Brak notatek
Koszyk jest lusty
Wyślij do drukarki
Usuń
Raport finansowy i społeczny 2018

Bank Millennium ma politykę dywidendy, obejmującą wypłatę 35% do 50% zysku netto, zakładając, że zalecenia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF), dotyczące wypłaty dywidendy, zostaną zrealizowane.

Wysokie współczynniki kapitałowe na koniec roku 2018 pozwalałyby na wypłatę 75%, gdyby nie dodatkowe kryteria K1 i K2 dla banków, mających portfele walutowych kredytów hipotecznych, które KNF utrzymała, ogłaszając w styczniu 2019 r. zalecenie w zakresie polityki banków odnośnie do dywidendy. Kryterium K1 bazuje na udziale walutowych kredytów hipotecznych w całym portfelu, a kryterium K2 opiera się na udziale roczników 2007-2008 w łącznym portfelu walutowych kredytów hipotecznych.

W związku z powyższym oraz zważywszy na planowane przejęcie Euro Bank S.A., Bank zamierza zatrzymać całość zysku netto za rok 2018 w kapitałach własnych, w celu wzmocnienia współczynników kapitałowych. Stosowną propozycję zatrzymania całego zysku netto wypracowanego w roku 2018 r. Zarząd Banku przedstawi Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

Na dzień 31.12.2018 r. następujące aktywa Banku stanowiły zabezpieczenie zobowiązań (w tys. PLN):

Lp. Rodzaj aktywa Portfel Zabezpieczane zobowiązanie Wartość nominalna aktywa Wartość bilansowa aktywa
1. Obligacje skarbowe WZ0121 utrzymywanie i sprzedaż kredyt lombardowy udzielany Bankowi przez NBP 130 000 131 630
2. Obligacje skarbowe WZ0120 utrzymywanie i sprzedaż wstępny depozyt zabezpieczający transakcje na kontraktach terminowych na obligacje 500 507
3. Obligacje skarbowe WZ0120 utrzymywanie i sprzedaż zabezpieczenie Funduszu Ochrony Środków Gwarantowanych w ramach Bankowego Funduszu Gwarancyjnego 311 000 315 273
4 Bony pieniężne NBP_040119 utrzymywanie i sprzedaż BFG – fundusz gwarancyjny – zabezpieczenie zobowiązania do zapłaty 35 600 35 600
5. Bony pieniężne NBP_040119 utrzymywanie i sprzedaż BFG – fundusz przymusowej restrukturyzacji – zabezpieczenie zobowiązania do zapłaty 27 100 27 100
6. Środki pieniężne należności wpłata na Fundusz Gwarantowania Rozliczeń Transakcji Terminowych 100 100
7. Środki pieniężne należności wpłata na Fundusz Zabezpieczający OTC – KDPW_CCP 2 583 2 583
8. Depozyty złożone lokaty w bankach rozliczenie z tytułu zawartych transakcji 264 108 264 108
RAZEM 770 991 776 901

 

Dodatkowo według stanu na 31 grudnia 2018 Grupa posiadała zawarte krótkoterminowe (rozliczane przeważnie w ciągu 7 dni) transakcje  sprzedaży skarbowych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu, których przedmiotem były papiery wartościowe o wartości 50 290 tys. zł (odpowiadające im zobowiązania zaprezentowano w Rozdziale 13., nota 33).

Na dzień 31.12.2017 r. następujące aktywa Banku stanowiły zabezpieczenie zobowiązań (w tys. PLN):

