Brak notatek
Koszyk jest lusty
Wyślij do drukarki
Usuń
Raport finansowy i społeczny 2018

Informacja o segmentach operacyjnych została sporządzona w oparciu o strukturę raportowania na bazie której Zarząd Banku dokonuje oceny wyników i zarządza zasobami segmentów. Grupa nie stosuje dodatkowego podziału działalności na obszary geograficzne z uwagi na nieistotną skalę działalności prowadzonej poza Polską, w efekcie taki uzupełniający podział nie jest prezentowany.

Działalność Grupy prowadzona jest w oparciu o zróżnicowane linie biznesowe, oferujące określone produkty i usługi skierowane do poniższych segmentów rynku:

Segment Klientów Detalicznych obejmuje działalność skierowaną na Klientów masowych, Klientów zamożnych, małe przedsiębiorstwa i przedsiębiorców indywidualnych.

Działalność powyższych linii biznesowych rozwijana jest przy wykorzystaniu pełnej oferty produktów i usług bankowych oraz sprzedaży wyspecjalizowanych produktów oferowanych przez jednostki zależne Grupy. W obszarze produktów kredytowych głównymi produktami są kredyty hipoteczne, kredyty konsumenckie, kredyty rewolwingowe w kartach kredytowych i produkty leasingowe dla małych przedsiębiorstw. Do głównych funduszy klientów zaliczają się natomiast: rachunki bieżące, depozyty terminowe, fundusze inwestycyjne i produkty strukturyzowane. Dodatkowo oferta obejmuje produkty ubezpieczeniowe, głównie w powiązaniu z kredytami i kartami kredytowymi, jak i wyspecjalizowane produkty oszczędnościowe. Oferta produktowa dla klientów zamożnych została wzbogacona o wyselekcjonowane fundusze inwestycyjne innych pośredników finansowych, fundusze zagraniczne oraz obligacje strukturyzowane wyemitowane przez Bank.

Segment Klientów Korporacyjnych opiera się na działalności skierowanej do Średnich i Dużych Przedsiębiorstw. Oferta skierowana jest odpowiednio również do Klientów z sektora budżetowego oraz Podmiotów Publicznych.

Działania biznesowe w segmencie Klientów Korporacyjnych prowadzone są przy wykorzystaniu wysokiej jakości oferty typowych produktów bankowych (kredyty na działalność bieżącą, kredyty inwestycyjne, rachunki bieżące, depozyty terminowe) uzupełnionych o ofertę produktów w zakresie zarządzania gotówką, produktów Departamentu Skarbu, w tym instrumentów pochodnych oraz usług leasingowych i faktoringowych.

Segment ten obejmuje aktywność Grupy zaangażowaną w inwestycje przeprowadzane na rachunek Banku, działalność maklerską, operacje na rynku międzybankowym, zaangażowanie w dłużne papiery wartościowe, które nie są przypisane innym segmentom.

W segmencie tym znajdują się pozostałe aktywa i pozostałe pasywa, aktywa i pasywa związane z instrumentami pochodnymi zabezpieczającymi, zobowiązania z tytułu zewnętrznego finansowania Grupy oraz aktywa z tytułu podatku odroczonego nieprzypisane do żadnego segmentu.

Dla każdego segmentu określany jest wynik przed opodatkowaniem, który obejmuje:

  • wynik z tytułu odsetek obliczany na bazie odsetek zewnętrznych aktywów pracujących i pasywów segmentu oraz alokowanych aktywów i pasywów, generujących wewnętrzny przychód lub koszt z tytułu odsetek. Przychody i koszty wewnętrzne wyliczone są w oparciu o rynkowe stopy procentowe z zastosowaniem wewnętrznych metod wyceny;
  • wynik z tytułu prowizji;
  • pozostałe przychody z operacji finansowych oraz pozycji wymiany jak: przychody z tytułu dywidend, wynik na działalności inwestycyjnej i handlowej, wynik z pozycji wymiany oraz wynik z pozostałych instrumentów finansowych;
  • pozostałe przychody i koszty operacyjne;
  • koszty z tytułu utraty wartości aktywów finansowych i niefinansowych;
  • udział segmentu w kosztach operacyjnych w tym kosztach osobowych i administracyjnych;
  • udział segmentu w kosztach amortyzacji;
  • zysk operacyjny wyliczony jako miara zysku segmentu różni się od wyniku finansowego MSSF przed opodatkowaniem wyłącznie obciążeniem z tytułu podatku bankowego i udziałem w zyskach netto jednostek stowarzyszonych. Udział w zyskach netto jednostek stowarzyszonych i obciążenie podatkiem dochodowym zostało zaprezentowane wyłącznie na poziomie Grupy.

