Brak notatek
Koszyk jest lusty
Wyślij do drukarki
Usuń
Raport finansowy i społeczny 2018

Zobowiązania i Aktywa warunkowe

Poniżej zaprezentowano dane na temat spraw sądowych toczących się z powództwa oraz przeciwko jednostkom Grupy. Odrębną kategorię stanowią postępowania związane z działaniami Urzędu Kontroli Skarbowej, które zostały opisane w Rozdziale 13. nota 15) „Podatek dochodowy”.

Wartość przedmiotu sporu spraw sądowych, wg stanu na 31.12.2018, w których spółki Grupy występowały w roli powoda wynosiła 239,9 mln zł.

W dniu 3 stycznia 2018 r. Bank Millennium otrzymał decyzję Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK), w której Prezes UOKiK stwierdził naruszenie przez Bank praw konsumentów. Zdaniem Prezesa UOKiK istotą naruszenia jest to, że Bank poinformował konsumentów (dotyczy to 78 umów) w odpowiedziach na ich reklamacje, że wyrok sądowy stwierdzający abuzywność postanowień umowy kredytu dotyczących indeksacji nie ma do nich zastosowania. Zgodnie ze stanowiskiem Prezesa UOKiK abuzywność postanowień umownych stwierdzona przez sąd w toku kontroli abstrakcyjnej jest konstytutywna i skuteczna w stosunku do każdej umowy od początku jej zawarcia. W wyniku decyzji Bank jest zobowiązany do:

1)  przesłania informację o decyzji UOKiK do wspomnianych 78 klientów,

2)  umieszczenia informacji o decyzji i treści decyzji na stronie internetowej i na Twitterze,

3) zapłaty kary w wysokości 20,7 miliona PLN. Decyzja w sprawie kary nie podlega natychmiastowemu wykonaniu.

Decyzja Prezesa UOKiK nie jest ostateczna. Bank nie zgadza się z decyzją i złożył odwołanie w ustawowym terminie.

Na dzień 31.12.2018 r. najistotniejszym postępowaniem w grupie spraw sądowych, w których spółki Grupy występowały w roli pozwanego, była sprawa z powództwa Europejskiej Fundacji Współpracy Polsko – Belgijskiej (EFWP-B) przeciwko Bankowi Millennium S.A., o wartości sporu 521,9 mln PLN wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 05.04.2016 r. do dnia zapłaty.

Pozew z dnia 23.10.2015 r. powód skierował do Sądu Okręgowego w Warszawie i doręczony został Bankowi w dniu 04.04.2016 r. Podstawą roszczeń dochodzonych w pozwie jest według powoda powstanie szkody w jego majątku, wskutek czynności podejmowanych przez Bank, polegających na błędnej interpretacji Umowy kredytu obrotowego zawartej pomiędzy Bankiem a PCZ S.A., co spowodowało postawienie kredytu w stan wymagalności.

W sprawie z powództwa EFWP-B, powód wniósł o zabezpieczenie powództwa w kwocie 250,0 mln PLN. Przedmiotowy wniosek został przez Sąd Apelacyjny prawomocnie oddalony 5.09.2016 r. Bank wniósł o oddalenie powództwa w całości, nie zgadzając się z zawartymi w pozwie zarzutami.

Na poparcie stanowiska Banku, do akt postępowania pełnomocnik Banku złożył korzystny dla Banku, prawomocny odpis wyroku Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu wydany w tożsamym stanie prawnym w sprawie z powództwa PCZ SA przeciwko Bankowi. Aktualnie Sąd prowadzi postępowanie dowodowe.

Ponadto 19 stycznia 2018 Bank otrzymał pozew First Data SA żądający zapłaty 186,8 mln PLN. First Data żąda udziału w należności jaką Bank otrzymał w związku z transakcją przejęcia Visa Europe przez Visa Inc. Powód żądanie swoje opiera na umowie z Bankiem o współpracy w zakresie przyjmowania i rozliczeń operacji przeprowadzonych przy użyciu kart Visa. Bank nie uznaje żądań i wniósł odpowiedź na pozew w terminie określonym prawem. Sprawa jest w trakcie rozpoznawania przez Sąd I instancji.

