowych lub pozabilansowych), która jest objęta gwarancjami lub kredytowymi instrumentami pochodnymi. W przypadku kategorii ekspozycji kapitałowych wymóg ten stosuje się do każdej metody określonej w art. 155. 11.2

11.4

6.1

454 Instytucje, które do obliczenia wymogów w zakresie funduszy własnych z tytułu ryzyka operacyjnego stosują metody zaawansowanego pomiaru określone w art. 321-324, ujawniają opis zastosowania ubezpieczeń i innych mechanizmów transferu ryzyka w celu ograniczenia tego ryzyka. Nie dotyczy
455 Stosowanie wewnętrznych modeli pomiaru ryzyka rynkowego Nie dotyczy
EBA/GL/2016/11
EU OVA Metoda zarządzania ryzykiem instytucji 3,6,7,8,9

9 Roczny Raport

VIII Sprawozdanie Zarządu

EU CRA Ogólne dane jakościowe na temat ryzyka kredytowego 6

9.3 Roczny Raport

VIII.3 Sprawozdanie Zarządu

EU CCRA Jakościowe wymogi dotyczące ujawniania informacji, związane z ryzykiem kredytowym kontrahenta 6.2
EU MRA Jakościowe wymogi dotyczące ujawniania informacji, związane z ryzykiem rynkowym 8

