Brak notatek
Koszyk jest lusty
Wyślij do drukarki
Usuń
Raport finansowy i społeczny 2018

Millennium Goodie

Bank Millennium ze spółką Millennium Goodie od 2016 roku udostępniają innowacyjną platformę smartshoppingową goodie. Platforma, oparta na aplikacji mobilnej i stronie internetowej, stanowi nowoczesny, otwarty ekosystem sprzedawców, sklepów, centrów handlowych i klientów. Dzięki rozwiązaniom z zakresu geolokalizacji dostarcza użytkownikom najlepsze, spersonalizowane oferty promocyjne, zapewniając przy tym wiele dodatkowych korzyści.

Rok 2018 to okres wyjątkowo dynamicznego rozwoju platformy. Łączna liczba pobrań aplikacji osiągnęła poziom 900 tys., z czego na 2018 przypadło aż 790 tys. instalacji. Pod koniec roku aplikacja mobilna goodie i strona internetowa goodie.pl prezentowały 1150  marek sklepów stacjonarnych, internetowych i restauracji, informując przy tym o 2500 ofert, rabatów i wyprzedaży. W goodie zadebiutowały kolejne programy lojalnościowe, pozwalając na założenie łącznie 36 kart stałego klienta w galeriach handlowych na terenie całej Polski. Intensywne działania marketingowe, w tym eventy na terenie poszczególnych galerii, przyniosły w sumie 400 tys. zarejestrowanych kart.

Momentem przełomowym dla platformy stało się uruchomienie funkcji cashback czyli zwrotu części pieniędzy wydanych na zakupy w sklepach online. W ciągu zaledwie czterech miesięcy z możliwości tej skorzystało blisko 10 tys. osób, wykonując 59 tys. transakcji. Najnowszą udostępnioną funkcją goodie jest wirtualizacja kart lojalnościowych. To sposób na wygodne zebranie posiadanych kart stałego klienta w jednej aplikacji.

Millennium Leasing

Millennium Leasing sp. z o.o., spółka zależna Banku Millennium, powstała w 1991 roku i jest jedną z najdłużej funkcjonujących na rynku firm leasingowych w Polsce. Jej działalność obejmuje finansowanie wszelkich środków trwałych: samochodów osobowych i dostawczych, maszyn oraz urządzeń dla większości branż, środków transportu ciężkiego (w tym: drogowego, kolejowego, wodnego i powietrznego), a także nieruchomości.

Wartość uruchomionych w 2018 roku umów leasingu wyniosła ogółem 3,5 mld zł, co oznacza wzrost o 15% r/r. Według danych Związku Polskiego Leasingu, firma zajmuje 9 pozycję w rankingu spółek leasingowych w Polsce pod względem wartości wszystkich przedmiotów leasingu, z 4,9% udziałem w rynku. O skali jej działalności świadczy podpisanie ponad 211 tys. umów na łączną kwotę 31,6 mld zł. Wg stanu na 31 grudnia 2018 roku wartość zaangażowanego kapitału w czynne umowy leasingu wyniosła 6,5 mld zł, co oznacza wzrost o 13% r/r.

Millennium Leasing jako organizacja odpowiedzialna społecznie, promuje działania mające na celu budowanie świadomości i opłacalności finansowej, w ramach prowadzenia energooszczędnego biznesu. W 2018 roku Spółka kontynuowała program „Leasing Eko Energia”, promujący energooszczędną przedsiębiorczość w Polsce. Klienci Spółki, wybierając przedmiot finansowania z szerokiego spektrum energooszczędnych maszyn i urządzeń, mogli otrzymać elastyczną premię rosnącą w latach, w wysokości do 5%, w zależności od okresu finansowania.

W 2018 roku Millennium Leasing oferowała również wprowadzoną do oferty w 2016 roku usługę Autokomfort+, która umożliwia wygodne, szybkie i oszczędne serwisowanie pojazdów do 3,5 t. Dzięki niej Klienci otrzymują dostęp do hurtowych zakupów części i usług serwisowych w atrakcyjnych, stałych w całej Polsce cenach rabatowych, także w autoryzowanych stacjach obsługi pojazdów.

By kompleksowo zabezpieczać ryzyka związane z przedmiotami leasingu, za pośrednictwem brokera, spółka zapewniała klientom możliwość wyboru usług czołowych firm ubezpieczeniowych.

Sprzedaż usług prowadzą doradcy leasingowi w 67 placówkach spółki w całej Polsce, wspiera ją aktywna współpraca z doradcami bankowymi w oddziałach detalicznych i w sieci obsługi bankowości przedsiębiorstw Banku Millennium.

