Brak notatek
Koszyk jest lusty
Wyślij do drukarki
Usuń
Raport finansowy i społeczny 2018

Efektywność zarządzania zasobami ludzkimi jest ważnym elementem strategii Grupy Banku Millennium. Grupa monitoruje zarówno poszczególne pozycje kosztów personalnych, jak i poziom etatów, od kilku lat prowadząc politykę stabilnego poziomu zatrudnienia. Na bieżąco monitorowana i raportowana jest fluktuacja pracowników. Poziom zatrudnienia i efektywność wykorzystania zasobów są weryfikowane z udziałem odpowiednich benchmarków rynkowych.

Zatrudnienie w Grupie (w pełnych etatach)
31.12.2018 31.12.2017 Zmiana (r/r)
Bank Millennium 5 785 5 492 293
     – w tym stanowiska kluczowe 138 141 -3
Spółki zależne 347 338 9
Razem Grupa Banku 6 132 5 830 302

Zatrudnienie w Grupie Banku Millennium na koniec 2018 roku osiągnęło wielkość 6 132 etatów, co oznacza wzrost w porównaniu do końca 2017 roku o 302 etatów (t.j. o 5,2%). Największym pracodawcą w Grupie jest Bank Millennium, zatrudniający na koniec 2018 roku 5 805 osób, a w pełnych etatach odpowiada to liczbie 5 785. Spółki zależne Grupy Banku Millennium zatrudniały na koniec roku łącznie 347 osobo-etaty, w tym największe znaczenie miały trzy spółki: Millennium Leasing, Millennium Dom Maklerski oraz Millennium TFI.

Zatrudnienie w Banku (w pełnych etatach)
31.12.2018 31.12.2017 Zmiana (r/r)
Placówki i sprzedaż bezpośrednia 3 759 3 678 81
Centrala 2 026 1 814 212
Razem Bank Millennium 5 785 5 492 293

Struktura zatrudnienia Banku Millennium wykazuje zdecydowaną przewagę osób zatrudnionych bezpośrednio przy sprzedaży produktów i usług bankowych, w tym przede wszystkim w 361 placówkach Banku rozrzuconych na terenie całego kraju.

Bank zwiększył zatrudnienie w obszarze technologii cyfrowych oraz w obszarach obsługi klienta i sprzedaży usług. Wzrost zatrudnienia w jednostkach wsparcia wynikał z przejęcia Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo Kredytowej „Piast” w Tychach w oparciu o decyzję KNF.

Zatrudnienie w Banku (w pełnych etatach)
31.12.2018 31.12.2017 Zmiana (r/r)
Bankowość bezpośrednia 542 504 38
Technologie cyfrowe 473 401 72
Bankowość detaliczna i przedsiębiorstw 3 217 3 174 43
Jednostki wsparcia 1 553 1 413 140
     W tym SKOK Piast 143
Razem Bank Millennium 5 785 5 492 293

Polityka wynagrodzeń Grupy Banku Millennium ma na celu zapewnienie adekwatności wynagrodzenia pracowników do aktualnie wykonywanych zadań, kompetencji i zakresu odpowiedzialności. W szczególności dużą wagę przywiązuje się do właściwego kształtowania wynagrodzenia zasadniczego. Poziomy wynagrodzeń są weryfikowane z uwzględnieniem okresowej oceny wyników pracy oraz ewentualnej ewolucji poziomu umiejętności zaangażowanych w realizację zadań organizacji. Analizowane są również informacje płacowe przedstawiane w badaniach wynagrodzeń na rynku finansowym.

Łączny poziom kosztów osobowych w Grupie Banku Millennium w 2018 oraz poprzednim roku kształtował się następująco:

Koszty osobowe (w milionach PLN)
2018 2017 Zmiana (%)
Bank Millennium 592,2 552,3 7,2%
Spółki zależne 45,9 44,2 3,8%
Razem Grupa Banku Millennium 638,1 596,5 7,0%