Lp. Rodzaj aktywa Portfel Zabezpieczane zobowiązanie Wartość nominalna aktywa Wartość bilansowa aktywa
1. Obligacje skarbowe WZ0119 dostępne do sprzedaży kredyt lombardowy udzielany Bankowi przez NBP 130 000 131 537
2. Obligacje skarbowe WZ0120 dostępne do sprzedaży wstępny depozyt zabezpieczający transakcje na kontraktach terminowych na obligacje 500 506
3. Obligacje skarbowe WZ0119 dostępne do sprzedaży umowa pożyczki 120 000 121 418
4 Obligacje skarbowe WZ0120 dostępne do sprzedaży umowa pożyczki 503 000 509 298
5. Obligacje skarbowe WZ0119 dostępne do sprzedaży zabezpieczenie Funduszu Ochrony Środków Gwarantowanych w ramach Bankowego Funduszu Gwarancyjnego 325 000 328 842
6. Bony pieniężne NBP_050118 dostępne do sprzedaży zabezpieczenie zobowiązania do zapłaty składki BFG – fundusz gwarancyjny 18 000 17 998
7. Bony pieniężne NBP_050118 dostępne do sprzedaży zabezpieczenie zobowiązania do zapłaty składki BFG – fundusz przymusowej restrukturyzacji 15 500 15 498
8. Środki pieniężne należności wpłata na Fundusz Gwarantowania Rozliczeń Transakcji Terminowych 100 100
9. Środki pieniężne należności wpłata na Fundusz Zabezpieczający OTC – KDPW_CCP 3 377 3 377
10. Depozyty złożone lokaty w bankach rozliczenie z tytułu zawartych transakcji 115 173 115 173
RAZEM 1 230 650 1 243 747

Na dzień 31.12.2018 r. następujące papiery wartościowe (prezentowane w bilansie Grupy) stanowiły przedmiot transakcji z przyrzeczeniem odkupu (SBB), w tys. zł:

Rodzaj papieru wartościowego Wartość nominalna Wartość bilansowa
Obligacje skarbowe 49 667 50 290
RAZEM 49 667 50 290

 

W następstwie zawarcia transakcji z przyrzeczeniem odkupu, których przedmiotem są papiery wartościowe prezentowane w powyższej tabeli, Grupa jest narażona na ryzyka analogiczne jak w przypadku posiadania papierów wartościowych o tej samej charakterystyce we własnym portfelu.

Na dzień 31.12.2017 r. Grupa nie posiadała zawartych transakcji z przyrzeczeniem odkupu.

Większość portfela instrumentów pochodnych Grupy powstaje w wyniku zawierania przez Bank umów ramowych ISDA (z ang. International Swaps and Derivatives Agreements; Międzynarodowa umowa w sprawie transakcji swapowych i instrumentów pochodnych). Zapisy tego rodzaju umów określają kompleksowe postępowanie w następstwie wystąpienia przypadku naruszenia (głównie trudności w regulowaniu zobowiązań przez kontrahenta) i umożliwiają ich rozwiązanie oraz rozliczenie się z kontrahentem na bazie skompensowanej kwoty wzajemnych należności i zobowiązań. Do chwili obecnej Bank nie korzystał z takiej możliwości, jednakże w ramach wypełnienia obowiązku informacyjnego wynikającego MSSF 7 w poniższej tabeli zaprezentowano odpowiednio kwoty wyceny do wartości godziwej instrumentów pochodnych (zarówno zaklasyfikowanych do portfela przeznaczone do obrotu jak i dedykowanych do rachunkowości zabezpieczeń) oraz zabezpieczeń pieniężnych objętych umowami ramowymi ISDA wraz z maksymalną hipotetyczną kwotą wynikającą z rozliczenia na bazie kompensaty.

 w tys. zł Kwoty do otrzymania Kwoty do zapłacenia
Wycena instrumentów pochodnych 191 163 423 704
Wartość przyjętych / udzielonych depozytów zabezpieczających (68 883) (263 712)
Aktywa i Zobowiązania finansowe objęte porozumieniem ramowym umożliwiającym kompensowanie 122 280 159 992
Maksymalna, hipotetyczna kwota kompensaty (118 605) (118 605)
Aktywa i Zobowiązania finansowe objęte porozumieniem ramowym umożliwiającym kompensowanie po uwzględnieniu hipotetycznej kwoty kompensacji 3 675 41 387

Na potrzeby sprawozdania z przepływów środków pieniężnych jako środki pieniężne i ich ekwiwalenty Grupa sklasyfikowała następujące aktywa finansowe:

  w tys. zł 31.12.2018 31.12.2017
Gotówka w kasie i środki na rachunkach w Banku Centralnym 2 450 176 2 080 151
Należności z tytułu lokat międzybankowych* 462 324 120 350
Dłużne papiery wyemitowane przez Skarb Państwa* 1 608 188 6 207 751
w tym: FVTOCI (dostępne do sprzedaży na 31.12.2017) 1 599 800 6 206 913
w tym: przeznaczone do obrotu 8 388 838
Razem 4 520 688 8 408 252