Fundusze inwestycyjne Millennium TFI

Millennium Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. zarządza obecnie trzema funduszami: Funduszem Inwestycyjnym Otwartym z wydzielonymi subfunduszami (Millennium FIO), Specjalistycznym Funduszem Inwestycyjnym Otwartym z wydzielonymi subfunduszami (Millennium SFIO) oraz niepublicznym Funduszem  Inwestycyjnym Zamkniętym Millennium Dywidendowy dedykowanym klientom Bankowości Prywatnej Banku Millennium. W ramach funduszy otwartych Towarzystwo w 2018 roku oferowało jednostki uczestnictwa 12 subfunduszy inwestycyjnych dających możliwość lokowania środków w strategiach inwestycyjnych o różnych poziomach ryzyka.

W minionym roku, po bardzo dobrym roku 2017, Towarzystwo musiało stawić czoła spadkowi wartości zarządzanych aktywów o ponad 762 mln zł, zarówno ze względu na spadek wartości rynkowej aktywów rynków kapitałowych jak i ujemne salo napływów netto. Łączna wartość zarządzanych aktywów przez Millennium TFI wyniosła na koniec grudnia 2018 roku 4,22 mld zł, co stanowi spadek o 14,9% w stosunku do wartości na koniec grudnia 2017 roku.

Rok 2018 był bardzo trudny dla inwestorów i firm zarządzających aktywami – większość klas aktywów przyniosła ujemne lub niskie stopy zwrotu, co miało wpływ na ujemne stopy zwrotu funduszy inwestycyjnych. Dodatkowo, perturbacje na polskim rynku kapitałowym miały wpływ na spadek zaufania inwestorów i znaczne odpływy z funduszy inwestycyjnych w 3 i 4 kwartale 2018 roku.

Stopy zwrotu z inwestycji w jednostki uczestnictwa subfunduszy wydzielonych w ramach Millennium FIO były ujemne za wyjątkiem subfunduszu Depozytowego, którego stopa zwrotu na ostatni dzień wyceny czyli 28 grudnia 2018 roku wyniosła 0,73%. Wśród subfunduszy wydzielonych w ramach Millennium SFIO wszystkie zanotowały ujemne stopy zwrotu w 2018 roku. Słabsze wyniki związane były przede wszystkim z bardzo słabą koniunkturą na rynku akcji notowanych na GPW, której towarzyszyły spadki cen obligacji korporacyjnych, a także aktywów z rynków wschodzących.

Oferta funduszy inwestycyjnych Towarzystwa w ciągu 2018 roku nie uległa zmianie. Warto jednak zaznaczyć, że w związku planowanym uruchomieniem programu PPK Towarzystwo z dniem 2.01.2019 roku utworzyło nowy fundusz parasolowy Millennium PPK w skład którego wchodzi 6 subfunduszy docelowej daty.

Działalność maklerska – Millennium DM

Działalność maklerska w Grupie Banku Millennium prowadzona jest przez spółkę Millennium Dom Maklerski S.A., która świadczy szeroki zakres usług maklerskich, w szczególności w zakresie wykonywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych na rachunek dającego zlecenie, nabywania lub zbywania na własny rachunek instrumentów finansowych, prowadzenia rachunków papierów wartościowych oraz rachunków pieniężnych na potrzeby ich obsługi, doradztwa inwestycyjnego, doradztwa dla przedsiębiorstw w zakresie struktury i strategii kapitałowej oraz łączenia, podziału i przejmowania przedsiębiorstw, oferowania instrumentów finansowych, świadczenia usług w wykonaniu zawartych umów o subemisje inwestycyjne i usługowe, sporządzania analiz inwestycyjnych, finansowych oraz innych rekomendacji w zakresie instrumentów finansowych.

W 2018 roku obrót giełdowy Millennium DM na rynku akcji wyniósł ponad 3 mld zł, co według danych Giełdy Papierów Wartościowych dało spółce udział w rynku wynoszący 0,8%. Na dzień 31 grudnia 2018 roku Millennium DM obsługiwał 25 tys. rachunków inwestycyjnych, działał jako animator rynku i animator emitenta dla spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych oraz obligacji korporacyjnych notowanych na BondSpot.

W 2018 roku Millennium DM jako podmiot pośredniczący współpracował przy dwóch publicznych wezwaniach do zapisywania się na sprzedaż akcji spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Millennium DM pośredniczył również w skupie akcji Konsorcjum Stali S.A. ogłoszonym przez Spółkę.

W 2018 roku Millennium DM świadczył także usługi analityczno-doradcze zarówno na rzecz klientów zewnętrznych, jak i spółek z grupy kapitałowej. Najważniejsze z nich to: usługa doradztwa inwestycyjnego dotycząca ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych jednego z wiodących ubezpieczycieli krajowych, due-diligence funduszy inwestycyjnych oraz towarzystw ubezpieczeniowych współpracujących z grupą kapitałową oraz analizy dotyczące sektorów oraz spółek publicznych i niepublicznych.