Brak notatek
Koszyk jest lusty
Wyślij do drukarki
Usuń
Raport finansowy i społeczny 2018

Odpowiedzialność społeczna i środowiskowa Banku

Pełen zakres informacji dotyczących realizacji przez Bank zasad społecznej odpowiedzialności biznesu, zawierający również wszystkie wymagane prawem informacje niefinansowe,  znajduje się w Sprawozdaniu dotyczącym informacji niefinansowych Banku Millennium i Grupy Banku Millennium za 2018 rok. Sprawozdanie to zostało przygotowane zgodnie z wytycznymi znowelizowanej Ustawy o Rachunkowości oraz międzynarodowymi wytycznymi raportowania Global Reporting Initiative Sustainability Guidelines (GRI Standards).

Poniżej przedstawione zostały najważniejsze elementy odpowiedzialności społecznej i środowiskowej Banku.

W Banku Millennium działania na rzecz społeczeństwa są częścią strategii biznesowej. Priorytetem jest zapewnienie najwyższej jakości obsługi Klientów, prowadzenie etycznego marketingu i sprzedaży oraz ułatwianie korzystania z usług bankowych i poza bankowych (np. e-administracji) poprzez wprowadzanie ułatwień dla osób z niepełnosprawnością oraz innowacyjnych usług. Odbiorcami działań CSR są również Pracownicy. Oprócz zapewnienia stabilnych i atrakcyjnych warunków pracy oraz oferowania możliwości angażowania się w działania społeczne, Bank promuje różnorodność w organizacji. Programy na rzecz społeczeństwa realizowane są za pośrednictwem Fundacji Banku Millennium i dotyczą edukacji finansowej i rozwoju wolontariatu pracowniczego.

Jesteśmy oddani na rzecz tworzenia wspólnych wartości i podejmujemy się społecznej odpowiedzialności biznesu

Od 2010 roku Bank Millennium wchodzi niezmiennie w skład Respect Index na GPW

Grupa Banku Millennium realizuje działania CSR na rzecz głównych Interesariuszy: Klientów, Pracowników, Partnerów biznesowych, Otoczenia Społecznego i Środowiska.

Jedną z najważniejszych wartości Banku jest zapewnienie najwyższej jakości obsługi. Analizując opinie Klientów z wykorzystaniem nowoczesnych metod, takich jak ekonomia behawioralna, service design czy badania UX (doświadczeń użytkownika), projektowane są usługi uwzględniające ich oczekiwania. Bank dostarcza Klientom rozwiązań, dzięki którym mogą nie tylko zarządzać swoimi finansami, ale też korzystać z usług pozafinansowych. Za pośrednictwem aplikacji i strony internetowej Banku Klienci zyskują m.in. dostęp do e-administracji, możliwość zakup biletów komunikacji miejskiej czy ubezpieczenia pojazdu. Po wprowadzeniu w 2018 roku chatbota, w niedalekiej przyszłości uruchomione zostaną usługi robodoradztwa, dzięki której codzienne bankowanie stanie się jeszcze łatwiejsze.  Dla Klientów z niepełnosprawnościami wprowadzono szereg udogodnień m.in. stronę internetową, oddziały, bankomaty oraz sposób obsługi dostosowane do potrzeb tej grupy Klientów. Za dostosowanie strony internetowej do potrzeb użytkowników niewidzących, w 2018 roku Bank Millennium został zwycięzcą konkursu „Strona Internetowa bez Barier”.

Bank dba o przestrzeganie etycznych zasad sprzedaży. Pracownicy oddziałów są zobowiązani do przestrzegania standardów etycznych zawartych zarówno w Kodeksie Etycznym Banku Millennium jaki i w zasadach sprzedaży konkretnych produktów. Wszyscy Pracownicy Banku obowiązkowo biorą udział w szkoleniach z Kodeksu Etyki i mają możliwość zgłaszania zachowań nieetycznych poprzez system Whistleblowing.

