Brak notatek
Koszyk jest lusty
Wyślij do drukarki
Usuń
Raport finansowy i społeczny 2018

Pozycje bilansowe i pozabilansowe

Aktywa

Aktywa Grupy na dzień 31 grudnia 2018 roku wyniosły 80.459 mln PLN, co oznacza wzrost o 13,1% w porównaniu do poziomu z końca 2017 roku. Struktura aktywów Grupy oraz zmiany ich poszczególnych składowych zostały przedstawione w poniższej tabeli:

Aktywa Grupy (mln PLN) 
31.12.2018 31.12.2017 Zmiana r/r
Wart. Struktura Wart. Struktura (%)
Kasa, środki w Banku Centralnym 2 450,2 3,0% 2 080,2 2,9% 17,8%
Kredyty i pożyczki dla innych banków 731,3 0,9% 254,2 0,4% 187,7%
Kredyty i pożyczki dla klientów 52 711,7 65,5% 47 411,1 66,6% 11,2%
Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z przyrzeczeniem odkupu 250,3 0,3% 0,0 0,0%
Dłużne papiery wartościowe 22 886,0 28,4% 19 355,2 27,2% 18,2%
Instrumenty pochodne (zabezpieczające i do obrotu) 226,9 0,3% 1 078,5 1,5% -79,0%
Akcje, udziały i inne instrumenty finansowe* 51,0 0,1% 50,2 0,1% 1,6%
Rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne** 307,1 0,4% 265,6 0,4% 15,6%
Pozostałe aktywa 844,6 1,0% 646,4 0,9% 30,7%
Aktywa ogółem 80 458,9 100,0% 71 141,4 100,0% 13,1%

(*) w tym inwestycje w podmioty powiązane

(**) z wyłączeniem środków trwałych przeznaczonych do sprzedaży

Wyższy poziom aktywów wynikał, przede wszystkim, ze wzrostu kredytów udzielonych klientom o 5.301 PLN (lub o 11,2%) oraz dłużnych papierów wartościowych o 3.531 mln PLN (lub o 18,2%), w tym, głównie, papierów wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa RP i Narodowy Bank Polski (bank centralny), czemu towarzyszył też silny spadek w zakresie instrumentów pochodnych, o 852 mln PLN.

Kredyty netto ogółem Grupy Banku Millennium wyniosły 52.712 mln PLN na koniec grudnia 2018 r., co oznacza istotny wzrost o 11,2% w ujęciu rocznym.

Wzrost kredytów bez portfela walutowych kredytów hipotecznych osiągnął wysokie tempo 16,9% r/r, odzwierciedlając wysoką dynamikę we wszystkich kluczowych obszarach działalności kredytowej (złotowe kredyty hipoteczne, kredyty konsumpcyjne oraz dla przedsiębiorstw), podczas gdy portfel walutowych kredytów hipotecznych jest sukcesywnie spłacany (roczny spadek o 1,7%, lub 7,6% w walucie) przy ograniczeniach ze strony umacniającego się CHF do PLN w drugim półroczu.

Wartość netto kredytów udzielonych gospodarstwom domowym na koniec grudnia 2018 r. wyniosła 35.248 mln PLN i wzrosła o 10,1% w porównaniu do salda sprzed roku. Jednak z wyłączeniem spłacanych, walutowych kredytów hipotecznych, wszystkie pozostałe segmenty wykazywały znaczne, roczne stopy wzrostu: złotowe kredyty hipoteczne +20,7% r/r i kredyty konsumpcyjne +18,9% r/r. Roczna sprzedaż nowych pożyczek gotówkowych i złotowych kredytów hipotecznych charakteryzowała się wysoką dynamiką, znacznie przekraczającą poziom 30% i osiągała poziomy odpowiednio 3,2 mld PLN i 3,3 mld PLN.

Wartość netto kredytów dla przedsiębiorstw wyniosła 17.464 mln PLN na koniec grudnia 2018 r. i wzrosła znacznie o 13,4% r/r, wykazując najszybszy wzrost kredytów dla przedsiębiorstw w ciągu ostatnich 5 lat.