Aktywami i pasywami segmentów komercyjnych są operacyjne aktywa i pasywa wykorzystywane przez segment w jego działalności operacyjnej, zaalokowane w oparciu o przesłanki biznesowe. Różnica między aktywami i pasywami operacyjnymi pokryta jest przez aktywa/pasywa rynku pieniężnego oraz dłużne papiery wartościowe. Aktywami i pasywami segmentu Skarb, ALM i Inne są aktywa/pasywa rynku pieniężnego i dłużne papiery wartościowe pozostałe po zalokowaniu do segmentów komercyjnych.

Począwszy od 1 stycznia 2018 Grupa zmieniła sposób w jaki alokowana jest do segmentów operacyjnych opłata na fundusz restrukturyzacji banków pobierana przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Niniejsza składka uprzednio była prezentowana w pozostałych kosztach operacyjnych, podczas gdy od 2018 roku opłata ta jest ujmowana jako składowa pozostałych kosztów administracyjnych oraz segmentu „Skarb, ALM i Inne” (poprzednio obciążane były wyniki segmentów komercyjnych). Dane porównawcze zostały odpowiednio skorygowane.

Rachunek zysków i strat za okres 1.01.2018 – 31.12.2018
w tysiącach zł Bankowość Detaliczna Bankowość Korporacyjna Skarb, ALM i Inne Razem Grupa
Wynik z tytułu odsetek 1 242 434 291 239 283 802 1 817 475
Wynik z tytułu opłat i prowizji, w tym: 500 680 163 741 (3 352) 661 069
Przychody z tytułu opłat i prowizji 638 217 174 451 11 577 824 245
Koszty z tytułu opłat i prowizji (137 537) (10 710) (14 929) (163 176)
Dywidendy, pozostałe przychody z operacji finansowych oraz pozycji wymiany 76 449 71 124 87 283 234 856
Wynik z aktywów finansowych wycenianych obowiązkowo według wartości godziwej przez wynik finansowy (19 930) 0 13 555 (6 375)
Pozostałe przychody i koszty operacyjne (6 917) 4 219 3 380 682
Przychody operacyjne razem 1 792 716 530 323 384 668 2 707 707
Koszty osobowe (467 094) (140 766) (30 235) (638 095)
Koszty administracyjne (447 281) (68 659) (59 730) (575 670)
Amortyzacja (43 443) (9 210) (1 574) (54 227)
Koszty operacyjne razem (957 818) (218 635) (91 539) (1 267 992)
Koszty z tytułu utraty wartości aktywów (141 775) (60 225) (476) (202 476)
Wynik z tytułu modyfikacji (15 165) 1 008 0 (14 157)
Wynik operacyjny razem 677 958 252 471 292 653 1 223 082
Udział w zyskach jednostek podporządkowanych 0 0 0 0
Podatek bankowy (198 477)
Wynik finansowy przed opodatkowaniem podatkiem dochodowym 1 024 605
Podatek dochodowy (263 954)
Wynik finansowy po opodatkowaniu 760 651
Pozycje bilansowe wg stanu na 31.12.2018
w tysiącach zł Bankowość Detaliczna Bankowość Korporacyjna Skarb, ALM i Inne Razem Grupa
Kredyty i pożyczki udzielone klientom 37 270 388 15 441 292 0 52 711 680
Zobowiązania wobec klientów 49 860 658 16 248 660 134 451 66 243 769
Rachunek zysków i strat za okres 1.01.2017 – 31.12.2017
In ‚000 PLN Bankowość Detaliczna Bankowość Korporacyjna Skarb, ALM i Inne Razem Grupa
Wynik z tytułu odsetek 1 131 098 265 680 299 690 1 696 468
Wynik z tytułu prowizji 504 377 156 091 3 085 663 553
Dywidendy, pozostałe przychody z operacji finansowych oraz pozycji wymiany 35 356 65 610 118 655 219 621
Pozostałe przychody i koszty operacyjne (7 945) 1 739 (1 835) (8 041)
Przychody operacyjne razem 1 662 886 489 120 419 595 2 571 601
Koszty osobowe (433 223) (134 703) (28 612) (596 538)
Koszty administracyjne (415 592) (64 724) (72 869) (553 185)
Amortyzacja (43 587) (8 096) (1 288) (52 971)
Koszty operacyjne razem (892 402) (207 523) (102 769) (1 202 694)
Koszty z tytułu utraty wartości aktywów (172 361) (81 829) (1 168) (255 358)
Wynik operacyjny razem 598 123 199 768 315 658 1 113 549
Udział w zyskach jednostek podporządkowanych 0 0 0 0
Podatek bankowy (188 326)
Wynik finansowy przed opodatkowaniem podatkiem dochodowym 925 223
Podatek dochodowy (243 996)
Wynik finansowy po opodatkowaniu 681 227
Pozycje bilansowe wg stanu na 31.12.2017
w tysiącach zł Bankowość Detaliczna Bankowość Korporacyjna Skarb, ALM i Inne Razem Grupa
Kredyty i pożyczki udzielone klientom 33 944 580 13 466 498 0 47 411 078
Zobowiązania wobec klientów 42 132 753 14 971 419 169 083 57 273 255