Rozwiązania, które wdrożono w obszarze jakości obsługi przyczyniły się nie tylko do wzrostu zadowolenia Klientów, ale zostały także docenione przez rynek. W 2018 roku 93% klientów detalicznych było zadowolonych ze współpracy z Bankiem, a 53% korporacyjnych polecało go innym. Bank Millennium był najczęściej polecanym bankiem komercyjnym w Polsce z lojalnością mierzoną najwyższym na rynku wskaźnikiem NPS=61. Po raz kolejny znalazł się na podium we wszystkich kategoriach rankingu „Przyjazny Bank Newsweeka” (m.in. 1 miejsce w kategorii „Bankowość mobilna”).

Oprócz zapewnienia atrakcyjnych warunków pracy, rozwoju i wsparcia socjalnego, oferuje programy dla pracujących rodziców, możliwość udziału w działaniach charytatywnych i wolontariacie pracowniczym oraz imprezach z cyklu Millennium Active Zone promujących zdrowy styl życia. Wspiera również rozwój pasji Pracowników poprzez dofinansowanie w ramach MilleKlubu projektów sportowych, kulturalnych i rekreacyjnych.

W 2018 Bank przystąpił do Karty Różnorodności – międzynarodowej inicjatywy promowanej przez Komisję Europejską. Jest ona zobowiązaniem, podpisywanym przez organizacje, które decydują się na wprowadzenie zakazu dyskryminacji w miejscu pracy i działania na rzecz tworzenia i promocji różnorodności.

Szczegółowe informacje o polityce kadrowej Grupy Banku Millennium znajdują się w rozdziale „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi”.

Elementem regulacji zakupowych jest wymóg stosowania klauzul etycznych i/lub środowiskowych w umowach, gdzie te zapisy mogą mieć zastosowanie (np. zapisy BHP w umowach na usługi budowlane, zapisy środowiskowe w umowach dotyczących utylizacji). Ponadto każdy dostawca biorący udział w przetargu, poprzez podpisanie oświadczenia, zobowiązuje się do przestrzegania zasad zawartych w Kodeksie Etycznym Grupy Banku Millennium. W umowach zawieranych w 2018 roku została włączona klauzula potwierdzająca przestrzeganie zapisów Kodeksu Etycznego przez dostawców.

Programy społeczne

Programy społeczne realizowane są w większości za pośrednictwem Fundacji Banku Millennium i koncentrują się na dwóch obszarach:

a) Edukacja finansowa

Rozpoczęty w 2016 r. autorski program edukacji finansowej przedszkolaków „Finansowy Elementarz” został przygotowany i jest realizowany przez Pracowników Banku Millennium we współpracy z organizacją pozarządową. Jego celem jest wyjaśnienie najmłodszym, poprzez zabawę, podstawowych pojęć z zakresu finansów. Łącznie podczas prawie 1300 warsztatów realizowanych w ramach programu, zostało przeszkolonych około 33 000 dzieci z około 400 przedszkoli w całej Polsce. Program jest realizowany pod patronatem honorowym Ministra Edukacji i Rzecznika Praw Dziecka, co potwierdza jego dużą wartość edukacyjną.

b) Wolontariat pracowniczy

Fundacja prowadzi program Millantrop, w ramach którego, w drodze konkursu, przyznaje granty na realizację akcji społecznych przez Pracowników Banku. Program realizowany jest od 2016 roku i łącznie wzięło w nim udział ponad 440 wolontariuszy (Pracowników Banku, ich rodzin i znajomych) realizując 20 projektów na rzecz szkół, placówek opiekuńczych, dzieci i młodzieży oraz ochrony środowiska.

Sponsoring kultury

Od 30 lat Bank Millennium wspiera przedsięwzięcia kulturalne o zasięgu ogólnopolskim i lokalnym. Jest mecenasem kultury 360° – promuje sztukę w niemal wszystkich jej formach, m.in.: muzykę, malarstwo, rzeźbę, film, teatr, fotografię, literaturę i performance. Przez 17 lat fundował nagrodę dla wybitnych twórców kultury „Złote Berło”, 11 lat był mecenasem „Pereł Millennium” – wspólnego programu Banku i TVP, którego celem była produkcja, promocja i prezentacja na antenie TVP wydarzeń artystycznych z kręgu kultury wysokiej. Od 16 lat sponsoruje Międzynarodowy Festiwal Jazzu Tradycyjnego Old Jazz Meeting „Złota Tarka”. Od 7 lat jest z festiwalem muzyki współczesnej „Sacrum Profanum”, a od ponad 6 lat z Bella Skyway Festival – multimedialnego widowiska przygotowanego przez międzynarodowe grono artystów. Przez 7 lat był związany z Festiwalem „Dwa Teatry”,  przez 5 z Gdańskim Festiwalem Muzycznym, wspierał także Festiwal Mozartowski w Warszawskiej Operze Kameralnej i wiele innych.

