Brak notatek
Koszyk jest lusty
Wyślij do drukarki
Usuń
Raport finansowy i społeczny 2018

Dochody operacyjne (mln PLN)
2018 2017 Zmiana r/r
Wynik z odsetek* 1 877,9 1 736,9 8,1%
Wynik z prowizji 661,1 663,6 -0,4%
Wynik na działalności podstawowej 2 539,0 2 400,4 5,8%
Pozostałe przychody pozaodsetkowe*/** 188,7 171,2 10,2%
Przychody operacyjne ogółem** 2 727,6 2 571,6 6,1%

(*) dane pro-forma: Wynik z odsetek obejmuje marże na wszystkich instrumentach pochodnych. Od 1 I 2006  r. Bank stosuje zasady rachunkowości zabezpieczeń. Od tego dnia marża z tych operacji jest uwzględniana w wyniku z odsetek. Jednakże, ponieważ rachunkowość zabezpieczeń nie obejmuje całości portfela denominowanego w walutach obcych, Bank przedstawia dane w układzie pro-forma, w którym całość marży na instrumentach pochodnych jest ujmowana w wyniku z tytułu odsetek, podczas gdy rachunkowo część tej marży (60,4 mln PLN w 2018 r. oraz  40,4 mln PLN w 2017 r.) jest uwzględniona w pozostałych przychodach pozaodsetkowych. W opinii Banku takie podejście umożliwia lepsze zrozumienie rzeczywistej ewolucji tej pozycji z ekonomicznego punktu widzenia.

(**) z wyłączeniem korekty do wartości godziwej portfela kredytowego (19,9 mln PLN w 2018 r.), która została przeniesiona do kosztów ryzyka w układzie pro-forma

Wynik z odsetek (pro-forma) w roku 2018 wyniósł 1.877,9 mln PLN i odnotował znaczny wzrost o 8,1% w porównaniu z rokiem poprzednim. Wzrost ten był spowodowany zwiększoną wartością wolumenów biznesowych, w połączeniu z niewielkim wzrostem marży odsetkowej netto do 2,59% narastająco w roku, w porównaniu z 2,56% rok temu. W IV kw. 2018 r. wynik z odsetek przekroczył poziom 500 mln PLN, po wzroście o 4,7% w stos. do III kw. 2018 r. oraz 12,2% w stos. do IV kw. 2017r., potwierdzając silny, kwartalny trend wzrostowy.

Wynik z prowizji w 2018 r. wyniósł 661,1 mln PLN i był nieznacznie niższy o 0,4% r/r. Prowizje transakcyjne (w tym z kredytów i gwarancji), wraz z prowizjami z tytułu bancassurance, wykazały znaczny wzrost o 26,7 mln PLN. Z drugiej strony, opłaty za dystrybucję produktów inwestycyjnych oraz inne prowizje związane z rynkami kapitałowymi, spadły w stosunku do 2017 r. o 27,9 mln PLN. W samym tylko IV kw. 2018 cały rynek funduszy inwestycyjnych w Polsce (łączne środki w zarządzaniu) obniżył się znacznie o ponad 18 mld PLN.

Wynik na działalności podstawowej, określany, jako suma wyniku z odsetek i wyniku z prowizji, osiągnął kwotę 2.539,0 mln PLN za rok 2018, co oznacza znaczny wzrost o 5,8% rocznie.

Pozostałe przychody pozaodsetkowe, które obejmują wynik z wymiany, wynik na aktywach i zobowiązaniach finansowych (bez marży odsetkowej na instrumentach pochodnych oraz korekty portfela kredytów wg. wartości godziwej) a także pozostałe przychody i koszty operacyjne, wyniosły 188,7 mln PLN w roku 2018, rosnąc o 10,2% rocznie.

Przychody operacyjne ogółem (pro-forma) Grupy wyniosły 2.727,6 mln PLN w 2018 r. i zanotowały solidny wzrost o 6,1% r/r.