(*) aktywa finansowe z terminem zapadalności poniżej 3 miesięcy

 

Na potrzeby sprawozdania z przepływów środków pieniężnych przyjęto następującą klasyfikację rodzajów działalności:

  1. działalność operacyjna – obejmuje podstawowy zakres działalności związany ze świadczeniem usług przez jednostki Grupy, obejmujący działania mające na celu wygospodarowanie zysku, a nie będące działalnością inwestycyjną lub finansową,
  2. działalność inwestycyjna obejmuje czynności związane z nabywaniem i zbywaniem składników majątku trwałego w szczególności aktywów finansowych nie sklasyfikowanych do kategorii przeznaczone do obrotu, akcji i udziałów w jednostkach podporządkowanych oraz rzeczowego majątku trwałego i wartości niematerialnych,
  3. działalność finansowa obejmuje działania związane z pozyskiwaniem środków w formie kapitałów bądź zobowiązań jak również obsługę źródeł finansowania.

Na dzień 31.12.2018 r. Departament Powierniczy prowadził 12 522 rachunków, na których zdeponowane były aktywa o łącznej wartości 37,5 mld PLN. Przychody netto na działalności powierniczej za rok 2018 wyniosły 8,6 mln PLN. Ponadto Departament Powierniczy pełnił funkcję Banku Depozytariusza dla 23 funduszy inwestycyjnych z czego 13 z grupy Millennium TFI S.A.

Grupa posiada umowy najmu powierzchni biurowej, które w myśl zapisów MSR 17 ujmowane są jako leasing operacyjny. Standardowe umowy najmu lokali użytkowych zawierane są przez podmioty Grupy na czas określony wynoszący maksymalnie 5 lat i mogą zawierać klauzulę określającą prawo najemcy do przedłużenia okresu najmu na kolejny okres do 5 lat na mocy złożonego oświadczenia. Bank (jednostka dominująca Grupy) posiada również umowy najmu zawierane w przeszłości na czas nieokreślony, mogą one być wypowiedziane z zachowaniem okresu wypowiedzenia, który wynosi najczęściej od 3 do 6 miesięcy.

Wartość przyszłych, nieodwołalnych zobowiązań z tytułu leasingu operacyjnego wg stanu na dzień, w tys. zł:

31.12.2018 31.12.2017
– do 1 roku 112 744 130 650
– od 1 roku do 5 lat 205 451 243 236
– powyżej 5 lat 100 343 132 958
Razem 418 538 506 844

W 2012 roku Bank wdrożył Politykę Zmiennych Składników Wynagrodzeń dla Osób Zajmujących Stanowiska Kierownicze w Grupie Banku Millennium S.A. zgodnie z wymogami opisanymi w Uchwale Komisji Nadzoru Finansowego nr 258/2011.

Zgodnie z ww. Polityką, pracownicy Banku i Grupy nią objęci, mający istotny wpływ na profil ryzyka Grupy, będą otrzymywali zmienne wynagrodzenia na podstawie osiąganych wyników indywidualnych oraz na poziomie jednostki / pionu oraz całego Banku i Grupy. Część zmiennych wynagrodzeń pracowników Banku oraz Grupy, wypłacana będzie w formie akcji fantomowych Banku. Płatności te spełniają definicję rozliczanych w gotówce płatności w formie akcji własnych.