Najważniejszy projekt kulturalny, którego mecenasem jest obecnie bank to Millennium Docs Against Gravity Film Festiwal. To największy festiwal światowego filmu dokumentalnego w Polsce oraz imprezy mu towarzyszące (warsztaty, dyskusje i koncerty). Bank Millennium jest partnerem Millennium Docs Against Gravity od 13 lat. W 2016 roku objął mecenat tytularny nad festiwalem.

Wspieranie innowacyjności

W ramach działalności społecznej Bank Millennium analizuje trendy dotyczące innowacyjności w otoczeniu rynkowym. Eksperci z Banku corocznie opracowują raport „Indeks Millennium – Potencjał Innowacyjności Regionów”, który opisuje dysproporcje w rozwoju innowacyjności w polskich województwach. Jako partner strategiczny konkursu dla firm „Orły Innowacji” promuje rozwój innowacyjności w polskiej gospodarce.

Wspieranie edukacji akademickiej

Bank daje studentom i absolwentom szansę rozwijania kompetencji, zainteresowań oraz zdobycia pierwszego doświadczenia zawodowego poprzez oferowanie programu płatnych praktyk „Millennium Bankers”, programów rozwojowych „Expert Start-up” oraz bezpłatnych szkoleń i warsztatów.

Jako członek Klubu Partnerów SGH, Bank udziela się w życiu akademickim merytorycznie i employer brandingowo. W 2018 roku Bank otworzył pierwszą akademicką przestrzeń cooworkingową na SGH, która pozwala na wymianę doświadczeń i wspiera rozwój przedsiębiorczości wśród studentów.

W 2018 roku Bank był partnerem tematu „Sztuczna Inteligencja” na Festiwalu Nauki w Warszawie. W ponad 1000 wykładach, debatach, warsztatach i pokazach, które odbyły się w ramach festiwalu na warszawskich uczelniach uczestniczyło prawie 50 tysięcy osób.

Bank cyklicznie monitoruje zużycia energii, wody, paliw, materiałów biurowych i wprowadza działania redukujące zużycie zasobów. W jego ofercie obecne są także produkty prośrodowiskowe, np. karta kredytowa WWF, z której część wpływów przekazywane jest na rzecz Fundacji WWF Polska czy też Leasing Eko Energia, który wspiera inwestycje w energooszczędne maszyny i urządzenia. Bank organizuje również ekologiczne akcje edukacyjne dla pracowników.

Informacje dotyczące realizacji przez Bank zasad społecznej odpowiedzialności biznesu znajdą się w części niefinansowej Raportu Rocznego Banku Millennium za rok 2018. Raport jest przygotowany zgodnie z wytycznymi znowelizowanej Ustawy o Rachunkowości oraz międzynarodowymi wytycznymi raportowania Global Reporting Initiative Sustainability Guidelines (GRI Standards).

Stosowanie przez Bank zasad zrównoważonego rozwoju zostało potwierdzone w zewnętrznych ocenach. Od 2011 roku Bank znajduje się w składzie Respect Index, który obejmuje spółki odpowiedzialne społecznie notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Według Rankingu Odpowiedzialnych Firm prowadzonego przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Bank znalazł się w pierwszej 10 najbardziej odpowiedzialnych społecznie firm w Polsce. Został również nagrodzony Srebrnym Listkiem CSR w rankingu tygodnika Polityka. Spółka wspiera również realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ (SDG-Sustainable Development Goals). Przystępując do partnerstwa biznesu i administracji rządowej na rzecz realizacji SDG, Bank Millennium zadeklarował prowadzenie działań w szczególności na rzecz edukacji finansowej dzieci i młodzieży.