Koszty operacyjne (mln PLN)
2018 2017 Zmiana r/r
Koszty osobowe (638,1) (596,5) 7,0%
Pozostałe koszty administracyjne * (629,9) (606,2) 3,9%
     – w tym opłaty na Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG) (105,5) (99,3) 6,2%
     – w tym koszty nadzoru finansowego (6,9) (2,4) 191,5%
Koszty operacyjne ogółem (1 268,0) (1 202,7) 5,4%
Koszty/Dochody 46,50% 46,8% -0.3 p.p.

(*) w tym amortyzacja

Koszty ogółem w roku 2018 wyniosły 1.268,0 mln PLN, co oznacza wzrost o 5,4% w porównaniu z rokiem poprzednim.

Koszty osobowe w roku 2018 wyniosły 638,1 mln PLN i wzrosły o 7,0% w por. do roku 2017 w wyniku wzrostu wynagrodzeń pracowników oraz zatrudnienia. Łączna liczba pracowników w Grupie wzrosła o 302 osoby w por. do końca roku 2017, w tym 143 osoby (etaty) z powodu przyłączenia SKOKu Piast (spółdzielcza kasa oszczędnościowo kredytowa w restrukturyzacji) zrealizowanego w listopadzie 2018 r. Ponadto nastąpił wzrost zatrudnienia w takich kanałach sprzedaży, jak bankowość bezpośrednia i elektroniczna. Łączna liczba pracowników na koniec roku wyniosła 6.132 osób (w pełnych etatach).

Strukturę zatrudnienia w Grupie Banku Millennium przedstawia poniższa tabela:

Struktura zatrudnienia (etaty)
31.12.2018 31.12.2017 Zmiana r/r
Bank Millennium S.A. 5 785 5 492 5,3%
Pomioty zależne 347 338 2,7%
Grupa Banku Millennium razem 6 132 5 830 5,2%

Więcej informacji o strukturze zatrudnienia i wynagrodzeniach przedstawiono w Rozdziale Zarządzanie zasobami ludzkimi niniejszego dokumentu.

Pozostałe koszty administracyjne (wraz z amortyzacją) w 2018 r. wyniosły 629,9 mln PLN i wzrosły 3,9% r/r. Największy wzrost zanotowano w zakresie kosztów informatycznych i telekomunikacyjnych, głównie w wyniku nakładów na infrastrukturę transakcyjną oraz usługi, dotyczące klientów, a także z powodu nieco wyższych pozostałych podatków i opłat, jak i kosztów marketingowych. Również wpłaty do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego oraz koszty nadzoru bankowego wzrosły wyraźnie tj. łącznie o 10,8 mln PLN w porównaniu do poziomu z poprzedniego roku. Wpłaty do BFG stanowią istotną pozycję w pozostałych kosztach administracyjnych i wyniosły 105,5 mln PLN za rok 2018, w tym 34,7 mln PLN rocznej wpłaty na fundusz uporządkowanej restrukturyzacji. Z drugiej strony, pewien pozytywny wpływ miało obniżenie kosztów najmu, dając roczne oszczędności na poziomie 11,7 mln PLN.

Łączna liczba placówek Banku Millennium wzrosła z 355 do 361 w ciągu ostatnich 12 miesięcy w wyniku otwarcia 14 “mini oddziałów”, zlokalizowanych w galeriach handlowych oraz likwidacji niektórych innych oddziałów (wzrost netto o 6 placówek). Ponadto, w ramach procesu przyłączenia SKOKu Piast, Bank nabył jego oddziały, których liczba na koniec 2018 r. wynosiła 41. Bank, po dokonaniu dogłębnej analizy sytuacji tych oddziałów, zdecyduje o ich przyszłym wykorzystaniu w ramach całej sieci.

Efektywność kosztowa Grupy poprawiła się nieznacznie w roku 2018: wskaźnik koszty/dochody wyniósł 46,5% tj. mniej o 0,3 p.p. w stosunku do poziomu sprzed roku.