9.4 Roczny Raport

VIII.4 Sprawozdanie zarządu

EU LI1 Różnice pomiędzy rachunkowym i regulacyjnym zakresem konsolidacji i przyporządkowanie kategorii sprawozdań finansowych do kategorii ryzyka regulacyjnego 4
EU LI2 Główne źródła różnic pomiędzy regulacyjnymi kwotami ekspozycji a wartościami bilansowymi w sprawozdaniach finansowych 4
EU LI3 Zarys różnic w zakresie konsolidacji – na poziomie każdej jednostki 4
EU LIA Objaśnienia różnic pomiędzy księgowymi i regulacyjnymi kwotami ekspozycji 4
EU OV1 Przegląd aktywów ważonych ryzykiem 5
EU CR10 IRB (specjalistyczne kredytowanie i instrumenty kapitałowe) Nie dotyczy
EU INS1 Niepomniejszone udziały w zakładach ubezpieczeń Nie dotyczy
EU CRB-A Dodatkowe ujawnienie związane z jakością kredytową aktywów 6
EU CRB-B Całkowita i średnia kwota netto ekspozycji 6
EU CRB-C Podział geograficzny ekspozycji 6
EU CBR-D Koncentracja ekspozycji wg rodzaju branży lub kontrahenta 6
EU CRB-E Termin rozliczenia ekspozycji 6
EU CR1-A Jakość kredytowa ekspozycji wg kategorii ekspozycji i instrumentów 6
EU CR1-B Jakość kredytowa ekspozycji wg rodzaju branży lub kontrahenta 6
EU CR1-C Jakość kredytowa ekspozycji wg rozmieszczenia geograficznego 6
EU CR1-D Struktura czasowa ekspozycji przeterminowanych Nie dotyczy, zastąpione przez tabele NPE
EU CR1-E Ekspozycje niepracujące i zaniechane Nie dotyczy, zastąpione przez tabele NPE
EU CR2-A Zmiany stanu korekt z tytułu ogólnego i szczególnego ryzyka kredytowego 6
EU CR2-B Zmiany stanu kredytów i dłużnych papierów wartościowych niespłaconych i o obniżonej wartości 6
EU CRC Jakościowe wymogi dotyczące ujawniania informacji, związane z technikami ograniczenia ryzyka kredytowego 11
EU CR3 Techniki ograniczenia ryzyka kredytowego – przegląd 11
EU CRD Jakościowe wymogi dotyczące ujawniania informacji na temat zewnętrznych ratingów kredytowych w ramach metody standardowej, w zakresie ryzyka kredytowego 6
EU CR4 Metoda standardowa – skutki ekspozycji na ryzyko kredytowe i ograniczenia ryzyka kredytowego (CRM) 6
EU CR5 Metoda standardowa 6
EU CRE Jakościowe wymogi dotyczące ujawniania informacji związane z modelami wewnętrznych ratingów 11
EU CR6 IRB – Ekspozycje na ryzyko kredytowe wg kategorii ekspozycji i zakresu prawdopodobieństwa niewykonania zobowiązania 11
EU CR7 IRB – wpływ na aktywa ważone ryzykiem kredytowych instrumentów pochodnych stosowanych jako techniki ograniczania ryzyka kredytowego Nie dotyczy
EU CR8 Rachunek przepływów aktywów ważonych ryzykiem dot. ekspozycji na ryzyko 5
EU CR9 IRB – weryfikacja historyczna prawdopodobieństwa niewykonania zobowiązania (PD) wg kategorii ekspozycji 11
EU CCR1 Analiza ekspozycji na ryzyko kredytowe kontrahenta (CCR) wg metody 6
EU CCR2 Narzut kapitałowy z tytułu korekty wyceny kredytowej 6
EU CCR8 Ekspozycje na kontrahentów centralnych 6
EU CCR3 Metoda standardowa – ekspozycje na ryzyko kredytowe kontrahenta wg portfela regulacyjnego i ryzyka 6
EU CCR4 Ekspozycje IRB – CCR wg portfela i skali prawdopodobieństwa niewykonania zobowiązania Nie dotyczy
EU CCR7 Rachunki przepływów aktywów ważonych ryzykiem dla ekspozycji na ryzyko kredytowe kontrahenta w ramach metody modeli wewnętrznych (IMM) Nie dotyczy
EU CCR5-A Wpływ ustanowionej kompensacji i zabezpieczenia na wartości ekspozycji Nie dotyczy
EU CCR5-B Struktura zabezpieczenia dla ekspozycji na ryzyko kredytowe kontrahenta 6
EU CCR6 Ekspozycje kredytowych instrumentów pochodnych Nie dotyczy
EU MR1 Ryzyko rynkowe w ramach metody standardowej 8
EU MRB Jakościowe wymogi dotyczące ujawniania informacji dla instytucji korzystających z metody modeli wewnętrznych (IMA) Nie dotyczy
EU MR2-A Ryzyko rynkowe według metody modeli wewnętrznych Nie dotyczy
EU MR2-B Zestawienie przepływów aktywów ważonych ryzykiem dla ekspozycji na ryzyko rynkowe w ramach metody modeli wewnętrznych Nie dotyczy
EU MR3 Wartości metody modeli wewnętrznych dla portfeli handlowych Nie dotyczy
EU MR4 Porównanie szacunkowej wartości zagrożonej z zyskami/stratami Nie dotyczy
RTS/2017/2295
Formularz A Aktywa obciążone i aktywa nieobciążone 6
Formularz B Otrzymane zabezpieczenie 6
Formularz C Źródła obciążenia 6
Formularz D Informacje opisowe 6
EBA/GL/2018/01
MSSF 9 Porównanie funduszy własnych oraz współczynnika kapitałowego oraz wskaźnika dźwigni finansowej z uwzględnieniem i bez uwzględnienia zastosowania rozwiązań przejściowych dotyczących MSSF 9 lub analogicznych strat z tytułu kredytów Zał. 2
EBA/GL/2017/01
EU LIQ1 Informacje jakościowe i ilościowe na temat ryzyka płynności 9
EBA/GL/2018/10
NPE-1 Jakość kredytowa ekspozycji restrukturyzowanych 6
NPE-3 Jakość kredytowa ekspzoycji nieobsługiwanych w podziale według liczby dni przeterminowania 6
NPE-4 Ekspozycje obsługiwane i nieobsługiwane oraz powiązane rezerwy 6
NPE-9 Zabezpieczenie uzyskane przez przejęcie aktywów i postepowanie egzekucyjne 6
ITS/1423/2013
OF 1 Wzór dotyczący głównych cech instrumentów kapitałowych Zal. 1
OF 2 Wzór do celów ujawniania informacji na temat funduszy własnych Zal. 1
OF 3 Fundusze własne w okresie przejściowym Zal. 1
ITS/2016/200
LRCom Wspólne ujawnienie wskaźnika dźwigni 10
EBA/GL/2015/22
Tytuł VI – Ujawnianie informacji przez instytucje i wewnętrzna przejrzystość 12

Wyniki wyszukiwania