Raport finansowy
i społeczny 2019

Adekwatność kapitałowa

Zarządzanie i planowanie kapitałowe

Zarządzanie kapitałowe odnosi się do dwóch obszarów: zarządzania adekwatnością kapitałową i alokacji kapitału. Dla obydwu z tych obszarów określone zostały cele zarządcze.

Celem zarządzania adekwatnością kapitałową jest: (a) zapewnienie wypłacalności w warunkach normalnych i w warunkach skrajnych (ekonomiczna adekwatność kapitałowa/kapitał wewnętrzny oraz (b) spełnienie wymagań określonych w przepisach zewnętrznych (regulacyjna adekwatność kapitałowa). Realizując ten cel, Bank dąży do osiągnięcia wewnętrznych długookresowych limitów (celów) kapitałowych, określonych w Strategii Ryzyka.

Z kolei celem alokacji kapitału jest kreowanie wartości dla właścicieli poprzez maksymalizację zwrotu z działalności obciążonej ryzykiem, biorąc pod uwagę ustalony apetyt na ryzyko.

W ramach zarządzania kapitałowego realizowany jest również proces planowania kapitału. Celem tego procesu jest określenie funduszy własnych (baza kapitałowa określająca możliwość podjęcia ryzyka) i wykorzystania kapitału (wymogi kapitału regulacyjnego i kapitału ekonomicznego) w taki sposób, aby zapewnić spełnienie limitów (celów) kapitałowych, przy założeniu realizacji przewidywanej strategii biznesowej i profilu ryzyka – w normalnych i skrajnych warunkach ekonomicznych.

Regulacyjna adekwatność kapitałowa

Bank i Grupa są zobowiązane na mocy prawa do spełnienia minimalnych wymogów w zakresie funduszy własnych, określonych w art. 92 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 648/2012 (CRR). Jednocześnie przy ustalaniu limitów/celów kapitałowych uwzględniono:

 • Bufor II Filara kredytów walutowych (RRE FX) – zalecenie KNF dotyczące dodatkowego wymogu kapitałowego dla zabezpieczenia ryzyka wynikającego z walutowych kredytów hipotecznych dla gospodarstw domowych, wynikające z art. 138 ust. 1 pkt 2a ustawy Prawo bankowe. Wysokość tego bufora jest ustalana dla poszczególnych banków corocznie przez KNF w wyniku procesu Badania i Oceny Nadzorczej (BION) i obejmuje ryzyko niedostatecznie pokryte – zdaniem KNF – przez minimalne wymogi w zakresie funduszy własnych, określone w art. 92 CRR. Aktualnie bufor ten został ustalony w zaleceniach KNF w listopadzie 2019 roku w wysokości 4,96 p.p. (Bank) i 4,87 p.p. (Grupa) dla łącznego wskaźnika kapitałowego (TCR), co odpowiada wymogowi kapitałowemu na poziomie 3,72 p.p. (Bank) i 3,65 p.p. (Grupa) ponad Wskaźnik Tier1 oraz 2,78 p.p. (Bank) i 2,73 p.p. (Grupa) ponad Wskaźnik CET1 *;
 • Wymóg połączonego bufora – określony w ustawie o nadzorze makroostrożnościowym nad systemem finansowym i zarządzaniu kryzysowym w systemie finansowym – który składa się z:
  • Bufora zabezpieczenia kapitału w wysokości 2,5%;
  • Bufor innej instytucji o znaczeniu systemowym (OSII) – w wysokości 0%, przy czym wysokość jest corocznie ustalana przez KNF **;
  • Bufor ryzyka systemowego w wysokości 3% obowiązujący od początku 2018 roku;
  • Bufor antycykliczny w wysokości 0%.