Wzrost ten był zrównoważony, osiągając wysokie tempo we wszystkich głównych grupach produktów (brutto): faktoring (+22% r/r), leasing (+13% r/r) i pozostałe kredyty (+12% r/r). Leasing i faktoring utrzymały dwucyfrowy wzrost sprzedaży narastająco w roku: odpowiednio +15% r/r i +18% r/r.

 

Strukturę i dynamikę w zakresie kredytów dla klientów Grupy przedstawiono w poniższej tabeli:

Kredyty i pożyczki dla klientów (mln PLN)
31.12.2018 31.12.2017 Zmiana r/r (%)
Kredyty dla gospodarstw domowych 35 247,8 32 012,8 10,1%
– złotowe kredyty hipoteczne 13 485,8 11 176,9 20,7%
– walutowe kredyty hipoteczne 14 321,0 14 575,9 -1,7%
– Pozostałe kredyty dla gosp. domowych 7 441,1 6 260,0 18,9%
Kredyty dla przedsiębiorstw i sektora publicznego 17 463,8 15 398,3 13,4%
– leasing 6 333,6 5 605,8 13,0%
– pozostałe kredyty dla przedsiębiorstw i faktoring 11 130,2 9 792,5 13,7%
kredyty i pożyczki netto dla klientów 52 711,7 47 411,1 11,2%
Kredyty i pożyczki netto dla klientów, z wyłączeniem walutowych kredytów hipotecznych 38 390,7 32 835,2 16,9%
Odpisy i korekty na ryzyko kredytowe 1 831,8 1 497,2 22,3%
Brutto* kredyty i pożyczki dla klientów 54 543,5 48 908,3 11,5%

(*) W tym, poza odpisami na ryzyko kredytowe, także korekta do wartości godziwej portfela kredytów, ujmowanego wg. wartości godziwej jak i modyfikacja. Uwzględnia także początkową korektę MSSF9. W tym przypadku portfel kredytów brutto przedstawia wartość kredytów i pożyczek przed wspomnianymi rezerwami i korektami.

Średni poziom oprocentowania dla portfela kredytowego Banku w roku 2018 wyniósł 4,33%. Stopa ta uwzględnia wynik z odsetek na zabezpieczających transakcjach pochodnych (głównie SWAP-y walutowe i stopy procentowej) dotyczących kredytów udzielanych w walutach, co rekompensuje niższą nominalnie stopę oprocentowania dla tych kredytów.

Wartość dłużnych papierów wartościowych osiągnęła wysokość 22.886 mln PLN na koniec grudnia 2018 roku, co oznacza silny wzrost o 3.531 mln PLN (tj. o 18,2%) w ujęciu rocznym. Istotną częścią portfela dłużnych papierów wartościowych (99,3%) były obligacje i bony emitowane przez Skarb Państwa RP i Narodowy Bank Polski (bank centralny). Udział dłużnych papierów wartościowych w aktywach ogółem Grupy wzrósł w okresie roku z poziomu 27,2% do 28,4% na koniec 2018 roku zapewniając silną nadwyżkę płynnościową.

Wartość instrumentów pochodnych (przeznaczonych do obrotu i zabezpieczających) wyniósł łącznie 227 mln PLN na koniec grudnia 2018 roku, co stanowi znaczący spadek o 79% w porównaniu do stanu na 31 grudnia 2017, w wyniku zmian kursów walutowych (głównie w wyniku spadku wartości waluty polskiej w stosunku do franka szwajcarskiego).

Kredyty i pożyczki dla banków (w tym depozyty międzybankowe) wyniosły 731 mln PLN na koniec grudnia 2018 roku, co oznacza silny wzrost o 187,7% w ujęciu rocznym w wyniku wzrostu wartości depozytów zabezpieczających transakcje hedgingowe zrealizowane z bankami kontrahentami w rezultacie zmian w wycenie tych transakcji (głównie ze względu na wahania kursów wymiany walut).

Wartość akcji/udziałów i innych instrumentów finansowych wyniosła 51 mln PLN na koniec grudnia 2018 roku i stanowiły one nieznaczącą pozycję bilansu z udziałem zaledwie 0,1%. Wartość tej pozycji uległa nieznacznemu zwiększeniu o 1,6% w ujęciu rocznym.

Rzeczowe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne Grupy wyniosły 307 mln PLN na koniec grudnia 2018 roku, co oznacza wzrost o 15,6% w ujęciu rocznym.

