Brak notatek
Koszyk jest lusty
Wyślij do drukarki
Usuń
Raport finansowy i społeczny 2018

Opis transakcji z podmiotami powiązanymi

Wszelkie transakcje dokonane z podmiotami powiązanymi w 2018 r. wynikały z bieżącej działalności.

Poza transakcjami opisanymi w niniejszym rozdziale, we wskazanym okresie ani Bank Millennium S.A., ani jednostki zależne od Banku Millennium S.A. nie dokonały innych transakcji z podmiotami powiązanymi, które pojedynczo lub łącznie były istotne i zostały zawarte na warunkach istotnie odbiegających od warunków rynkowych.

Poniżej przedstawiono kwoty transakcji z grupą podmiotu dominującego (jednostka dominująca najwyższego szczebla) w stosunku do Banku – Banco Comercial Portugues (transakcje te wynikają w głównej mierze z działalności o charakterze bankowym), (w tys. PLN):

Z podmiotem dominującym Z innymi jednostkami z grupy podmiotu dominującego
31.12.2018 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2017
AKTYWA
Kredyty i pożyczki udzielone innym bankom – rachunki i depozyty 921 263 0 0
Aktywa finansowe wyceniane do wartości godziwej przez Rachunek zysków i strat (przeznaczone do obrotu) 0 0 0 0
Instrumenty pochodne zabezpieczające 0 0 0 0
Pozostałe aktywa 0 0 0 0
ZOBOWIĄZANIA
Zobowiązania wobec banków 199 1 252 114 449 106 970
Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0
Zobowiązania finansowe wyceniane do wartości godziwej przez Rachunek zysków i strat (przeznaczone do obrotu) 307 0 0 0
Instrumenty pochodne zabezpieczające 0 0 0 0
Pozostałe zobowiązania 0 0 135 0

 

Z podmiotem dominującym Z innymi jednostkami z grupy podmiotu dominującego
2018 2017 2018 2017
PRZYCHODY Z TYTUŁU:
Odsetek 24 8 0 0
Prowizji 204 156 0 0
Aktywów i zobowiązań finansowych przeznaczonych do obrotu 0 0 0 0
KOSZTY Z TYTUŁU:
Odsetek 0 4 (290) (271)
Prowizji 0 0 0 0
Aktywów i zobowiązań finansowych przeznaczonych do obrotu 271 0 0 0
Pozostałe operacyjne netto 13 17 0 0
Działania 0 144 722 408

 

Z podmiotem dominującym Z innymi jednostkami z grupy podmiotu dominującego
31.12.2018 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2017
Zobowiązania warunkowe 109 673 101 962 0 0
– udzielone 104 643 100 345 0 0
– otrzymane 5 030 1 617 0 0
Instrumenty pochodne (wartość nominalna) 33 577 0 0 0

Dane o zaangażowaniu wykazywanym w stosunku do Osób Zarządzających i Nadzorujących Bank, wg stanu na dzień 31.12.2018 (w tys. PLN):

Osoby Zarządzające Osoby Nadzorujące
Limity zadłużenia ogółem, 211 137
– w tym limit niewykorzystany 144,9 121

 

Grupa świadczy na rzecz członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej oraz ich osób bliskich standardowe usługi finansowe obejmujące, m.in., prowadzenie rachunków bankowych, przyjmowanie depozytów czy sprzedaż instrumentów finansowych. Zdaniem Grupy, transakcje te są zawierane na warunkach rynkowych. Zgodnie z przyjętymi w Banku zasadami polityki kredytowej, transakcje mające charakter kredytu terminowego opisane w niniejszym punkcie posiadają stosowne zabezpieczenia służące ograniczeniu ryzyka kredytowego.

 

Dane o zaangażowaniu w podmioty powiązane personalnie, wg stanu na 31.12.2018 (w tys. PLN):

Podmiot Udzielone kredyty Udzielone gwarancje Otwarte linie kredytowe Powiązanie
Klient 1 13 006 2 000 154 Personalne z Osobą Nadzorującą

 

Dane o zaangażowaniu wykazywanym w stosunku do Osób Zarządzających i Nadzorujących Bank, wg stanu na dzień 31.12.2017 (w tys. PLN):

Osoby Zarządzające Osoby Nadzorujące
Limity zadłużenia ogółem, 196 163
– w tym limit niewykorzystany 144,3 121,6

 

Dane o zaangażowaniu w podmioty powiązane personalnie, wg stanu na 31.12.2017 (w tys. PLN) :

Podmiot Udzielone kredyty Udzielone gwarancje Otwarte linie kredytowe Powiązanie
Klient 1 14 436 2 000 158 Personalne z Osobą Nadzorującą

Rachunek Zysków i Strat Grupy został obciążony kosztami z tytułu wynagrodzeń (z uwzględnieniem salda  utworzonych i rozwiązanych rezerw na wypłatę premii) i korzyści na rzecz osób zarządzających wg poniższego zestawienia (w tys. PLN):

Rok Wynagrodzenia i nagrody Korzyści RAZEM
2018 18 653,1 1 941,1 20 594,2
2017 17 875,4 1 578,9 19 454,3

 

Korzyści stanowią głównie koszty akomodacji zagranicznych Członków Zarządu. Wartości zaprezentowane w powyższej tabeli zawierają pozycje zaliczane do kategorii świadczeń krótkoterminowych oraz rezerwy na zmienne składniki wynagrodzeń.

W 2018 i 2017 r. Członkowie Zarządu nie otrzymali wynagrodzenia ani żadnych świadczeń dodatkowych od Spółek Zależnych.

 

Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej Banku (w tys. PLN):

Rok Krótkoterminowe wynagrodzenia i korzyści
2018 1 926,6
2017 1 891,6

 

W 2018 i 2017 r. Członkowie Rady Nadzorczej nie otrzymali wynagrodzenia ani żadnych świadczeń dodatkowych od Spółek Zależnych.