* Zalecenie to zastępuje poprzednie zalecenie z 2018 r. dotyczące utrzymania funduszy własnych na pokrycie dodatkowego wymogu kapitałowego poziomie 6,41 p.p. (Bank) i 6,27 p.p. (Grupa) dla łącznego współczynnika kapitałowego (TCR), co odpowiada wymogowi kapitałowemu 4,81 p.p. dla Banku i 4,70 p.p. dla Grupy ponad Wskaźnik Tier 1 oraz co odpowiada wymogowi kapitałowemu 3,57 p.p. dla Banku i 3,51 p.p. dla Grupy ponad Wskaźnik CET1
** W sierpniu 2019 roku Komisja Nadzoru Finansowego poinformowała, że w 2019 roku Bank nie został zidentyfikowany jako inna instytucja o znaczeniu systemowym

Zgodnie z obowiązującymi przepisami i zaleceniami Komisji Nadzoru Finansowego, Bank ustalił minimalne poziomy współczynników kapitałowych, będące jednocześnie celami/limitami kapitałowymi. Są to wielkości OCR (łącznych wymogów kapitałowych) dla poszczególnych wskaźników.

Poniższa tabela prezentuje te wielkości według stanu na 31 grudnia 2019 r. O każdej zmianie poziomów wymaganego kapitału Bank poinformuje zgodnie z przepisami.

Minimalne poziomy współczynników kapitałowych na koniec 2019 roku 31.12.2019
Wskaźnik kapitału podstawowego Tier 1 (Wskaźnik CET1) Bank Grupa
Minimum 4,50% 4,50%
Bufor II Filara kredytów walutowych (RRE FX) 2,78% 2,73%
TSCR CET1 (Łączne wymogi SREP/BION) 7,28% 7,23%
Bufor zabezpieczenia kapitału 2,50% 2,50%
Bufor innej instytucji o znaczeniu systemowym (OSII) 0,00% 0,00%
Bufor ryzyka systemowego 3,00% 3,00%
Bufor antycykliczny 0,00% 0,00%
Wymóg połączonego bufora 5,50% 5,50%
OCR CET1 (Łączne wymogi kapitałowe CET1) 12,78% 12,73%
Wskaźnik kapitału Tier 1 (Wskaźnik T1) Bank Grupa
Minimum 6,00% 6,00%
Bufor II Filara kredytów walutowych (RRE FX) 3,72% 3,65%
TSCR T1 (Łączne wymogi SREP/BION) 9,72% 9,65%
Bufor zabezpieczenia kapitału 2,50% 2,50%
Bufor innej instytucji o znaczeniu systemowym (OSII) 0,00% 0,00%
Bufor ryzyka systemowego 3,00% 3,00%
Bufor antycykliczny 0,00% 0,00%
Wymóg połączonego bufora 5,50% 5,50%
OCR T1 (Łączne wymogi kapitałowe T1) 15,22% 15,15%
Łączny wskaźnik kapitałowy (TCR) Bank Grupa
Minimum 8,00% 8,00%
Bufor II Filara kredytów walutowych (RRE FX) 4,96% 4,87%
TSCR TCR (Łączne wymogi SREP/BION) 12,96% 12,87%
Bufor zabezpieczenia kapitału 2,50% 2,50%
Bufor innej instytucji o znaczeniu systemowym (OSII) 0,00% 0,00%
Bufor ryzyka systemowego 3,00% 3,00%
Bufor antycykliczny 0,00% 0,00%
Wymóg połączonego bufora 5,50% 5,50%
OCR TCR (Łączne wymogi kapitałowe TCR) 18,46% 18,37%

Ryzyko kapitałowe wyrażone powyższymi celami/limitami kapitałowymi, jest przedmiotem regularnego pomiaru i monitoringu. W odniesieniu do wszystkich docelowych wartości kapitału ustalono minimalne zakresy tych wartości. Wskaźniki kapitałowe w danym przedziale determinują konieczność podjęcia odpowiednich decyzji lub działań zarządczych. Regularny monitoring ryzyka kapitałowego opiera się na klasyfikacji wskaźników kapitałowych do odpowiednich przedziałów, a następnie przeprowadza się ocenę trendów i czynników mających wpływ na poziom adekwatności kapitałowej.

Wymogi w zakresie funduszy własnych

Grupa jest w trakcie realizacji projektu stopniowego wdrażania metody ratingów wewnętrznych (IRB) w celu obliczania minimalnych wymogów w zakresie funduszy własnych z tytułu ryzyka kredytowego i oblicza wymogi w zakresie funduszy własnych przy użyciu metody IRB oraz metody standardowej dla ryzyka kredytowego oraz metod standardowych dla innych rodzajów ryzyka.

