Brak notatek
Koszyk jest lusty
Wyślij do drukarki
Usuń
Raport finansowy i społeczny 2018

Poniżej pokazano dane dla Rachunku zysków i strat dla trzech segmentów biznesowych Grupy: segment detaliczny, korporacyjny i działalność skarbcowa, zarządzanie aktywami i pasywami oraz pozostałe. Segment detaliczny obejmuje usługi świadczone klientom indywidualnym na rynku masowym, klientom zamożnym, osobom prowadzącym działalność gospodarczą i usługi dla małych przedsiębiorstw (o rocznych obrotach poniżej 5 mln PLN). Segment korporacyjny obejmuje usługi na rzecz średnich i dużych przedsiębiorstw oraz podmiotów sektora publicznego. Działalność skarbcowa oraz zarządzanie aktywami i pasywami oraz pozostała działalność obejmuje działalność Grupy w zakresie inwestycji na rachunek własny Banku, działalność maklerską, transakcje na rynku międzybankowym, obejmowanie pozycji w dłużnych papierach wartościowych oraz inne transakcje, nie zaklasyfikowane do innych segmentów.

Przychody operacyjne ogółem dla segmentu detalicznego w roku 2018 wyniosły 1.812,6 mln PLN, co oznacza silny wzrost o 9,0% w skali roku dzięki, przede wszystkim, dynamice wyniku z tytułu odsetek (+9,8% r/r), podczas, gdy wynik z tytułu prowizji uległ niewielkiemu obniżeniu (-0,7% r/r). Koszty operacyjne segmentu detalicznego zanotowały niższy wzrost niż dochody operacyjne ogółem tzn. o 7,3% rok-do roku. W efekcie działania powyższych czynników dochód przed uwzględnieniem rezerw wzrósł w roku 2018 o 10,9%. Odpisy na utratę wartości netto zanotowały niewielki wzrost o 2,6% w skali roku; stąd Zysk operacyjny dla segmentu detalicznego wzrósł bardziej niż dochód przed uwzględnieniem rezerw tzn. o 13,3% w skali roku osiągając poziom 678,0 mln PLN.

Segment detaliczny (mln PLN)
2018 2017 Zmiana r/r
Wynik z odsetek * 1 242,4 1 131,1 9,8%
Wynik z prowizji 500,7 504,4 -0,7%
Pozostałe przychody ** 69,5 27,4 153,7%
Przychody operacyjne ogółem 1 812,6 1 662,9 9,0%
Koszty operacyjne ogółem (957,8) (892,4) 7,3%
Dochód przed uwzględnieniem rezerw 854,8 770,5 10,9%
Odpisy na utratę wartości i pozostałe koszty ryzyka ** (176,9) (172,4) 2,6%
Zysk operacyjny 678,0 598,1 13,3%

(*) Część wyniku z odsetek generowana przez ten segment (tzw. premia płynnościowa) została zaksięgowana w trzecim segmencie “Działalność skarbcowa, ALM i pozostałe” zgodnie z Rekomendacją P polskiego regulatora tzn. Komisji Nadzoru Finansowego

(**) Korekta do wartości godziwej portfela kredytowego (19,9 mln PLN w roku 2018) została przeniesiona do kosztów ryzyka pro-forma. Koszt ryzyka również uwzględnia wynik z modyfikacji.     

Przychody operacyjne ogółem dla segmentu korporacyjnego w roku 2018 wyniosły 530,3 mln PLN, co oznacza silny wzrost o 8,4% rocznie dzięki osiągnięciu wyraźnego wzrostu we wszystkich istotnych pozycjach tego segmentu: wynik z tytułu odsetek (o 9,6% rok do roku), wynik z tytułu prowizji (o 4,9% rok do roku) oraz pozostałe dochody (o 11,9% rok do roku). Koszty operacyjne wzrosły o 5,4% w ujęciu rocznym. Wyżej wymienione czynniki wygenerowały silny wzrost dochodów przed uwzględnieniem rezerw o 10,7% w ujęciu rocznym. Wartość odpisów na utratę wartości netto odnośnie kredytów dla przedsiębiorstw wyraźnie spadła w 2018 roku o 22,6 mln PLN (lub o 27,6%) w ujęciu rocznym, co jest bardzo pozytywnym czynnikiem wzmacniającym rentowność tego segmentu. W efekcie zysk operacyjny segmentu korporacyjnego zanotował bardzo wysoki wzrost o 26,4% osiągając poziom 252,5 mln PLN.

Segment korporacyjny (mln PLN)
2018 2017 Zmiana r/r
Wynik z odsetek* 291,2 265,7 9,6%
Wynik z prowizji 163,7 156,1 4,9%
Pozostałe dochody 75,3 67,3 11,9%
Przychody operacyjne ogółem 530,3 489,1 8,4%
Koszty operacyjne ogółem (218,6) (207,5) 5,4%
Dochody przed uwzględnieniem rezerw 311,7 281,6 10,7%
Odpisy na utratę wartości i pozostały koszt ryzyka ** (59,2) (81,8) -27,6%
Zysk operacyjny 252,5 199,8 26,4%

(*) Część wyniku z odsetek generowana przez ten segment (tzw. premia płynnościowa) została zaksięgowana w trzecim segmencie “Działalność skarbcowa, ALM i pozostałe” zgodnie z Rekomendacją P polskiego regulatora tzn. Komisji Nadzoru Finansowego

(**) Koszt ryzyka uwzględnia również wynik z modyfikacji.  

Przychody operacyjne ogółem segmentu Skarbu, zarzadzania aktywami i pasywami (ALM) i pozostałych segmentów w roku 2018 wyniosły 384,7 mln PLN, co oznacza spadek o 8,3% w skali roku. Koszty operacyjne uległy większemu obniżeniu niż dochód operacyjny ogółem tzn. o 10,9% rok do roku. Dochód przed uwzględnieniem rezerw w tym segmencie w roku 2018 wyniósł 293,1 mln PLN odnotowując spadek o 7,5%. Wpływ utraty wartości i innych kosztów ryzyka był marginalny – jedynie -0,5 mln PLN w 2018 roku I dlatego też zysk operacyjny dla segmentu skarbu, ALM i pozostałych zanotował spadek o podobnej skali, tzn. o 7,3% w ujęciu rocznym, do poziomu 292,7 mln PLN w roku 2018.

Działalność skarbu, ALM i pozostałe (mln PLN)
2018 2017 Zmiana r/r
Wynik z odsetek* 283,8 299,7 -5,3%
Wynik z prowizji (3,4) 3,1
Pozostałe dochody 104,2 116,8 -10,8%
Przychody operacyjne ogółem 384,7 419,6 -8,3%
Koszty operacyjne ogółem (91,5) (102,8) -10,9%
Dochody przed uwzględnieniem rezerw 293,1 316,8 -7,5%
Odpisy na utr. wart. i pozostały koszt ryzyka ** (0,5) (1,2) -59,2%
Zysk operacyjny 292,7 315,7 -7,3%

(*) Część wyniku z odsetek generowana przez pozostałe segmenty (tzw. premia płynnościowa) została zaksięgowana w trzecim segmencie “Działalność skarbcowa, ALM i pozostałe” zgodnie z Rekomendacją P polskiego regulatora tzn. Komisji Nadzoru Finansowego

(**) Koszt ryzyka uwzględnia również wynik z modyfikacji.