Raport finansowy
i społeczny 2019

Dźwignia finansowa

Bank dokonał wyliczenia wskaźnika dźwigni na poziomie skonsolidowanym, według stanu na 31.12.2019 r. w oparciu o rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013, Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2015/62 z dnia 10.10.2014 r. oraz Rozporządzenia PE i Rady UE 2017/2395 z 12.12.2017 r. zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 575/2013 w odniesieniu do rozwiązań przejściowych dotyczących złagodzenia wpływu złagodzenia wpływu wprowadzenia MSSF 9 na fundusze własne oraz dotyczących traktowania jako duże ekspozycje niektórych ekspozycji wobec podmiotów sektora publicznego denominowanych w walucie krajowej dowolnego państwa członkowskiego, w odniesieniu do wskaźnika dźwigni.

Wartość wskaźnika dźwigni na 31.12.2019 r. w Grupie wynosiła 8,11% przy zastosowaniu definicji przejściowej kapitału Tier 1 oraz 8,00% przy zastosowaniu w pełni wprowadzonej definicji kapitału Tier 1.

Grupa przy obliczeniu wskaźnika dźwigni nie stosuje odstępstw określonych w art. 499. 2 i 3 CRR. Wskaźnik dźwigni jest kalkulowany zarówno w odniesieniu do kapitału Tier 1, jak i według definicji przejściowej kapitału Tier 1.

Podział miary ekspozycji całkowitej używanej we wskaźniku dźwigni i wartości wskaźnika dźwigni na 31.12.2019 r przedstawia poniższa tabela.

Tabela 43 Ujawnienia wskaźnika dźwigni na 31.12.2019 r. (w tys. zł i w %)

Ekspozycje, kapitał i wskaźnik dźwigni Wartość
Transakcje finansowania papierów wartościowych, ekspozycja zgodnie z art. 429 ust. 5 i art. 429 ust. 8 CRR 205 425
Instrumenty pochodne: aktualny koszt odtworzenia 187 787
Instrumenty pochodne: kwota narzutu obliczona metodą wyceny według wartości rynkowej 238 858
Pozycje pozabilansowe o współczynniku konwersji 10% zgodnie z art. 429 ust. 10 CRR 745 596
Pozycje pozabilansowe o współczynniku konwersji 20% zgodnie z art. 429 ust. 10 CRR 340 348
Pozycje pozabilansowe o współczynniku konwersji 50% zgodnie z art. 429 ust. 10 CRR 1 084 847
Pozycje pozabilansowe o współczynniku konwersji 100% zgodnie z art. 429 ust. 10 CRR 52 327
Inne aktywa 98 038 512
Odliczona kwota aktywów – kapitał Tier I – w pełni wprowadzona definicja -696 573
Odliczona kwota aktywów – kapitał Tier I – definicja przejściowa -575 870
Łączne eskpozycje wskaźnika dźwigni – przy zastosowaniu w pełni wprowadzonej definicji kapitału Tier I 100 197 127
Łączne eskpozycje wskaźnika dźwigni – przy zastosowaniu definicji przejściowej kapitału Tier I 100 317 830
Kapitał Tier I – w pełni wprowadzona definicja 8 017 836
Kapitał Tier I – definicja przejściowa 8 138 540
Wskaźnik dźwigni – wykorzystując w pełni wprowadzoną definicję Kapitału Tier 1 8,00%
Wskaźnik dźwigni – wykorzystując definicję przejściową Kapitału Tier 1 8,11%

Grupa nie stosuje kwot wyłączonych z ekspozycji całkowitej zgodnie z CRR 429.11.

Przy obecnie przyjętych założeniach Strategii Ryzyka i biorąc pod uwagę coroczną ocenę istotności rodzajów ryzyka, Grupa ocenia ryzyko nadmiernej dźwigni finansowej jako nieistotne, nie opracowano więc desygnowanych procedur w tym obszarze.

W poniższej tabeli zaprezentowano kształtowanie się wskaźnika dźwigni w ciągu 2019 roku. Jego poziom znajduje się na zadawalającym poziomie, znacznie przekraczającym wielkość uważaną za graniczną (3%). Niewielki spadek w 2 kwartale wynikał głównie z przejęcia Eurobanku.

Tabela 44 Wartość wskaźnika dźwigni w kwartałach 2019 r. (w %)

Wskaźnik dźwigni 31.03.2019 30.06.2019 30.09.2019 31.12.2019
Wskaźnik dźwigni – wykorzystując w pełni wprowadzoną definicję Kapitału Tier 1 9,48% 8,18% 8,14% 8,00%
Wskaźnik dźwigni – wykorzystując definicję przejściową Kapitału Tier 1 9,62% 8,31% 8,27% 8,11%

Wyniki wyszukiwania