Brak notatek
Koszyk jest lusty
Wyślij do drukarki
Usuń
Raport finansowy i społeczny 2018

W 2018 roku Grupa Banku Millennium realizowała średnioterminową strategię przyjętą w październiku 2017 roku na lata 2018-2020. Zakładała ona przyspieszenie wzrostu organicznego poprzez dodanie do akwizycji rachunków detalicznych takich obszarów jak pożyczka gotówkowa, produkty inwestycyjne,  mikro-przedsiębiorstwa oraz działalność kredytowa w segmencie przedsiębiorstw. W głównym obszarze wzrostu – rachunkach detalicznych – Bank zrealizował przyspieszenie zwiększając w 2018 roku liczbę aktywnych klientów o 200 tysięcy. Daje to dobry start do realizacji celu wzrostu o 600 tysięcy (podwojenie poprzedniego 3-letniego okresu) w horyzoncie strategii do roku 2020. W kolejnym obszarze strategicznym – pożyczce gotówkowej – Bank osiągnął 39% wzrostu sprzedaży pozyskując ponad 3,2 mld zł wartości nowych pożyczek w 2018 roku, czyli niewiele mniej niż nowych kredytów hipotecznych (3,3 mld zł i 31% wzrostu sprzedaży). Dwucyfrowy wzrost wolumenu kredytów uzyskany został również w segmencie przedsiębiorstw, przekraczając tym samym znacznie średni wzrost kredytów firmowych w całym systemie bankowym. Nie zanotowano natomiast wzrostu w saldzie pozyskanych nie-depozytowych produktów inwestycyjnych, gdyż rynek ten podlegał bardzo negatywnym czynnikom, zarówno globalnym (spadki kursów akcji na większości rynków) jak i lokalnym (spadek zaufania do rynku wywołany kłopotami jednej spółki windykacyjnej). Wzmocnieniu pozycji Banku w segmencie mikro-przedsiębiorstw służyły zmiany organizacyjne służące wyodrębnieniu tego obszaru w strukturze Banku.

Ważnym obszarem strategii Banku Millennium pozostaje koncentracja na zadowoleniu klienta, wraz z masową personalizacją w detalu i podejściem sektorowym w biznesie. Służyć temu miało silne wykorzystanie komponentu cyfrowego w bankowości (i poza nią) jako ważnego elementu przewagi konkurencyjnej. W 2018 roku potwierdzona została wiodąca pozycja Banku w tym obszarze: Bank znalazł się na pierwszym miejscu w rankingu ARC Rynek i Opinia w wielu kategoriach, w tym może najważniejszej badającej zadowolenie klientów poprzez wskaźnik poleceń (NPS=61 dla Banku – najwyższy na rynku). Osiągnięty sukces wynika w dużej mierze też z efektywnie wdrażanych nowych rozwiązań cyfrowych, które nie tylko poprawiają efektywność kosztową i sprzedażową, ale służą poprawie jakości oferowanych produktów i usług.

Postępująca automatyzacja procesów pozwala powstrzymać wzrost kosztów działania, szczególnie osobowych, które znalazły się pod dużą presją w całej gospodarce, w tym szczególnie w sektorze bankowym. Bank Millennium próbuje wygrywać wojnę o talenty oferując inspirujące środowisko pracy oraz odpowiedzialne działanie wobec Pracowników, tak jak i wobec Klientów oraz Społeczeństwa.

Silna konkurencja w sektorze bankowym oraz wzrost koncentracji skłonił także Bank Millennium do uzupełnienia opisanej powyżej strategii wzrostu organicznego o transakcję przejęcia innego podmiotu.  W dniu 5 listopada Bank ogłosił zawarcie transakcji kupna 99.8% akcji Euro Bank S.A., która powinna być sfinalizowana w 1 połowie 2019 roku bez podwyższenia kapitału zakładowego Banku. Planowane nabycie Euro Bank, posiadającego na czerwiec 2018 roku 11,9 mld zł kredytów (prawie połowa gotówkowych) i 7 mld zł depozytów, pozwoli Bankowi Millennium zostać bankiem nr 6 w atrakcyjnym segmencie detalicznych kredytów niehipotecznych i osiągnąć pozycję nr 6 pod względem liczby klientów detalicznych w Polsce, dzięki dodaniu 1,4 mln nowych klientów. Kompetencje Euro Banku w zakresie udzielania kredytów nowym klientom umożliwią Bankowi Millennium wzmocnienie zdolności zdobywania nowych klientów. Euro Bank doda również komplementarną sieć placówek ze znaczącą obecnością w małych miastach, opartą na modelu franczyzowym. Transakcja ta oznacza dla Banku Millennium korzystne wykorzystanie kapitału oraz płynności z jednoczesnym utrzymaniem ich na komfortowym poziomie. Transakcja powinna przynieść znaczący wzrost efektywności dzięki korzyściom skali oraz realizacji synergii, głównie kosztowych. Powinno to zapewnić pozytywny wzrost zysku na akcję Banku oraz solidny zwrot z inwestycji w przyszłości.