Zmienne wynagrodzenia 2018 2017 2016 2015
Akcje Fantomowe, za rok:
Rodzaj transakcji w świetle MSSF 2 Transakcje płatności w formie akcji rozliczane w środkach pieniężnych
Data rozpoczęcia okresu oceny 1 stycznia 2018 1 stycznia 2017 1 stycznia 2016 1 stycznia 2015
Data ogłoszenia programu 30 lipca 2012
Data uruchomienia programu zgodnie z definicją MSSF 2 Data Komitetu Personalnego następującego po zakończeniu roku finansowego
Liczba instrumentów przyznanych Ustalana w dacie przyznania programu zgodnie z definicją MSSF 2
Data zapadalności 3 lata od daty przyznania programu
Data nabycia uprawnień 31 grudnia 2018 31 grudnia 2017 31 grudnia 2016 31 grudnia 2015
Warunki nabycia uprawnień Spełnienie warunków dotyczących zatrudnienia w Grupie w roku 2018, wyników jednostek Grupy oraz indywidualnych wyników pracy. Spełnienie warunków dotyczących zatrudnienia w Grupie w roku 2017, wyników jednostek Grupy oraz indywidualnych wyników pracy. Spełnienie warunków dotyczących zatrudnienia w Grupie w roku 2016, wyników jednostek Grupy oraz indywidualnych wyników pracy. Spełnienie warunków dotyczących zatrudnienia w Grupie w roku 2015, wyników jednostek Grupy oraz indywidualnych wyników pracy.
Rozliczenie programu W dniu rozliczenia uczestnikowi zostanie wypłacona kwota środków pieniężnych stanowiąca iloczyn posiadanych przez uczestnika akcji fantomowych oraz średniej arytmetycznej ceny akcji Banku na GPW na zamknięcie 10 kolejnych sesji poprzedzających dzień rozliczenia, przy czym ustalana tak wartość nie może być większa ani też mniejsza niż o 20% w stosunku do pierwotnej wartości odroczonej puli akcji. Akcje fantomowe są rozliczane w 3 równych rocznych ratach począwszy od daty Komitetu Personalnego na którym zostały przydzielone.
Wycena programu Wartość godziwa programu jest wyznaczana na każdą datę bilansową wg zasad przyjętych dla określenia wartości programu w dniu rozliczenia.

 

Akcje fantomowe pracowników Grupy niebędących Członkami Zarządu Banku Millennium S.A., za rok:

2018 2017 2016 2015
Data przydzielenia akcji 23.01.2019 07.02.2018 02.02.2017 12.02.2016
Ilość akcji (szt.) 135 504 125 013 106 588 56 852
– przyznana 0 0 0 0
– odroczona 135 504 125 013 106 588 56 852
Wartość na dzień przydzielenia (PLN) 580 500 1 195 500 616 400 306 715
– przyznana 0 0 0 0
– odroczona 580 500 1 195 500 616 400 306 715
Wartość godziwa na 31.12.2018 (PLN) 1 244 200 1 108 866 739 680 368 058

 

Rachunek Zysków i Strat za 2017 rok został obciążony z tytułu zmiany wartości akcji fantomowych przydzielonych za lata 2015-2017, rezerwy utworzonej na akcje fantomowe za rok 2018 oraz kosztami ubezpieczeń społecznych wynikającymi z powyższych transakcji.

Akcje fantomowe Członków Zarządu Banku Millennium S.A., za rok:

2018 2017 2016 2015
Data przydzielenia akcji 09.04.2018 25.05.2017 13.05.2016
Ilość akcji (szt.) 272 260 175 788 104 564
– przyznana 0 0 0
– odroczona 272 260 175 788 104 564
Wartość na dzień przydzielenia (PLN) 2 235 000 1 252 500 504 000
– przyznana 0 0 0
– odroczona 2 235 000 1 252 500 504 000
Wartość godziwa na 31.12.2018 (PLN) 2 414 946 1 502 987 604 798

 

Do dnia publikacji Raportu Rocznego, Komitet Personalny przy Radzie Nadzorczej nie podjął decyzji o wysokości zmiennego wynagrodzenia dla Członków Zarządu za rok 2018.

