Brak notatek
Koszyk jest lusty
Wyślij do drukarki
Usuń
Raport finansowy i społeczny 2018

Wybrane skonsolidowane dane finansowe

w tys. PLN w tys. EUR
1.01.2018 – 31.12.2018 1.01.2017 – 31.12.2017 1.01.2018 – 31.12.2018 1.01.2017 – 31.12.2017
Przychody z tytułu odsetek i przychody o podobnym charakterze 2 561 919 2 398 938 600 417 565 161
Przychody z tytułu opłat i prowizji 824 245 799 288 193 172 188 303
Wynik finansowy przed opodatkowaniem podatkiem dochodowym 1 024 605 925 223 240 129 217 971
Wynik finansowy po opodatkowaniu 760 651 681 227 178 268 160 489
Całkowite dochody za okres sprawozdawczy 854 466 831 394 200 255 195 866
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 4 255 280 2 458 968 997 277 579 303
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (8 004 614) 580 471 (1 875 979) 136 752
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (138 230) (13 169) (32 396) (3 102)
Przepływy pieniężne netto, razem (3 887 564) 3 026 270 (911 098) 712 953
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,63 0,56 0,15 0,13
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą 0,63 0,56 0,15 0,13
31.12.2018 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2017
Aktywa razem 80 458 914 71 141 415 18 711 375 17 056 610
Zobowiązania wobec banków i innych instytucji monetarnych 1 788 857 2 353 131 416 013 564 178
Zobowiązania wobec klientów 66 243 769 57 273 255 15 405 528 13 731 630
Kapitał własny 8 384 386 7 772 599 1 949 857 1 863 530
Kapitał zakładowy 1 213 117 1 213 117 282 120 290 853
Liczba akcji (w szt.) 1 213 116 777 1 213 116 777 1 213 116 777 1 213 116 777
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 6,91 6,41 1,61 1,54
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 6,91 6,41 1,61 1,54
Współczynnik wypłacalności 21,68% 21,99% 21,68% 21,99%
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
Kursy przyjęte do przeliczenia danych finansowych na EUR
dla pozycji na dzień bilansowy 4,3000 4,1709
dla pozycji za okres objęty sprawozdaniem (kurs wyliczony jako średnia z kursów na koniec poszczególnych miesięcy okresu) 4,2669 4,2447

 