Zysk netto Grupy (mln PLN)
2018 2017 Zmiana r/r
Przychody operacyjne 2 727,6 2 571,6 6,1%
Koszty operacyjne * (1 268,0) (1 202,7) 5,4%
Odpisy na utratę wartości oraz pozostały koszt ryzyka ** (236,6) (255,4) -7,4%
Zysk operacyjny 1 223,1 1 113,5 9,8%
Podatek bankowy (198,5) (188,3) 5,4%
Zysk przed podatkiem dochodowym 1 024,6 925,2 10,7%
Podatek dochodowy (264,0) (244,0) 8,2%
Zysk netto 760,7 681,2 11,7%

(*) bez odpisów na utratę wartości dla aktywów finansowych i niefinansowych

(**) uwzględnia korektę do wartości godziwej kredytów, ujmowanych wg. wartości godziwej w rachunku zysków i strat (19.9 mln PLN) oraz wynik z modyfikacji (14.2 mln PLN) w roku 2018

Całkowity koszt ryzyka (pro-forma), który obejmuje odpisy netto na utratę wartości, korektę do wartości godziwej (części portfela kredytowego) oraz wynik modyfikacji, poniesiony przez Grupę w 2018 r., wyniósł 236,6 mln PLN i był o 7,4% niższy, niż w roku 2017. Odpisy dla segmentu detalicznego wynosiły 176,9 mln PLN i były nieznacznie wyższe, niż w roku poprzednim, podczas gdy dla segmentu przedsiębiorstw i pozostałych, wyniosły 59,7 mln PLN i obniżyły się w skali roku o 23,3 mln PLN. W wartościach względnych, koszt ryzyka (tj. odpisy netto do średnich kredytów netto) w 2018 r. osiągnął poziom 48 p.b. (tj. 6 p.b. mniej w porównaniu do poziomu z 2017 r.).

 Zysk operacyjny, stanowiący różnicę przychodów i kosztów operacyjnych (włączając koszt ryzyka), osiągnął 1.223,1 mln PLN i wzrósł o 9,8% w porównaniu z rokiem poprzednim, w następstwie zmian w opisanych powyżej poszczególnych pozycjach. Następnie podatek bankowy wzrósł o 5,4% rok do roku (wyższe aktywa) a podatek dochodowy wzrósł o 8,2% (wyższy dochód). Gdy zsumować oba te podatki (463 mln PLN) oraz dodać podatek VAT zapłacony przez Bank (30 mln PLN), efektywna stawka podatkowa osiągnęłaby 40% zysku operacyjnego. Ponadto, jeśli dodać inne obowiązkowe opłaty na cele publiczne (składki na BFG oraz koszty KNF), efektywna stawka podatkowa wzrosłaby do 45%. Warte wspomnienia jest także obniżenie przychodów z kwoty rezerwy obowiązkowej, dokonane przez NBP od stycznia 2018 roku, które spowodowało obniżenie zysku operacyjnego w 2018 roku o 17 mln PLN.

Zysk przed podatkiem dochodowym w roku 2018 wyniósł 1.024,6 mln PLN i wzrósł o 10,7% w por. do poprzedniego roku.

Zysk netto raportowany w 2018 r. wyniósł 760,7 mln PLN, czyli był wyższy o 11,7% niż w poprzednim. Stanowiło to najwyższą roczną wartość zysku netto w całej historii Banku.

 

Kluczowe względne miary rentowności Grupy liczone w oparciu o zysk netto uzyskany w 2018 roku były następujące:

  • Zwrot z aktywów (ROA) na poziomie 1,0%
  • Zwrot z kapitału (ROE) na poziomie 9,6%

 

Zysk netto Grupy w podziale na poszczególne spółki Grupy przedstawia poniższa tabela:

Struktura zysku Grupy (mln PLN)
2018
Bank Millennium 722,3
Millennium Leasing 40,0
Millennium Dom Maklerski 10,7
Millennium TFI 14,3
Pozostałe spółki podlegające konsolidacji 38,0
Zyski łącznie 825,3
Eliminacje w wyniku konsolidacji (64,6)
Skonsolidowany zysk netto Grupy 760,7

Rachunek zysków i strat Banku

Zmiany poszczególnych kluczowych pozycji Rachunku zysków i strat Banku za 2018 rok, przedstawione w poniższej tabeli, były podobne do zmian w pozycjach skonsolidowanego Rachunku dla Grupy Kapitałowej.