Łączne nakłady inwestycyjne Grupy w roku 2018 wyniosły 84,8 mln PLN, z czego 30,7 mln PLN przeznaczone na infrastrukturę fizyczną Banku (oddziały, bankomaty, ochronę itp.) oraz 51,4 mln PLN na oprogramowanie i infrastrukturę informatyczną. Pozostała wartość nakładów, tj. 2,7 mln PLN, dotyczy spółek zależnych Banku. Grupa Banku Millennium planuje zwiększyć nakłady inwestycyjne w roku 2019 do kwoty 135,3 mln PLN. Blisko 60% nakładów zostanie przeznaczonych na inwestycje w zakresie IT, w tym dalszy rozwój bankowości internetowej i mobilnej.

 

Aktywa Banku, w ujęciu nieskonsolidowanym, na dzień 31 grudnia 2018 roku osiągnęły wartość 79.279 mln PLN, co oznacza wzrost o 12,2% w porównaniu do stanu na koniec 2017 roku, czyli zanotowano niewiele niższą dynamikę wzrostu w porównaniu do Grupy w ujęciu skonsolidowanym. Strukturę aktywów Banku oraz zmiany w poszczególnych składowych przedstawia poniższa tabela:

Aktywa Banku (mln PLN) 
31.12.2018 31.12.2017 Zmiana r/r
Wart. Struktura Wart. Struktura (%)
Kasa, środki w Banku Centralnym 2 450,2 3,1% 2 080,2 2,9% 17,8%
Kredyty i pożyczki dla innych banków 731,2 0,9% 254,2 0,4% 187,7%
Kredyty i pożyczki dla klientów 51 786,8 65,3% 47 144,5 66,7% 9,8%
Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z przyrzeczeniem odkupu 250,3 0,3% 0,0 0,0%
Dłużne papiery wartościowe 22 872,4 28,9% 19 341,7 27,4% 18,3%
Instrumenty pochodne (zabezpieczające i do obrotu) 228,2 0,3% 1 079,0 1,5% -78,9%
Akcje, udziały i inne instrumenty finansowe 140,7 0,2% 134,1 0,2% 4,9%
Rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne* 287,4 0,4% 246,5 0,3% 16,6%
Pozostałe aktywa 531,9 0,7% 356,8 0,5% 49,0%
Aktywa ogółem 79 279,0 100,0% 70 637,0 100,0% 12,2%

(*) z wyłączeniem środków trwałych przeznaczonych do sprzedaży

Kluczową różnicą pomiędzy wielkością aktywów nieskonsolidowanego Banku, a skonsolidowanej Grupy jest wartość kredytów dla klientów. Przede wszystkim odnosi się to do należności od klientów spółki leasingowej (chociaż znaczącą część tych należności została nabyta przez Bank) oraz dotyczy eliminacji wzajemnych transakcji pomiędzy Bankiem, a pozostałymi spółkami Grupy Kapitałowej w skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych.

Kredyty dla klientów ogółem Banku wyniosły 51.787 mln PLN na koniec grudnia 2018 roku, co oznacza wzrost o 9,8% w ujęciu rocznym. Z wyjątkiem należności leasingowych, wartości i roczne zmiany pozostałych kluczowych składowych kredytów Banku są zbliżone lub takie same, jak dla Grupy Kapitałowej.

Wartość dłużnych papierów wartościowych w aktywach Banku osiągnęła wartość 22.872 mln PLN na koniec grudnia 2018 roku notując silny wzrost o 18,3% w ujęciu rocznym. Zarówno dynamika, jak i struktura tego portfela były bardzo podobne jak w przypadku Grupy (jak opisano powyżej).

Akcje/udziały i inne instrumenty finansowe prezentowane w sprawozdaniach finansowych Banku, inaczej niż w przypadku sprawozdań Grupy, uwzględniały wycenę udziałów w spółkach zależnych. Wartość tej pozycji na dzień 31 grudnia 2018 roku wyniosła 141 mln PLN, co oznacza wzrost o 4,9% w ujęciu rocznym.

Środki trwałe i aktywa niematerialne i prawne Banku wyniosły 287 mln PLN na koniec grudnia 2018 roku, co oznacza wzrost o 16,6% rok do roku.