Łączna wartość przedmiotu sporu dla pozostałych spraw, w których spółki Grupy występowały w roli pozwanego, wg stanu na 31.12.2018 r., wynosiła 416,0 mln PLN (z wyłączeniem opisanych niżej pozwów grupowych). W grupie tej najistotniejszą kategorię stanowią sprawy dotyczące terminowych operacji finansowych (sprawy opcyjne) oraz sprawy dotyczące portfela walutowych kredytów hipotecznych.

Grupa ocenia, iż ryzyko wystąpienia negatywnych skutków finansowych w przypadku przegrania sporu jest w pełni pokryte wartością utworzonych rezerw na sprawy sporne.

Postępowanie grupowe związane z kwestią indeksacji:

W dniu 21 października 2014 r. Bankowi został doręczony pozew grupowy, w którym grupa kredytobiorców Banku reprezentowana przez Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Olsztynie dochodzi ustalenia, że Bank ponosi wobec nich odpowiedzialność z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia w związku z umowami o kredyt hipoteczny indeksowany do CHF. Zdaniem członków grupy, Bank miał nienależnie pobierać od nich zawyżone kwoty tytułem spłaty kredytów. Zgodnie z pozwem, zawyżenie tych kwot miało wynikać ze stosowania niedozwolonych postanowień umownych dotyczących indeksacji kredytów do CHF.

Aktualny stan:

Liczba członków grupy wynosi ok. 5 400, a wartość przedmiotu sporu została oszacowana na ok. 146 mln PLN. Liczba umów kredytowych objętych postępowaniem wynosi ok. 3 400.

Obecny etap postępowania obejmuje ustalenie składu grupy (tj. ustalenie, czy wszystkie osoby, które zgłosiły przystąpienie do grupy, rzeczywiście spełniają przesłanki do bycia członkami grupy).

Postępowanie grupowe dotyczące UNWW:

W dniu 3 grudnia 2015 r. wpłynął do Banku pozew grupowy. Grupa kredytobiorców (obejmująca łącznie 454 kredytobiorców i 275 umów kredytowych) reprezentowanych jest przez Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Olsztynie. Powodowie żądali zapłaty kwoty 3,5 mln PLN, twierdząc, że postanowienia umów dotyczące ubezpieczenia niskiego wkładu własnego (UNWW) są niedozwolone a tym samym bezskuteczne. W dniu 4 kwietnia 2018 r. Powód rozszerzył grupę, podwyższając żądanie z kwoty 3,5 mln PLN do kwoty ponad 5 mln PLN.

Aktualny stan:

W dniu 1 października 2018 r. reprezentant grupy dokonał korekty łącznej kwoty roszczeń dochodzonych pozwem oraz złożył skorygowany wykaz wszystkich członków grupy obejmujący łącznie 697 kredytobiorców i 432 umowy kredytowe. Zaktualizowana przez powoda wartość przedmiotu sporu wynosi 7.371.107,94 PLN.

W dniu 21 listopada 2018 Bank złożył zarzuty co do członkostwa poszczególnych osób w grupie. Sąd wyznaczył Bankowi termin na złożenie zarzutów co do członkostwa w grupie osób uwzględnionych w skorygowanym przez powoda wykazie do 28 stycznia 2019 r.