Pod koniec 2012 r. Banco de Portugal (będący nadzorcą konsolidującym) we współpracy z Komisją Nadzoru Finansowego (KNF) udzielił zezwolenia na stosowanie metody IRB w odniesieniu do następujących portfeli kredytowych: (i) ekspozycje detaliczne wobec klientów indywidualnych zabezpieczone na nieruchomościach mieszkalnych (RRE), (ii) odnawialne ekspozycje detaliczne (QRRE). Zgodnie z przedmiotową zgodą, minimalne wymogi w zakresie funduszy własnych obliczone z wykorzystaniem metody IRB musiały być czasowo utrzymane na poziomie nie mniejszym niż 80% (tzw. floor nadzorczy) odpowiednich wymogów kapitałowych obliczonych metodą standardową.

Pod koniec 2014 roku Bank uzyskał kolejną decyzję wydaną przez Organy Nadzoru w zakresie stosowania metody IRB. Zgodnie z jej treścią dla portfeli RRE i QRRE, wymogi kapitałowe w zakresie funduszy własnych z tytułu ryzyka kredytowego powinny być utrzymywane tymczasowo na poziomie nie mniejszym niż 70% (tzw. floor nadzorczy) odpowiednich wymogów kapitałowych obliczonych metodą standardową, dopóki Bank nie wypełni dodatkowych warunków zdefiniowanych przez Nadzorcę.

Bank otrzymał w lipcu 2017 r. zezwolenie Organów Nadzoru (Europejski Bank Centralny we współpracy z KNF) na zastosowanie istotnych zmian w stosowanych modelach IRB (modele LGD) i zniesienie floora nadzorczego.

Kapitał wewnętrzny

Grupa definiuje kapitał wewnętrzny zgodnie z ustawą Prawo bankowe, jako kwotę niezbędną do pokrycia wszystkich zidentyfikowanych, istotnych rodzajów ryzyka występujących w działalności Grupy oraz zmian otoczenia gospodarczego, uwzględniająca przewidywany poziom ryzyka w przyszłości.

Kapitał wewnętrzny jest wykorzystywany w zarządzaniu kapitałowym, w procesach zarządzania ekonomiczną adekwatnością kapitałową oraz alokacji kapitału. Grupa zdefiniowała proces wyliczania kapitału wewnętrznego (ekonomicznego). W tym celu dla mierzalnych rodzajów ryzyka wykorzystywane są modele i metody matematyczno-statystyczne.

Utrzymanie ekonomicznej adekwatności kapitałowej oznacza pokrycie (zabezpieczenie) kapitału wewnętrznego (zagregowanej miary ryzyka) przez dostępne zasoby finansowe (fundusze własne). Obowiązek takiego zabezpieczenia ryzyka wynika wprost z ustawy Prawo bankowe, co znalazło odzwierciedlenie w celach/limitach kapitałowych Grupy – buforze kapitału ekonomicznego oraz buforze kapitału ekonomicznego w warunkach skrajnych.

W 2019 roku obydwa powyższe cele kapitałowe zostały spełnione z nadwyżką. Nadwyżka funduszy własnych nad kapitałem wewnętrznym umożliwia dalszy wzrost skali działalności, szczególnie w kierunku produktów generujących wysoki zwrot z uwzględnieniem ponoszonego ryzyka.

Równolegle kapitał wewnętrzny jest wykorzystywany w procesie alokacji kapitału, do przydzielenia kapitału wewnętrznego na produkty/linie biznesowe, obliczenia miar efektywności uwzględniających ryzyko, ustalenia limitów na ryzyko i realokacji kapitału wewnętrznego.