Wartości i roczne zmiany pozostałych kluczowych pozycji aktywów są zbliżone do pozycji uwzględnionych w skonsolidowanych sprawozdaniach Grupy, co zostało już opisane powyżej w niniejszym dokumencie.

Pasywa

Struktura zobowiązań i kapitałów Grupy oraz zmian w poszczególnych ich składowych przedstawia poniższa tabela:

Pasywa Grupy (mln PLN) 
31.12.2018 31.12.2017 Zmiana r/r
Wart. Struktura Wart. Struktura (%)
Zobowiązania wobec banków 1 788,9 2,5% 2 353,1 3,7% -24,0%
Zobowiązania wobec klientów 66 243,8 91,9% 57 273,3 90,4% 15,7%
Zobowiązania z tytułu sprzedanych papierów wartościowych z przyrzeczeniem odkupu 50,3 0,1% 0,0 0,0%
Zobowiązania finansowe wyceniane do wartości godziwej przez RZiS i zabezpieczające instrumenty pochodne 608,4 0,8% 367,0 0,6% 65,8%
Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 809,7 1,1% 1 156,5 1,8% -30,0%
Rezerwy 112,5 0,2% 67,8 0,1% 66,0%
Zobowiązania podporządkowane 701,9 1,0% 702,0 1,1% 0,0%
Pozostałe zobowiązania* 1 759,1 2,4% 1 449,3 2,3% 21,4%
Zobowiązania razem 72 074,5 100,0% 63 368,8 100,0% 13,7%
Kapitał własny ogółem 8 384,4 7 772,6 7,9%
Zobowiązania i kapitał własny razem 80 458,9 71 141,4 13,1%

(*) w tym zobowiązania podatkowe

 

Na koniec grudnia 2018r., zobowiązania stanowiły 89,6%, podczas gdy kapitały własne Grupy stanowiły 10,4% zobowiązań i kapitałów własnych razem.

Na dzień 31 grudnia 2018 r., zobowiązania Grupy ogółem wyniosły 72.075 mln PLN, co oznacza ich silny wzrost o 8.706 mln PLN (lub 13,7%) w stosunku do wartości na dzień 31 grudnia 2017r. Wzrost wynikał w głównej mierze ze wzrostu depozytów klientów (o 8.971 mln PLN).

Depozyty klientów stanowiły główną pozycję zobowiązań Grupy stanowiąc na dzień 31 grudnia 2018 roku 91,9% zobowiązań ogółem. Depozyty klientów są głównym źródłem finansowania działalności Grupy i obejmują przede wszystkim środki klientów na rachunkach bieżących, oszczędnościowych i na rachunkach lokat terminowych.

Dynamikę depozytów klientów przedstawia poniższa tabela:

 

Depozyty klientów (mln PLN)
31.12.2018 31.12.2017 Zmiana r/r (%)
Depozyty klientów indywidualnych 47 730,3 40 343,6 18,3%
Depozyty przedsiębiorstw i sektora publicznego 18 513,5 16 929,7 9,4%
Depozyty ogółem 66 243,8 57 273,3 15,7%

 

Depozyty Grupy Banku Millennium wzrosły znacznie o 15,7% rocznie, osiągając łączne saldo 66.244 mln PLN na 31 grudnia 2018 r.

Depozyty gospodarstw domowych wyniosły 47.730 mln PLN na dzień 31.12.2018 r., po bardzo wysokim wzroście o 18,3% rocznie, który przyśpieszył w ostatnim kwartale: wzrost o 3,5 mld PLN i 8%. Solidny wzrost liczby klientów i rachunków spowodował wyraźny wzrost wolumenu rachunków bieżących i oszczędnościowych o ok. 31% rok do roku, a ich udział w depozytach ogółem klientów indywidualnych zwiększył się do poziomu ok. 69%.

Depozyty przedsiębiorstw i sektora publicznego wzrosły wyraźnie o 9,4% w ciągu roku do 18.514 mln PLN, ze szczególnie wysoką stopą wzrostu w IV kw. 2018 r.: +15,4% kw./kw. Rachunki bieżące były głównym motorem wzrostu, rosnąc o ok. 22% r/r.