Kolejnym etapem postępowania będzie ustalenie składu grupy przez Sąd (tj. ustalenie, czy wszystkie osoby, które przystąpiły do postępowania mogą być członkami grupy).

w tysiącach zł 31.12.2018 31.12.2017
Pozabilansowe zobowiązania warunkowe udzielone i otrzymane 10 229 552 9 353 288
Zobowiązania udzielone: 9 855 664 9 121 526
– finansowe 8 423 814 7 899 290
– gwarancyjne 1 431 850 1 222 236
Zobowiązania otrzymane: 373 887 231 762
– finansowe 0 0
– gwarancyjne 373 887 231 762

 

Na udzielone zobowiązania warunkowe ujęte w powyższej tabeli składają się zobowiązania do udzielenia kredytów (takie jak: niewykorzystane limity na kartach kredytowych, niewykorzystane limity zadłużenia w rachunku bieżącym, niewykorzystane transze kredytów inwestycyjnych) oraz wystawione gwarancje i akredytywy (stanowiące zabezpieczenie wywiązania się klientów Grupy z zobowiązań wobec podmiotów trzecich). Wartość zobowiązań gwarancyjnych prezentowanych powyżej przedstawia maksymalną wartość możliwej do poniesienia przez Grupę straty w przypadku gdyby klienci nie wywiązali się ze swoich zobowiązań. Grupa tworzy rezerwy na obarczone ryzykiem utraty wartości nieodwołalne zobowiązania warunkowe ujmowane w pozycji „rezerwy” w pasywach bilansu. Wartość rezerwy wyznacza się jako różnicę pomiędzy oszacowaną kwotą wykorzystanego zaangażowania warunkowego a wartością bieżącą spodziewanych przyszłych przepływów pieniężnych z tej ekspozycji kredytowej. W związku z tym, Grupa uznaje, że wartości ujęte w powyższej tabeli są jednocześnie zbliżone do wartości godziwej prezentowanych zobowiązań warunkowych.

Struktura podmiotowa wszystkich zobowiązań gwarancyjnych netto, wykazanych w pozycjach pozabilansowych:

Klient – sektor, kwoty w mln PLN 31.12.2018 31.12.2017
sektor finansowy 59,2 44,6
sektor niefinansowy (firmy) 1 364,4 1 170,8
sektor budżetowy 8,3 6,8
Razem 1 431,9 1 222,2
Zobowiązania udzielone – gwarancyjne, w mln PLN 31.12.2018 31.12.2017
Czynne gwarancje i poręczenia 904,3 725,6
Poręczenia kredytów udzielonych ze środków EFRWP* 0,1 0,3
Linie na gwarancje i poręczenia 535,1 501
Razem 1 439,5 1 226,9
Rezerwy utworzone (7,6) (4,7)
Zobowiązania udzielone – gwarancyjne po uwzględnieniu rezerw 1 431,9 1 222,2

(*) Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej

 

Struktura zobowiązań udzielonych z tytułu czynnych gwarancji i poręczeń wg poszczególnych kryteriów (w tys. zł.):

Według walut 31.12.2018 31.12.2017
PLN 730 903 581 017
Waluty obce 173 389 144 579
Razem 904 292 725 596

 

Według rodzaju zobowiązania 31.12.2018 31.12.2017
Ilość sztuk Wartość Ilość sztuk Wartość
Gwarancja 3 239 873 388 3 092 708 473
Poręczenie 0 0 0 0
Regwarancja 21 30 904 20 17 123
Razem 3 260 904 292 3 112 725 596

 

Według przedmiotu zobowiązania 31.12.2018 31.12.2017
Ilość sztuk Wartość Udział % wartości Ilość sztuk Wartość Udział % wartości
dobrego wykonania kontraktu 2 378 436 841 48,31% 2 270 403 119 55,56%
terminowej zapłaty za towar lub usługę 275 279 321 30,89% 247 135 855 18,72%
przetargowa 256 21 021 2,32% 251 27 565 3,80%
zapłaty czynszu 255 55 001 6,08% 257 49 906 6,88%
zwrotu zaliczki 42 37 052 4,10% 31 32 025 4,41%
celna 28 61 391 6,79% 25 59 720 8,23%
inne 14 2 381 0,26% 18 1 741 0,24%
spłaty kredytu bankowego lub pożyczki 12 11 284 1,25% 13 15 665 2,16%
Razem 3 260 904 292 100,00% 3 112 725 596 100,00%