Brak notatek
Koszyk jest lusty
Wyślij do drukarki
Usuń
Raport finansowy i społeczny 2018

Skonsolidowane Sprawozdanie z Przepływów Środków Pieniężnych

A. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ
w tysiącach zł 1.01.2018 -31.12.2018 1.01.2017 -31.12.2017
Zysk (strata) po opodatkowaniu 760 651 681 227
Korekty razem: 3 494 629 1 777 741
Odsetki otrzymane 2 593 317 2 400 638
Odsetki zapłacone (699 306) (689 890)
Amortyzacja 54 227 52 971
Zyski/straty z tytułu różnic kursowych 33 933 (107 096)
Przychody z tytułu dywidend (2 601) (2 612)
Rezerwy 20 871 18 337
Wynik na sprzedaży i likwidacji inwestycyjnych aktywów finansowych (30 375) (41 830)
Zmiana stanu aktywów finansowych wycenianych do wartości godziwej przez Rachunek zysków i strat 196 495 (1 080 043)
Zmiana stanu kredytów i pożyczek udzielonych innym bankom (133 802) 971 458
Zmiana stanu kredytów i pożyczek udzielonych klientom (7 528 450) (2 140 325)
Zmiana stanu należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z przyrzeczeniem odkupu (255 869) 83 502
Zmiana stanu zobowiązań wycenianych do wartości godziwej przez Rachunek zysków i strat 241 480 (1 121 705)
Zmiana stanu zobowiązań wobec banków (806 792) 1 048 227
Zmiana stanu zobowiązań wobec klientów 9 625 190 2 021 164
Zmiana stanu zobowiązań z tytułu sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu 61 908 14 052
Zmiana stanu zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 4 323 74 126
Zmiana stanu rozrachunków z tytułu podatku dochodowego 267 335 253 764
Podatek dochodowy zapłacony (292 306) (286 302)
Zmiana stanu pozostałych aktywów i pasywów 143 517 299 138
Pozostałe pozycje 1 534 10 167
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 4 255 280 2 458 968

 

 

B. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ
w tysiącach zł 1.01.2018 -31.12.2018 1.01.2017 -31.12.2017
Wpływy z działalności inwestycyjnej 193 300 916 149 968 708
Zbycie wartości niematerialnych oraz składników rzeczowego majątku trwałego 14 301 28 924
Zbycie akcji i udziałów w podmiotach podporządkowanych 0 0
Zbycie inwestycyjnych aktywów finansowych 193 284 014 149 937 172
Pozostałe wpływy inwestycyjne 2 601 2 612
Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej (201 305 530) (149 388 237)
Nabycie wartości niematerialnych oraz składników rzeczowego majątku trwałego (46 096) (75 651)
Nabycie akcji i udziałów w podmiotach podporządkowanych 0 0
Nabycie inwestycyjnych aktywów finansowych (201 259 434) (149 312 586)
Pozostałe wydatki inwestycyjne 0 0
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (8 004 614) 580 471

 

 

C. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ
w tysiącach zł 1.01.2018 -31.12.2018 1.01.2017 -31.12.2017
Wpływy z działalności finansowej 730 687 1 371 570
Zaciągnięcie kredytów długoterminowych 730 687 342 136
Emisja dłużnych papierów wartościowych 0 329 434
Zwiększenie stanu zobowiązań podporządkowanych 0 700 000
Wpływy z emisji akcji własnych oraz dopłat do kapitału 0 0
Pozostałe wpływy finansowe 0 0
Wydatki z tytułu działalności finansowej (868 917) (1 384 739)
Spłata kredytów długoterminowych (501 432) (205 615)
Wykup dłużnych papierów wartościowych (329 385) (529 076)
Zmniejszenie stanu zobowiązań podporządkowanych 0 (629 625)
Wydatki z tytułu kosztów emisji 0 0
Umorzenie akcji 0 0
Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli 0 0
Pozostałe wydatki finansowe (38 100) (20 423)
Środki pieniężne netto z działalności finansowej (138 230) (13 169)

 

D. ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NETTO (A+B+C) (3 887 564) 3 026 270
– w tym z tytułu różnic kursowych 4 424 (9 514)
E. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO 8 408 252 5 381 982
F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO (D+E) 4 520 688 8 408 252

 

W roku 2018 Grupa zmieniła format prezentacji danych w Sprawozdaniu z przepływów pieniężnych wydzielając w działalności operacyjnej dodatkowe pozycje prezentujące odsetki zapłacone i otrzymane, dane porównawcze za rok 2017 zostały odpowiednio dostosowane.

Dodatkowe informacje do rachunku przepływów środków pieniężnych zamieszczone są w rozdziale „Informacje uzupełniające”.

Informacje z zakresu zobowiązań klasyfikowanych do działalności finansowej zostały zaprezentowane w rozdziale „Noty do Sprawozdania Finansowego”.