Średnia stopa oprocentowania dla wszystkich depozytów złożonych w Banku w roku 2018 wyniosła 1,09%.

Depozyty banków, w tym otrzymane kredyty, na dzień 31 grudnia 2018 roku wyniosły 1.789 mln PLN, co stanowiło 2,5% zobowiązań Grupy. Wartość tej pozycji obniżyła się znacznie o 24% w stosunku do salda na dzień 31 grudnia 2017 roku, przede wszystkim w wyniku niższej o 838 mln PLN wartości depozytów złożonych przez banki (głównie w wyniku niższego poziomu depozytów złożonych przez banki-kontrahentów celem zabezpieczenia transakcji hedgingowych) podczas, gdy saldo kredytów otrzymanych z instytucji finansowych wzrosło o 263 mln PLN (lub o 27,4%) r/r osiągając wartość 1.224 mln PLN (wyrażone w PLN) na dzień 31 grudnia 2018 roku. Kredyty te obejmują środki otrzymane od Europejskiego Banku Inwestycyjnego oraz Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju (w EUR, CHF oraz PLN) z pierwotnymi terminami zapadalności do 7 lat, co stanowiło istotną pozycję w ramach długoterminowego i średnioterminowego finansowania hurtowego otrzymanego przez Grupę.

Zobowiązania finansowe wyceniane do wartości godziwej poprzez rachunek zysków i strat oraz instrumenty pochodne uwzględniały przede wszystkim ujemną wycenę instrumentów pochodnych przeznaczonych do obrotu lub zabezpieczających, a także zobowiązania wynikające z papierów wartościowych, które były przedmiotem krótkiej sprzedaży. Na dzień 31 grudnia 2018 roku wartość tej pozycji wyniosła 608 mln PLN co oznacza wzrost o 241 mln PLN (lub 65,8%) w stosunku do stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku, przede wszystkim w wyniku wzrostu ujemnej wyceny instrumentów pochodnych zabezpieczających (głównie CIRS) o 118 mln PLN w ujęciu rocznym. Przyczyną były, głównie, zmiany kursów wymiany walut, które opisano powyżej w części dotyczącej wyceny instrumentów pochodnych w aktywach. Ponadto, zobowiązania wynikające z krótkiej sprzedaży papierów wartościowych wzrosły o 124 mln PLN w wyniku zajęcia pozycji handlowej w odniesieniu do działalności animatora rynku.

Papiery dłużne wyemitowane przez Grupę wyniosły 810 mln PLN na dzień 31 grudnia 2018 r., co oznacza spadek o 347 mln PLN (lub 30,0%) w stosunku do stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku. Na koniec grudnia 2018 roku wartość dłużnych papierów wartościowych wyemitowanych przez Bank i objętych przez klientów indywidualnych jako produkty oszczędnościowe wyniosła 318 mln PLN podczas, gdy wartość obligacji Banku objętych przez inwestorów instytucjonalnych wyniosła 301 mln PLN (obligacje znajdują się w obrocie na rynku Catalyst – giełda instrumentów dłużnych ASO BondSpot w Warszawie). Poza dłużnymi papierami wartościowymi i obligacjami Banku, spółka zależna Banku – Millennium Leasing, wyemitowała obligacje uplasowane wśród inwestorów prywatnych i instytucjonalnych. Wartość bilansowa obligacji wyemitowanych przez tę spółkę na dzień 31 grudnia 2018 roku wyniosła 190 mln PLN. Główną przyczyną spadku, w ujęciu rocznym, salda zobowiązań Grupy wynikających z emisji instrumentów dłużnych była zapadalność serii obligacji plasowanych wśród inwestorów instytucjonalnych w łącznej nominalnej wysokości 330 mln PLN.

Wartość długu podporządkowanego wyniosła 702 mln PLN na dzień 31 grudnia 2018 roku i nie uległa zmianie w ujęciu rocznym. Bank wyemitował w grudniu 2017 roku 10-letnie obligacje podporządkowane w PLN o łącznej wartości nominalnej 700 mln PLN. Emisja długu podporządkowanego wzmacnia adekwatność kapitałową Grupy i Banku oraz stanowi stabilne,  długoterminowe źródło finansowania działalności biznesowej.