Portfel walutowych kredytów hipotecznych   

Rok 2018 nie przyniósł zmian ustawowych odnośnie do portfeli hipotecznych kredytów walutowych. W dniu 2 sierpnia 2016 r. trafił do Sejmu prezydencki projekt ustawy o pomocy walutowym kredytobiorcom hipotecznym. Zgodnie z tym projektem, ustawą mają być objęte umowy kredytów walutowych (wszystkie waluty) zawarte od 1 lipca 2000 r. do 26 sierpnia 2011 r. (wejście w życie tzw. „ustawy antyspreadowej”). Niniejszy projekt ustawy dotyczy zwrotu części spreadów walutowych stosowanych przez banki. W dniu 2 sierpnia 2017 r. do Sejmu trafił nowy projekt prezydencki, który dotyczy zmian w ustawie o Wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli kredyty mieszkaniowe. Projekt ten zakłada modyfikację działającego Funduszu Wsparcia Kredytobiorców poprzez wyodrębnienie dwóch Funduszy: Funduszu Wspierającego oraz Funduszu Konwersji. W zakresie Funduszu Wspierającego projekt ustawy zmierza do zwiększenia dostępności środków z funduszu poprzez: złagodzenie kryteriów jakie musi spełnić kredytobiorca starający się o wsparcie, zwiększenia maksymalnej kwoty wsparcia, wydłużenia okresu na jaki udzielane jest wsparcie, umorzeniu części udzielonego wsparcia pod warunkiem terminowej spłaty do funduszu. Fundusz Konwersji ma służyć przewalutowaniu walutowych kredytów hipotecznych na PLN. Projekt ustawy zawiera bardzo generalne uregulowania i nie precyzuje kryteriów kwalifikujących do takiego przewalutowania ani jego zasad. Kwartalne wpłaty do nowego Funduszu Konwersji dokonane przez kredytodawców mają nie przekraczać równowartości portfela kredytów hipotecznych w walutach obcych i stopy 0,5%. Maksymalne koszty dla całego sektora, szacowane na podstawie salda walutowych kredytów hipotecznych (128 mld zł w grudniu 2018 wg danych KNF), wynoszą do 2,6 mld PLN w pierwszym roku działania Funduszu Konwersji. Zgodnie z projektem ustawy, KNF może wydać zalecenie dla kredytodawców określające zasady dobrowolnej konwersji wierzytelności z uwzględnieniem stabilności systemu finansowego i skutecznego wykorzystania środków finansowych Funduszu. Po akceptacji Rządu i przegłosowaniu szeregu poprawek przez sejmową podkomisję, ustawa prezydencka z dnia 2 sierpnia 2017 r. została skierowana w dniu 24 stycznia 2019 r. do dalszych prac sejmowych.

Łącznie z opisanymi powyżej projektami, w chwili obecnej w Sejmie złożone zostały cztery projekty ustaw i w konsekwencji nie jest możliwe oszacowanie wpływu proponowanych regulacji na sektor bankowy i Grupę. Jednakże o ile któryś z projektów zostanie wdrożony i stanie się obowiązkowy do wykonania przez banki, może to doprowadzić do znacznego obniżenia rentowności Grupy oraz jej pozycji kapitałowej.

 

Bank Hipoteczny

Kredyty hipoteczne są ważnym elementem działalności detalicznej Banku. W związku z tym w czerwcu 2018 r. Bank złożył do Komisji Nadzoru Finansowego wniosek o wydanie zgody na utworzenie banku hipotecznego „Millennium Bank Hipoteczny” z siedzibą w Warszawie, którego jedynym udziałowcem będzie Bank Millennium. Nowy bank ma zapewnić średnio- i długoterminowe finansowanie poprzez emisję listów zastawnych w celu wsparcia działalności w zakresie mieszkaniowych kredytów hipotecznych.

 

Euro Bank

W dniu 5 listopada 2018 r. Bank ogłosił umowę w sprawie transakcji zakupu 99.8% akcji banku Euro Bank S.A., która powinna zostać sfinalizowana w 1-szej poł. 2019 r. (według stanu na 30 czerwca 2018 Euro Bank S.A. posiadał 1,4 miliona klientów, kredyty o wartości 11,9 mld PLN i depozyty wynoszące 7 mld PLN).

Po uzyskaniu wszystkich zgód, Bank zakłada sfinalizowanie transakcji w drugim kwartale 2019 r., umozłiwiając kolejny krok polegający na uzyskaniu zgody na fuzję prawną, co zgodnie z przewidywaniami nastpi w trzecim kwartale 2019 r. W konsekwencji stanie się możliwe efektywne połączenie struktur organizacyjnych obydwu banków. Pełna fuzja operacyjna zaplanowana została do końca roku 2019 i będzie poprzedzona migracją wszystkich klientów i produktów przejmowanego banku na platformę Banku Millennium. Po połączeniu Bank będzie funkcjonował pod logo Millennium.