Adekwatność kapitałowa - stan bieżący, ocena i trendy

Adekwatność kapitałowa dla Grupy i Banku Millennium w okresie ostatnich trzech lat przedstawia się jak niżej:

Adekwatność kapitałowa 31.12.2019 31.12.2018 31.12.2017
Aktywa ważone ryzykiem 48 124,6 36 635,5 32 693,6
Wymogi w zakresie funduszy własnych, w tym: 3 850,0 2 930,8 2 615,5
– z tytułu ryzyka kredytowego i kredytowego kontrahenta 3 495,2 2 593,9 2 297,7
– z tytułu ryzyka rynkowego 24,2 20,3 18,3
– z tytułu ryzyka operacyjnego 326,9 313,1 293,4
– z tytułu korekty wartości godziwej z tytułu ryzyka kredytowego 3,6 3,5 6,1
Fundusze własne, w tym: 9 668,5 7 943,0 7 190,6
Kapitał podstawowy Tier 1 8 138,5 7 243,0 6 548,8
Kapitał Tier 2 1 530,0 700,0 641,8
Łączny wskaźnik kapitałowy (TCR) 20,09% 21,68% 21,99%
Minimalny wymagany poziom 18,37% 19,15% 18,91%
Nadwyżka(+) / Niedobór(-) adekwatności kapitałowej TCR (p.p.) 1,72 2,53 3,08
Wskaźnik kapitału Tier 1 (Wskaźnik T1) 16,91% 19,77% 20,03%
Minimalny wymagany poziom 15,15% 15,58% 14,56%
Nadwyżka(+) / Niedobór(-) adekwatności kapitałowej T1 (p.p.) 1,76 4,19 5,47
Wskaźnik kapitału podstawowego Tier 1 (Wskaźnik CET1) 16,91% 19,77% 20,03%
Minimalny wymagany poziom 12,73% 12,89% 13,53%
Nadwyżka(+) / Niedobór (-) adekwatności kapitałowej CET1 (p.p.) 4,18 6,88 6,5
Wskaźnik dźwigni finansowej 8,11% 8,78% 8,94%

Grupa korzysta z rozwiązań przejściowych dotyczących MSSF 9. Na 31.12.2019 r., gdyby nie stosowano rozwiązań przejściowych dotyczących MSSF 9, współczynniki kapitałowe prezentowały się jak niżej:

 • TCR: 19,89%
 • Wskaźnik T1: 16,70%
 • Wskaźnik CET1: 16,70%
 • Wskaźnik dźwigni finansowej: 8,00%
Adekwatność kapitałowa 31.12.2019 31.12.2018 31.12.2017
Aktywa ważone ryzykiem 47 267,6 36 012,8 31 927,7
Wymogi w zakresie funduszy własnych, w tym: 3 781,4 2 880,9 2 554,2
– z tytułu ryzyka kredytowego i kredytowego kontrahenta 3 455,8 2 570,6 2 260,4
– z tytułu ryzyka rynkowego 24,2 20,3 18,3
– z tytułu ryzyka operacyjnego 297,7 286,4 269,4
– z tytułu korekty wartości godziwej z tytułu ryzyka kredytowego 3,7 3,6 6,2
Fundusze własne, w tym: 9 454,5 7 738,5 7 002,3
Kapitał podstawowy Tier 1 7 924,5 7 038,5 6 360,5
Kapitał Tier 2 1 530,0 700,0 641,8
Łączny wskaźnik kapitałowy (TCR) 20,00% 21,49% 21,93%
Minimalny wymagany poziom 18,46% 19,29% 19,03%
Nadwyżka(+) / Niedobór(-) adekwatności kapitałowej TCR (p.p.) 1,54 2,20 2,90
Wskaźnik kapitału Tier 1 (Wskaźnik T1) 16,77% 19,54% 19,92%
Minimalny wymagany poziom 15,22% 15,69% 14,65%
Nadwyżka(+) / Niedobór(-) adekwatności kapitałowej T1 (p.p.) 1,55 3,85 5,27
Wskaźnik kapitału podstawowego Tier 1 (Wskaźnik CET1) 16,77% 19,54% 19,92%
Minimalny wymagany poziom 12,78% 12,97% 13,60%
Nadwyżka(+) / Niedobór (-) adekwatności kapitałowej CET1 (p.p.) 3,99 6,57 6,32
Wskaźnik dźwigni finansowej 7,94% 8,57% 8,74%