Dochody operacyjne Banku (mln PLN)
2018 2017 Zmiana r/r
Wynik z odsetek 1 716,7 1 598,1 7,4%
Wynik z prowizji 558,1 552,7 1,0%
Wynik na działalności podstawowej * 2 274,8 2 150,7 5,8%
Pozostałe przychody pozaodsetkowe ** 293,5 275,5 6,5%
W tym dywidendy 56,4 74,6 -24,3%
Przychody operacyjne ogółem ** 2 568,3 2 426,2 5,9%

(*) Suma wyniku z odsetek i wyniku z prowizji.

(**) Z wyłączeniem korekty do wartości godziwej portfela kredytowego (19.9 mln PLN w 2018r.), przeniesionej do kosztu ryzyka

Wynik z tytułu odsetek Banku, tak jak i w przypadku Grupy, odnotował znaczący wzrost o 7,4% r/r. Wynik z tytułu prowizji, w odróżnieniu od wyniku dla Grupy, wzrósł o 1% rok do roku, gdyż wpływ dochodu z produktów inwestycyjnych i rynków kapitałowych nie miał tak znaczącego negatywnego wpływu na wynik, jak w przypadku Grupy (gdzie uwzględniono wyniki uzyskane przez podmioty zależne zajmujące się zarządzaniem funduszami inwestycyjnymi oraz działalnością maklerską). Wobec powyższego, wynik na działalności podstawowej wzrósł o 5,8% rok do roku osiągając 2.275 mln PLN za rok 2018.

Pozostałe przychody pozaodsetkowe Banku za rok 2018 wyniosły 293,5 mln PLN. Istotnym elementem tej pozycji są dywidendy, w większości od spółek zależnych Grupy Kapitałowej (eliminowane w sprawozdaniach na poziomie Grupy). Przychody z dywidend osiągnęły 56,4 mln PLN w roku 2018 co oznacza spadek o 24,3% r/r. Jednak ten spadek został zrekompensowany wzrostem innych składowych przychodów pozaodsetkowych, w szczególności wyniku na aktywach i zobowiązaniach finansowych. W rezultacie, przychody pozaodsetkowe wzrosły o 6,5% rok do roku.

Przychody operacyjne ogółem Banku za rok 2018 wyniosły 2.568,3 mln PLN, co stanowi wzrost o 5,9% r/r – stopa wzrostu podobna do stopy wzrostu zanotowanej dla Grupy.

Zysk netto Banku (mln PLN)
2018 2017 Zmiana r/r
Przychody operacyjne 2 568,3 2 426,2 5,9%
Koszty operacyjne* (1 205,3) (1 141,9) 5,6%
Odpisy na utratę wartości oraz pozostały koszt ryzyka ** (205,6) (231,1) -11,0%
Podatek bankowy (198,5) (188,3) 5,4%
Zysk przed opodatkowaniem 958,9 864,9 10,9%
Podatek dochodowy (236,6) (215,9) 9,6%
Zysk netto 722,3 648,9 11,3%

(*) bez odpisów na utratę wartości aktywów finansowych i niefinansowych

(**) uwzględnia korektę do wartości godziwej kredytów, ujmowanych wg. wartości godziwej w rachunku zysków i strat (19,9 mln PLN) oraz wynik z modyfikacji (14,2 mln PLN) w roku 2018

Wzrost kosztów operacyjnych Banku w 2018 roku wyniósł 5,6% rok do roku i był podobny do zanotowanego dla całej Grupy. Koszty zamknęły się kwotą 1.205,3 mln PLN w roku sprawozdawczym. Wskaźnik koszty/dochody za rok 2018 dla Banku wyniósł 46,9%.

Odpisy na utratę wartości I pozostałe koszty ryzyka wyniosły 205,6 mln PLN w 2018 roku, co oznacza spadek o 11% w skali roku tj. wyższą skalę spadku niż w przypadku skonsolidowanej Grupy.

Zysk netto Banku za rok 2018 wyniósł 722,3 mln PLN co oznacza wzrost o 11.3% rok do roku. Zwrot z aktywów Banku (ROA) osiągnął 1,0%.