 

Przejęcie SKOK Piast

Na podstawie decyzji Komisji Nadzoru Finansowego 17 października 2018 roku Bank Millennium przejął zarząd nad majątkiem Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej Piast (SKOK Piast), do momentu przejęcia SKOK PIAST wykonywał standardowe czynności operacyjne. Przejecie zostało zrealizowane zgodnie z art. 74c ust. 4 ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowych z dniem 1 listopada 2018 r.

Bank Millennium jest kolejnym bankiem który włączył się w proces naprawczy Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych wspierany przez Komisję Nadzoru Finansowego i Bankowy Fundusz Gwarancyjny („BFG”). Przejęcie SKOK Piast wpisuje się w działania na rzecz stabilności krajowego systemu finansowego i zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim klientom instytucji finansowych w Polsce.

W księgach rachunkowych Banku przejęcie zostało rozliczone zgodnie z MSSF3. Proces przejęcia zrealizowany został przy założeniu udzielenia Bankowi wsparcia przez BFG na podstawie art. 264 Ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym i nie wiązał się z dokonaniem zapłaty przez Bank. Wsparcie BFG będzie polegało na przekazaniu dotacji oraz udzieleniu gwarancji na pokrycie strat (stosowne umowy są finalizowane) wynikających z ryzyka związanego z przejmowanym prawami majątkowymi SKOK Piast.

Dotacja BFG udzielona zostanie na pokrycie, ustalonej na dzień przejęcia, różnicy pomiędzy wartością przejmowanych praw majątkowych a zobowiązań z tytułu z tytułu środków gwarantowanych deponentów SKOK Piast i na dzień 31 grudnia 2018 r. jej wartość oszacowano na 67 492 tys. zł. Z uwagi na trwające badanie przez biegłego rewidenta sprawozdania finansowego SKOK Piast sporządzonego na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych (31 października 2018 r.) kwoty przyjęte do rozliczenia transakcji na dzień 31 grudnia 2018 r. mogą jeszcze ulec zmianom. W myśl zapisów MSSF 3 Bank ma 12 miesięcy na ostateczne rozliczenie przejęcia – do końca października 2019 r.

Zgodnie z zapisami MSSF 3 Bank rozpoznał w swoich księgach wartości godziwe przejętych aktywów i zobowiązań, korekty do wartości godziwej stanowią różnicę pomiędzy kwotami aktywów i pasywów ujętych w sprawozdaniu finansowym SKOK Piast sporządzonym zgodnie z polskimi standardami rachunkowości na dzień 31 października 2018 r. oraz ich wartościami  godziwymi tych aktywów i pasywów wyliczonymi na ten sam dzień. Powyższe różnice są związane z następującymi pozycjami bilansowymi:

  1. Korekty portfela kredytowego

Łączna wartość godziwa portfela kredytowego SKOK Piast została ustalona odrębnie dla kredytów bez rozpoznanej (portfel pracujący) i z rozpoznana utratą wartości (portfel niepracujący). Definicja utraty wartości została określona na podstawie 90 dni przeterminowania przy jednoczesnym uwzględnieniu  i innych czynników jakościowych. Wartość godziwą pracującego portfela kredytowego SKOK Piast ustalono, stosując model zdyskontowanych przepływów pieniężnych z zastosowaniem bieżącej marży. W przypadku portfela kredytów niepracujących jego wartość godziwa została oszacowana jako suma oczekiwanych spłat własnych i odzysków ze sprzedaży.

  1. Korekta portfela depozytów

Korekta wartości godziwej portfela depozytów wynika głównie z nieco wyższych stóp procentowych lokat SKOK Piast w porównaniu do średnich rynkowych stóp procentowych.

  1. Korekty nieruchomości

Dodatnia korekta wartości godziwej składa się z różnic pomiędzy wartością księgową a wartością rynkową budynków wynikającą z zewnętrznych wycen.

Dodatkowo Bank wykazał podatek odroczony wynikający z zastosowania 19% stawki podatkowej do powyższych korekt do wartości godziwej.

