Brak notatek
Koszyk jest lusty
Wyślij do drukarki
Usuń
Raport finansowy i społeczny 2018

Aktywa
w tysiącach zł Nota 31.12.2018 31.12.2017
Kasa, środki w Banku Centralnym 17 2 450 176 2 080 151
Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu 18 794 718 531 125
Instrumenty pochodne 101 372 192 664
Instrumenty kapitałowe 104 102
Instrumenty dłużne 693 242 338 359
Aktywa finansowe nieprzeznaczone do obrotu obowiązkowo wyceniane według wartości godziwej przez rachunek zysków i strat, inne niż Kredyty i pożyczki udzielone klientom 19 64 796 n/d
Instrumenty kapitałowe 21 609 n/d
Instrumenty dłużne 43 187 n/d
Aktywa finansowe wyceniane według wartości godziwej przez inne całkowite dochody 20 22 133 938 n/d
Instrumenty kapitałowe 29 299 n/d
Instrumenty dłużne 22 104 639 n/d
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży 20 n/d 19 066 946
Instrumenty kapitałowe n/d 50 091
Instrumenty dłużne n/d 19 016 855
Kredyty i pożyczki udzielone klientom 21 52 711 680 47 411 078
Obowiązkowo wyceniane według wartości godziwej przez rachunek zysków i strat 1 250 525 n/d
Wyceniane według zamortyzowanego kosztu 51 461 155 47 411 078
Aktywa finansowe wyceniane według zamortyzowanego kosztu, inne niż Kredyty i pożyczki udzielone klientom 22 1 026 420 254 205
Instrumenty dłużne 44 884 0
Lokaty oraz kredyty i pożyczki udzielone bankom i innym instytucjom monetarnym 731 252 254 205
Transakcje z przyrzeczeniem odkupu 250 284 0
Instrumenty pochodne – rachunkowość zabezpieczeń 23 125 501 885 880
Inwestycje w jednostkach zależnych, we wspólnych przedsięwzięciach i w jednostkach stowarzyszonych 24 0 0
Rzeczowe aktywa trwałe 25 210 641 185 880
Wartości niematerialne 26 96 464 79 756
Aktywa z tytułu podatku dochodowego 335 726 288 178
Bieżące należności podatkowe 11 1 625
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 27 335 715 286 553
Pozostałe aktywa 28 483 180 338 659
Aktywa trwałe i grupy do zbycia sklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży 29 25 674 19 557
Aktywa razem 80 458 914 71 141 415

 

Zobowiązania i kapitał własny
w tysiącach zł Nota 31.12.2018 31.12.2017
ZOBOWIĄZANIA
Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu 30 231 633 190 111
Instrumenty pochodne 107 879 190 111
Zobowiązania z tytułu krótkiej sprzedaży papierów wartościowych 123 754 0
Zobowiązania finansowe wyceniane według zamortyzowanego kosztu 69 594 512 61 484 830
Zobowiązania wobec banków i innych instytucji monetarnych 31 1 788 857 2 353 131
Zobowiązania wobec klientów 32 66 243 769 57 273 255
Transakcje z przyrzeczeniem odkupu 33 50 324 0
Wyemitowane dłużne papiery wartościowe 34 809 679 1 156 473
Zobowiązania podporządkowane 35 701 883 701 971
Instrumenty pochodne – rachunkowość zabezpieczeń 23 376 811 176 853
Rezerwy 36 112 452 67 752
Nierozstrzygnięte sprawy sporne 60 710 46 032
Udzielone zobowiązania i gwarancje 51 742 21 720
Zobowiązania podatkowe 22 309 26 988
Bieżące zobowiązania podatkowe 22 309 26 988
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego 37 0 0
Inne zobowiązania 38 1 736 811 1 422 282
Zobowiązania razem 72 074 528 63 368 816
KAPITAŁ WŁASNY
Kapitał zakładowy 39 1 213 117 1 213 117
Kapitał ze sprzedaży akcji powyżej wartości nominalnej 1 147 502 1 147 502
Skumulowane inne całkowite dochody 39 73 692 (34 795)
Zyski zatrzymane 39 5 950 075 5 446 775
Kapitał własny razem 8 384 386 7 772 599
Zobowiązania i kapitał własny razem 80 458 914 71 141 415
Wartość księgowa 8 384 386 7 772 599
Liczba akcji (w szt.) 1 213 116 777 1 213 116 777
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 6,91 6,41

 

Noty objaśniające stanowią integralną część niniejszego sprawozdania finansowego.