Brak notatek
Koszyk jest lusty
Wyślij do drukarki
Usuń
Raport finansowy i społeczny 2018

Zmiany stanu Skonsolidowanych Kapitałów Własnych

w tysiącach zł Razem skonsolidowany kapitał własny Kapitał zakładowy Kapitał ze sprzedaży akcji powyżej wart. nominalnej Skumulowane inne całkowite dochody Zyski zatrzymane
wynik niepodzielony pozostałe kapitały
01.01.2018 – 31.12.2018
Kapitał własny na początek okresu 7 772 599 1 213 117 1 147 502 (34 795) 863 313 4 583 462
korekta bilansu otwarcia z tytułu wdrożenia MSSF9 (242 679) 0 0 14 672 (257 351) 0
Kapitał własny na 01.01.2018 7 529 920 1 213 117 1 147 502 (20 123) 605 962 4 583 462
Całkowite dochody za rok 2018 (netto) 854 466 0 0 93 815 760 651 0
wynik finansowy 760 651 0 0 0 760 651 0
wycena instrumentów dłużnych wycenianych według wartości godziwej przez inne całkowite dochody 57 514 0 0 57 514 0 0
wycena instrumentów kapitałowych wycenianych według wartości godziwej przez inne całkowite dochody 2 448 0 0 2 448 0 0
rachunkowość zabezpieczeń 33 920 0 0 33 920 0 0
zyski / straty aktuarialne (67) 0 0 (67) 0 0
Transfer między pozycjami kapitału 0 0 0 0 (695 290) 695 290
Kapitał własny na koniec okresu 8 384 386 1 213 117 1 147 502 73 692 671 323 5 278 752
01.01.2017 – 31.12.2017
Kapitał własny na początek okresu 6 941 205 1 213 117 1 147 502 (184 962) 851 770 3 913 778
Całkowite dochody za rok 2017 (netto) 831 394 0 0 150 167 681 227 0
wynik finansowy 681 227 0 0 0 681 227 0
wycena papierów dłużnych z portfela „dostępne do sprzedaży” 90 754 0 0 90 754 0 0
wycena papierów kapitałowych z portfela „dostępne do sprzedaży” 4 241 0 0 4 241 0 0
rachunkowość zabezpieczeń 56 844 0 0 56 844 0 0
zyski / straty aktuarialne (1 672) 0 0 (1 672) 0 0
Transfer między pozycjami kapitału 0 0 0 0 (669 684) 669 684
Kapitał własny na koniec okresu 7 772 599 1 213 117 1 147 502 (34 795) 863 313 4 583 462

 

 

Szczegółowe zmiany stanu poszczególnych pozycji kapitałów własnych zostały zaprezentowane w nocie (39).