Brak notatek
Koszyk jest lusty
Wyślij do drukarki
Usuń
Raport finansowy i społeczny 2018

W Grupie Banku Millennium funkcjonuje wspólna „Polityka wynagrodzeń pracowników w Grupy Banku Millennium SA”, która formułuje założenia stosowane przy kształtowaniu składników wynagrodzeń stałych i zmiennych dla wszystkich pracowników Grupy. Rozszerzona Polityka zawiera zarówno zasady obowiązujące we wcześniej funkcjonującej „Polityce wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze w Grupie Banku Millennium”, jak również te stosowane wobec pozostałych grup pracowników.

Dla pracowników zidentyfikowanych jako mających istotny wpływ na profil ryzyka schemat przyznawania i wypłacania premii reguluje dodatkowo dokument: „Zasady przyznawania i wypłaty zmiennych składników wynagradzania osób podejmujących ryzyko w Grupie Banku Millennium”.

Na podstawie polityki Grupy, ze względu na wymogi regulacyjne – Millennium Dom Maklerski oraz TFI Millennium opracowały własne polityki, które ściśle odnoszą się do zasad przyjętych przez Bank dla Grupy. Zgodnie z polityką główne źródło dochodów pracowników stanowi wynagrodzenie zasadnicze, wynikające z umowy o pracę. Wynagrodzenie zmienne jest dodatkowym, motywacyjnym elementem wynagrodzenia łącznego.

Wynagrodzenie zasadnicze pracownika jest kształtowane w odniesieniu do zadań realizowanych w danej jednostce organizacyjnej, zakresu odpowiedzialności, kwalifikacji, wpływu na profil ryzyka spółki oraz na podstawie analizy informacji płacowych, przedstawianych w badaniach wynagrodzeń na rynku finansowym.

W Banku odbywają się cykliczne przeglądy wynagrodzeń i stanowisk. Na podstawie oceny kondycji finansowej Grupy oraz otoczenia biznesowego, Zarząd Banku może podjąć decyzję o przyznaniu puli środków z przeznaczeniem na zmianę wynagrodzeń zasadniczych pracowników. Poziomy wynagrodzeń są weryfikowane z uwzględnieniem okresowej oceny wyników pracy, umiejętności oraz są porównywane z rynkowymi informacjami płacowymi.

Wynagrodzenie zmienne jest kształtowane w ramach zróżnicowanych systemów premiowych, których celem jest motywowanie pracowników do realizacji planów biznesowych i organizacyjnych. Systemy premiowe i kryteria oceny okresowej w Grupie Banku Millennium są dostosowane do specyfiki działania pracowników w poszczególnych obszarach Grupy. Wysokość budżetów premiowych przyznawanych na wypłaty premii jest ustalana w zależności od stopnia realizacji łącznego planu zysku netto Grupy Banku Millennium oraz w przypadku pracowników linii biznesowych – realizacji celów poszczególnych linii. Przyjęte jest założenie, że premie indywidualne, nie mogą przekroczyć 100% łącznego rocznego wynagrodzenia zasadniczego. Premie są przyznawane w ramach puli premiowej na podstawie oceny jakości pracy oraz stopnia zaangażowania w realizację postawionych pracownikom celów.

Grupa Banku Millennium przywiązuje wagę do właściwego kształtowania wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze – z zachowaniem dbałości o to, by decyzje podejmowane wobec tych osób zachęcały je do dbałości o długoterminowe dobro Banku oraz unikania nadmiernej ekspozycji na ryzyko.

Polityka wynagrodzeń dotycząca tej grupy pracowników jest bardziej szczegółowo przedstawiona w Raporcie w zakresie adekwatności kapitałowej, ryzyka oraz polityki wynagrodzeń Grupy Kapitałowej Banku Millennium według stanu na 31 grudnia 2018 roku.

Indywidualne wynagrodzenie osób mających wpływ na profil ryzyka, w tym Członków Zarządu, nie może przekroczyć przyjętego procentowego poziomu referencyjnego (obecnie 100%) w odniesieniu do łącznego rocznego wynagrodzenia zasadniczego. Ponadto pula przeznaczona na zmienne składniki wynagrodzeń Członków Zarządu Banku Millennium nie może przekroczyć ustalonego przez Radę Nadzorczą udziału w skonsolidowanym zysku netto Grupy Banku Millennium (obecnie 2%).

Roczna pula premiowa dla osób zajmujących stanowiska kierownicze jest przyznawana po uprzedniej analizie sytuacji Banku w zakresie:

  • osiągniętych wyników biznesowych: zysku netto, wyniku na działalności bankowej, wskaźnika kosztów do dochodów, wskaźnika zwrotu z kapitału (ROE);
  • płynności: wskaźnika kredyty/depozyty, poziomu wartości aktywów płynnych;
  • wskaźników adekwatności kapitałowej w odniesieniu do poziomu referencyjnego KNF.

Wynagrodzenia Zarządu

Ustalanie warunków kontraktów i wynagrodzeń dla Członków Zarządu należy do kompetencji Rady Nadzorczej. Komitet Personalny przy Radzie Nadzorczej zajmuje się rozpatrywaniem spraw dotyczących zasad wynagradzania i wysokości wynagrodzeń Członków Zarządu.