Aktywa Dane SKOK Piast na 31.10.2018 Korekty do wartości godziwej Wartość godziwa przejętych aktywów
Kasa 18 630 18 630
Kredyty i pożyczki* 88 355 7 767 96 122
Inwestycje w jednostki podporządkowane 5 738 5 738
Środki trwałe 5 969 424 6 393
Pozostałe aktywa 12 632 12 632
Aktywa razem 131 324 8 191 139 515

(*) wartość brutto portfela kredytowego wyniosła 157 833 tys. zł

 

Zobowiązania Dane SKOK Piast na 31.10.2018 Korekty do wartości godziwej Wartość godziwa przejętych zobowiązań
Depozyty gwarantowane 198 816 239 199 055
Rezerwy 4 696 4 696
Rezerwa z tytułu podatku odroczonego 2 042 1 511 3 553
Pozostałe zobowiązania 1 809 1 809
Zobowiązania razem 207 363 1 750 209 113

 

W wyniku przejęcia Bank rozpoznał wartość firmy (stanowiącą różnicę pomiędzy wartością godziwą netto możliwych do zidentyfikowania aktywów i zobowiązań a kwotą dotacji BFG) o wartości 2 105 tys. zł, która następnie została jednorazowo zamortyzowana w koszty.

 

Wydarzenia po dacie na którą sporządzono sprawozdanie finansowe

Wydanie przez Prezesa UOKiK zgody w sprawie koncentracji polegającej na przejęciu przez Bank Millennium S.A. kontroli nad Euro Bank S.A

W dniu 3 stycznia 2019 roku Bank otrzymał informację o wydaniu w dniu 28 grudnia 2018 roku przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów decyzji o wyrażeniu zgody na dokonanie koncentracji polegającej na przejęciu przez Bank kontroli nad Euro Bank Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu. Wskazana wyżej decyzja oznacza, że spełnił się jeden z warunków zawieszających wskazanych w umowie dotyczącej nabycia przez Bank ok. 99,78 % akcji Euro Bank S.A. od SG Financial Services Holdings tj. uzyskanie zgody właściwego organu antymonopolowego.

Emisja obligacji podporządkowanych Banku serii  W

Zarząd Banku w dniu 17 stycznia 2019 r. podjął uchwałę w sprawie wyemitowania przez Bank w dniu 30 stycznia 2019 r., na podstawie ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach, obligacji podporządkowanych serii W. Obligacje zostały wyemitowane przez Bank w ramach aktualnie realizowanego Trzeciego Programu Emisji Obligacji, zatwierdzonego w roku 2015, o łącznej wartości nominalnej nie przekraczającej 3.000.000.000 PLN (lub równowartości tej kwoty w EUR, USD, CHF).

W dniu 30 stycznia 2019 r. została rozliczona emisja 1.660 obligacji podporządkowanych Banku serii W. Wszystkie obligacje na łączną kwotę 830.000.000 PLN zostały objęte przez obligatariuszy. Termin wykupu obligacji przypada w dniu 30 stycznia 2029 roku. Emitent może podjąć decyzję o wykupie obligacji w dniu 31 stycznia 2024 r. tylko po uprzednim uzyskaniu zgody Komisji Nadzoru Finansowego na wcześniejszy wykup obligacji, o ile taka zgoda będzie wymagana. Oprocentowanie obligacji jest zmienne, oparte o stawkę WIBOR 6M, powiększoną o marżę w wysokości 2,30% w skali roku.

Po uzyskaniu zgody Komisji Nadzoru Finansowego, obligacje będą stanowić instrumenty w Tier II Banku w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 648/2012.

Bank będzie ubiegał się o wprowadzenie obligacji do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu prowadzonym przez BondSpot S.A. lub Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

 

Podpisy:
Data Imię i nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
22.02.2019 Joao Bras Jorge Prezes Zarządu podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym
22.02.2019 Fernando Bicho Wiceprezes Zarządu podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym
22.02.2019 Wojciech Haase Członek Zarządu podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym
22.02.2019 Andrzej Gliński Członek Zarządu podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym
22.02.2019 Wojciech Rybak Członek Zarządu podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym
22.02.2019 António Ferreira Pinto Júnior Członek Zarządu podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym
22.02.2019 Jarosław Hermann Członek Zarządu podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym