Brak notatek
Koszyk jest lusty
Wyślij do drukarki
Usuń
Raport finansowy i społeczny 2018

Skonsolidowany Rachunek Zysków i Strat

w tysiącach zł Nota 1.01.2018 -31.12.2018 1.01.2017 -31.12.2017
Wynik z tytułu odsetek 1 817 475 1 696 468
Przychody z tytułu odsetek i przychody o podobnym charakterze: 1 2 561 919 2 398 938
Przychody naliczane z wykorzystaniem metody efektywnej stopy procentowej 2 445 255 n/d
– Przychody odsetkowe od Aktywów wycenianych według zamortyzowanego kosztu 2 092 858 n/d
– Przychody odsetkowe od Aktywów wycenianych według wartości godziwej przez inne całkowite dochody 352 397 n/d
Przychody o charakterze podobnym do odsetkowego od Aktywów wycenianych według wartości godziwej przez rachunek zysków i strat 116 664 n/d
Koszty z tytułu odsetek 2 (744 444) (702 470)
Wynik z tytułu opłat i prowizji 661 069 663 553
Przychody z tytułu opłat i prowizji 3 824 245 799 288
Koszty z tytułu opłat i prowizji 3 (163 176) (135 735)
Przychody z tytułu dywidend 4 2 601 2 612
Wynik z tytułu zaprzestania ujmowania aktywów i zobowiązań finansowych niewycenianych według wartości godziwej przez wynik finansowy 5 18 897 25 288
Wynik z tytułu aktywów i zobowiązań finansowych przeznaczonych do obrotu 6 81 775 42 580
Wynik z tytułu aktywów finansowych nieprzeznaczonych do obrotu wycenianych obowiązkowo według wartości godziwej przez wynik finansowy 7 (6 375) n/d
Wynik z tytułu rachunkowości zabezpieczeń 8 (20 037) (20 377)
Wynik z pozycji wymiany 151 620 169 518
Pozostałe przychody operacyjne 9 50 710 69 909
Pozostałe koszty operacyjne 10 (50 028) (77 950)
Koszty administracyjne 11 (1 213 765) (1 149 723)
Koszty z tytułu utraty wartości aktywów finansowych 12 (201 967) (254 159)
Koszty z tytułu utraty wartości aktywów niefinansowych 13 (509) (1 199)
Wynik z tytułu modyfikacji (14 157) n/d
Amortyzacja 14 (54 227) (52 971)
Udział w zyskach jednostek podporządkowanych 0 0
Podatek bankowy (198 477) (188 326)
Wynik finansowy przed opodatkowaniem podatkiem dochodowym 1 024 605 925 223
Podatek dochodowy 15 (263 954) (243 996)
Wynik finansowy po opodatkowaniu 760 651 681 227
W tym przypadający na:
Właścicieli jednostki dominującej 760 651 681 227
Udziały niekontrolujące 0 0
Średnia ważona liczba akcji zwykłych 1 213 116 777 1 213 116 777
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 16 0,63 0,56

 

Noty objaśniające stanowią integralną część niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.