Łączne wynagrodzenie Członków Zarządu składa się z części stałej i zmiennej. Część zmienną wynagrodzenia może stanowić  nagroda roczna, która zależy od wyniku Banku w porównaniu do rocznego budżetu, wyniku na tle banków rówieśniczych oraz indywidualnej oceny Członka Zarządu przez Komitet Personalny.

Decyzje dotyczące przyznania premii Członkom Zarządu podejmuje Komitet Personalny Rady Nadzorczej po analizie wyników z uwzględnieniem kryteriów finansowych:

  • wykonania zaplanowanych budżetów i wskaźników ustalonych dla zarządzanego obszaru działalności,
  • porównania z konkurencyjnymi bankami podobnej wielkości,
  • biznesowych kryteriów rynkowych ustalonych dla danego okresu;

oraz kryteriów niefinansowych, w szczególności:

  • ogólnej jakości zarządzania w obszarze odpowiedzialności,
  • skutecznego przywództwa i wkładu w rozwój Banku,
  • zarządzania i nadzoru nad jednostkami w obszarze odpowiedzialności.

Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wyłącznie stałe wynagrodzenie za pracę w Radach i Komitetach, które jest adekwatne do pełnionej przez nich funkcji oraz skali działalności Grupy Banku Millennium.

Łączna wartość wynagrodzeń Członków Zarządu z tytułu pełnienia tej funkcji w 2018 roku wyniosła 9 713,05 tys. PLN. Dodatkowo, Członkowie Zarządu otrzymali wypłatę części nagrody rocznej za lata 2014, 2015, 2016, 2017 (w formie gotówkowej oraz akcji fantomowych) oraz świadczenia dodatkowe.

Stałe wynagrodzenia Członków Zarządu za pełnienie funkcji członka Zarządu w 2018 r. (w tys. zł)
Imię i nazwisko Okres pełnienia funkcji Wynagrodzenie stałe
Joao Bras Jorge 01.01.2018 – 31.12.2018 2 224,55
Fernando Bicho 01.01.2018 – 31.12.2018 1 620,00
Wojciech Haase 01.01.2018 – 31.12.2018 1 320,00
Andrzej Gliński 01.01.2018 – 31.12.2018 1 320,00
Wojciech Rybak 01.01.2018 – 31.12.2018 1 320,00
Maria Campos 01.01.2018 – 20.04.2018 440,00
Antonio Pinto Junior 20.04.2018 – 31.12.2018 918,50
Jarosław Hermann 01.08.2018 – 31.12.2018 550,00
Dodatkowe świadczenia Członków Zarządu w 2018 r. (w tys. zł)
Imię i nazwisko Okres pełnienia funkcji Świadczenia dodatkowe
Joao Bras Jorge 01.01.2018 – 31.12.2018 1 027,23
Fernando Bicho 01.01.2018 – 31.12.2018 74,35
Wojciech Haase 01.01.2018 – 31.12.2018 13,31
Andrzej Gliński 01.01.2018 – 31.12.2018 25,07
Wojciech Rybak 01.01.2018 – 31.12.2018 3,83
Maria Campos 01.01.2018 – 20.04.2018 114,60
Antonio Pinto Junior 20.04.2018 – 31.12.2018 679,91
Jarosław Hermann 01.08.2018 – 31.12.2018 2,80

Dodatkowe świadczenia związane są głównie z kosztami pobytu zagranicznych Członków Zarządu oraz z dodatkowymi świadczeniami opieki medycznej.

Wynagrodzenie zmienne wypłacone w 2018 roku obecnym Członkom Zarządu oraz osobom, które pełniły tę funkcję w poprzednich latach (w tys. zł)
Wypłacone nagrody (za lata: 2014, 2015, 2016 i 2017)
Imię i nazwisko W gotówce W akcjach fantomowych
Joao Bras Jorge 968,40 1 084,77
Fernando Bicho 730,00 817,68
Wojciech Haase 605,00 677,73
Andrzej Gliński 538,20 603,00
Wojciech Rybak 388,10 433,28
Maria Campos 605,00 677,73
Artur Klimczak 75,60 79,39
Michał Gajewski 33,20 39,84
Julianna Boniuk-Gorzelańczyk 58,80 61,75

 

W okresie od 01.01.2018 do 31.12.2018 r. została utworzona rezerwa na nagrodę roczną w wysokości 8 940 tys. PLN.

 

Decyzja o przyznaniu wynagrodzenia zmiennego Członkom Zarządu za rok 2018 będzie podejmowana przez Komitet Personalny Rady Nadzorczej po zatwierdzeniu wyników Banku przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Ocena Polityki

Grupa Banku Millennium prowadzi stabilną politykę wynagrodzeń. Dodatkowo w 2018 roku, w sieci detalicznej Banku wprowadzono program wspierający stabilizację kadry, gwarantujący odpowiedni poziom wynagrodzeń stałych przy spełnieniu określonych warunków.

Organ nadzorujący działalność Banku Millennium, po dokonaniu przeglądu polityki wynagradzania stwierdził, że sprzyja ona rozwojowi i bezpieczeństwu Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. a dotychczasowa praktyka zarządzania wynagrodzeniami zmiennymi odpowiada ustalonym w Polityce celom.