Na dzień 31 grudnia 2018 roku kapitały własne Grupy wyniosły 8.384 mln PLN i zanotowały wzrost o 612 mln PLN lub 7,9% w ujęciu rocznym. Głównym powodem tego wzrostu kapitałów własnych był zysk netto zrealizowany w roku finansowym 2018 bez wypłaty dywidendy za rok 2017, o czym zdecydowało Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Bank na posiedzeniu w dniu 26 marca 2018r. Wpływ zmian w Pozostałych całkowitych dochodach (głównie zmian wyceny instrumentów finansowych) na ten wzrost był dodatni (94 mln PLN). Z drugiej strony korekty wynikające z wdrożenia MSSF 9 (na dzień otwarcia bilansu przyniósł spadek kapitałów własnych Grupy o 243 mln PLN.

W związku z utrzymaniem stanowiska KNF (co ogłoszono w styczniu 2019) odnośnie polityki dywidendowej banków i planowanym przejęciem Euro Bank S.A., Bank zamierza utrzymać całość zysku netto za 2018 rok w funduszach własnych celem wzmocnienia wskaźników kapitałowych. W oparciu o ten zamiar Zarząd Banku przedłoży Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy propozycje dotyczącą zatrzymania całości zysku netto za rok 2018 w funduszach własnych.

Informacja o adekwatności kapitałowej została przedstawiona w Rozdziale VIII niniejszego dokumentu oraz w oddzielnym raporcie zatytułowanym “Raport odnośnie adekwatności kapitałowej, ryzyka i polityki w zakresie wynagrodzeń Grupy Kapitałowej Banku Millennium za rok 2018”.

Zobowiązania Banku, w ujęciu jednostkowym, na dzień 31 grudnia 2018 roku wyniosły 71.143 mln PLN, co oznacza wzrost o 12,8% w porównaniu do stanu na koniec 2017 roku – niewiele niższe tempo wzrostu w porównaniu do Grupy w ujęciu skonsolidowanym. Strukturę zobowiązań i kapitałów własnych Banku oraz zmiany ich poszczególnych składowych zostały przedstawione w poniższej tabeli:

Pasywa Banku (mln PLN) 
31.12.2018 31.12.2017 Zmiana r/r
Wart. Struktura Wart. Struktura (%)
Zobowiązania wobec banków 1 055,7 1,5% 2 353,1 3,7% -55,1%
Zobowiązania wobec klientów 66 399,8 93,3% 57 398,9 91,0% 15,7%
Zobowiązania z tytułu sprzedanych papierów wartościowych z przyrzeczeniem odkupu 50,3 0,1% 0,0 0,0%
Zobowiązania finansowe wyceniane do wartości godziwej przez RZiS i zabezpieczające instrumenty pochodne 608,4 0,9% 367,1 0,6% 65,7%
Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 620,0 0,9% 879,0 1,40% -29,5%
Rezerwy 112,0 0,2% 66,8 0,1% 67,6%
Zobowiązania podporządkowane 701,9 1,0% 702,0 1,1% 0,0%
Pozostałe zobowiązania* 1 594,9 2,2% 1 329,5 2,1% 20,0%
Zobowiązania razem 71 143,1 100,0% 63 096,5 100,0% 12,8%
Kapitał własny ogółem 8 136,0 7 540,5 7,9%
Zobowiązania i kapitał własny razem 79 279,0 70 637,0 12,2%

(*) w tym zobowiązania podatkowe

Kluczową różnicą pomiędzy zobowiązaniami Banku w ujęciu jednostkowym, a zobowiązaniami Grupy jest wartość zobowiązań wynikających z emisji papierów wartościowych zrealizowanej przez spółkę leasingową w wysokości 190 mln PLN (przedstawioną w sprawozdaniach Grupy).

Wartość depozytów złożonych przez klientów w Banku wyniosła 66.400 mln PLN na dzień 31 grudnia 2018 roku i była ona wyższa o 156 mln PLN niż saldo dla Grupy (głównie w wyniku eliminacji wewnątrz Grupy). Depozyty uległy zwiększeniu o 15,7% w ujęciu rocznym (stopa wzrostu taka sama jak w przypadku depozytów Grupy).

