Brak notatek
Koszyk jest lusty
Wyślij do drukarki
Usuń
Raport finansowy i społeczny 2018

Skonsolidowane Sprawozdanie z Całkowitych Dochodów

w tysiącach zł 1.01.2018 -31.12.2018 1.01.2017 -31.12.2017
Wynik finansowy po opodatkowaniu 760 651 681 227
Inne składniki całkowitych dochodów, które zostaną (zostały) przeklasyfikowane na zyski lub straty 112 882 187 456
Efekt wyceny papierów dłużnych wycenianych według wartości godziwej przez inne całkowite dochody 71 006 n/d
Efekt wyceny papierów dłużnych sklasyfikowanych jako dostępne do sprzedaży n/d 112 041
Efekt wyceny akcji wycenianych według wartości godziwej przez inne całkowite dochody n/d 5 237
Rachunkowość zabezpieczeń 41 876 70 178
Inne składniki całkowitych dochodów, które nie będą przeklasyfikowane na zyski lub straty 2 939 (2 064)
Zyski (straty) aktuarialne (83) (2 064)
Efekt wyceny akcji wycenianych według wartości godziwej przez inne całkowite dochody 3 022 n/d
Inne składniki całkowitych dochodów przed opodatkowaniem, razem 115 821 185 392
Podatek dochodowy dotyczący innych składników całkowitych dochodów, które zostaną (zostały)przeklasyfikowane na zyski lub straty (21 448) (35 618)
Podatek dochodowy dotyczący innych składników całkowitych dochodów, które nie będą przeklasyfikowane na zyski lub straty (558) 392
Inne składniki całkowitych dochodów po opodatkowaniu 93 815 150 167
Całkowite dochody za okres sprawozdawczy 854 466 831 394
W tym przypadające na:
Właścicieli jednostki dominującej 854 466 831 394
Udziały niekontrolujące 0 0

 

Noty objaśniające stanowią integralną część niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.