Dużo mniejszą w skali, ale już zrealizowaną transakcją przejęcia było włączenie w struktury Banku z dniem 1 listopada 2018 Spółdzielczej Kasy SKOK-u Piast z siedzibą w Tychach.

Perspektywy rozwoju w 2019 roku

Celem Grupy Banku Millennium na 2019 rok będzie połączenie skutecznej realizacji transakcji nabycia Euro Bank z utrzymaniem solidnego rozwoju organicznego oraz zachowaniem wysokiego poziomu innowacyjności.

W zakresie transakcji nabycia, po uzyskaniu wszystkich zgód Bank zakłada dokonanie fuzji prawnej w 3 kwartale 2019 roku, co umożliwi efektywne połączenie struktur organizacyjnych obydwu banków. Pełna fuzja operacyjna zaplanowana została do końca roku i będzie poprzedzona migracją wszystkich klientów i produktów przejmowanego banku na platformę Banku Millennium. Po połączeniu Bank będzie funkcjonował pod logo Millennium.

Planowana transakcja nabycia Euro Banku jest największą od 20 lat tej skali transakcją, w jakiej Bank Millennium uczestniczy. Mimo to, Bank zamierza przeprowadzić fuzję w sposób jak najmniej absorbujący bieżącą działalność.

Dlatego Bank Millennium zakłada, że główne cele określone w strategii organicznego wzrostu na lata 2020 będą realizowane co najmniej w tej samej, założonej skali, lub ulegną znacznemu przyspieszeniu dzięki fuzji. W pierwszej grupie znajdują się zadania dla segmentu mikro i przedsiębiorstw, gdzie planowane jest utrzymanie wysokiego tempa wzrostu mimo spodziewanego, nieznacznego spowolnienia gospodarczego w Polsce. W segmencie detalicznym do obecnie szybkiego wzrostu ilości klientów i produktów dodana zostanie baza 1,4 miliona nowych klientów, stanowiąca podstawę do penetracji obecnych produktów Banku. Szczególnie duże przyspieszenie dzięki fuzji powinno nastąpić w sprzedaży kredytów konsumpcyjnych. Po pierwsze nastąpi początkowe podwojenie obecnego portfela, a po drugie Bank pozyska kompetencje Euro Banku w zakresie udzielania tych kredytów nowym klientom. Bank szykuje się także na zwiększenie zaangażowania w kredyty hipoteczne, zarówno dzięki nabywanemu portfelowi ale także utrzymaniu szybkiego tempa sprzedaży nowych kredytów. Aby wspierać rozwój biznesu w tym obszarze, Bank rozpoczął w ubiegłym roku projekt uruchomienia banku hipotecznego. Uzyskanie stosownych licencji i rozpoczęcie działalności operacyjnej planowane jest na 2019 rok, dzięki czemu Grupa Banku Millennium uzyska zdolność emisji listów zastawnych.

Zadaniem Banku na najbliższe kwartały będzie także skuteczne przeprowadzenie procesu wykorzystania komplementarnej sieci placówek, głównie w małych miastach, gdzie Bank Millennium nie był do tej pory obecny. Wstępnie szacuje się, że sieć Euro Bank (oparta głównie na modelu franczyzowym) doda ponad 200 takich miejscowości, w których żyje 4,5 milionów mieszkańców. Równolegle odbywać się będzie proces zamykania pokrywających się placówek, umożliwiający uzyskanie efektów synergii.

Realizacja strategii wzrostu w obszarze produktów inwestycyjnych uzależniona będzie od trendów rynku kapitałowego oraz od sposobu i skutków wdrożenia regulacji MiFID2, które mogą spowodować kontynuację niekorzystnego trendu na tym rynku z ubiegłego roku. Bank szykuje się także w 2019 roku na wyzwania związane z pełnym wdrożeniem dyrektywy dotyczącej systemu płatności PSD2. Działalność w warunkach większego otwarcia na konkurencję, tak ze strony innych banków jak i graczy wkraczających w usługi płatnicze, zależeć będzie coraz bardziej od skuteczności utrzymywania relacji z klientami, których oczekiwania rosną i wymagają zwiększania personalizacji usług z wykorzystaniem najnowszych rozwiązań i technik cyfrowych. Bank Millennium zamierza podołać tym wyzwaniom utrzymując najwyższe standardy w tych obszarach. Utrzymanie wiodącej pozycji w obszarze jakości usług i ich digitalizacji pozostaje niezmiennie celem Grupy Banku Millennium i będzie wspierane w 2019 roku i kolejnych latach niezbędnymi inwestycjami na innowacje.

Skuteczne połączenie projektu fuzji z utrzymaniem szybkiego rozwoju organicznego powinno umożliwić Bankowi osiągnięcie lub przekroczenie zakładanych głównych celów średnioterminowych strategii 2020.