Wartości rocznych zmian innych kluczowych pozycji pasywów Banku są podobne do ich odpowiedników w skonsolidowanym sprawdzaniu Grupy, które były omawiane powyżej w niniejszej części sprawozdania.

Łącznie kapitał akcyjny Banku, na dzień 31 grudnia 2018 roku wyniósł 8.136 mln PLN, co oznacza wzrost o 7,9% w ujęciu rocznym (poziom wzrostu podobny do zanotowanego dla skonsolidowanych kapitałów Grupy).

Zobowiązania warunkowe

Strukturę zobowiązań warunkowych Grupy przedstawia poniższa tabela:

 

Zobowiązania warunkowe Grupy (mln PLN)
31.12.2018 31.12.2017 Zmiana r/r (%)
Razem zobowiązania warunkowe 10 229,6 9 353,3 9,4%
1. Zobowiązania udzielone: 9 855,7 9 121,5 8,0%
     a) finansowe 8 423,8 7 899,3 6,6%
     b) gwarancje 1 431,9 1 222,2 17,2%
2. Zobowiązania otrzymane: 373,9 231,8 61,3%
     a) finansowe 0,0 0,0
     b) gwarancje 373,9 231,8 61,3%

 

W trakcie tych operacji Grupa realizuje transakcje generujące zobowiązania warunkowe. Główne pozycje zobowiązań warunkowych (udzielonych) obejmują: (i) zobowiązania finansowe, głównie dotyczące przedłużenia kredytów (w tym, miedzy innymi, niewykorzystane limity kart kredytowych, niewykorzystane kredyty w rachunkach bieżących, niewykorzystane transze kredytów inwestycyjnych) oraz (ii) gwarancje, w tym głównie gwarancje i akredytywy wystawione przez Grupę (w celu zabezpieczenia wykonania zobowiązań podjętych przez klientów Grupy wobec stron trzecich). Zobowiązania warunkowe udzielone powodują powstanie ekspozycji Grupy na różne rodzaje ryzyka w tym na ryzyko kredytowe. Grupa tworzy rezerwy na nieodwołalne zobowiązania warunkowe obarczone ryzykiem, księgowane w pozycji “Rezerwy” po stronie pasywnej bilansu.

Na dzień 31 grudnia 2018 roku łączna wartość zobowiązań warunkowych Grupy wyniosła 10.230 mln PLN, w tym zobowiązania udzielone przez Grupę na poziomie 9.856 mln PLN. W roku 2018 wartość warunkowych zobowiązań finansowych udzielonych przez Grupę wzrosła o 6,6%, a wartość zobowiązań gwarancyjnych wzrosła o 17,2%.

Więcej informacji na temat zobowiązań warunkowych można znaleźć w Sprawozdaniu Finansowym Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. za okres 12 miesięcy kończący się w dniu 31 grudnia 2018r.

Strukturę zobowiązań warunkowych Banku w ujęciu jednostkowym przedstawia poniższa tabela:

 

Zobowiązania warunkowe Banku (mln PLN)
31.12.2018 31.12.2017 Zmiana r/r (%)
Razem zobowiązania warunkowe 10 994,6 9 391,2 17,1%
1. Zobowiązania udzielone: 10 617,9 9 156,6 16,0%
     a) finansowe 8 424,5 7 900,7 6,6%
     b) gwarancje 2 193,4 1 256,0 74,6%
2. Zobowiązania otrzymane: 376,7 234,5 60,6%
     a) finansowe 0,0 0,0
     b) gwarancje 376,7 234,5 60,6%

 

Łączna wartość udzielonych i otrzymanych zobowiązań warunkowych Banku wyniosła 10.995 mln PLN, co oznacza wzrost o 17,1% w ujęciu rocznym. Główną różnicą pomiędzy tą wartością, a wartością zobowiązań warunkowych Grupy jest saldo udzielonych gwarancji: na poziomie Banku prezentowane są gwarancje udzielone dla spółek Grupy, które są eliminowane na poziomie Grupy. Kluczową pozycją tych gwarancji były gwarancje spłat kredytów udzielone spółce Millennium Leasing w łącznej kwocie 730 mln PLN. Dynamika pozostałych udzielonych i otrzymanych zobowiązań warunkowych Banku jest podobna do tej zanotowanej dla Grupy, co opisano powyżej.