Wybrane kwartalne dane finansowe

Skonsolidowany Rachunek Zysków i Strat

w tysiącach zł 1.01.2018 -31.12.2018 1.10.2018 -31.12.2018* 1.01.2017 -31.12.2017 1.10.2017 -31.12.2017*
Wynik z tytułu odsetek 1 817 475 485 668 1 696 468 443 930
Przychody z tytułu odsetek i przychody o podobnym charakterze: 2 561 919 680 494 2 398 938 615 914
Przychody naliczane z wykorzystaniem metody efektywnej stopy procentowej: 2 445 255 650 089 n/d n/d
– Przychody odsetkowe od Aktywów wycenianych według zamortyzowanego kosztu 2 092 858 555 227 n/d n/d
– Przychody odsetkowe od Aktywów wycenianych według wartości godziwej przez inne całkowite dochody 352 397 94 862 n/d n/d
Przychody o charakterze podobnym do odsetkowego od Aktywów wycenianych według wartości godziwej przez rachunek zysków i strat 116 664 30 405 n/d n/d
Koszty z tytułu odsetek (744 444) (194 826) (702 470) (171 984)
Wynik z tytułu opłat i prowizji 661 069 161 569 663 553 169 380
Przychody z tytułu opłat i prowizji 824 245 204 337 799 288 205 962
Koszty z tytułu opłat i prowizji (163 176) (42 768) (135 735) (36 582)
Przychody z tytułu dywidend 2 601 196 2 612 147
Wynik z tytułu zaprzestania ujmowania aktywów i zobowiązań finansowych niewycenianych według wartości godziwej przez wynik finansowy 18 897 3 220 25 288 16 069
Wynik z tytułu aktywów i zobowiązań finansowych przeznaczonych do obrotu 81 775 23 667 42 580 6 520
Wynik z tytułu aktywów finansowych nieprzeznaczonych do obrotu wycenianych obowiązkowo według wartości godziwej przez wynik finansowy (6 375) (4 591) n/d n/d
Wynik z tytułu rachunkowości zabezpieczeń (20 037) (5 130) (20 377) (7 670)
Wynik z pozycji wymiany 151 620 41 134 169 518 44 625
Pozostałe przychody operacyjne 50 710 16 077 69 909 12 547
Pozostałe koszty operacyjne (50 028) (15 682) (77 950) (29 350)
Koszty administracyjne (1 213 765) (305 392) (1 149 723) (291 394)
Koszty z tytułu utraty wartości aktywów finansowych (201 967) (52 132) (254 159) (62 703)
Koszty z tytułu utraty wartości aktywów niefinansowych (509) 311 (1 199) (256)
Wynik z tytułu modyfikacji (14 157) (3 970) n/d n/d
Amortyzacja (54 227) (14 358) (52 971) (13 117)
Udział w zyskach jednostek podporządkowanych 0 0 0 0
Podatek bankowy (198 477) (49 952) (188 326) (48 270)
Wynik finansowy przed opodatkowaniem podatkiem dochodowym 1 024 605 280 635 925 223 240 458
Podatek dochodowy (263 954) (68 118) (243 996) (60 811)
Wynik finansowy po opodatkowaniu 760 651 212 517 681 227 179 647
W tym przypadający na:
Właścicieli jednostki dominującej 760 651 212 517 681 227 179 647
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 1 213 116 777 1 213 116 777 1 213 116 777 1 213 116 777
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,63 0,18 0,56 0,15

(*) dane kwartalne nie podlegały badaniu przez niezależnego biegłego rewidenta

 

Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów
w tysiącach zł 1.01.2018 -31.12.2018 1.10.2018 -31.12.2018* 1.01.2017 -31.12.2017 1.10.2017 -31.12.2017*
Wynik finansowy po opodatkowaniu 760 651 212 517 681 227 179 647
Inne składniki całkowitych dochodów, które zostaną (zostały) przeklasyfikowane na zyski lub straty 112 882 71 694 187 456 705
Efekt wyceny papierów dłużnych wycenianych według wartości godziwej przez inne całkowite dochody 71 006 57 008 n/d n/d
Efekt wyceny papierów dłużnych sklasyfikowanych jako dostępne do sprzedaży n/d n/d 112 041 9 767
Efekt wyceny akcji sklasyfikowanych jako dostępne do sprzedaży n/d n/d 5 237 845
Rachunkowość zabezpieczeń 41 876 14 686 70 178 (9 907)
Inne składniki całkowitych dochodów, które nie będą przeklasyfikowane na zyski lub straty 2 939 2 957 (2 064) (2 064)
Zyski (straty) aktuarialne (83) (83) (2 064) (2 064)
Efekt wyceny akcji wycenianych według wartości godziwej przez inne całkowite dochody 3 022 3 040 n/d n/d
Inne składniki całkowitych dochodów przed opodatkowaniem, razem 115 821 74 651 185 392 (1 359)
Podatek dochodowy dotyczący innych składników całkowitych dochodów, które zostaną (zostały) przeklasyfikowane na zyski lub straty (21 448) (13 620) (35 618) (136)
Podatek dochodowy dotyczący innych składników całkowitych dochodów, które nie będą przeklasyfikowane na zyski lub straty (558) (562) 392 392
Inne składniki całkowitych dochodów po opodatkowaniu 93 815 60 470 150 167 (1 102)
Całkowite dochody za okres sprawozdawczy 854 466 272 987 831 394 178 545
W tym przypadające na:
Właścicieli jednostki dominującej 854 466 272 987 831 394 178 545
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0

(*) dane kwartalne nie podlegały badaniu przez niezależnego biegłego rewidenta