Bank korzysta z rozwiązań przejściowych dotyczących MSSF 9. Na 31.12.2019 r., gdyby nie stosowano rozwiązań przejściowych dotyczących MSSF 9, współczynniki kapitałowe prezentowały się jak niżej:

 • TCR: 19,80%
 • Wskaźnik T1: 16,55%
 • Wskaźnik CET1: 16,55%%
 • Wskaźnik dźwigni finansowej: 7,83%

Na koniec 2019 roku adekwatność kapitałowa w Grupie Banku Millennium utrzymywała się na bardzo wysokim i bezpiecznym poziomie. Łączny wskaźnik kapitałowy (TCR) wyniósł na koniec roku 20,09% dla Grupy (20,00% dla Banku), a wskaźnik kapitału podstawowego Tier 1 (CET1 równy wskaźnikowi T1) wyniósł 16,91% dla Grupy (16,77% dla Banku). W związku z powyższym minimalne wielkości wskaźników kapitałowych wymagane przez KNF dla Banku jak i Grupy zostały osiągnięte z nadwyżką.

Wskaźniki kapitałowe Grupy obniżyły się w perspektywie rocznej o ok. 1,6 p.p. dla Grupy (1,5% p.p. dla Banku). Przyczyną tego był szybszy wzrost aktywów ważonych ryzykiem niż wzrost funduszy własnych. Aktywa ważone ryzykiem Grupy wzrosły w 2019 roku o ok. 11,5 mld zł (t.j o 31%), głównie w wyniku przejęcia Eurobanku. Fundusze własne Grupy zwiększyły się w 2019 roku o ok. 1,7 mld zł, głównie w rezultacie zatrzymania wyniku finansowego netto (całość zysku netto wypracowana w 2018 roku i zysk za I półrocze 2019 roku), a także emisji długu podporządkowanego.

Bank Millennium posiada politykę dotyczącą wypłaty dywidendy na poziomie pomiędzy 35% a 50% zysku netto, w zależności od zaleceń nadzorczych.

W grudniu 2019 r. KNF wydał zalecenie w sprawie polityki dywidendowej dla Banku, w którym wyznaczył następujące dodatkowe bufory dla wypłaty dywidendy (ponad minimum wymagane dla TCR na koniec 2019 roku):  +1,5% w celu wypłaty 75% ; + dodatkowy bufor „stress test add-on” (3,01% dla Banku/Grupy) w celu wypłaty 100%. „Stress test add-on” został określony jako wrażliwość Banku na niekorzystny scenariusz makroekonomiczny i został ustalony na poziomie 3,01% ponad współczynnik TCR, z uwzględnieniem korekt regulacyjnych. KNF utrzymał także dodatkowe kryteria dla banków z portfelami walutowych kredytów hipotecznych (K1, odnoszący się do udziału hipotek walutowych w całym portfelu kredytowym oraz K2, biorący pod uwagę udział w tych kredytach walutowych kredytów udzielonych w latach 2007-2008).

Współczynniki kapitałowe Banku (na koniec 2019 r.) umożliwiłyby wypłatę w wysokości 75%, gdyby nie dodatkowe kryteria K1/K2 dla banków z portfelami walutowych kredytów hipotecznych.

W związku z powyższym Zarząd Banku przedstawi Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy propozycję zatrzymanie całości zysku netto za rok 2019 w funduszach własnych w celu wzmocnienia wskaźników kapitałowych. Jeśli propozycję tą zaakceptuje Walne Zgromadzenie, dodatni wpływ na współczynnik T1 i TCR wyniesie około 0,4-0,5 p.p. (do poziomów odpowiednio 17,38% oraz 20,56% dla Grupy). Należy przypomnieć, że wskaźniki kapitałowe na koniec 2019 r. obejmowały już zysk netto za I półrocze 2019 r., zgodnie z pozytywną decyzją KNF wydaną na wniosek Banku.

Wskaźnik dźwigni kształtuje się bezpiecznym na poziomie 8-9% – przy niewielkich zmianach okresowych – i przekracza prawie trzykrotnie uznawaną za bezpieczną wartość 3%.

W dłuższej perspektywie, poziom adekwatności kapitałowej Grupy oceniany jest jako satysfakcjonujący.

Wyniki wyszukiwania